Đăng bởi: MT | 05/07/2015

BỘ MẬT GIÁO

MẬT TẠNG

Mật Giáo Bộ của Đại Chánh Tạng với Phạn chú được phục hồi.
(Esoteric Sutras from the Taisho Tripitaka [No.848 ~ No.1420] with the reconstructed Sanskrit mantras)

=====================================================

MẬT GIÁO CHƯ TÔN NGŨ BỘ

Tập 1: Như Lai Phật Bộ || Tập 2: Chư Bồ Tát Bộ || Tập 3: Quán Âm Pháp Bộ || Tập 4: Kim Cương Minh Vương Bộ || Tập 5: Chư Thiên Hộ Pháp Bộ _Q.1 | Chư Thiên Hộ Pháp Bộ _Q.2

=====================================================

ĐẠI CHÁNH TÂN TU ĐẠI TẠNG KINH

Một số bản kinh ngoài Bộ Mật Giáo được dịch từ Đại Chánh Tạng

=====================================================

GIA HƯNG ĐẠI TẠNG KINH

Chú Loại || Giải Oán Kết Trong Một Trăm Đời || Phổ Hiền Hạnh Nguyện || Sinh Thiên Thập Giới || Tiêu Tai Cát Tường

=====================================================

VẠN TỰ TỤC TẠNG KINH

Một số bản kinh được dịch từ Tục Tạng

=====================================================

PHÁP KINH ĐẠI BỘ

Acala (Bất Động) || Amitābha (A Di Đà) || Avalokiteśvara (Quán Tự Tại) || Bhaiṣajyaguru (Dược Sư) || Cuṅdhe (Chuẩn Đề) || Dāna (Thí Thực) || Kṣitigarbha (Địa Tạng) || Mañjuśrī (Văn Thù) || Maṇḍala (Đàn Thành) || Mahāpratisāra (Đại Tùy Cầu) || Maitreya (Di Lặc) ||Mayūra (Khổng Tước) || Thủ Ấn (Mudrā) || Nāgarāja (Long Vương) || Pañcamantra (Ngũ Bộ Chú) || Prajñāpāramitā (Bát Nhã) || Saddharma Puṇḍarīka (Pháp Hoa) || Samantabhadra (Phổ Hiền) || Sitātapatrā (Bạch Tản Cái) || Sussidhikara-sūtra (Tô Tất Địa) || Tārā (Đa La) || Uṣṇīṣa (Phật Đỉnh) || Uṣṇīṣa-vijaya (Tôn Thắng) || Ucchuṣma (Uế Tích) || Vairocana (Đại Nhật) || Vajraśekhara (Kim Cương Đỉnh) || Vasudhāra (Trì Thế) || Vidyārajā (Minh Vương) || Śarīra (Xá Lợi) ||Śrīmahādevī (Cát Tường Thiên) || Śūraṃgama (Lăng Nghiêm)|| Ākāśagarbha (Hư Không Tạng) || Bản Tôn Trường Thọ || Quán Âm Bảo Điển || Āṭvaka (A Tra Bạc Câu) || Vajradhātu-Maṇḍala (Kim Cương Giới) || Garbhadhātu-Maṇḍala (Thai Tạng Giới) || Suvarṇaprabhāsa (Kim Quang Minh) || Nakṣatra (Tinh Tú Pháp Kinh) || Vairocana Mantra (Quang Minh Chân Ngôn) || Marīci (Ma Lợi Chi) || Sahasrabhuja-locana (Thiên Thủ Thiên Nhãn)

=====================================================

CÔNG CỤ HỖ TRỢ

  1. Software gõ chữ Phạn SIDDHAM & LANTSA

  2. Sách học viết chữ Phạn SIDDHAM & LANTSA

  3. Hướng dẫn gõ và viết chữ TÂY TẠNG

=====================================================

XEM TOÀN BỘ BLOG THEO TRANG

Trang: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1617 |

=====================================================

LƯU Ý KHI TẢI TÀI LIỆU VỀ TRANG KHÁC

+ Giữ nguyên nội dung, tên tác giả, dịch giả và ghi nguồn kinhmatgiao.wordpress.com.
+ Các trang nhận Donation hoặc kinh doanh vui lòng không post lại tư liệu từ đây.
+ [Một số lưu ý khác…]

