Đăng bởi: TPK | 21/09/2014

BỘ MẬT GIÁO

MẬT GIÁO CHƯ TÔN NGŨ BỘ

Tập 1: Như Lai Phật Bộ ||  Tập 2: Chư Bồ Tát Bộ  || Tập 3: Quán Âm Pháp Bộ || Tập 4: Kim Cương Minh Vương Bộ || Tập 5: Chư Thiên Hộ Pháp Bộ

=====================================================

PHÁP KINH ĐẠI BỘ

Acala (Bất Động) || Amitābha (A Di Đà) || Avalokiteśvara (Quán Tự Tại) || Bhaiṣajyaguru (Dược Sư) || Cuṅdhe (Chuẩn Đề) || Dāna (Thí Thực) || Kṣitigarbha (Địa Tạng) || Mañjuśrī (Văn Thù) || Maṇḍala (Đàn Thành) || Mahāpratisāra (Đại Tùy Cầu) || Maitreya (Di Lặc) ||Mayūra (Khổng Tước) || Thủ Ấn (Mudrā) || Nāgarāja (Long Vương) || Pañcamantra (Ngũ Bộ Chú) || Prajñāpāramitā (Bát Nhã) || Saddharma Puṇḍarīka (Pháp Hoa) || Samantabhadra (Phổ Hiền) || Sitātapatrā (Bạch Tản Cái) || Sussidhikara-sūtra (Tô Tất Địa) || Tārā (Đa La) || Uṣṇīṣa (Phật Đỉnh) || Uṣṇīṣa-vijaya (Tôn Thắng) || Ucchuṣma (Uế Tích) || Vairocana (Đại Nhật) || Vajraśekhara (Kim Cương Đỉnh) || Vasudhāra (Trì Thế) || Vidyārajā (Minh Vương) || Śarīra (Xá Lợi) ||Śrīmahādevī (Cát Tường Thiên) || Śūraṃgama (Lăng Nghiêm)|| Ākāśagarbha (Hư Không Tạng) || Bản Tôn Trường Thọ || Quán Âm Bảo Điển || Āṭvaka (A Tra Bạc Câu)  || Vajradhātu-Maṇḍala (Kim Cương Giới) || Garbhadhātu-Maṇḍala (Thai Tạng Giới) || Suvarṇaprabhāsa (Kim Quang Minh) || Tinh Tú Pháp Kinh (Nakṣatra)

 

=====================================================

CÔNG CỤ HỖ TRỢ

  1. Software gõ chữ Phạn SIDDHAM & LANTSA

  2. Software gõ chữ & từ điển tra cứu chữ HÁN & NÔM

  3. Sách học viết chữ Phạn SIDDHAM & LANTSA

  4. Hướng dẫn gõ và viết chữ TÂY TẠNG

=====================================================

XEM TOÀN BỘ BLOG THEO TRANG

Trang: | 12345 6 | 7 | 8 |9 | 10 |  11 | 12 |

=====================================================

LƯU Ý KHI TẢI TÀI LIỆU VỀ TRANG KHÁC

+ Giữ nguyên nội dung, tác giả, dịch giả và ghi nguồn kinhmatgiao.wordpress.com.
+ Các website nhận Donation (quyên góp) vui lòng không post lại tư liệu từ đây.

=====================================================

MA LỢI CHI THIÊN BỒ TÁT TU TRÌ PHÁP QUỸ  (.PDF)

Hán văn: không rõ người biên soạn

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

——————————-

Bài liên quan:

MA LỢI CHI THIÊN

https://kinhmatgiao.files.wordpress.com/2013/08/ma-loi-chi-thien.pdf

Mật Tạng Bộ 4_ No.1217 (Tr.89_Tr.93)

PHẬT NÓI KINH ĐẠI GIÁO CĂN BẢN TỐI THƯỢNG CỦA DIỆU CÁT TƯỜNG

_QUYỂN HẠ_

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng, Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh Minh Giáo Đại Sư (kẻ bầy tôi là) PHÁP HIỀN phụng chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Mật Tạng Bộ 4_ No.1217_2 (Tr.85_Tr.89)

PHẬT NÓI KINH ĐẠI GIÁO CĂN BẢN TỐI THẮNG CỦA DIỆU CÁT TƯỜNG

_QUYỂN TRUNG_

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng, Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh Minh Giáo Đại Sư (kẻ bầy tôi là) PHÁP HIỀN phụng chiếu dịch

