Đăng bởi: TPK | 05/07/2015

BỘ MẬT GIÁO

MẬT TẠNG

Gồm các bản dịch phần Mật Giáo Bộ của Đại Chánh Tạng
(Taisho Tripitaka No.848 ~ No.1420)

=====================================================

MẬT GIÁO CHƯ TÔN NGŨ BỘ

Tập 1: Như Lai Phật Bộ || Tập 2: Chư Bồ Tát Bộ || Tập 3: Quán Âm Pháp Bộ || Tập 4: Kim Cương Minh Vương Bộ || Tập 5: Chư Thiên Hộ Pháp Bộ _Q.1 | Chư Thiên Hộ Pháp Bộ _Q.2

=====================================================

PHÁP KINH ĐẠI BỘ

Acala (Bất Động) || Amitābha (A Di Đà) || Avalokiteśvara (Quán Tự Tại) || Bhaiṣajyaguru (Dược Sư) || Cuṅdhe (Chuẩn Đề) || Dāna (Thí Thực) || Kṣitigarbha (Địa Tạng) || Mañjuśrī (Văn Thù) || Maṇḍala (Đàn Thành) || Mahāpratisāra (Đại Tùy Cầu) || Maitreya (Di Lặc) ||Mayūra (Khổng Tước) || Thủ Ấn (Mudrā) || Nāgarāja (Long Vương) || Pañcamantra (Ngũ Bộ Chú) || Prajñāpāramitā (Bát Nhã) || Saddharma Puṇḍarīka (Pháp Hoa) || Samantabhadra (Phổ Hiền) || Sitātapatrā (Bạch Tản Cái) || Sussidhikara-sūtra (Tô Tất Địa) || Tārā (Đa La) || Uṣṇīṣa (Phật Đỉnh) || Uṣṇīṣa-vijaya (Tôn Thắng) || Ucchuṣma (Uế Tích) || Vairocana (Đại Nhật) || Vajraśekhara (Kim Cương Đỉnh) || Vasudhāra (Trì Thế) || Vidyārajā (Minh Vương) || Śarīra (Xá Lợi) ||Śrīmahādevī (Cát Tường Thiên) || Śūraṃgama (Lăng Nghiêm)|| Ākāśagarbha (Hư Không Tạng) || Bản Tôn Trường Thọ || Quán Âm Bảo Điển || Āṭvaka (A Tra Bạc Câu) || Vajradhātu-Maṇḍala (Kim Cương Giới) || Garbhadhātu-Maṇḍala (Thai Tạng Giới) || Suvarṇaprabhāsa (Kim Quang Minh) || Nakṣatra (Tinh Tú Pháp Kinh) || Vairocana Mantra (Quang Minh Chân Ngôn) || Marīci (Ma Lợi Chi) || Sahasrabhuja-locana (Thiên Thủ Thiên Nhãn)


=====================================================

CÔNG CỤ HỖ TRỢ

 1. Software gõ chữ Phạn SIDDHAM & LANTSA

 2. Software gõ chữ & từ điển tra cứu chữ HÁN & NÔM

 3. Sách học viết chữ Phạn SIDDHAM & LANTSA

 4. Hướng dẫn gõ và viết chữ TÂY TẠNG

=====================================================

XEM TOÀN BỘ BLOG THEO TRANG

Trang: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |


=====================================================

LƯU Ý KHI TẢI TÀI LIỆU VỀ TRANG KHÁC

+ Giữ nguyên nội dung, tác giả, dịch giả và ghi nguồn kinhmatgiao.wordpress.com.
+ Các trang nhận Donation hoặc kinh doanh vui lòng không post lại tư liệu từ đây.
+ [Một số lưu ý khác…]

=====================================================

Mật Tạng 3_ No.1189 (Tr.820_Tr.826)

PHẬT NÓI KINH NGHĨA TÊN CHÂN THẬT TỐI THẮNG CỦA VĂN THÙ BỒ TÁT (.PDF)