=====================================================

Advertisements

Mật Tạng Bộ 4_ No.1343 (Tr. 843_Tr.850)

KINH TÔN THẮNG BỒ TÁT THƯA HỎI NHẤT THIẾT CHƯ PHÁP NHẬP VÔ LƯỢNG MÔN ĐÀ LA NI (.PDF)

Hán dịch: Bắc Tề_ Cư Sĩ VẠN THIÊN Ý

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Mật Tạng Bộ 4_ No.1222A (Tr.102_Tr.118)

KINH THÁNH CA NI PHẪN NỘ KIM CƯƠNG ĐỒNG TỬ BỒ TÁT THÀNH TỰU NGHI QUỸ

_QUYỂN THƯỢNG (.PDF)

_QUYỂN TRUNG (.PDF)

_QUYỂN HẠ (.PDF)

Phạn Hán dịch: Chùa Đại Hưng Thiện_ Tam Tạng Sa Môn Đại Quảng Trí BẤT KHÔNG (Amogha-vajra) phụng chiếu dịch

Việt dịch: Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ

Dịch âm Phạn Chú: HUYỀN THANH

Mật Tạng Bộ 4_ No.1222B (Tr.118_Tr.124)

KINH THÁNH CA NI PHẪN NỘ KIM CƯƠNG ĐỒNG TỬ BỒ TÁT THÀNH TỰU NGHI QUỸ

_QUYỂN THƯỢNG_ (.PDF)

_QUYỂN TRUNG_ (.PDF)

_QUYỂN HẠ_ (.PDF)

(Trích ra từ Phẩm thứ sáu trong Tô Tất Địa Kinh Đại Minh Vương Giáo)

Hán dịch: Đởi Đường_ Tam Sạng Sa Môn Đại Quảng Trí BẤT KHÔNG (Amogha-vajra)

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Mật Tạng Bộ 4_ No.1212 (Tr.49_Tr.72)

PHÁP KIM CƯƠNG TỘC A MẬT LÝ ĐA QUÂN TRA LỢI TRONG TÂY PHƯƠNG ĐÀ LA NI TẠNG (.PDF)

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 17/05/2017

KINH KIM CƯƠNG THƯỢNG VỊ ĐÀ LA NI

Mật Tạng Bộ 4_ No.1344 (Tr.850_Tr.854)

KINH KIM CƯƠNG THƯỢNG VỊ ĐÀ LA NI (.PDF)

Hán dịch: Đời Nguyên Ngụy (Bắc Ngụy) _ Thiên Trúc Tam Tạng PHẬT ĐÀ PHIẾN ĐA (Buddha-śānta: Giác Định)

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 14/05/2017

HIỆU CHỈNH KINH

Mật Tạng Bộ 3

_ No.1117 ( Tr.506 ) PHẬT NÓI KINH QUÁN TỰ TẠI MẪU ĐÀ LA NI (.PDF)

Hán dịch: Tây Thiên dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_ Minh Giáo Đại Sư PHÁP HIỀN phụng chiếu dịch

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

_ No.1118 (Tr.507 ) PHẬT NÓI KINH NHẤT THẬP BÁT TÝ ĐÀ LA NI (.PDF)

Hán dịch: Tây Thiên dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_ Minh Giáo Đại Sư PHÁP HIỀN phụng chiếu dịch

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch : HUYỀN THANH

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 07/05/2017

KINH CÔNG ĐỨC TẮM PHẬT

Đại Tạng Kinh_ Tập 16_No.698

KINH CÔNG ĐỨC TẮM PHẬT (.PDF)