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Mật Tạng Bộ 4_ No.1217_1 (Tr.81_Tr.84)

PHẬT NÓI KINH ĐẠI GIÁO CĂN BẢN TỐI THẮNG CỦA DIỆU CÁT TƯỜNG

_QUYỂN THƯỢNG_

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng, Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh Minh Giáo Đại Sư (kẻ bầy tôi là) PHÁP HIỀN phụng chiếu dịch

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: TPK | 15/05/2015

ĐẠI SỨ CHÚ PHÁP KINH

Mật Tạng Bộ 4_ No.1268 (Tr.298_Tr.303)

ĐẠI SỨ CHÚ PHÁP KINH 

Hán dịch: Nước Nam thiên Trúc_Tam Sạng Sa Môn BỒ ĐỀ LƯU CHI

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: TPK | 12/05/2015

KINH VÔ CẤU TỊNH QUANG ĐÀ LA NI 

Mật Tạng Bộ 2 _ No.1024(Tr.717 _ Tr.721)

KINH VÔ CẤU TỊNH QUANG ĐÀ LA NI 

Hán dịch: Đời Đường_ Thiên Trúc Tam Tạng DI ĐÀ SƠN phụng chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: TPK | 11/05/2015

Việc dẫn nguồn Kinh Mật Giáo

Lưu ý: Các bài dịch của KMG từ Đại Tạng Kinh chỉ post tại địa chỉ https://kinhmatgiao.wordpress.com
Hiện nay có một số trang web lấy lại tư liệu từ trang Kinh Mật Giáo nhưng không ghi nguồn, lại còn yêu cầu người khác phải ghi nguồn từ trang của mình. Trên trang còn ghi lập lờ rằng người dịch đóng góp bài vào trang mình để từ đó lấy lý do cho mục đích quyên tiền đóng góp (Donation). Điển hình là trang rongmotamhon.net, KMG chưa bao giờ liên hệ hoặc gửi bài đóng góp cho trang này.
http://rongmotamhon.net/mainpage/dichgia.php?dichgia=Huy%E1%BB%81n%20Thanh

1

Đăng bởi: TPK | 11/05/2015

NHƯ Ý BẢO CHÂU

NHƯ Ý BẢO CHÂU

Biên dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: TPK | 09/05/2015

KINH A NAN ĐÀ MỤC KHƯ NI HA LY ĐÀ

Mật Tạng Bộ 2_ No.1013 (Tr.685_Tr.688)

KINH A NAN ĐÀ MỤC KHƯ NI HA LY ĐÀ

(Ananta-mukha-nirhāra-dhāraṇī-vyākhyāna-kārikā)

Hán dịch: Đời Tống_ Thiên Trúc Tam Tạng CẦU NA BẠT ĐÀ LA (Guṇa-bhadra: Công Đức Hiền)

Việt dịch: HUYỀN THANH

HỒNG TƯỢNG ĐẦU VƯƠNG TÀI THẦN CHÚ LUÂN

Soạn dịch: HUYỀN THANH

HỒNG TƯỢNG ĐẦU VƯƠNG TÀI THẦN

HỒNG TƯỢNG ĐẦU VƯƠNG TÀI THẦN

Mật Tạng Bộ 4_ No.1289 (Tr.367_ Tr.374)

PHẬT NÓI KINH OAI ĐỨC CỦA KIM TỲ LA ĐỒNG TỬ 

Hán dịch: Đại Quảng Trí BẤT KHÔNG mật dịch

Việt dịch: Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ

Phục hồi Phạn Chú: HUYỀN THANH

Mật Tạng Bộ 4_ No.1355 (Tr.872_Tr.874)

PHẬT NÓI KINH  THÁNH TỐI THƯỢNG ĐĂNG MINH NHƯ LAI ĐÀ LA NI 

Hán dịch: Tây Thiên Bắc Ấn Độ_ Nước Ô Điền Nẵng, Tam Tạng của chùa Đế Thích Cung_ Truyền Pháp Đại Sư, Sa Môn được ban áo tía (kẻ bầy tôi là) THI HỘ phụng chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Mật Tạng Bộ 4_ No.1354 (Tr.868_Tr.872)

