Đăng bởi: TPK | 21/06/2014

MẬT GIÁO CHƯ TÔN NGŨ BỘ

MẬT GIÁO CHƯ TÔN NGŨ BỘ

Tập 1: Như Lai Phật Bộ (.PDF) ;  Tập 2: Chư Bồ Tát Bộ  ; Tập 3: Quán Âm Pháp Bộ ; Tập 4: Kim Cương Minh Vương Bộ ; Tập 5: Chư Thiên Hộ Pháp Bộ

=====================================================

PHÁP KINH ĐẠI BỘ

Acala (Bất Động) || Amitābha (A Di Đà) || Avalokiteśvara (Quán Tự Tại) || Bhaiṣajyaguru (Dược Sư) || Cuṅdhe (Chuẩn Đề) || Dāna (Thí Thực) || Kṣitigarbha (Địa Tạng) || Mañjuśrī (Văn Thù) || Maṇḍala (Đàn Thành) || Mahāpratisāra (Đại Tùy Cầu) || Maitreya (Di Lặc) || Mayūra (Khổng Tước) || Nāgarāja (Long Vương) || Pañcamantra (Ngũ Bộ Chú) || Prajñāpāramitā (Bát Nhã) || Saddharma Puṇḍarīka (Pháp Hoa) || Samantabhadra (Phổ Hiền) || Sitātapatrā (Bạch Tản Cái) || Sussidhikara-sūtra (Tô Tất Địa) || Tārā (Đa La) || Uṣṇīṣa (Phật Đỉnh) || Uṣṇīṣa-vijaya (Tôn Thắng) || Ucchuṣma (Uế Tích) || Vairocana (Đại Nhật) || Vajraśekhara (Kim Cương Đỉnh) || Vasudhāra (Trình Thế) || Vidyārajā (Minh Vương) || Śarīra (Xá Lợi) || Śrīmahādevī (Cát Tường Thiên) || Śūraṃgama (Lăng Nghiêm) || Ākāśagarbha (Hư Không Tạng)

=====================================================

LƯU Ý KHI LOAD TÀI LIỆU VỀ TRANG KHÁC

- Giữ nguyên nội dung, tác giả và ghi rõ nguồn khi post lại các bài ở đây.
- Các website nhận Donation (tiền đóng góp)  vui lòng không post lại tài liệu từ đây.

=====================================================

KINH PHÁT KHỞI BỒ TÁT THÙ THẮNG CHÍ LẠC

(Kinh Phát khởi sự vui thích thuộc Chí thù thắng của Bồ Tát)

QUYỂN THƯỢNG

QUYỂN HẠ

Hán dịch: Đời Đường_ Tam Tạng Pháp Sư BỒ ĐỀ LƯU CHÍ phụng chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đại Tạng Kinh_ Tập 17_ No.777

PHẬT NÓI KINH NĂM PHƯỚC ĐỨC CỦA BẬC HIỀN GIẢ 

Hán dịch: Đời Tây Tấn_ Hà Nội Sa Môn BẠCH PHÁP TỔ

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: TPK | 19/09/2014

KINH RẤT HIẾM CÓ

Đại Tạng Kinh_ Tập 16_ No.689

KINH RẤT HIẾM CÓ 

Hán dịch: Đại Đường Tam Tạng Pháp Sư HUYỀN TRANG phụng chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: TPK | 19/09/2014

TỤC TẠNG KINH | 19-09-2014

Vạn Tân Toản Tục Tạng Kinh_Tập 01_ No.11

PHẬT NÓI KINH NHÂN DUYÊN VIỆC LỚN LỢI ÍCH CỦA DANH HIỆU VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT

Hán dịch: Đời Tào Nguỵ_ Thiên Trúc Tam Tạng Khang Tăng Khải (Saṃghavarman)

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Vạn Tân Toản Tục Tạng Kinh_ Tập 01_ No.12

KINH BẢN DUYÊN VÃNG SINH TỊNH THỔ CỦA BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM

Hán dịch: Mất tên người dịch_ Nay phụ bản ghi chép của đời Tây Tấn

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Vạn Tân Toản Tục Tạng Kinh_ Tập 01_ No.14

PHẬT NÓI KINH THẬP VÃNG SINH A DI ĐÀ PHẬT QUỐC

Hán dịch: Mất tên người dịch. Nay trích bản ghi chép thuộc đời Chu

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Vạn Tự Tục Tạng Kinh_ No.19

PHẬT NÓI KINH CHẶT ĐỨT BỆNH ÔN DỊCH

Hán dịch: Không biết tên người dịch.

