Đăng bởi: TPK | 05/07/2015

BỘ MẬT GIÁO

MẬT TẠNG

Gồm các bản dịch phần Mật Giáo Bộ của Đại Chánh Tạng
(Esoteric Sutras from Taisho Tripitaka [No.848 ~ No.1420] with reconstructed Sanskrit mantras)

=====================================================

MẬT GIÁO CHƯ TÔN NGŨ BỘ

Tập 1: Như Lai Phật Bộ || Tập 2: Chư Bồ Tát Bộ || Tập 3: Quán Âm Pháp Bộ || Tập 4: Kim Cương Minh Vương Bộ || Tập 5: Chư Thiên Hộ Pháp Bộ _Q.1 | Chư Thiên Hộ Pháp Bộ _Q.2

=====================================================

ĐẠI CHÁNH TÂN TU ĐẠI TẠNG KINH

Một số bản kinh ngoài Bộ Mật Giáo được dịch từ Đại Chánh Tạng

=====================================================

GIA HƯNG ĐẠI TẠNG KINH

Chú Loại || Giải Oán Kết Trong Một Trăm Đời || Phổ Hiền Hạnh Nguyện || Sinh Thiên Thập Giới || Tiêu Tai Cát Tường

=====================================================

VẠN TỰ TỤC TẠNG KINH

Một số bản kinh được dịch từ Tục Tạng

=====================================================

PHÁP KINH ĐẠI BỘ

Acala (Bất Động) || Amitābha (A Di Đà) || Avalokiteśvara (Quán Tự Tại) || Bhaiṣajyaguru (Dược Sư) || Cuṅdhe (Chuẩn Đề) || Dāna (Thí Thực) || Kṣitigarbha (Địa Tạng) || Mañjuśrī (Văn Thù) || Maṇḍala (Đàn Thành) || Mahāpratisāra (Đại Tùy Cầu) || Maitreya (Di Lặc) ||Mayūra (Khổng Tước) || Thủ Ấn (Mudrā) || Nāgarāja (Long Vương) || Pañcamantra (Ngũ Bộ Chú) || Prajñāpāramitā (Bát Nhã) || Saddharma Puṇḍarīka (Pháp Hoa) || Samantabhadra (Phổ Hiền) || Sitātapatrā (Bạch Tản Cái) || Sussidhikara-sūtra (Tô Tất Địa) || Tārā (Đa La) || Uṣṇīṣa (Phật Đỉnh) || Uṣṇīṣa-vijaya (Tôn Thắng) || Ucchuṣma (Uế Tích) || Vairocana (Đại Nhật) || Vajraśekhara (Kim Cương Đỉnh) || Vasudhāra (Trì Thế) || Vidyārajā (Minh Vương) || Śarīra (Xá Lợi) ||Śrīmahādevī (Cát Tường Thiên) || Śūraṃgama (Lăng Nghiêm)|| Ākāśagarbha (Hư Không Tạng) || Bản Tôn Trường Thọ || Quán Âm Bảo Điển || Āṭvaka (A Tra Bạc Câu) || Vajradhātu-Maṇḍala (Kim Cương Giới) || Garbhadhātu-Maṇḍala (Thai Tạng Giới) || Suvarṇaprabhāsa (Kim Quang Minh) || Nakṣatra (Tinh Tú Pháp Kinh) || Vairocana Mantra (Quang Minh Chân Ngôn) || Marīci (Ma Lợi Chi) || Sahasrabhuja-locana (Thiên Thủ Thiên Nhãn)


=====================================================

CÔNG CỤ HỖ TRỢ

  1. Software gõ chữ Phạn SIDDHAM & LANTSA

  2. Software gõ chữ & từ điển tra cứu chữ HÁN & NÔM

  3. Sách học viết chữ Phạn SIDDHAM & LANTSA

  4. Hướng dẫn gõ và viết chữ TÂY TẠNG

=====================================================

XEM TOÀN BỘ BLOG THEO TRANG

Trang: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |


=====================================================

LƯU Ý KHI TẢI TÀI LIỆU VỀ TRANG KHÁC

+ Giữ nguyên nội dung, tên tác giả, dịch giả và ghi nguồn kinhmatgiao.wordpress.com.
+ Các trang nhận Donation hoặc kinh doanh vui lòng không post lại tư liệu từ đây.
+ [Một số lưu ý khác…]

=====================================================

Đăng bởi: TNN | 12/01/2017

CÂU TÀI THIÊN NỮ

CÂU TÀI THIÊN NỮ (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: TNN | 12/01/2017