Con là Xà Na Quật Đa quy mệnh Đại Trí Hải Tỳ Lô Giá Na Phật

KINH ĐÔNG PHƯƠNG TỐI THẮNG ĐĂNG VƯƠNG NHƯ LAI

_MỘT QUYỂN_

Hán dịch: Đời Tùy_Nhóm Thiên Trúc Tam Tạng  XÀ NA QUẬT ĐA (Jñāna-gupta)

Việt dịch: HUYỀN THANH

Mật Tạng Bộ 4_ No.1353 (Tr.866_Tr.868)

KINH ĐÔNG PHƯƠNG TỐI THẮNG ĐĂNG VƯƠNG ĐÀ LA NI 

Hán dịch: Đại Tùy_Bắc Ấn Độ Tam Tạng XÀ NA QUẬT ĐA (Jñāna-gupta)

Việt dịch: HUYỀN THANH

Mật Tạng Bộ 4_ No.1330 (Tr.491_Tr.494)

KINH LA PHỘC NOA NÓI CỨU CHỮA BỆNH TẬT CỦA TRẺ CON

(Rāvaṇaprokta-bāla-cikitsā sūtra)

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh Minh Giáo Đại Sư (kẻ bầy tôi là) PHÁP HIỀN phụng chiếu dịch

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: TPK | 04/05/2015

HOÀNG TÀI THẦN CHÚ LUÂN

HOÀNG TÀI THẦN CHÚ LUÂN (.PDF) 

Biên dịch: HUYỀN THANH

HOÀNG TÀI THẦN CHÚ LUÂN

HOÀNG TÀI THẦN CHÚ LUÂN

Đăng bởi: TPK | 04/05/2015

HẮC VĂN THÙ SƯ LỢI CHÚ LUÂN

HẮC VĂN THÙ SƯ LỢI CHÚ LUÂN (.PDF) 

Soạn dịch: HUYỀN THANH

HẮC VĂN THÙ SƯ LỢI

HẮC VĂN THÙ SƯ LỢI

Hac Van Thu

Đăng bởi: TPK | 27/04/2015

Sách mới: LONG VƯƠNG PHÁP KINH

LONG VƯƠNG PHÁP KINH
Phát hành tại:
Nhà sách Văn Thành
411 Hoàng Sa, P.8, Q.3, TPHCM
ĐT: 38.482.028; 0908.585.560

 Long Vuong Phap Kinh

Sách mới: LONG VƯƠNG PHÁP KINH

Đăng bởi: TPK | 21/04/2015

LỤC ĐẠO KIM CƯƠNG CHÚ

LỤC ĐẠO KIM CƯƠNG CHÚ (.PDF)

Biên dịch: HUYỀN THANH

BỘI ĐỚI GIẢI THOÁT HỘ THÂN CHÚ LUÂN

BỘI ĐỚI GIẢI THOÁT HỘ THÂN CHÚ LUÂN

Mật Tạng Bộ 3_ No.1170 (Tr.691_Tr.695)

PHẬT NÓI KINH KIM CƯƠNG HƯƠNG BỒ TÁT ĐẠI MINH THÀNH TỰU NGHI QUỸ

1. QUYỂN THƯỢNG
2. QUYỂN TRUNG
3. QUYỂN HẠ

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Hồng Lô Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư (kẻ bầy tôi là) THI HỘ phụng chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: TPK | 21/04/2015

PHẬT NÓI KINH VÔ ÚY ĐÀ LA NI

Mật Tạng Bộ 4 _ No.1388 (Tr.906_ Tr.907)

PHẬT NÓI KINH VÔ ÚY ĐÀ LA NI (.PDF)

Hán dịch: Tây Thiên dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_ Minh Giáo Đại Sư PHÁP HIỀN phụng chiếu dịchViệt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: TPK | 21/04/2015

PHIÊN ĐẠI BI THẦN CHÚ

Mật Tạng Bộ 3_ No.1063 (Tr.114_Tr.115)

PHIÊN ĐẠI BI THẦN CHÚ (.PDF)

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Mật Tạng Bộ 3 _ No.1130 (Tr.563 _ Tr.569)

ĐẠI THỪA KIM CƯƠNG KẾ CHÂU BỒ TÁT TU HÀNH PHẦN (.PDF)

_MỘT QUYỂN_

Hán dịch: Đại Đường_ Thiên Trúc Tam Tạng BỒ ĐỀ LƯU CHÍ
Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: TPK | 16/04/2015