Hán dịch: Đại Đường Sa Môn THÍCH NGHĨA TỊNH

Việt dịch: HUYỀN THANH

Mật Tạng Bộ 3_ No.1177A (Tr.724_Tr.730)

KINH ĐẠI THỪA DU GIÀ KIM CƯƠNG TÍNH HẢI MẠN THÙ THẤT LỢI THIÊN TÝ THIÊN BÁT ĐẠI GIÁO VƯƠNG (.PDF)

_QUYỂN THỨ CHÍN_

_QUYỂN THỨ MƯỜI_

Hán dịch: Chùa Đại Hưng Thiện_Tam Tạng Sa Môn Đại Quảng Trí BẤT KHÔNG (Amogha- vajra) phụng chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Dịch xong một Bộ gồm 10 Quyển vào ngày 30/04/2017

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 04/04/2017

NGHI QUỸ TU TRÌ TÀI BẢO THIÊN VƯƠNG VỚI 8 ĐẠI THẦN TÀI

NGHI QUỸ TU TRÌ  TÀI BẢO THIÊN VƯƠNG VỚI  8 ĐẠI THẦN TÀI (.PDF)

Phục Tàng Đa Văn Thiên Vương do Liên Hoa Sinh Kim Cương Thượng Sư đã tạo làm Đại Hoàng Vân Gian Cửu Tôn Sự Nghiệp Hội Cúng Tu Trì Nghi Quỹ

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Mật Tạng Bộ 3_ No.1177A (Tr.724_Tr.730)

KINH ĐẠI THỪA DU GIÀ KIM CƯƠNG TÍNH HẢI MẠN THÙ THẤT LỢI THIÊN TÝ THIÊN BÁT ĐẠI GIÁO VƯƠNG (.PDF)

_QUYỂN THỨ TÁM_

Hán dịch: Chùa Đại Hưng Thiện_Tam Tạng Sa Môn Đại Quảng Trí BẤT KHÔNG (Amogha- vajra) phụng chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 04/04/2017

PHẬT NHÃN PHẬT MẪU

PHẬT NHÃN PHẬT MẪU (.PDF)

Biên soạn: HUYỀN THANH

Phat Nhan

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 13/03/2017

NGHI THỨC SƯ DIỆN KHÔNG HÀNH MẪU

NGHI THỨC SƯ DIỆN KHÔNG HÀNH MẪU (.PDF)

Việt dịch: Trần Ngọc Nguyên

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 13/03/2017

THẬP NHẤT DIỆN QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT MẠN ĐÀ LA

THẬP NHẤT DIỆN QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT MẠN ĐÀ LA (.PDF)

Biên soạn: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 12/03/2017

NGHI THỨC TRÌ TỤNG

TÂM KINH SÁM PHÁP (.PDF)

NGHI THỨC TRÌ TỤNG BẢO KHIẾP ẤN ĐÀ LA NI (.PDF)

QUÁN THẾ ÂM TU TRÌ NGHI QUỸ (.PDF)

CẦU NGUYỆN VÃNG SINH TỊNH ĐỘ (.PDF)

Mật Tạng Bộ 3_ No.1177A (Tr.724_Tr.730)

KINH ĐẠI THỪA DU GIÀ KIM CƯƠNG TÍNH HẢI MẠN THÙ THẤT LỢI THIÊN TÝ THIÊN BÁT ĐẠI GIÁO VƯƠNG (.PDF)

_QUYỂN THỨ BẢY_

Hán dịch: Chùa Đại Hưng Thiện_Tam Tạng Sa Môn Đại Quảng Trí BẤT KHÔNG (Amogha- vajra) phụng chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 02/03/2017

TỲ SA MÔN THIÊN VƯƠNG HẰNG TU LƯỢC QUỸ

TỲ SA MÔN THIÊN VƯƠNG HẰNG TU LƯỢC QUỸ (.PDF)

Hán dịch: Trúc Ba Cát Cử (Drupa-Kagyu) Trụ Trì chùa Cát Tường Pháp Thích Kiến Luân cung dịch