Hán dịch: Quang Lộc Đại Phu Đại Tư Đồ_Tam Tạng Pháp Sư  SA LA BA phụng chiếu dịch
Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: TNN | 18/07/2015

THÁNH ĐA LA BỒ TÁT PHẠN TÁN

Mật Tạng Bộ 3_ No.1107 (Tr.478_Tr.478)

THÁNH ĐA LA BỒ TÁT PHẠN TÁN (.PDF)

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Hồng Lô Khanh_Truyền Pháp Đại Sư (kẻ bầy tôi là) THI HỘ phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

Mật Tạng Bộ 4_ No.1265 (Tr.294_Tr.295)

PHẬT NÓI KINH THƯỜNG CÙ LỢI ĐỘC NỮ ĐÀ LA NI CHÚ (.PDF)

Hán dịch: Tam Tạng CÙ ĐA
Việt dịch: HUYỀN THANH

Mật Tạng Bộ 2_ No.1027B (Tr.735_Tr.741)

KINH KIM CƯƠNG QUANG DIỆM CHỈ PHONG VŨ ĐÀ LA NI (.PDF)

Hán dịch: Đời Đường_ Nam Thiên Trúc Tam Tạng Pháp Sư BỒ ĐỀ LƯU CHÍ (Bodhiruci)
Việt dịch: HUYỀN THANH

Mật Tạng Bộ 2_ No.1027A (Tr.728_Tr.734)

KINH KIM CƯƠNG QUANG DIỆM CHỈ PHONG VŨ ĐÀ LA NI (.PDF)

Hán dịch: Đại Đường_ Nam Ấn Độ Tam Tạng BỒ ĐỀ LƯU CHÍ (Bodhiruci)
Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: TNN | 07/07/2015

KINH XUẤT SINH VÔ BIÊN MÔN ĐÀ LA NI

Mật Tạng Bộ 2 _ No.1018 (Tr.702_ Tr.706)

KINH XUẤT SINH VÔ BIÊN MÔN ĐÀ LA NI (.PDF)
(Ananta-mukha nirhāra-dhāraī sūtra)

Hán dịch: Núi Chung Nam, chùa Chí Tướng_Thượng Tọa Tướng Quân Sư TRÍ NGHIÊM phiên dịch lần nữa
Việt dịch: HUYỀN THANH

Mật Tạng Bộ 2 _ No.1017 (Tr.698_ Tr.702)

PHẬT NÓI KINH NHẤT HƯỚNG XUẤT SINH BỒ TÁT (.PDF)

Hán dịch: Đời Tùy_ Thiên Trúc Tam Tạng XÀ NA QUẬT ĐA (Jñāna-gupta)
Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: TNN | 03/07/2015

CẤU TRÚC MẠN-ĐÀ-LA NGŨ TRÍ NHƯ LAI

CẤU TRÚC MẠN-ĐÀ-LA NGŨ TRÍ NHƯ LAI (.PDF)

Biên soạn: Trần Ngọc Nguyên
Ngu Tri Nhu Lai

MẬT TẠNG _Bộ 4 _(No.1199 ~ No.1420) _Bản Unicode _2015
* Độc giả tải về nếu thấy link bị lỗi, vui lòng comment bên Facebook Kinh Mật Giáo
** Những kinh màu đỏ là những kinh chưa được dịch