THẦN CHÚ CẦU XIN MƯA THUẬN GIÓ HÒA

THẦN CHÚ CẦU XIN MƯA THUẬN GIÓ HÒA (.PDF)

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

MỘT VÀI THẦN CHÚ QUAN TRỌNG CỦA PHẬT GIÁO TÂY TẠNG (.PDF)

Sưu tập và dịch âm Tạng Chú: HUYỀN THANH

NGUYỆT TRÀNG NGUYỆT ĐÀ LA NI (.PDF)

(Candra-ketu-candra-dhāraṇī)

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

 

KIM CƯƠNG TÁT ĐÓA TU PHÁP NHƯ Ý BẢO CHÂU (.PDF)

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát nói Trừ Nhất Thiết Thũng với Trị Bách Bệnh Chư Độc Đà La Ni (.PDF)

Phiên âm Phạn Chú và Việt Dịch: HUYỀN THANH

Mật Tạng Bộ 3_ No.1177A (Tr.724_Tr.730)

KINH ĐẠI THỪA DU GIÀ KIM CƯƠNG TÍNH HẢI MẠN THÙ THẤT LỢI THIÊN TÝ THIÊN BÁT ĐẠI GIÁO VƯƠNG (.PDF)

_QUYỂN THỨ BA_

_QUYỂN THỨ TƯ_

Hán dịch: Chùa Đại Hưng Thiện_Tam Tạng Sa Môn Đại Quảng Trí BẤT KHÔNG (Amogha- vajra) phụng chiếu dịch

Việt dịch và phục hồi Phạn chú: HUYỀN THANH

Mật Tạng Bộ 3_ No.1177A (Tr.724_Tr.730)

KINH ĐẠI THỪA DU GIÀ KIM CƯƠNG TÍNH HẢI MẠN THÙ THẤT LỢI THIÊN TÝ THIÊN BÁT ĐẠI GIÁO VƯƠNG (.PDF)

_QUYỂN THỨ NHẤT (kèm TỰA)_

_QUYỂN THỨ HAI_

Hán dịch: Chùa Đại Hưng Thiện_Tam Tạng Sa Môn Đại Quảng Trí BẤT KHÔNG (Amogha- vajra) phụng chiếu dịch

Việt dịch và phục hồi Phạn chú: HUYỀN THANH

Đăng bởi: TNN | 19/12/2016

TỨ TÝ CHUẨN ĐỀ BỒ TÁT

TỨ TÝ CHUẨN ĐỀ BỒ TÁT (.PDF)

HUYỀN THANH biên soạn

Theo Tạng Truyền Phật Giáo, thông thường Chuẩn Đề Bồ Tát được thờ phượng qua hình tượng có 4 cánh tay và tôn xưng là Chuẩn Đề Quán Âm hoặc Tứ Tý Chuẩn Đề Bồ Tát, Tứ Tý Chuẩn Đề Phật Mẫu

_Chuẩn Đề Thần Chú là:

OṂ_ CALE  CULE  CUNDE  SVĀHĀ

(Chữ Chủng Tử là: CUṂ)

_Tu trì Tứ Tý Chuẩn Đề Bồ Tát:

Tưởng cầu 4 Tâm vô lượng Từ, Bi, Hỷ, Xả thời tu trì Tứ Tý Chuẩn Đề Bồ Tát

_Nghi Thức đơn giản tu trì Pháp Tứ Tý Chuẩn Đề Bồ Tát là:

“Cúi lạy quy y Diệu Thành Tựu

Đầu mặt đỉnh lễ bảy Câu Chi

Hằng sa Phật Mẫu Đại Chuẩn Đề

Nguyện phóng hào quang nhiếp niệm con

Nay con thề nguyện, cầu thành Phật

Chuyên tâm niệm Chuẩn Đề Vương này

Phạm Vương, Đế Thích với chư Thiên

Tám Bộ Long Thần, nguyện gia hộ

Nếu có chút gì hợp Thánh Ý

Ban cho khắp tất cả hữu tình

Từ Bi bố thí sinh vui vẻ

Đạo Trường thanh tịnh chẳng nghĩ bàn

Thiên Ma Địa Ma theo Chú Sắc

Năm Bộ Kim Cương, bốn Thiên Vương

Cùng kết Tổng Trì Tam Muội Giới

NAMO  SAPTĀNĀṂ  SAMYAKSAṂBUDHĀ-KOṬIṆĀṂ

TADYATHĀ: OṂ_  CALE  CULE  CUNDE  SVĀHĀ

_Niệm tụng Chuẩn Đề Thần Chú có Công Đức như sau:

1_Có thể được Phước Báo của người, Trời như: giàu có, con trai con gái, mạnh khỏe sống lâu, quan vị, Trí Tuệ, được người khác tôn kính

2_Nhóm nạn: nước, lửa, thuốc độc, trộm cướp, oan gia, Quỷ ác, Rồng độc chẳng thể gây hại

3_Có thể thỉnh hành Đế Thích Thiên, Tứ Thiên Vương, Diêm La Thiên Tử

4_Có thể sinh về Tịnh Thổ, được thấy Quán Âm, Phổ Hiền, các Đại Sĩ. Có thể trụ tại Tịnh Thổ ở 10 phương, thường thấy chư Phật rồi được Bồ Đề

5_Được tiêu trừ các loại Nghiệp Chướng từ vô thủy đến nay

Mật Tạng Bộ 3_ No.1092 (Tr.275_ Tr.279)

KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN BIẾN CHÂN NGÔN (.PDF)

_QUYỂN THỨ HAI MƯƠI CHÍN_

_QUYỂN THỨ BA MƯƠI_

-hết-

Hán dịch: Đại Đường_Thiên Trúc Tam Tạng BỒ ĐỀ LƯU CHÍ (Bodhi-ruci: Giác Ái, hay Dharma-ruci: Pháp Ái)

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Mật Tạng Bộ 3_ No.1092 (Tr.275_ Tr.279)

KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN BIẾN CHÂN NGÔN (.PDF)

_QUYỂN THỨ HAI MƯƠI BẢY_

_QUYÊN THỨ HAI MƯƠI TÁM_

Hán dịch: Đại Đường_Thiên Trúc Tam Tạng BỒ ĐỀ LƯU CHÍ (Bodhi-ruci: Giác Ái, hay Dharma-ruci: Pháp Ái)

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: TNN | 12/11/2016

DI LẶC BỒ TÁT PHÁP KINH (2016)

DI LẶC BỒ TÁT PHÁP KINH (.PDF)

Bản hiệu chỉnh 11/2016

Mật Tạng Bộ 3_ No.1092 (Tr.275_ Tr.279)

KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN BIẾN CHÂN NGÔN (.PDF)

_QUYỂN THỨ HAI MƯƠI SÁU_

Hán dịch: Đại Đường_Thiên Trúc Tam Tạng BỒ ĐỀ LƯU CHÍ (Bodhi-ruci: Giác Ái, hay Dharma-ruci: Pháp Ái)

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Mật Tạng Bộ 3_ No.1092 (Tr.275_ Tr.279)

KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN BIẾN CHÂN NGÔN (.PDF)

_QUYỂN THỨ HAI MƯƠI LĂM_

Hán dịch: Đại Đường_Thiên Trúc Tam Tạng BỒ ĐỀ LƯU CHÍ (Bodhi-ruci: Giác Ái, hay Dharma-ruci: Pháp Ái)

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: TNN | 26/10/2016

NGHI THỨC TU TRÌ CĂN BẢN

NGHI THỨC TU TRÌ CĂN BẢN (.PDF)

 

05/08/2016
HUYỀN THANH kính ghi

Mật Tạng Bộ 3_ No.1092 (Tr.275_ Tr.279)

KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN BIẾN CHÂN NGÔN (.PDF)

_QUYỂN THỨ HAI MƯƠI BA_

_QUYỂN THỨ HAI MƯƠI BỐN_

Hán dịch: Đại Đường_Thiên Trúc Tam Tạng BỒ ĐỀ LƯU CHÍ (Bodhi-ruci: Giác Ái, hay Dharma-ruci: Pháp Ái)

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: TNN | 14/10/2016

THƠ THIỀN ĐỜI LÝ TRẦN

THƠ THIỀN ĐỜI LÝ TRẦN (.PDF)

Việt dịch: HUYỀN THANH

示寂偈
THỊ TỊCH KỆ

身如電影有還無
Thân như điện ảnh, hữu hoàn vô

萬木春榮秋又枯
Vạn mộc xuân vinh, thu hựu khô

任運盛衰無怖畏
Nhậm vận thịnh suy vô bố úy

盛衰如露草頭鋪
Thịnh suy như lộ thảo đầu phô

禪師 萬行
Thiền sư VẠN HẠNH

 

KỆ DẠY LÚC NHẬP DIỆT

Thân như ánh điện, có rồi không
Cây cối thu khô, xuân thắm hồng
Tùy vận thịnh suy không sợ hãi
Thịnh suy, đầu cỏ điểm hơi sương