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 28/02/2017

TỨ TÝ QUAN ÂM

TỨ TÝ QUAN ÂM (.PDF)

Biên soạn: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 28/02/2017

PHÁP TỊNH HÓA NĂM ĐỘC

TỊNH HÓA NĂM ĐỘC PHÁP (.PDF)

HUYỀN THANH biên soạn

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 27/02/2017

ĐA LA BỒ TÁT

ĐA LA BỒ TÁT (.PDF)

BẠCH ĐỘ MẪU (.PDF)

Biên soạn: HUYỀN THANH

NGHI THỨC TRÌ TỤNG PHÁP TARA (.PDF)

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 27/02/2017

PHỔ HIỀN và TRỪ CÁI CHƯỚNG BỒ TÁT

PHỔ HIỀN BỒ TÁT (.PDF)

TRỪ CÁI CHƯỚNG BỒ TÁT (.PDF)

Biên soạn: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 23/02/2017

SƯ DIỆN KHÔNG HÀNH MẪU

SƯ DIỆN KHÔNG HÀNH MẪU (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

Sư Diện Không Hành Mẫu, Phạn văn là Siṃha-vaktra ḍākiṇī, hay Siṃha-mukha-ḍākiṇī. Tạng văn là mKhah-hGro Seng-gehi  gDong-can, Tạng ngữ xưng là Tăng Mã Đa hay Sâm Mã Đa, ý là Hóa Thân Hộ Pháp. Do Tôn này có thân người đầu sư tử nên gọi là Sư Diện Không Hành Mẫu, Sư Diện Phật Mẫu. Lại xưng là Sư Đầu Kim Cương…

SƯ DIỆN TRÍ TUỆ KHÔNG HÀNH MẪU HỒI GIÀ NGHI QUỸ (.PDF)

Biên soạn: Bạc Băng Khách Đại Sư (Papongka Rinpoche)

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Mật Tạng Bộ 3_ No.1177A (Tr.724_Tr.730)

KINH ĐẠI THỪA DU GIÀ KIM CƯƠNG TÍNH HẢI MẠN THÙ THẤT LỢI THIÊN TÝ THIÊN BÁT ĐẠI GIÁO VƯƠNG (.PDF)

_QUYỂN THỨ SÁU_

Hán dịch: Chùa Đại Hưng Thiện_Tam Tạng Sa Môn Đại Quảng Trí BẤT KHÔNG (Amogha- vajra) phụng chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 21/02/2017

BA TÔN TRƯỜNG THỌ

BA TÔN TRƯỜNG THỌ (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

Tạng Truyền Phật Giáo thường dùng Trường Thọ Phật, Tôn Thắng Phật Mẫu, Bạch Độ Mẫu tượng trưng cho Phước Thọ Cát Tường và xưng là Trường Thọ Tam Tôn (3 Tôn Trường Thọ)

Tại Tây Tạng trong nhiều chùa miếu thường thấy hình thức tổ hợp của tượng Phật, trong đó có một dạng Trường Thọ Tam Tôn dùng Trường Thọ Phật làm Chủ Tôn ở chính giữa, phía dưới bên trái là Bạch Độ Mẫu, phía dưới bên phải là Tôn Thắng Phật Mẫu

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 21/02/2017

ĐỊA TẠNG BỒ TÁT

ĐỊA TẠNG BỒ TÁT (.PDF) 

Biên soạn: HUYỀN THANH

Địa Tạng Bồ Tát tên Phạn là Kṣiti-garbha, dịch âm là Tát Khất Xoa Để Nghiệt Bà.

Kṣi là động từ mang nghĩa: chịu đựng, tồn tại, cư trú, ở

Kṣiti: nghĩa là trú xứ, nơi đang cư ngụ, căn nhà, đất trồng trọt, đất nước, quê hương, trái đất.

Garbha: nghĩa đen là Tử cung, dạ con, có thai, thọ thai, tưởng tượng, hình thành trong trí óc. Nghĩa bóng là cất chứa, ôm giữ.