 • 1212, Tây Phương Đà La Ni Tạng Trung Kim Cương Tộc A Mật Lý Đa Quân Xá Lợi Pháp, 1 quyển,
 • 1221, Thanh Sắc Đại Kim Cương Dược Xoa Tích Quỷ Ma Pháp ( Diệc Danh Tích Quỷ Thù Pháp ), 1 quyển, [ Đường Không Kỳ thuật ]
 • 1222b, Thánh Ca Ni Phẫn Nộ Kim Cương Đồng Tử Bồ Tát Thành Tựu Nghi Quỹ Kinh, 3 quyển, [ Đường Bất Không dịch]
 • 1251, Hồng Ca Đà Dã Nghi Quỹ, 3 quyển, [ Đường Kim Cương Trí dịch ]
 • 1272, Kim Cương Tát Đỏa Thuyết Tần Na Dạ Ca Thiên Thành Tựu Nghi Quỹ Kinh, 4 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]
 • 1278, Ca Lâu La Cập Chư Thiên Mật Ngôn Kinh, 1 quyển, [ Đường Bát Nhã Lực dịch ]
 • 1299, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Cập Chư Tiên Sở Thuyết Cát Hung Thời Nhật Thiện Ác Túc Diệu Kinh, 2 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]
 • 1300, Ma Đăng Ca Kinh, 2 quyển, [ Ngô Trúc Luật Viêm Chi Khiêm cộng dịch ]
 • 1301, Xá Đầu Gián Thái Tử Nhị Thập Bát Túc Kinh ( Nhất Danh Hổ Nhĩ Kinh ), 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]
 • 1308, Thất Diệu Nhương. Tai Quyết, 2 quyển, [ Đường Kim Câu Xá soạn ]
 • 1331, Phật Thuyết Quán Đảnh Kinh, 12 quyển, [ Đông Tấn Bạch Thi Lê Mật Đa La dịch ]
 • 1332, Thất Phật Bát Bồ Tát Sở Thuyết Đại Đà La Ni Thần Chú Kinh, 4 quyển, [ Thất dịch ]
 • 1335, Đại Cát Nghĩa Thần Chú Kinh, 4 quyển, [ Nguyên Ngụy Đàm Diệu dịch ]
 • 1336, Đà La Ni Tạp Tập, 10 quyển, [ Thất dịch ]
 • 1339, Đại Phương Đẳng Đà La Ni Kinh, 4 quyển, [ Bắc Lương Pháp Chúng dịch ]
 • 1340, Đại Pháp Cự Đà La Ni Kinh, 20 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]
 • 1341, Đại Uy Đức Đà La Ni Kinh, 20 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]
 • 1342, Phật Thuyết Vô Nhai Tế Tổng Trì Pháp Môn Kinh, 1 quyển, [ Tây Tần Thánh Kiên dịch ]
 • 1343, Tôn Thắng Bồ Tát Sở Vấn Nhất Thiết Chư Pháp Nhập Vô Lượng Môn Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Bắc Vạn Thiên Ý dịch ]
 • 1344, Kim Cương Thượng Vị Đà La Ni Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Ngụy Phật Đà Phiến Đa dịch ]
 • 1361, Lục Môn Đà La Ni Kinh Luận, 1 quyển, [ Thế Thân Bồ Tát tạo ]
 • 1419, Phật Thuyết tạo Tượng Lượng Độ Kinh Giải, 1 quyển, [ Thanh Công Bố Tra Bố dịch Giải ]
 • 1420, Thọ Ngũ Minh Luận, 2 quyển,

_HẾT_

MẬT TẠNG _Bộ 3 _(No.1030 ~ No.1198) _Bản Unicode _2015
* Độc giả tải về nếu thấy link bị lỗi, vui lòng comment bên Facebook Kinh Mật Giáo
** Những kinh màu đỏ là những kinh chưa được dịch

 • 1092, Bất Không Quyến Tác Thần Biến Chân Ngôn Kinh, 30 quyển, [ Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch ]
 • 1177a, Đại Thừa Du Già Kim Cương Tánh Hải Mạn Thù Thất Lợi Thiên Tý Thiên Bát Đại Giáo Vương Kinh, 10 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]
 • 1177b, Thiên Bát Văn Thù Nhất Bách Bát Danh Tán, 1 quyển,
 • 1190, Thánh Diệu Cát Tường Chân Thật Danh Kinh, 1 quyển, [ Nguyên Thích Trí dịch ]
 • 1192, Diệu Cát Tường Bình Đẳng Bí Mật Tối Thượng Quán Môn Đại Giáo Vương Kinh, 5 quyển, [ Tống Từ Hiền dịch ]

MẬT TẠNG _Bộ 2 (No.918 ~ No.1029) _Bản Unicode _2015
* Độc giả tải về nếu thấy link bị lỗi, vui lòng comment bên Facebook Kinh Mật Giáo
** Những kinh màu đỏ là những kinh chưa được dịch