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Vạn Tân Toản Tục Tạng Kinh_ Tập 1_ No.34

KINH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT CỨU KHỔ

Hán văn: Không rõ tên người soạn dịch.

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Vạn Tự Tục Tạng Kinh _ Tập 02_ No.57 (Tr.155)

MƯỜI HAI LỄ

Hán dịch : THIỀN NA QUẬT ĐA Tam Tạng dịch riêng văn Lễ Phật A Di Đa của LONG THỌ Bồ Tát

Việt dịch : HUYỀN THANH

 

Vạn Tự Tục Tạng Kinh_No.182 (tr.839)

CHÍNH LIỄU TRI VƯƠNG DƯỢC XOA QUYẾN THUỘC PHÁP

Hán dịch : Tam Tạng Pháp Sư  NGHĨA TỊNH phụng chế dịch

Việt dịch : HUYỀN THANH

 

Vạn Tự Tục Tạng Kinh_ No.183 ( Tr.839_ Tr.840)

DANH HIỆU 28 DẠ XOA ĐẠI QUÂN VƯƠNG

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư TĂNG GIÀ BÀ LA dịch chép

Việt dịch : HUYỀN THANH

 

Vạn Tự Tục Tạng Kinh _ No.184 (Tr.840)

DANH HIỆU 28 DƯỢC XOA ĐẠI TƯỚNG

Phạn Hán: BẤT KHÔNG dịch chép

Phạn Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Tục Tạng Kinh_ Tập 2_ No.192

PHẬT NÓI KINH NHƯ Ý HƯ KHÔNG TẠNG BỒ TÁT ĐÀ LA NI

Hán dịch: Tam Tạng BỒ ĐỀ LƯU CHI phụng chiếu dịch

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Vạn Tân Toản Tục Tạng Kinh_ No.913

VĂN PHÁT NGUYỆN CỦA THIÊN THAI TRÍ GIẢ ĐẠI SƯ

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Vạn Tự Tục Tạng Kinh_ Tập 59_ No.1052

PHÁP THÀNH TỰU MỘNG TƯỞNG

_MỘT QUYỂN_

Hán dịch: Chùa Đại Hưng Thiện_ Viện Quán Đỉnh_ A Xà Lê thuật (….)

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Vạn Tự Tục Tạng Kinh _ Tập 59 _ No.1054

LIÊN HOA BỘ ĐA LỢI TÂM BỒ TÁT NIỆM TỤNG PHÁP

Hán văn: Nam Thiên Trúc Tam Tạng BẠT CHIẾT LA BỒ ĐỀ  (Vajra-bodhi) tập soạn

Sưu tập Thủ Ấn, phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Vạn Tân Toản Tục Tạng Kinh_ Tập 59_ No.1069

THÍCH CA MÂU NI NHƯ LAI BẠT TRỪ KHỔ NÃO HIỆN ĐẠI THẦN BIẾN PHI KHÔNG ĐẠI BÁT PHÁP

Hán văn: Tam Tạng Pháp Sư BÁT NHÃ truyền

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Vạn Tân Toản Tục Tạng Kinh_ Tập 62_ No.1190

NIỆM PHẬT TAM MUỘI

(Trích trong Đàn Kỷ Tùng Thư, tập 2, quyển 23)

Hán văn: Cô Tô_ Người nước Kim (Kim Nhân)_ THUỴ THÁNH THÁN biên soạn

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Vạn Tự Tục Tạng Kinh_ Tập 74_ No.1483

DƯỢC SƯ TAM MUỘI HÀNH PHÁP

Hán Văn: Thiên Khê Tỳ Kheo THỌ ĐĂNG tập

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Vạn Tự Tục Tạng Kinh_ Tập 74_ No.1484

TIÊU TAI DIÊN THỌ DƯỢC SƯ SÁM PHÁP

_QUYỂN THƯỢNG_

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Vạn Tự Tục Tạng Kinh_ Tập 74_ No.1484

TIÊU TAI DIÊN THỌ DƯỢC SƯ SÁM PHÁP

_QUYỂN TRUNG_

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Vạn Tự Tục Tạng Kinh_ Tập 74_ No.1484

TIÊU TAI DIÊN THỌ DƯỢC SƯ SÁM PHÁP

_QUYỂN HẠ_

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Vạn Tân Toản Tục Tạng Kinh_ Tập 74_ No.1490

XÁ LỢI SÁM PHÁP

Hán Văn: Thiên Đài Sa Môn Kế Tăng biên soạn_ Định Sơn Tỳ Khưu Nghiêm Chương xem lại và sửa chữa, đem hành Sám Pháp này chia làm mười Khoa diễn nói

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Vạn Tân Toản Tục Tạng Kinh _ Tập 74 _ No.1491

NGHI THỨC LỄ THÁP XÁ LỢI

Hán văn: Việt Đông (tỉnh Quảng Đông)_ Núi Đảnh Hồ, Sa Môn Hoằng Tán (Tên tự là Tại Sám) biên soạn.