Kṣiti-garbha được dịch ý là Địa Tạng, tức là người ôm giữ trái đất hoặc Mẫu Thể của Đại Địa.

Do đất hay chuyên chở vạn vật, giúp cho vạn vật sinh sôi nảy nở, hàm chứa vô số nguồn lợi, tiền tài, vật báu…cho nên Địa Tạng là vị Bồ Tát biểu thị cho kho báu tiềm ẩn trong Đại Địa, hay chuyên chở mọi khổ nạn của tất cả chúng sinh, khiến cho họ phát triển căn lành, được tài bảo vô tận, tròn đủ Phước Đức (Puṇya) Trí Tuệ (Prajñā).

Nếu người tu hành theo Pháp của Địa Tạng Bồ Tát thì có thể khiến cho ngũ cốc [Đại Mạch (Yava), Tiểu Mạch (Godhūma), Lúa gié (Śāli), Tiểu Đậu (Masūra), mè (Atasī)] đầy kho, kéo dài mạng sống, tránh mọi hiểm nạn, tròn đủ tư lương (Sambhāra) Phước Trí vượt thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi […]

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 21/02/2017

TƯ LIỆU VỀ PHÁP CÚNG DƯỜNG KHÓI

_PHÁP CÚNG KHÓI GOM TỤ TIỀN CỦA (.PDF)

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

_TỔNG QUAN VỀ PHÁP CÚNG DƯỜNG KHÓI (.PDF)

Soạn dịch: Trần Ngọc Nguyên

_NGHI THỨC TỊNH HÓA CÚNG DƯỜNG KHÓI – NGUỒN TĂNG TRƯỞNG CÁT TƯỜNG (.PDF)

Việt dịch: Trần Ngọc Nguyên

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 21/02/2017

ĐỒ CÁT NI (ḌĀKIṆĪ)

ḌĀKIṆĪ (.PDF)

Biên soạn: HUYỀN THANH

Đồ Cát Ni, tên Phạn là Ḍākiṇī, dịch âm là Noa Cát Ninh, Noa Cát Ni, Noa Chỉ Nễ, Đồ Kỳ Ni, Đồ Chỉ Ni, Trà Cát Nễ, Đà Kỳ Ni, Tra Chỉ Ni… tên Tây Tạng là Mkhaḥ-ḥgrōma hay Khandroma, dịch ý là Không Hành Mẫu, là Phật Mẫu hoặc Minh Phi của Tạng Truyền Phật Giáo.

[…]

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 19/02/2017

VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT

VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT (.PDF)

Biên soạn: HUYỀN THANH

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, tên Phạn là Mañjuśrī, hay Maṃjuśrī; dịch âm là: Văn Thù Thi Lợi, Mạn Thù Thất Lợi; dịch ý là Diệu Cát Tường, Diệu Đức. Lại có tên là Văn Thù Sư Lợi Đồng Chân, Nhu Đồng Văn Thù Bồ Tát, Nhi Văn Thù Bồ Tát, Diệu Thủ, Phổ Thủ, Nhu Thủ, Kính Thủ….

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 19/02/2017

PHÁP CÚNG KHÓI GOM TỤ TIỀN CỦA

PHÁP CÚNG KHÓI GOM TỤ TIỀN CỦA (.PDF)

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

(Đại Bảo Pháp Vương đời thứ 13: Cát Mã Ba Đôi Đốc Đa Kiệt (Karmapa Dudul Dorje) truyền thừa Pháp gom chứa Phước Đức tư lương. Thượng Sư hứa là không cần truyền miệng, đều có thể tu trì)

Mật Tạng Bộ 3_ No.1177A (Tr.724_Tr.730)

KINH ĐẠI THỪA DU GIÀ KIM CƯƠNG TÍNH HẢI MẠN THÙ THẤT LỢI THIÊN TÝ THIÊN BÁT ĐẠI GIÁO VƯƠNG (.PDF)