KINH VĂN THÙ SƯ LỢI BẢO TẠNG ĐÀ LA NI

Mật Tạng Bộ 3_ No.1185B (Tr.798_Tr.807)

KINH VĂN THÙ SƯ LỢI BẢO TẠNG ĐÀ LA NI (.PDF)
(Cũng có tên là VĂN THÙ SƯ LỢI BÁT TỰ TAM MUỘI PHÁP)

Hán dịch: Đời Đường_ Thiên Trúc Tam Tạng Pháp Sư BỒ ĐỀ LƯU CHÍ
Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: TPK | 14/04/2015

BÀI KỆ CÚNG DƯỜNG NƯỚC

BÀI KỆ CÚNG DƯỜNG NƯỚC (.PDF)

Đăng bởi: TPK | 14/04/2015

PHÁP BẢO HỘ THÂN, AN TRẠCH

PHÁP BẢO HỘ THÂN, AN TRẠCH (.PDF)

PHÁP BẢO HỘ THÂN, AN TRẠCH

PHÁP BẢO HỘ THÂN, AN TRẠCH

Đăng bởi: TPK | 13/04/2015

VĂN THÙ CỬU CUNG BÁT QUÁI

VĂN THÙ CỬU CUNG BÁT QUÁI (.PDF)

Hán văn: không rõ người soạn dịch
Việt dich: HUYỀN THANH

Văn Thù Cửu Cung Bát Quái do Tổ Sư khai sơn của Mật Giáo Tây Tạng là Liên Hoa Sinh (Padma-saṃbhava) vì Từ Bi thương tất cả chúng sinh ở Thế Gian do thọ nhận Thời, Không, Phương Vị chẳng cát tường đã sinh ra chướng nạn, nên đặc biệt gom tập ba đất Phạn, Hán, Tạng phá trừ các loại hung sát để trấn nhà cửa, an cư diệu bảo mà thành…

Van-Thu-Cuu-Cung-Bat-Quai

VĂN THÙ CỬU CUNG BÁT QUÁI

VĂN THÙ CỬU CUNG BÁT QUÁI

SƠ ĐỒ SỰ PHÂN CHIA BỘ PHÁI PHẬT GIÁO (.PDF)

Phan-Chia-Bo-Phai-Phat-Giao

SƠ ĐỒ SỰ PHÂN CHIA BỘ PHÁI PHẬT GIÁO

SƠ ĐỒ SỰ PHÂN CHIA BỘ PHÁI PHẬT GIÁO

Vạn Tân Toản Tục Tạng Kinh_ Tập 2_ No.181

ĐẠI THÁNH DIỆU CÁT TƯỜNG BỒ TÁT TỐI THẮNG UY ĐỨC BÍ MẬT BÁT TỰ ĐÀ LA NI TU HÀNH NIỆM TỤNG THỨ ĐỆ NGHI QUỸ 

Sưu tập Thủ Ấn, phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

SỰ LOẠI BỎ TIẾNG PALI KHỎI KỲ THI CÔNG CHỨC ẤN ĐỘ GÂY SỐC CỘNG ĐỒNG PHẬT GIÁO (.PDF)

SỰ LOẠI BỎ TIẾNG PALI KHỎI KỲ THI CÔNG CHỨC ẤN ĐỘ GÂY SỐC CỘNG ĐỒNG PHẬT GIÁO

Bài đăng trên trang Civil Service Indian

http://www.news.civilserviceindia.com/removal-of-pali-from-ias-exam-shocks-buddhists/

Việt dịch: Tống Phước Khải

Quyết định gây tranh cãi về việc loại bỏ tiếng Pali ra khỏi danh mục môn thi tự chọn tại kỳ thi công chức Ấn Độ được chủ quản bởi UPSC, vào tháng 3-2013, đã tạo một cú sốc trong cộng đồng Phật giáo và nhiều tổ chức đã lên tiếng phản đối vấn đề này. (Đọc tiếp…)

Đăng bởi: TPK | 05/04/2015

Quỷ Tử Mẫu Pháp Kinh

Quỷ Tử Mẫu Pháp Kinh

PHƯƠNG PHÁP ĐƠN GIẢN HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC  CHO NGƯỜI ĐÃ MẤT (.PDF)