[Xem toàn bộ tập thơ]

Mật Tạng Bộ 3_ No.1092 (Tr.275_ Tr.279)

KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN BIẾN CHÂN NGÔN (.PDF)

_QUYỂN THỨ HAI MƯƠI MỐT_

_QUYỂN THỨ HAI MƯƠI HAI_

Hán dịch: Đại Đường_Thiên Trúc Tam Tạng BỒ ĐỀ LƯU CHÍ (Bodhi-ruci: Giác Ái, hay Dharma-ruci: Pháp Ái)

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: TNN | 29/09/2016

TỊNH HÓA NGŨ ĐẠI CHÂN NGÔN

TỊNH HÓA NGŨ ĐẠI CHÂN NGÔN (.PDF)

Soạn dịch: Trần Ngọc Nguyên

… “Ngũ Đại (Pañca mahā-bhūtāni) cũng gọi Ngũ đại chủng. Chỉ cho 5 nguyên tố của thể tính rộng lớn, sinh thành ra muôn pháp, tức là: ĐỊA (đất – pṛthivī), THỦY (nước – ab), HỎA (lửa – tejas), PHONG (gió – vāyu) và KHÔNG (hư không – ākāśa). Tính chất của 5 nguyên tố này theo thứ tự là cứng, ướt, nóng, động ngại; tác dụng là giữ gìn, thu nhiếp, thành thục, tăng trưởng, không ngăn ngại. Các yếu tố này ở bên ngoài tương tác với các yếu tố bên trong cơ thể của chúng ta, và những tính chất và năng lực (ẩn tàng hoặc hiện hữu) của năm yếu tố đó vẫn còn tồn tại trong tâm trí. Khả năng của tâm được dùng như là nền tảng cho tất cả mọi trải nghiệm là tính chất của đất; liên tục và khả năng thích ứng tốt là nước; rõ ràng và năng lực để cảm nhận là lửa; chuyển động không ngừng là gió; và sự rộng lớn không giới hạn của tâm chính là hư không.” …[Xem toàn bộ bài viết]

Đăng bởi: TNN | 24/09/2016

LIÊN HOA SINH ĐẠI SĨ TÂM CHÚ

Bộ Chú Luân Đàn Trường

LIÊN HOA SINH ĐẠI SĨ TÂM CHÚ (.PDF)

Dịch âm Tạng chú: HUYỀN THANH

Mật Tạng Bộ 3_ No.1092 (Tr.275_ Tr.279)

KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN BIẾN CHÂN NGÔN (.PDF)

_QUYỂN THỨ MƯỜI BẢY_

_QUYỂN THỨ MƯỜI TÁM_

_QUYỂN THỨ MƯỜI CHÍN_

_QUYỂN THỨ HAI MƯƠI_

Hán dịch: Đại Đường_Thiên Trúc Tam Tạng BỒ ĐỀ LƯU CHÍ (Bodhi-ruci: Giác Ái, hay Dharma-ruci: Pháp Ái)

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Mật Tạng Bộ 2

_ No.1005A (Tr.619 _ Tr.625)

KINH ĐẠI BẢO QUẢNG BÁC LÂU CÁC THIỆN TRỤ BÍ MẬT ĐÀ LA NI (.PDF)

_QUYỂN THƯỢNG_

_QUYỂN TRUNG_

_QUYỂN HẠ_

 

_ No. 1006 (Tr.636_Tr.641)

KINH QUẢNG ĐẠI BẢO LÂU CÁC THIỆN TRỤ BÍ MẬT ĐÀ LA NI (.PDF)

_QUYỂN THƯỢNG_

_QUYỂN TRUNG_

_QUYỂN HẠ_

 

_ No. 1007 (Tr.657 _ Tr.668)

MẪU LÊ ĐÀ LA NI CHÚ KINH (.PDF)

 

_ ĐẠI BẢO QUẢNG BÁC LẦU CÁC CHÂN NGÔN (.PDF)

(Bản hiệu chỉnh 09/2016)

Mật Tạng Bộ 3_ No.1092 (Tr.275_ Tr.279)

KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN BIẾN CHÂN NGÔN (.PDF)

_QUYỂN THỨ MƯỜI BỐN_

_QUYỂN THỨ MƯỜI LĂM_

_QUYỂN THỨ MƯỜI SÁU_

Hán dịch: Đại Đường_Thiên Trúc Tam Tạng BỒ ĐỀ LƯU CHÍ (Bodhi-ruci: Giác Ái, hay Dharma-ruci: Pháp Ái)