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: TPK | 18/09/2014

ĐẠI TẠNG KINH | 18-9-2014

Đại Tạng Kinh_ Tập 12_ No.349

KINH BỒ TÁT DI LẶC THƯA HỎI VỀ BẢN NGUYỆN 

Hán dịch: Đời Tây Tấn _ Nước Nguyệt Thị (Kuṣana) Tam Tạng TRÚC PHÁP HỘ (Dharma-rakṣa)

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh_ Tập 12_ No.360

PHẬT NÓI KINH VÔ LƯỢNG THỌ

_QUYỂN THƯỢNG_

Hán dịch: Đời Tào Ngụy_ Thiên Trúc Tam Tạng KHƯƠNG TĂNG KHẢI (Saṃgha-varman)

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh_ Tập 12_ No.360

PHẬT NÓI KINH VÔ LƯỢNG THỌ

_QUYỂN HẠ_

Hán dịch: Đời Tào Ngụy_ Thiên Trúc Tam Tạng KHƯƠNG TĂNG KHẢI (Saṃgha-varman)

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh _Tập 12_ No.363

PHẬT NÓI KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM

_QUYỂN THƯỢNG_

Hán dịch : Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_ Minh Giáo Đại Sư (Kẻ bầy tôi là) PHÁP HIỀN phụng chiếu dịch
Việt dịch : HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh_ Tập 12_ No.365

NGỰ CHẾ VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT TÁN

 

Đại Tạng Kinh_ Tập 12_ No.366

PHẬT NÓI KINH A DI ĐÀ
(Sukhāvatī-vyūhaḥ)

Hán dịch: Đời Diêu Tần_Quy Tư Tam Tạng CƯU MA LA THẬP (Kumārajīva)
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh_ Tập 12_ No.367

KINH XƯNG TÁN TỊNH ĐỘ PHẬT NHIẾP THỌ

Hán dịch: Đại Đường Tam Tạng Pháp Sư HUYỀN TRANG phụng chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh_ Tập 12_ No.368

BẠT NHẤT THIẾT NGHIỆP CHƯỚNG CĂN BẢN ĐẮC SINH TỊNH ĐỘ THẦN CHÚ

(Trích ra từ Kinh Tiểu Vô Lượng Thọ)

Hán dịch: Lưu Tống_ Thiên Trúc Tam Tạng CẦU NA BẠT ĐÀ LA (Guṇa-bhadra) phụng chiếu dịch lần nữa

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh_ Tập 12_ No.369

ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ NÓI CHÚ

Hán văn: Không rõ người dịch

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh _ Tập 14_ No.449

PHẬT NÓI KINH BẢN NGUYỆN CỦA DƯỢC SƯ NHƯ LAI

Hán dịch: Đời Tuỳ_ Thiên Trúc Tam Tạng ĐẠT MA CẬP ĐA

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh _ Tập 14_ No.450

KINH BẢN NGUYỆN CÔNG ĐỨC CỦA ĐỨC  LƯU LY QUANG NHƯ LAI

Hán dịch: Đời Đường_ Tam Tạng Pháp Sư HUYỀN TRANG phụng chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh _ Tập 14_ No.451

KINH BẢN NGUYỆN CÔNG ĐỨC CỦA BẢY ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG

_QUYỂN THƯỢNG_

Hán dịch: Đời Đường_Tam Tạng Sa Môn NGHĨA TỊNH dịch ở Phật Quang Nội Tự.