Mền Quang Minh

Mền Quang Minh

Các Bậc Đạo Sư của Chân Ngôn Tông Nhật Bản ghi nhận là: “Trong tất cả Chân Ngôn và Đà La Ni giúp cho người đã chết mau chóng tiêu trừ được tội chướng và tăng trưởng Phước Trí thì không có gì vượt qua nổi “A Di Đà Căn Bản Đà La Ni” với “Quang Minh Chân Ngôn

Pháp đơn giản này có tên gọi là “Thánh Linh Hồi Hướng” và được minh họa như sau:

1_A Di Đà Căn Bản Chân Ngôn: (Đọc tiếp…)

Đăng bởi: TPK | 03/04/2015

KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH

Mật Tạng Bộ 3_ No.1096 (Tr.409_Tr.421)

KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH

Hán Văn: Chùa Phước Thọ sa Môn BA LÔN (Sadāprarudīta) soạn

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: TPK | 31/03/2015

Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận

Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận – Tập 1 (.PDF)

Thượng Sư Tsong Khapa tạo luận
Pháp sư Pháp Tôn dịch sang Hán văn
Jeffrey Hopkins dịch sang Anh văn
Thích Pháp Chánh, Thích Pháp Quang
& Huyền Thanh hợp dịch sang Việt văn

Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận

Mật Tông Tu Đạo Thứ Đệ Đại Luận

PHẨM 1. TỔNG QUÁT
Chương 1: Lý do phát khởi lòng tin
Chương 2: Con đường đến Phật quả
Chương 3: Kim cang thừa
Chương 4: Bổn tôn Du già
Chương 5: Phương pháp tu trong Bốn Mật Bộ
Chương 6: Một mục tiêu là Phật quả
Chương 7: Nhận định về Bốn Mật Bộ
Chương 8: Tiến nhập Mật thừa
Chương 9: Sự tranh luận về Bổn tôn Du già trong Sự Mật và Hành Mật
Chương 10: Cấu trúc tổng quát

PHẨM 2: SỰ MẬT (KRIYA TANTRA)
Chương 11: Luật nghi
Chương 12: Chuẩn bị
Chương 13: Pháp tự khởi
Chương 14: Thỉnh trí tôn hiện tiền
Chương 15: Trì tụng Mật chú
Chương 16: Thiền quán không có sự trì tụng Mật chú
Chương 17: Thành tựu Tất địa

PHẨM 3. HÀNH MẬT (CARYA TANTRA)
Chương 18: Dẫn nhập
Chương 19: Hữu tướng Du già
Chương 20: Vô tướng Du già

PHẨM 4. DU GIÀ MẬT (YOGA TANTRA)
Chương 21: Kinh điển căn bổn
Chương 22: Thệ nguyện
Chương 23: Quán sát Thánh tôn
Chương 24: Quán sát biểu tượng vi tế
Chương 25: Vô tướng Du già
Chương 26: Thành tựu Tất địa

Đăng bởi: TPK | 30/03/2015

PHƯƠNG PHÁP CÚNG HƯƠNG

PHƯƠNG PHÁP CÚNG HƯƠNG

ẤN & CHÚ khi THIÊU HƯƠNG & ĐỒ HƯƠNG trong pháp HỘ MA

Nghi Hành Trì Chú Tỳ Lô của Chân Ngôn Tông – Nhật Bản

Đăng bởi: TPK | 26/03/2015

Kỹ Nghệ Thiên Nữ Pháp Kinh

KỸ NGHỆ THIÊN NỮ PHÁP KINH

Đăng bởi: TPK | 25/03/2015

Long Đầu Quán Âm

LONG ĐẦU QUÁN ÂM

Đăng bởi: TPK | 23/03/2015

Qui Trình Hộ Ma của Ấn Độ giáo

CẨM NANG HIẾN TẾ LỬA VỚI NGHĨA CỦA THẦN CHÚ

Bản tiếng Anh: Smita Venkatesh

Hiệu chỉnh dấu tiếng Phạn: Huyền Thanh

Dịch Anh sang Việt: Tống Phước Khải

Đăng bởi: TPK | 22/03/2015

Tinh Tú Pháp Kinh

TINH TÚ PHÁP KINH

Biên dịch: HuyềnThanh

Bắc Đẩu Thất Tinh

Bắc Đẩu Thất Tinh

Mật Tạng Bộ 2_ No. 1006

KINH QUẢNG ĐẠI BẢO LÂU CÁC THIỆN TRỤ BÍ MẬT ĐÀ LA NI  
– Quyển Thượng

– Quyển Trung

– Quyển Hạ

Hán dịch: Đời Đường_ Thiên Trúc Tam Tạng BỒ ĐỀ LƯU CHÍ phụng chiếu dịch

Phục hồi Phạn Chú và việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: TPK | 11/03/2015