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Mật Tạng Bộ 3_ No.1092 (Tr.275_ Tr.279)

KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN BIẾN CHÂN NGÔN (.PDF)

_QUYỂN THỨ MƯỜI MỘT_

_QUYỂN THỨ MƯỜI HAI_

_QUYỂN THỨ MƯỜI BA_

Hán dịch: Đại Đường_Thiên Trúc Tam Tạng BỒ ĐỀ LƯU CHÍ (Bodhi-ruci: Giác Ái, hay Dharma-ruci: Pháp Ái)

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Mật Tạng Bộ 3_ No.1092 (Tr.275_ Tr.279)

KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN BIẾN CHÂN NGÔN (.PDF)

_QUYỂN THỨ BẢY_

_QUYỂN THỨ TÁM_

_QUYỂN THỨ CHÍN_

_QUYỂN THỨ MƯỜI_

Hán dịch: Đại Đường_Thiên Trúc Tam Tạng BỒ ĐỀ LƯU CHÍ (Bodhi-ruci: Giác Ái, hay Dharma-ruci: Pháp Ái)

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: TNN | 03/08/2016

PHẬT NÓI KINH ĐÀ LA NI TẬP (trọn bộ)

Mật Tạng Bộ 1 _No.901 (Tr.785_Tr.795)

PHẬT NÓI KINH ĐÀ LA NI TẬP (.PDF)

_QUYỂN THỨ NHẤT_

_QUYỂN THỨ HAI_

_QUYỂN THỨ BA_

_QUYỂN THỨ TƯ_

_QUYỂN THỨ NĂM_

_QUYỂN THỨ SÁU_

_QUYỂN THỨ BẢY_

_QUYỂN THỨ TÁM_

_QUYỂN THỨ CHÍN_

_QUYỂN THỨ MƯỜI_

_QUYỂN THỨ MƯỜI MỘT_

_QUYỂN THỨ MƯỜI HAI_

Hán dịch: Đại Đường_Thiên Trúc Tam Tạng A ĐỊA CỒ ĐA (Atikuṭa)

Việt dịch: Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ

Phục hồi Phạn Chú: HUYỀN THANH

Đăng bởi: TNN | 26/06/2016

HIỆU CHỈNH KINH 26/06/2016

 

Mật Tạng Bộ 3 hiệu chỉnh lại 2 bản đăng ngày 19/06/2016

_ No.1069 (Tr.142 _ Tr.146) THẬP NHẤT DIỆN QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT TÂM NIỆM TỤNG NGHI QUỸ KINH (QUYỂN TRUNG)

_ No.1071 (Tr.152 _ Tr.154) KINH THẬP NHẤT DIỆN THẦN CHÚ

 

Mật Tạng Bộ 4

_ No.1333 (Tr.561 _ Tr.564)

KINH HƯ KHÔNG TẠNG BỒ TÁT HỎI ĐÀ LA NI CHÚ CỦA BẢY ĐỨC PHẬT (.PDF)

_ No. 1334 (Tr.565 _ Tr.567)

KINH NHƯ LAI PHƯƠNG TIỆN THIỆN XẢO CHÚ (.PDF)

Đăng bởi: TNN | 19/06/2016

HIỆU CHỈNH KINH (19/6/2016)

Mật Tạng Bộ 3

_No.1069 (Tr.139_ Tr.142)

THẬP NHẤT DIỆN QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT TÂM MẬT NGÔN NIỆM TỤNG NGHI QUỸ KINH (.PDF)

_ QUYỂN THƯỢNG _

_ QUYỂN TRUNG _

_ QUYỂN HẠ _

 

_No.1070 (Tr.149 _ Tr.152)

PHẬT NÓI KINH THẬP NHẤT DIỆN QUÁN THẾ ÂM THẦN CHÚ (.PDF)

 

_No.1071 (Tr.152 _ Tr.154)

KINH THẬP NHẤT DIỆN THẦN CHÚ (.PDF)

 

_No.1072 (Tr. 155 _ Tr. 170)

THÁNH HẠ DÃ HỘT LÝ PHỘC ĐẠI UY NỘ VƯƠNG LẬP THÀNH ĐẠI THẦN NGHIỆM CÚNG DƯỜNG NIỆM TỤNG NGHI QUỸ PHÁP PHẨM (.PDF)

_QUYỂN THƯỢNG_

_QUYỂN HẠ_

 

Đăng bởi: TNN | 11/06/2016

KINH HIỆU CHỈNH 06/2016

Mật Tạng Bộ 2_ No.965 (Tr.339_Tr.342)