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh _ Tập 14_ No.466

PHẬT NÓI KINH TINH XÁ ĐẦU VOI

Hán dịch: Đời Tùy_ Thiên Trúc Tam Tạng TỲ NI ĐA LƯU CHI

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh _ Tập 14_ No.469

KINH VĂN THÙ THƯA HỎI

_PHẨM  MẪU TỰ THỨ MƯỜI BỐN_

Hán dịch: Khai Phủ Nghi Đồng Tam Ty_ Đặc Tiến Thí Hồng Lô Khanh_ Túc Quốc Công, thực ấp gồm ba ngàn hộ_ Ban áo tía tặng Tư Không, tên thụy là Đại Giám, tên hiệu chính là  Đại Quảng Trí_Chùa Đại Hưng Thiện_ Tam Tạng Sa Môn BẤT KHÔNG phụng chiếu dịch

Phục hồi Phạn Tự và Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh_ Tập 14_ No.491

KINH SÁU VỊ BỒ TÁT CŨNG ĐANG TỤNG TRÌ

Hán dịch: Mất tên người dịch_ Nay phụ bản sao chép đời Hậu Hán

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh _ Tập 14_ No.493

PHẬT NÓI KINH BỐN VIỆC CỦA A NAN

Hán dịch: Đời Ngô_Nước Nguyệt Thị (Kuṣana) Cư Sĩ CHI KHIÊM

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh _ Tập 15 _ No.642

PHẬT NÓI KINH THỦ LĂNG NGHIÊM TAM MUỘI

_QUYỂN THƯỢNG_

Hán dịch: Đời Hậu Tần_Nước Quy Tư_ Tam Tạng CƯU MA LA THẬP

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh_ Tập 15 _ No.642

PHẬT NÓI KINH THỦ LĂNG NGHIÊM TAM MUỘI

_QUYỂN HẠ_

Hán dịch: Đời Hậu Tần_Nước Quy Tư_ Tam Tạng CƯU MA LA THẬP

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh_ Tập 17_ No. 779

PHẬT NÓI KINH TÁM ĐIỀU GIÁC NGỘ CỦA BẬC ĐẠI NHÂN

Hán dịch: Đời Hậu Hán_ Nước An Tức_ Tam Tạng AN THẾ CAO

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh _ Tập 17_ No.845

PHẬT NÓI KINH TÔN NA

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_ Minh Giáo Đại Sư (kẻ bầy tôi là) PHÁP HIỀN phụng chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh _ Tập 17 _ No.846

KINH NGOẠI ĐẠO HỎI THÁNH VỀ NGHĨA VÔ NGÃ CỦA PHÁP ĐẠI THỪA

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Hồng Lô Thiếu Khanh_ Truyền Giáo Đại Sư (kẻ bầy tôi là) PHÁP THIÊN phụng chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh _ Tập 26 _No.1524

VÔ LƯỢNG THỌ KINH ƯU BÀ ĐỀ XÁ (Upadeśa: Luận nghị) NGUYỆN SINH KỆ

[Bà Tẩu Bàn Đậu Bồ Tát (Vasubandhu:Thiên Thân, Thế Thân) tạo làm]

Hán dịch: Đời Nguyên Ngụy (Bắc Ngụy)_ Thiên Trúc Tam Tạng BỒ ĐỀ LƯU CHI (Bodhiruci)

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh_ Tập 32_ No.1679

BÀI TÁN 108 TÊN CỦA ĐỨC PHẬT

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Hồng Lô Khanh_ Truyền Giáo Đại Sư (kẻ bầy tôi là) PHÁP THIÊN phụng chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh _ Tập 32 _ No.1685

PHẬT NÓI KINH DANH HIỆU CỦA TÁM  LINH THÁP LỚN

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_ Minh Giáo Đại Sư (kẻ bầy tôi là) PHÁP HIỀN phụng chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh, Quyển 46 _ No.1952 (Tr.983 _ Tr.985)

QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT NHƯ Ý LUÂN CHÚ

KHÓA PHÁP VÀ TỰA

Hán Văn: Không rõ tên người soạn

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh_ Tập 47_ No.1959

QUÁN NIỆM A DI ĐÀ PHẬT TƯỚNG HẢI TAM MUỘI CÔNG ĐỨC PHÁP MÔN

_MỘT QUYỂN_

Hán văn: Tỳ Khưu THIỆN ĐẠO tập hợp ghi chép lại

Việt dịch : HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh_ Tập 14_ No.1978

BÀI KỆ CA NGỢI ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ PHẬT

Hán văn: Đàm Loan Pháp Sư sáng tác

Việt dịch: HUYỀNTHANH

 

Đại Tạng Kinh _Tập 47_ No.1980

VÃNG SINH LỄ TÁN KỆ

_MỘT QUYỂN_

Hán văn: Tỳ Khưu THIỆN ĐẠO tập hợp ghi chép lại

Việt dịch : HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh _ Tập 61 _ No.2242 (Tr.747 _ Tr.749)