_QUYỂN THỨ NĂM_

Hán dịch: Chùa Đại Hưng Thiện_Tam Tạng Sa Môn Đại Quảng Trí BẤT KHÔNG (Amogha- vajra) phụng chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 16/02/2017

KINH TÊN GỌI CHÂN THẬT CỦA THÁNH DIỆU CÁT TƯỜNG

Mật Tạng Bộ 3_ No.1190 (Tr.826_Tr.834)

KINH TÊN GỌI CHÂN THẬT CỦA THÁNH DIỆU CÁT TƯỜNG (.PDF)

rya-mañjuśrī-nāma-sagīti, hay Mañjuśrī-jñāna-satvasya-paramartha-nāma-saṃgīti)

Hán dịch: Đời Nguyên_Giảng Kinh Luận Tập Mật Giáo Thổ Phiên Dịch Chủ Nhiếp Nhai Sa Môn THÍCH TRÍ dịch

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 11/02/2017

VĂN CẦU THỈNH VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT

VĂN CẦU THỈNH VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT (.PDF)

*)Duyên khởi: Khi Thượng Sư Lạc Tang Đà Mỹ ở tại núi Ngũ Đài đóng kín cửa khổ tu thời vì lợi ích rộng lớn cho chúng sinh ở đất Hán (Trung Quốc), nên cầu thỉnh Đa Thức Nhân Ba Thiết đem Tạng văn này dịch thành Hán văn

*)Biên khúc: Na Âm

*)Diễn Xướng: Mạc Nhĩ Căn_ Na Nhân Hoa_ Đào Cách Tư_ Mã Khắc Tháp Lạp_ Na Âm_ Tư Nhật Cổ Lãnh_ Hô Qua_ Ca Nhật Địch

*)Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 07/02/2017

PHÁP MÔN BÍ MẬT CẦU XIN TIỀN CỦA, GIÀU CÓ VÀ SỰ NGHIỆP

PHÁP MÔN BÍ MẬT CẦU XIN TIỀN CỦA, GIÀU CÓ VÀ SỰ NGHIỆP (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 07/02/2017

CÁT TƯỜNG KIM CƯƠNG LỢI TRẢO ĐÀ LA NI

CÁT TƯỜNG KIM CƯƠNG LỢI TRẢO ĐÀ LA NI (.PDF)

Phạn ngữ là: Hy Lợi Ban Trát Lạt Để Nhữ Na Mã Đạt Lạt Ni (Śrī-vajra-tīkṣṇa-nakha dhāraṇī)

Tạng ngữ là: Cát Tường Kim Cương Lợi Trảo Đà La Ni

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 07/02/2017

CÚNG DƯỜNG ĐÈN CẦU NGUYỆN

PHƯƠNG PHÁP CÚNG DƯỜNG ĐÈN (.PDF)

Biên soạn: HUYỀN THANH

VĂN CÚNG ĐÈN CẦU NGUYỆN (.PDF)

Văn: Tôn Giả A Để Hiệp (Atiśa Dīpaṃkara Śrījñāna)

Hán dịch: Kham Bố La Trác Đan Kiệt (Khenpo Lodro Tengye)

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

NGHI QUỸ ĐƠN GIẢN CỦA BÀI VĂN CẦU NGUYỆN TÁM THÁNH CÁT TƯỜNG TỰ TẠI (.PDF)

Phục hồi Tạng Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

BÀI VĂN TÁN TỤNG CHÂN NGÔN SÁU CHỮ (.PDF)

NGHI QUỸ NIỆM TỤNG “ĐẠI BI LỤC TỰ CHÂN NGÔN CẤP TỐC GIA TRÌ KỲ THỈNH TỤNG” (.PDF)

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 12/01/2017

CÂU TÀI THIÊN NỮ

CÂU TÀI THIÊN NỮ (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 12/01/2017

THẦN CHÚ CẦU XIN MƯA THUẬN GIÓ HÒA

THẦN CHÚ CẦU XIN MƯA THUẬN GIÓ HÒA (.PDF)