KINH ĐẠI DIỆU KIM CƯƠNG ĐẠI CAM LỘ QUÂN NOA LỢI DIỄM MAN SÍ THỊNH PHẬT ĐỈNH (.PDF)

 

Mật Tạng Bộ 3

_No.1076 (Tr.178 _ Tr. 185)

THẤT CÂU ĐÊ PHẬT MẪU SỞ THUYẾT CHUẨN ĐỀ ĐÀ LA NI KINH (.PDF)

_No.1177B (Tr.776_Tr.777)

THIÊN BÁT VĂN THÙ NHẤT BÁCH BÁT DANH TÁN (.PDF)

_No.1187 (Tr.808_Tr.811)

PHẬT NÓI TỐI THẮNG DIỆU CÁT TƯỜNG CĂN BẢN TRÍ TỐI THƯỢNG BÍ MẬT NHẤT THIẾT DANH NGHĨA TAM MA ĐỊA PHẦN (.PDF)

Quyển Thượng

Quyển Hạ

_No.1189 (Tr.820_Tr.826)

PHẬT NÓI KINH NGHĨA TÊN CHÂN THẬT TỐI THẮNG CỦA VĂN THÙ BỒ TÁT (Ārya-mañjuśrī-nāma-saṃgīti) (.PDF)

Đăng bởi: TNN | 28/05/2016

TÔ TẤT ĐỊA YẾT LA CÚNG DƯỜNG PHÁP

Mật Tạng Bộ 1_ No.894A (Tr.692 _ Tr.697)

TÔ TẤT ĐỊA YẾT LA CÚNG DƯỜNG PHÁP (.PDF)

_QUYỂN THƯỢNG_

_QUYỂN TRUNG_

_QUYỂN HẠ_

Hán dịch: Đại Đường_Trung Ấn Độ Tam Tạng THIỆN VÔ ÚY (Śubha-kara-siṃha)

Việt dịch: Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ

Sưu tập Thủ Ấn và phục hồi Phạn Chú: HUYỀN THANH

(Bản hiệu chỉnh 05/2016)

Đăng bởi: TNN | 28/05/2016

KINH THIÊN CHUYỂN ĐÀ LA NI

Mật Tạng Bộ 3_ No.1036 (Tr.18_ Tr.19)

KINH THIÊN CHUYỂN ĐÀ LA NI (.PDF)

(Sahasra-vartva-dhāraṇī-sūtra)

Hán dịch: Tây Thiên dịch Kinh Tam Tạng _ Triều Tán Đại Phu Thí Hồng Lô Thiếu Khanh Truyền Pháp Đại Sư THI HỘ (Dāna-pāla) phụng chiếu dịch

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

(Bản hiệu chỉnh 05/2016)

Mật Tạng Bộ 1_No.886 (Tr.511 _ Tr. 514)

MỘT PHẦN TRONG “PHẬT NÓI  KIM CƯƠNG TRƯỜNG TRANG NGHIÊM BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA GIÁO” (.PDF)

(Đây là phần lưu truyền Hành riêng ở trong Đại Bộ)

Hán dịch: Tây Thiên dịch kinh Tam Tạng Triều Phụng đại phu- Thí Quang Lộc Khanh- Truyền Pháp Đại Sư  (kẻ bầy tôi là) THI HỘ (Dāna-pāla) phụng chiếu dịch.

Phục hồi  Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

(Bản hiệu chỉnh 05/2016)

Mật Tạng Bộ 1_ No.867 (Tr.253_ Tr.259)

KIM CƯƠNG PHONG LÂU CÁC NHẤT THIẾT DU KỲ KINH (.PDF)

_QUYỂN THƯỢNG_

_QUYỂN HẠ_

Phạn Hán: Đời Đường nước Nam Thiên Trúc Tam Tạng Sa Môn KIM CƯƠNG TRÍ (Vajra-prajñā, hay Vajra-bodhi)

Phạn Việt dịch: HUYỀN THANH

Mật Tạng Bộ 1 _ No.866 (Tr.223 _ Tr.231)

KINH NIỆM TỤNG ĐƯỢC LƯỢC RA TRONG KIM CƯƠNG ĐỈNH DU GIÀ (.PDF)

_QUYỂN THỨ NHẤT_

_QUYỂN THỨ HAI_

_QUYỂN THỨ BA_

_QUYỂN THỨ TƯ_

Hán dịch: Đại Đường_ Nam Ấn Độ Tam Tạng KIM CƯƠNG TRÍ (Vajra-prajñā, hay Vajra-bodhi)

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

(Bản cập nhật 05/2016)