ĐẠI TÙY CẦU ĐÀ LA NI KHÁM CHÚ

(Y theo bản dịch của BẤT KHÔNG, ngoài ra trợ thêm các văn)

Phạn Hán: Sa Môn MINH GIÁC

Phạn Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh _Tập 85 _ No.2843

ĐẠI BI KHẢI THỈNH

Hán văn: Không biết người soạn

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh _ Tập 85 _ No.2844

VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT VÔ TƯỚNG THẬP LỄ

Hán văn: Không biết người dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh _ Tập 85 _ No.2849

BỐN NGÀY TRAI CỦA ĐẠI THỪA

Hán dịch: Không biết tên người dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh _ Tập 85_ No.2850

MƯỜI NGÀY TRAI CỦA ĐỊA TẠNG BỒ TÁT

Hán văn: Không rõ tên người dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh _ Tập 85_ No.2909

PHẬT NÓI KINH ĐỊA TẠNG

Hán văn: Không rõ tên người dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: TPK | 17/09/2014

ĐẠI TẠNG KINH | 17-9-2014

Đại Tạng Kinh_ Tập 12_ No.390

KINH ĐỨC PHẬT SẮP VÀO NIẾT BÀN GHI LẠI  PHÁP TRỤ 

Hán dịch: Đại Đường _ Tam Tạng Pháp Sư HUYỀN TRANG phụng chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh _ Tập 12 _ No.393

KINH CA DIẾP PHÓ (đến dự) PHẬT BÁT NÊ HOÀN 

Hán dịch: Đời Đông Tấn_ Tây Vực Sa Môn TRÚC ĐÀM VÔ LAN

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh_ Tập 12_ No.395

KINH PHẬT NÓI ĐIỀM TAI VẠ  Ở TƯƠNG LAI 

Hán dịch: Tây Tấn_Nước Nguyệt Thị (Kusana)_Tam Tạng TRÚC PHÁP HỘ (Dharma-rakṣa)

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh_ Tập 12_ No.396

KINH PHẬT NÓI PHÁP DIỆT TẬN 

Hán dịch: Mất tên người dịch trong Tăng Hữu Lục_ Nay phụ bản sao chép của đời Tống.

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh_Tập 13_ No.413

KINH BÁCH THIÊN TỤNG ĐẠI TẬP BÀI TÁN ĐỊA TẠNG BỒ TÁT THỈNH HỎI PHÁP THÂN 

Hán dịch: Khai Phủ Nghi Đồng Tam Ty_Đặc Tiến Thí Hồng Lô Khanh_ Túc Quốc Công, thực ấp gồm ba ngàn hộ_ Ban áo tía tặng Tư Không, tên thụy là Đại Giám, tên hiệu chính là Đại Quảng Trí_Chùa Đại Hưng Thiện_Tam Tạng Sa Môn BẤT KHÔNG phụng chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh_Tập 14_ No.436

KINH CÔNG ĐỨC ĐƯỢC SINH RA DO THỌ TRÌ DANH HIỆU CỦA BẢY ĐỨC PHẬT 

Hán dịch: Đời Đường_ Tam Tạng Pháp Sư HUYỀN TRANG phụng chiếu dịch.

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh_ Tập 14_ No.439

PHẬT NÓI KINH CHƯ PHẬT 

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Hồng Lô Khanh_ Truền Pháp Đại Sư (kẻ bầy tôi là) THI HỘ (Dāna-pāla) phụng chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh_ Tập 14_ No.444

PHẬT NÓI KINH TÊN CỦA MỘT TRĂM ĐỨC PHẬT 

Hán dịch: Đời Tuỳ_ Thiên Trúc Tam Tạng NA LIÊN ĐỀ GIA XÁ  (Narendrayaśas)

Việt dịch: HUYỀN THANH.

 

Đại Tạng Kinh_ Tập 14_ No.464

KINH VĂN THÙ SƯ LỢI HỎI VỀ  BỒ ĐỀ

(Một tên gọi là GIÀ DA SƠN ĐỈNH KINH)

Hán dịch: Đời Diêu Tần_ Quy Tư Tam Tạng CƯU MA LA THẬP (Kumāra-jīva)

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh_ Tập 14_ No.473

PHẬT NÓI KINH DIỆU CÁT TƯỜNG BỔ TÁT SỞ VẤN ĐẠI THỪA PHÁP LOA 

Hán dịch: Tây Thiên dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu, Thí Quang Lộc Khanh, Minh Giáo Đại Sư (kẻ bầy tôi là)  PHÁP HIỀN phụng hiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh _ Tập 14_ No.490