QUANG MINH CHÂN NGÔN

QUANG MINH CHÂN NGÔN

Bản cập nhật ngày 15/03/2015

Tỳ Lô Quán Đỉnh Quang Chân Ngôn

Tỳ Lô Quán Đỉnh Quang Chân Ngôn

Tỳ Lô Quán Đỉnh Quang Chân Ngôn

Tỳ Lô Quán Đỉnh Quang Chân Ngôn

Mền Quang Minh

Mền Quang Minh

LƯỠNG LONG BẠCH Y QUÁN ÂM BỒ TÁT
– Rồng bên phải: Địa Long
– Rồng bên trái: Hải Long

Xem ý nghĩa tượng Lưỡng Long Bạch Y Quán Âm tại:
https://kinhmatgiao.wordpress.com/2014/02/28/y-nghia-ton-tuong-luong-long-nam-hai-bach-y-quan-the-am/

Tượng Lưỡng Long Bạch Y Quán Thế Âm

Tượng Lưỡng Long Bạch Y Quán Thế Âm

Ý NGHĨA CỦA TIẾNG OṂ TRONG THẦN CHÚ TIẾNG PALI & SANSKRIT (.PDF)

Tống Phước Khải

Tiếng OṂ được kết hợp từ ba tiếng A-U-M. Tiếng này được cho là rất thiêng liêng đối với nhiều tôn giáo có xuất xứ từ Ấn Độ. Tiếng OṂ được đề cập đến rất nhiều trong các kinh bản Phật giáo. Không chỉ hiện diện trong hệ thống kinh điển tiếng Sanskrit, tiếng OṂ  còn có cả trong kinh điển tiếng Pāḷi. Chúng ta hãy xem các câu kệ tiếng Pāḷi có đề cập đến tiếng OṂ sau đây:

Namo arahato sammā-sambuddhassa mahesino      

Namo uttama-dhammassa svākkhātasseva tenidha      

Namo mahā-saṅghassāpi visuddha-sīla-diṭṭhino          

Namo omātyāraddhassa ratanattayassa sādhukaṃ  

Đây là bốn câu mở đầu trong bài kệ TÁM CÂU NAMO (NAMOKĀRAṬṬHAKA) thường hay được đọc tụng như một bài hộ chú (paritta) của Phật giáo Thái Lan.  Ý nghĩa của các câu kệ này như sau: (Đọc tiếp…)

KIM QUANG MINH TỐI THẮNG VƯƠNG KINH

KIM QUANG MINH TỐI THẮNG VƯƠNG KINH

Mật Tạng Bộ 1_ No.885 (Tr.505 _ Tr.511)

PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI KIM CƯƠNG TAM NGHIỆP TỐI THƯỢNG BÍ MẬT ĐẠI GIÁO VƯƠNG _QUYỂN THỨ BẢY_

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Phụng Đại Phu Thí Hồng Lô Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư (kẻ bầy tôi là) THI HỘ phụng chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Mật Tạng Bộ 1_ No.885 (Tr.499_ Tr.505)

PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI KIM CƯƠNG TAM NGHIỆP TỐI THƯỢNG BÍ MẬT ĐẠI GIÁO VƯƠNG _QUYỂN THỨ SÁU_

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Phụng Đại Phu Thí Hồng Lô Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư (kẻ bầy tôi là) THI HỘ phụng chiếu dịch

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Mật Tạng Bộ 1 _ No.885 (Tr.494_ Tr.499)

PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI KIM CƯƠNG TAM NGHIỆP TỐI THƯỢNG BÍ MẬT ĐẠI GIÁO VƯƠNG _QUYỂN THỨ NĂM_

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Phụng Đại Phu Thí Hồng Lô Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư (kẻ bầy tôi là) THI HỘ phụng chiếu dịch

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Older Posts »

Danh mục

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1 118 other followers