 • 0958, Kim Cương Đảnh Kinh Nhất Tự Đảnh Luân Vương Nghi Quỹ Âm Nghĩa, 1 quyển, [Đường Bất Không dịch]
 • 1006, Quảng Đại Bảo Lâu Các Thiện Trụ Bí Mật Đà La Ni Kinh, 3 quyển, [Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch] #1  #2  #3

MẬT TẠNG _Bộ 1 _(No.848 ~ No.917) _Bản Unicode _2015
* Độc giả tải về nếu thấy link bị lỗi, vui lòng comment bên Facebook Kinh Mật Giáo
** Những kinh màu đỏ là những kinh chưa được dịch

 • 0893a, Tô Tất Địa Yết La Kinh, 3 quyển, [Đường Thâu Ba Ca La dịch] #1 #2 #3
 • 0893b, Tô Tất Địa Yết La Kinh, 3 quyển, [Đường Thâu Ba Ca La dịch] #1 #2 #3
 • 0895b, Tô Bà Hô Đồng Tử Thỉnh Vấn Kinh, 2 quyển, [Đường Thâu Ba Ca La dịch] #1 #2
 • 0901, Đà La Ni Tập Kinh, 12 quyển, [Đường A Địa Cù Đa dịch] #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12

CHƯ THIÊN HỘ PHÁP BỘ _Q.2 (.PDF)

Bản cập nhật tháng 6/2015

CHƯ THIÊN HỘ PHÁP BỘ _Q.1 (.PDF)

Bản cập nhật tháng 6/2015

Đăng bởi: TPK | 30/06/2015

CHƯ BỒ TÁT BỘ

CHƯ BỒ TÁT BỘ (.PDF)

Bản cập nhật 6/2015

Đăng bởi: TPK | 30/06/2015

A DI ĐÀ PHÁP KINH

A DI ĐÀ PHÁP KINH (.PDF)

Bản cập nhật 6/2015

Đăng bởi: TPK | 29/06/2015

PHẬT NÓI KINH ĐẠI TAM MA NHẠ

Đại Tạng Kinh_ Tập 1_ No.19

PHẬT NÓI KINH ĐẠI TAM MA NHẠ (.PDF)

(Mahā-samāja-sūtra: Đại Tập Hội Kinh)

Hán dịch: Tây Thiên dịch Kinh Tam Tạng_Triều Tán Đại Phu Thí Hồng Lô Khanh_ Truyền Giáo Đại Sư (kẻ bầy tôi là) PHÁP THIÊN phụng chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

—————————————————–

Các bản kinh được sắp xếp tương đồng:

– Trường A Hàm: Đại hội kinh

– Bản Sanskrit: Mahā-samāja-sūtra

ĐÔNG MẬT THẬP TAM PHẬT CHÂN NGÔN ĐÀ LA NI (.PDF)

(Mật Nghiêm Đại Hải Thập Tam Tôn Như Lai Thánh Chúng Chân Ngôn)

Hán Văn: Không rõ tác giả

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

NGHI THỨC TRÌ TỤNG HẰNG NGÀY DÀNH CHO PHẬT TỬ TẠI GIA (.PDF)

Biên soạn: Trần Ngọc Nguyên
(Tổng hợp và biên soạn dựa theo nghi thức của Chân Ngôn Tông – Nhật Bản)

Đăng bởi: TPK | 22/06/2015

CA LÂU LA

CA LÂU LA (.PDF)

Đăng bởi: TPK | 19/06/2015

ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT

ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT (.PDF)

Đăng bởi: TPK | 19/06/2015

ĐẾ THÍCH THIÊN

ĐẾ THÍCH THIÊN (.PDF)

Đăng bởi: TPK | 17/06/2015

THẦN CÂY BỒ ĐỀ

THẦN CÂY BỒ ĐỀ (.PDF)

HAI MƯƠI LĂM VỊ THIỆN THẦN THỦ HỘ NGƯỜI THỌ TRÌ NĂM GIỚI (.PDF)