PHẬT NÓI KINH TÁM VỊ ĐẠI BỒ TÁT 

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_ Minh Giáo Đại Sư (kẻ bầy tôi là) PHÁP HIỀN phụng chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh _ Tập 14 _ No.494

KINH BẢY GIẤC MỘNG CỦA A NAN 

Hán dịch: Đời Đông Tấn_Thiên Trúc Tam Tạng TRÚC ĐÀM VÔ LAN

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh_ Tập 14_ No.503

KINH TỲ KHƯU TRÁNH TIẾNG XẤU VỀ NGƯỜI NỮ, MUỐN TỰ SÁT 

Hán dịch: Đời Tây Tấn_ Sa Môn PHÁP CỰ

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh _ Tập 15_ No.590

PHẬT  NÓI KINH BỐN VỊ THIÊN VƯƠNG 

Hán dịch: Đời Tống, Lương Châu Sa Môn TRÍ NGHIÊM cùng với BẢO VÂN dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh_ Tập 15_ No.592

KINH VỊ TRỜI THỈNH HỎI 

Hán dịch: Đại Đường Tam Tạng Pháp Sư HUYỀN TRANG phụng chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh_ Tập 16_ No.667

KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG NHƯ LAI TẠNG 

Hán dịch: Khai Phủ Nghi Đồng Tam Ty_ Đặc Tiến Thí Hồng Lô Khanh_ Túc Quốc Công, thực ấp gồm ba ngàn hộ_ Ban áo tía tặng Tư Không, tên thụy là Đại Giám, tên hiệu chính là  Đại Quảng Trí_Chùa Đại Hưng Thiện_ Tam Tạng Sa Môn BẤT KHÔNG phụng chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh_ Tập 16_ No.684

PHẬT NÓI KINH KHÓ BÁO ĐÁP ÂN CỦA CHA MẸ 

Hán dịch: Đời Hậu Hán_ Nước An Tức, Tam Tạng AN THẾ CAO

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh_ Tập 16_ No.685

PHẬT NÓI KINH VU LAN BỒN

(Ullambana-sūtra)

Hán dịch: Đời Tây Tấn_ Nguyệt Thị (Kuṣana) Tam Tạng TRÚC PHÁP HỘ (Dharma-rakṣa)

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh_ Tập 16_ No.686

PHẬT NÓI KINH BÁO ÂN PHỤNG BỒN

(Cũng nói là Kinh Báo Tượng Công Đức)

Hán dịch: Mất tên người dịch, nay phụ bản ghi chép của đời Đông Tấn

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh_ Tập 16_ No.687

PHẬT NÓI KINH NGƯỜI CON HIẾU THẢO 

Hán dịch: Mất tên người dịch. Nay phụ bản sao chép của đời Tây Tấn.

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh _ Tập 16 _ No.700

KINH CÔNG ĐỨC NHIỄU QUANH THÁP PHẬT VÒNG THEO BÊN PHẢI 

Hán dịch: Đại Chu_ Nước Vu Điền_ Nhóm Tam Tạng Sa Môn THẬT XOA NAN ĐÀ (Śikṣānanda:Hỷ Học, hay Học Hỷ) phụng chế dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh _ Tập 17_ No.787

SO SÁNH CÔNG ĐỨC CỦA TRÀNG HẠT TRONG MẠN THÙ THẤT LỢI CHÚ TẠNG 

Hán dịch: Đại Đường Tam Tạng Sa Môn THÍCH NGHĨA TỊNH dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh _Tập 17_ No.789

KINH KIM CƯƠNG ĐỈNH DU GIÀ NIỆM CHÂU

(Lược ra từ trong mười vạn bài Quảng Tụng)

Hán dịch: Khai Phủ Nghi Đồng Tam Ty_ Đặc Tiến Thí Hồng Lô Khanh_ Túc Quốc Công, thực ấp gồm ba ngàn hộ_ Ban áo tía tặng Tư Không, tên thụy là Đại Giám, tên hiệu chính là  Đại Quảng Trí_Chùa Đại Hưng Thiện_ Tam Tạng Sa Môn BẤT KHÔNG phụng chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh_ Tập 17_ No.803

PHẬT NÓI KINH TÂM THANH TỊNH 

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_Triều Phụng Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư, Sa Môn được ban áo tíc (kẻ bầy tôi là) nhóm THI HỘ phụng chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh_ Tập 17_ No.828