Đăng bởi: TNN | 17/05/2016

BỊ DIỆP Y PHẬT MẪU TÂM CHÚ

BỊ DIỆP Y PHẬT MẪU TÂM CHÚ (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

BỊ DIỆP Y PHẬT MẪU TÂM CHÚ

BỊ DIỆP Y PHẬT MẪU TÂM CHÚ

Đăng bởi: TNN | 17/05/2016

CHÚ LUÂN (bản hiệu chỉnh 05/2016)

_ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA ĐÀ LA NI (.PDF)

_QUAN ÂM LINH CẢM CHÂN NGÔN (.PDF)

QUAN ÂM LINH CẢM CHÂN NGÔN

QUAN ÂM LINH CẢM CHÂN NGÔN

Mật Tạng Bộ 1 _ No.865 (Tr.207 _ Tr.212)

KINH KIM CƯƠNG ĐỈNH NHẤT THIẾT NHƯ LAI CHÂN THẬT NHIẾP ĐẠI THỪA HIỆN CHỨNG ĐẠI GIÁO VƯƠNG (.PDF)

_QUYỂN THƯỢNG_

_QUYỂN TRUNG_

_QUYỂN HẠ_

Hán dịch: Khai Phủ Nghi Đồng Tam Ty_ Đặc Tiến Thí Hồng Lô Khanh_ Túc Quốc Công, thực ấp gồm ba ngàn hộ_ Ban áo tía tặng Tư Không, tên thụy là Đại Giám, tên hiệu chính là  Đại Quảng Trí_Chùa Đại Hưng Thiện_ Tam Tạng Sa Môn BẤT KHÔNG phụng chiếu dịch

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

(Bản hiệu chỉnh 05/2016)

Đăng bởi: TNN | 12/05/2016

KIM CƯƠNG BÁCH TỰ MINH CHÚ LUÂN

KIM CƯƠNG BÁCH TỰ MINH CHÚ LUÂN (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

KIM CƯƠNG BÁCH TỰ MINH CHÚ LUÂN

KIM CƯƠNG BÁCH TỰ MINH CHÚ LUÂN

Đăng bởi: TNN | 12/05/2016

NGHI THỨC TRÌ TỤNG CHÚ CHUẨN ĐỀ

NGHI THỨC TRÌ TỤNG CHÚ CHUẨN ĐỀ (.PDF)

Đăng bởi: TNN | 12/05/2016

KINH TÔ TẤT ĐỊA YẾT LA

Mật Tạng Bộ 1_ No.893B (Tr.633_Tr.643)

KINH TÔ TẤT ĐỊA YẾT LA (.PDF)

_QUYỂN THƯỢNG_

_QUYỂN TRUNG_

_QUYỂN HẠ_

Hán dịch: Đời Đường_Thiên Trúc Tam Tạng THÂU BA CA LA (Śubha-siṃha-kara: Thiện Vô Úy)

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

BỐN VỊ BỒ TÁT VÀ TÁM VỊ KIM CƯƠNG HỘ TRÌ KINH KIM CƯƠNG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

CÁC CHÂN NGÔN TRONG NGHI THỨC TỤNG KINH KIM CANG (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

(Bản đã hiệu chỉnh 5/4/2016)

Đăng bởi: TNN | 24/04/2016

NHƯ Ý CHÂN NGÔN

Biên soạn: HUYỀN THANH

nhu y 1

NHƯ Ý CHÂN NGÔN 1

OṂ   PADMOṢṆĪṢA  VIMALE _ HŪṂ  PHAṬ

[Hãy như sự thanh tịnh (hoặc sự xa lìa bụi dơ cấu bẩn)  của Liên Hoa Phật Đỉnh mà khủng bố phá bại mọi chướng ngại]

OṂ_ HANU  PĀŚA_  BHARA  HEYE _ SVĀHĀ

(Hãy cột trói đánh ngã sự bệnh chết, như chặt đứt được gánh nặng, thành tựu tốt lành)

 

nhu y 2

NHƯ Ý CHÂN NGÔN 2

OṂ   PADMOṢṆĪṢA  VIMALE _ HŪṂ  PHAṬ

[Hãy như sự thanh tịnh (hoặc sự xa lìa bụi dơ cấu bẩn)  của Liên Hoa Phật Đỉnh mà khủng bố phá bại mọi chướng ngại]

OṂ_ HANU  PHAṢA_  BHARA  HEYE _ SVĀHĀ

(Hãy an vui với sự bệnh chết, như chặt đứt được gánh nặng, thành tựu tốt lành)