Đăng bởi: TPK | 16/06/2015

RỒNG

RỒNG (.PDF)

Đăng bởi: TPK | 16/06/2015

36 BỘ THẦN VƯƠNG

36  BỘ THẦN VƯƠNG (.PDF)

Đăng bởi: TPK | 16/06/2015

CÂU LỢI CA LA LONG VƯƠNG

CÂU LỢI CA LA LONG VƯƠNG (.PDF)

Đăng bởi: TPK | 16/06/2015

THIÊN LONG BÁT BỘ

THIÊN LONG BÁT BỘ (.PDF)

Đăng bởi: TPK | 16/06/2015

A DI ĐÀ NGŨ TRÍ MAN ĐA LA

A DI ĐÀ NGŨ TRÍ MAN ĐA LA (.PDF)

Đăng bởi: TPK | 12/06/2015

VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT CỬU TÔN MAN ĐA LA

VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT CỬU TÔN MAN ĐA LA (.PDF)

VÔ LƯỢNG THỌ NHƯ LAI CÚNG DƯỜNG MẠN TRÀ LA (.PDF)

Đăng bởi: TPK | 10/06/2015

A DI ĐÀ NGŨ PHẬT MAN ĐA LA

A DI ĐÀ NGŨ PHẬT MAN ĐA LA (.PDF)

Đăng bởi: TPK | 10/06/2015

A DI ĐÀ 35 PHẬT MAN ĐA LA

A DI ĐÀ 35 PHẬT MAN ĐA LA (.PDF)

LƯỠNG BỘ BẤT NHỊ QUANG MINH CHÂN NGÔN MẠN TRÀ LA (.PDF)

Đăng bởi: TNN | 08/06/2015

THẬP CAM LỘ ĐÀ LA NI

THẬP CAM LỒ ĐÀ LA NI (.PDF)

Chú Thập Cam Lộ chữ Lantsa (A Di Đà Pháp Đàn)

Chú Thập Cam Lộ (A Di Đà Pháp Đàn)

Đăng bởi: TPK | 05/06/2015

A DI ĐÀ CHÚ LUÂN

A DI ĐÀ CHÚ LUÂN (.PDF)

Đăng bởi: TPK | 04/06/2015

MA LỢI CHI THIÊN PHÁP KINH

MA LỢI CHI THIÊN PHÁP KINH (.PDF)

MỤC LỤC
1_Ma Lợi Chi Thiên
2_Kinh Mạt Lợi Chi Đề Bà Hoa Man (No.1254)
3_Phật nói Kinh Ma Lợi Chi Bồ Tát Đà La Ni (No.1255A)
4_Phật nói Kinh Ma Lợi Chi Thiên (No.1255B)
5_Phật nói Kinh Ma Lợi Chi Thiên Đà La Ni Chú (No.1256)
6_Phật nói Kinh Đại Ma Lý Chi Bồ Tát – 7 quyển (No.1257)
7_Ma Lợi Chi Thiên Bồ Tát lược niệm tụng Pháp (No.1258)
8_Ma Lợi Chi Thiên Nhất Ấn Pháp (No.1259)
9_Ma Lợi Chi Thiên Bồ Tát Tu Trì Pháp Quỹ

Đăng bởi: TPK | 02/06/2015

MA LỢI CHI BỒ TÁT

MA LỢI CHI BỒ TÁT (.PDF)
Bản cập nhật 6/2015

Đăng bởi: TPK | 29/05/2015

Sách mới: QUANG MINH CHÂN NGÔN

Quang Minh Chân Ngôn

Quang Minh Chân Ngôn

MA LỢI CHI THIÊN BỒ TÁT TU TRÌ PHÁP QUỸ  (.PDF)

Hán văn: không rõ người biên soạn

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

——————————-

Bài liên quan:

MA LỢI CHI THIÊN MẠN TRÀ LA

https://kinhmatgiao.wordpress.com/2014/03/18/ma-loi-chi-thien-bo-tat-man-tra-la/

MA LỢI CHI THIÊN CHÂN NGÔN

https://kinhmatgiao.wordpress.com/2014/02/16/ma-loi-chi-thien-chan-ngon/

Mật Tạng Bộ 4_ No.1217 (Tr.89_Tr.93)