KINH VÔ TỰ BẢO KHIẾP

(Kinh Cái tráp báu không có chữ)

Hán dịch: Đời Nguyên Ngụy_ Thiên Trúc Tam Tạng BỒ ĐỀ LƯU CHI

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh _ Tập 17 _ No.837

PHẬT NÓI KINH  SINH RA TÂM BỒ ĐỀ

_MỘT QUYỂN_

Hán dịch: Đại Tùy_Bắc Ấn Độ Tam Tạng XÀ NA QUẬT ĐA

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh_ Tập 17_ No.840

KINH XƯNG TÁN CÔNG ĐỨC CỦA ĐẠI THỪA 

Hán dịch: Đại Đường Tam Tạng Pháp Sư HUYỀN TRANG

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: TPK | 14/09/2014

ĐẠI TẠNG KINH | 14-9-2014

Đại Tạng Kinh_ Tập 02_ No.103

PHẬT NÓI KINH THÁNH PHÁP ẤN

(Thiên Trúc gọi là A Già Đàm Ma Văn Đồ: Ārya-dharma-mudra)

Hán dịch: Đời Tây Tấn_ Tam Tạng của nước Nguyệt Thị (Kuṣana) là TRÚC PHÁP HỘ (Dharma-rakṣa) dịch.

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh_ Tập 02_ No.104

PHẬT NÓI KINH PHÁP ẤN 

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Phụng Đại Phu Thí Hồng Lô Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư (kẻ bầy tôi là) THI HỘ (Dānapāla) phụng chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh_ Tập 02_ No.109

PHẬT NÓI KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN 

Hán dịch: Đời Hậu Hán_ An Tức Tam Tạng AN THẾ CAO

Việt dịch: HUYỀN THANH.

 

Đại Tạng Kinh _ Tập 02 _ No.110

PHẬT NÓI KINH BA LẦN CHUYỂN BÁNH XE PHÁP

(Dharma-cakra-sūtra: Pháp Luân Kinh)

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư NGHĨA TỊNH phụng chế dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh_ Tập 02_ No.112

PHẬT NÓI KINH TÁM CON ĐƯỜNG CHÍNH ĐÚNG 

Hán dịch: Đời Hậu Hán_ An Tức Tam Tạng AN THẾ CAO

Việt dịch: HUYỀN THANH.

 

Đại Tạng Kinh _ Tập 02 _ No.116

PHẬT NÓI KINH GIỚI ĐỨC HƯƠNG 

Hán dịch: Đời Đông Tấn_ Thiên TRúc Tam Tạng TRÚC ĐÀM VÔ LAN

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh _ Tập 02_ No.117

PHẬT NÓI KINH GIỚI HƯƠNG 

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_ Minh Giáo Đại Sư (kẻ bầy tôi là) PHÁP HIỀN phụng chiếu dịch.

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh _ Tập 02_ No.124

KINH DUYÊN KHỞI

_MỘT QUYỂN_

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư HUYỀN TRANG

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh_ Tập 2_ No.132b

KINH BỐ THÍ THỨC ĂN ĐƯỢC NĂM PHƯỚC BÁO

(Cũng có tên là: PHẬT NÓI KINH BỐ THÍ SẮC ĐẸP SỨC KHỎE)

Hán dịch: Mất tên người dịch_ Nay phụ bản sao chép của đời Đông Tấn

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh_ Tập 2_ No.143

KINH NGỌC GIA 

Hán dịch: Đời Đông Tấn_ Thiên Trúc Tam Tạng TRÚC ĐÀM VÔ LOAN

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh _ Tập 03 _ No.166

PHẬT NÓI KINH BỒ TÁT NGUYỆT QUANG 

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Hồng Lô Thiếu Khanh_ Minh Giáo Đại Sư (kẻ bầy tôi là) PHÁP HIỀN phụng chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh _ Tập 03 _No.183

KINH NHÂN DUYÊN CHẲNG ĂN THỊT DO TÂM TỪ CỦA NHẤT THIẾT TRÍ QUANG MINH TIÊN NHÂN 

Hán dịch: Mất tên người dịch. Nay phụ bản ghi chép của đời Tần

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Tục Tạng Kinh_ Tập 2_ No.192