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 12/01/2017

MỘT VÀI THẦN CHÚ QUAN TRỌNG CỦA PHẬT GIÁO TÂY TẠNG

MỘT VÀI THẦN CHÚ QUAN TRỌNG CỦA PHẬT GIÁO TÂY TẠNG (.PDF)

Sưu tập và dịch âm Tạng Chú: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 10/01/2017

NGUYỆT TRÀNG NGUYỆT ĐÀ LA NI (Candra-ketu-candra-dhāraṇī)

NGUYỆT TRÀNG NGUYỆT ĐÀ LA NI (.PDF)

(Candra-ketu-candra-dhāraṇī)

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 09/01/2017

KIM CƯƠNG TÁT ĐÓA TU PHÁP NHƯ Ý BẢO CHÂU

KIM CƯƠNG TÁT ĐÓA TU PHÁP NHƯ Ý BẢO CHÂU (.PDF)

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát nói Trừ Nhất Thiết Thũng với Trị Bách Bệnh Chư Độc Đà La Ni (.PDF)

Phiên âm Phạn Chú và Việt Dịch: HUYỀN THANH

Mật Tạng Bộ 3_ No.1177A (Tr.724_Tr.730)

KINH ĐẠI THỪA DU GIÀ KIM CƯƠNG TÍNH HẢI MẠN THÙ THẤT LỢI THIÊN TÝ THIÊN BÁT ĐẠI GIÁO VƯƠNG (.PDF)

_QUYỂN THỨ BA_

_QUYỂN THỨ TƯ_

Hán dịch: Chùa Đại Hưng Thiện_Tam Tạng Sa Môn Đại Quảng Trí BẤT KHÔNG (Amogha- vajra) phụng chiếu dịch

Việt dịch và phục hồi Phạn chú: HUYỀN THANH

Mật Tạng Bộ 3_ No.1177A (Tr.724_Tr.730)

KINH ĐẠI THỪA DU GIÀ KIM CƯƠNG TÍNH HẢI MẠN THÙ THẤT LỢI THIÊN TÝ THIÊN BÁT ĐẠI GIÁO VƯƠNG (.PDF)

_QUYỂN THỨ NHẤT (kèm TỰA)_

_QUYỂN THỨ HAI_

Hán dịch: Chùa Đại Hưng Thiện_Tam Tạng Sa Môn Đại Quảng Trí BẤT KHÔNG (Amogha- vajra) phụng chiếu dịch

Việt dịch và phục hồi Phạn chú: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 19/12/2016

TỨ TÝ CHUẨN ĐỀ BỒ TÁT

TỨ TÝ CHUẨN ĐỀ BỒ TÁT (.PDF)

HUYỀN THANH biên soạn

Theo Tạng Truyền Phật Giáo, thông thường Chuẩn Đề Bồ Tát được thờ phượng qua hình tượng có 4 cánh tay và tôn xưng là Chuẩn Đề Quán Âm hoặc Tứ Tý Chuẩn Đề Bồ Tát, Tứ Tý Chuẩn Đề Phật Mẫu

_Chuẩn Đề Thần Chú là:

OṂ_ CALE  CULE  CUNDE  SVĀHĀ

(Chữ Chủng Tử là: CUṂ)

_Tu trì Tứ Tý Chuẩn Đề Bồ Tát:

Tưởng cầu 4 Tâm vô lượng Từ, Bi, Hỷ, Xả thời tu trì Tứ Tý Chuẩn Đề Bồ Tát

_Nghi Thức đơn giản tu trì Pháp Tứ Tý Chuẩn Đề Bồ Tát là:

“Cúi lạy quy y Diệu Thành Tựu

Đầu mặt đỉnh lễ bảy Câu Chi

Hằng sa Phật Mẫu Đại Chuẩn Đề

Nguyện phóng hào quang nhiếp niệm con

Nay con thề nguyện, cầu thành Phật

Chuyên tâm niệm Chuẩn Đề Vương này

Phạm Vương, Đế Thích với chư Thiên

Tám Bộ Long Thần, nguyện gia hộ

Nếu có chút gì hợp Thánh Ý

Ban cho khắp tất cả hữu tình

Từ Bi bố thí sinh vui vẻ

Đạo Trường thanh tịnh chẳng nghĩ bàn

Thiên Ma Địa Ma theo Chú Sắc

Năm Bộ Kim Cương, bốn Thiên Vương

Cùng kết Tổng Trì Tam Muội Giới

NAMO  SAPTĀNĀṂ  SAMYAKSAṂBUDHĀ-KOṬIṆĀṂ

TADYATHĀ: OṂ_  CALE  CULE  CUNDE  SVĀHĀ

_Niệm tụng Chuẩn Đề Thần Chú có Công Đức như sau:

1_Có thể được Phước Báo của người, Trời như: giàu có, con trai con gái, mạnh khỏe sống lâu, quan vị, Trí Tuệ, được người khác tôn kính

2_Nhóm nạn: nước, lửa, thuốc độc, trộm cướp, oan gia, Quỷ ác, Rồng độc chẳng thể gây hại

3_Có thể thỉnh hành Đế Thích Thiên, Tứ Thiên Vương, Diêm La Thiên Tử

4_Có thể sinh về Tịnh Thổ, được thấy Quán Âm, Phổ Hiền, các Đại Sĩ. Có thể trụ tại Tịnh Thổ ở 10 phương, thường thấy chư Phật rồi được Bồ Đề

5_Được tiêu trừ các loại Nghiệp Chướng từ vô thủy đến nay

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 25/11/2016

KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN BIẾN CHÂN NGÔN (HẾT)

Mật Tạng Bộ 3_ No.1092 (Tr.275_ Tr.279)

KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN BIẾN CHÂN NGÔN (.PDF)

_QUYỂN THỨ HAI MƯƠI CHÍN_

_QUYỂN THỨ BA MƯƠI_

-hết-

Hán dịch: Đại Đường_Thiên Trúc Tam Tạng BỒ ĐỀ LƯU CHÍ (Bodhi-ruci: Giác Ái, hay Dharma-ruci: Pháp Ái)

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 13/11/2016

KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN BIẾN CHÂN NGÔN

Mật Tạng Bộ 3_ No.1092 (Tr.275_ Tr.279)

KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN BIẾN CHÂN NGÔN (.PDF)

_QUYỂN THỨ HAI MƯƠI BẢY_

_QUYÊN THỨ HAI MƯƠI TÁM_

Hán dịch: Đại Đường_Thiên Trúc Tam Tạng BỒ ĐỀ LƯU CHÍ (Bodhi-ruci: Giác Ái, hay Dharma-ruci: Pháp Ái)

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 12/11/2016

DI LẶC BỒ TÁT PHÁP KINH (2016)

DI LẶC BỒ TÁT PHÁP KINH (.PDF)

Bản hiệu chỉnh 11/2016

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 06/11/2016

KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN BIẾN CHÂN NGÔN

Mật Tạng Bộ 3_ No.1092 (Tr.275_ Tr.279)

KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN BIẾN CHÂN NGÔN (.PDF)

_QUYỂN THỨ HAI MƯƠI SÁU_

Hán dịch: Đại Đường_Thiên Trúc Tam Tạng BỒ ĐỀ LƯU CHÍ (Bodhi-ruci: Giác Ái, hay Dharma-ruci: Pháp Ái)

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 03/11/2016

KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN BIẾN CHÂN NGÔN

Mật Tạng Bộ 3_ No.1092 (Tr.275_ Tr.279)

KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN BIẾN CHÂN NGÔN (.PDF)

_QUYỂN THỨ HAI MƯƠI LĂM_

Hán dịch: Đại Đường_Thiên Trúc Tam Tạng BỒ ĐỀ LƯU CHÍ (Bodhi-ruci: Giác Ái, hay Dharma-ruci: Pháp Ái)

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Older Posts »

Chuyên mục