PHẬT NÓI KINH ĐẠI GIÁO CĂN BẢN TỐI THƯỢNG CỦA DIỆU CÁT TƯỜNG

_QUYỂN HẠ_

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng, Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh Minh Giáo Đại Sư (kẻ bầy tôi là) PHÁP HIỀN phụng chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Mật Tạng Bộ 4_ No.1217_2 (Tr.85_Tr.89)

PHẬT NÓI KINH ĐẠI GIÁO CĂN BẢN TỐI THẮNG CỦA DIỆU CÁT TƯỜNG

_QUYỂN TRUNG_

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng, Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh Minh Giáo Đại Sư (kẻ bầy tôi là) PHÁP HIỀN phụng chiếu dịch

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Mật Tạng Bộ 4_ No.1217_1 (Tr.81_Tr.84)

PHẬT NÓI KINH ĐẠI GIÁO CĂN BẢN TỐI THẮNG CỦA DIỆU CÁT TƯỜNG

_QUYỂN THƯỢNG_

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng, Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh Minh Giáo Đại Sư (kẻ bầy tôi là) PHÁP HIỀN phụng chiếu dịch

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: TPK | 15/05/2015

ĐẠI SỨ CHÚ PHÁP KINH

Mật Tạng Bộ 4_ No.1268 (Tr.298_Tr.303)

ĐẠI SỨ CHÚ PHÁP KINH 

Hán dịch: Nước Nam thiên Trúc_Tam Sạng Sa Môn BỒ ĐỀ LƯU CHI

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: TPK | 12/05/2015

KINH VÔ CẤU TỊNH QUANG ĐÀ LA NI 

Mật Tạng Bộ 2 _ No.1024(Tr.717 _ Tr.721)

KINH VÔ CẤU TỊNH QUANG ĐÀ LA NI 

Hán dịch: Đời Đường_ Thiên Trúc Tam Tạng DI ĐÀ SƠN phụng chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: TPK | 11/05/2015

Việc dẫn nguồn Kinh Mật Giáo

Hiện nay có một số trang web lấy lại tư liệu từ trang Kinh Mật Giáo nhưng không ghi nguồn, lại còn yêu cầu người khác phải ghi nguồn từ trang của mình. Ngoài ra, trên trang còn ghi lập lờ rằng người dịch đã đóng góp bài vào trang mình, để từ đó lấy lý do cho mục đích quyên góp tiền (Donation). Điển hình là trang rongmotamhon.net, Kinh Mật Giáo chưa bao giờ liên hệ hoặc gửi bài đóng góp cho trang này.
http://rongmotamhon.net/mainpage/dichgia.php?dichgia=Huy%E1%BB%81n%20Thanh

1

Đăng bởi: TPK | 11/05/2015

NHƯ Ý BẢO CHÂU

NHƯ Ý BẢO CHÂU

Biên dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: TPK | 09/05/2015

KINH A NAN ĐÀ MỤC KHƯ NI HA LY ĐÀ

Mật Tạng Bộ 2_ No.1013 (Tr.685_Tr.688)

KINH A NAN ĐÀ MỤC KHƯ NI HA LY ĐÀ

(Ananta-mukha-nirhāra-dhāraṇī-vyākhyāna-kārikā)

Hán dịch: Đời Tống_ Thiên Trúc Tam Tạng CẦU NA BẠT ĐÀ LA (Guṇa-bhadra: Công Đức Hiền)

Việt dịch: HUYỀN THANH

HỒNG TƯỢNG ĐẦU VƯƠNG TÀI THẦN CHÚ LUÂN

Soạn dịch: HUYỀN THANH

HỒNG TƯỢNG ĐẦU VƯƠNG TÀI THẦN

HỒNG TƯỢNG ĐẦU VƯƠNG TÀI THẦN

Older Posts »

Danh mục

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1 138 other followers