Đăng bởi: TPK | 24/04/2016

Như Ý Chân Ngôn (hiệu chỉnh)

Thần Chú Như Ý

Thần Chú Như Ý (thể chữ Siddham)

NHƯ Ý CHÂN NGÔN (.PDF)

Biên soạn: Trần Ngọc Nguyên

Như Ý Chân Ngôn (tiếng Anh là WISH-GRANTING WHEEL MANTRA hay WISH FULFILLING MANTRA) là chân ngôn thường được người Tây Tạng dùng kết hợp với thần chú Hanu (Seeing Mantra) thành một bộ. Thông thường chân ngôn này được viết bằng chữ Lantsa hay Uchen trên những lối đi và cửa ra vào trong các tự viện Tây Tạng để tạo những nguồn năng lượng tốt, giúp tiêu trừ điều xấu ác và chuyển hóa các nghiệp chướng…

padmosnisa_

Thần chú Như Ý kết hợp với Thần chú Hanu viết bằng thể chữ Lantsa

_Ghi nhận câu chú này từ các văn bản bằng chữ Uchen là: Oṃ padmo uṣṇīṣa (?padma uṣṇīṣa) vimale hūṃ phaṭ

2451789997_285e09de99_b

Thần chú Như Ý viết bằng thể chữ Uchen

Theo như chú thích trên đây thì câu chú này được thuyết trong Kinh Địa Tạng Thập Luân?!

_Trong một số tư liệu bằng Hán ngữ, ghi nhận câu chú này là:
Đại Bảo Quảng Bác Lâu Các Thiện Trụ Bí Mật Đà La Ni Chú (Căn Bản Chú):
“Án, bạc ma mô hứa ni hạ, tất mã lôi, hồng phôi”
OṂ_ PADMOṢṆĪṢA VIMALE HŪṂ PHAṬ
Và cũng ghi nhận Chú Luân này có công dụng rất lớn. Nếu trong nhà có Quỷ quấy phá, con nít bị nhiều bệnh, trong nhà có âm khí nặng nề, sinh ý chẳng thuận, nghiệp chướng sâu nặng…. chỉ cần đem trương Chú Luân này dán ở trên cửa, mỗi ngày đi qua bên dưới cửa tức có vô lượng Công Đức.

_Ghi chú:
Oṃ: Quy mệnh
padmoṣṇīṣa = padma uṣṇīṣa: Liên Hoa Phật Đỉnh
vimale: ly cấu (xa rời dơ bẩn)
hūṃ phaṭ: khủng bố, phá bại chướng ngại

Câu chú trên có thể diễn giải là: Quy mệnh Liên Hoa Phật Đỉnh là bậc Ly Cấu, nguyện con phá bỏ mọi chướng ngại, xa rời mọi cấu bẩn để thành tựu cuộc sống cao đẹp của Thánh Nhân!

Mật Tạng Bộ 1_ No.895B (Tr.735 _Tr.740)

KINH TÔ MA HÔ ĐỒNG TỬ THỈNH  HỎI

(Subahū-paripṛcchā)

_QUYỂN THƯỢNG_

_QUYỂN HẠ_

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Mật Tạng Bộ 1 – No.893

KINH TÔ TẤT ĐỊA YẾT LA – Quyển Thượng (.PDF)

KINH TÔ TẤT ĐỊA YẾT LA – Quyển Trung (.PDF)

KINH TÔ TẤT ĐỊA YẾT LA – Quyển Hạ (.PDF)

Hán dịch: Đời Đường_Trung Thiên Trúc Tam Tạng THÂU BA CA LA (Śubha-kara-siṃha: Thiện Vô Uý)

Việt dịch: Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ

Phục hồi Phạn Chú: HUYỀN THANH

Đăng bởi: TPK | 20/04/2016

TỪ VỰNG VIỆT-PHẠN: 975 tên Bồ Tát

TỪ VỰNG VIỆT-PHẠN: 975 tên Bồ Tát (.PDF)

Đăng bởi: TPK | 19/04/2016

Tô Tất Địa Yết La Kinh Chân Ngôn

Tô Tất Địa Yết La Kinh Chân Ngôn (.PDF)

Đăng bởi: TPK | 16/04/2016

Đại Nhật Kinh Chân Ngôn

Đại Nhật Kinh Chân Ngôn (.PDF)

Đăng bởi: TPK | 13/04/2016

TỪ VỰNG PHẠN-VIỆT: 975 tên Bồ Tát

TỪ VỰNG PHẠN-VIỆT: 975 tên Bồ Tát (.PDF)

Older Posts »

Danh mục