PHẬT NÓI KINH NHƯ Ý HƯ KHÔNG TẠNG BỒ TÁT ĐÀ LA NI 

Hán dịch: Tam Tạng BỒ ĐỀ LƯU CHI phụng chiếu dịch

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh _Tập 9 _ No.275

KINH ĐẠI THỪA PHƯƠNG QUẢNG TỔNG TRÌ

_MỘT QUYỂN_

Hán dịch: Đời Tùy_ Thiên Trúc Tam Tạng TỲ NI ĐA LƯU CHI

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh_ Tập 09_ No.277

PHẬT NÓI KINH PHÁP QUÁN HẠNH CỦA PHỔ HIỀN BỒ TÁT 

Hán dịch: Đời Tống_ Năm Nguyên Gia _ ĐÀM VÔ MẬT ĐA dịch ở Dương Châu

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh_ Tập 10_ No.295

KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM

(Buddhāvataṃsaka-mahāvaipulya-sūtra)

PHẨM NHẬP VÀO PHÁP GIỚI

Hán dịch: Đời Đường_ Thiên Trúc Tam Tạng ĐỊA BÀ HA LA (Divā-kara)

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh_ Tập 10_ No.296

KINH VĂN THÙ SƯ LỢI PHÁT NGUYỆN 

Hán dịch: Đời Đông Tấn_ Thiên Trúc Tam Tạng PHẬT ĐÀ BẠT ĐÀ LA (Buddha-bhadra)

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh _ Tập 10- No.297

PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN TÁN 

Hán dịch: Khai Phủ Nghi Đồng Tam Ty_ Đặc Tiến Thí Hồng Lô Khanh_ Túc Quốc Công, thực ấp gồm ba ngàn hộ_ Ban áo tía tặng Tư Không, tên thụy là Đại Giám, tên hiệu chính là  Đại Quảng Trí_Chùa Đại Hưng Thiện_ Tam Tạng Sa Môn BẤT KHÔNG phụng chiếu dịch

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh_ Tập 10_ No.298

ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHỔ HIỀN SỞ THUYẾT KINH

_MỘT QUYỂN_

Hán dịch: Đời Đường_ Vu Điền Tam Tạng THẬT XOA NAN ĐÀ (Śikṣānanda:Học Hỷ, hay Hỷ Học)

Việt dịch: HUYỀN THANH.

 

Đại Tạng Kinh _ Tập 10 _ No.307

PHẬT NÓI KINH TRANG NGHIÊM TÂM BỒ ĐỀ

_MỘT QUYỂN_

Hán dịch: Diêu Tần Tam Tạng CƯU MA LA THẬP

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh_ Tập 12_ No.371

KINH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT THỌ KÝ 

(Avalokiteśvara-bodhisattva-mahāsthāma-prāpta-bodhisattva-vyākaraṇa-sūtra)

Hán dịch: Đời Tống_ Nước Hoàng Long_ Sa Môn ĐÀM VÔ KIỆT (Dharmodgata)

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đại Tạng Kinh_ Tập 14_ No.473

PHẬT NÓI KINH DIỆU CÁT TƯỜNG BỒ TÁT SỞ VẤN ĐẠI THỪA PHÁP LOA

Hán dịch: Tây Thiên dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu, Thí Quang Lộc Khanh, Minh Giáo Đại Sư (kẻ bầy tôi là) PHÁP HIỀN phụng hiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: TPK | 13/09/2014

Tham Khảo

1. ĐẠI TẠNG KINH TIẾNG PHẠN (SANSKRIT BUDDHIST CANON)

http://www.dsbcproject.org/canon-texts/romanized

2. ĐẠI TẠNG KINH HÁN NGỮ

http://www.cbeta.org/mobile/index.php

3. TAM TẠNG TIẾNG PALI-SANSKRIT-HÁN-TÂY TẠNG ĐỐI CHIẾU

http://suttacentral.net/

4. KINH SÁCH CỔ VIỆT NAM

http://lib.nomfoundation.org/collection/1/subject/4

Đăng bởi: TPK | 13/09/2014

KINH DI LẶC BỒ TÁT

Đại Tạng Kinh_ Tập 14_ No.452

PHẬT NÓI KINH QUÁN DI LẶC BỒ TÁT, SINH LÊN TRỜI ĐÂU SUẤT  (.PDF)

Hán dịch: Đời Tống_ Cư Sĩ THƯ CỪ KINH THANH

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh_ Tập 14 _ No.453

PHẬT NÓI KINH DI LẶC HẠ SINH (.PDF)  

Hán dịch: Đời Tây Tấn_ Tam Tạng của nước Nguyệt Thị (Kuṣana) là TRÚC PHÁP HỘ  (Dharmarakṣa) dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh_ Tập 14_ No.454

PHẬT NÓI KINH DI LẶC HẠ SINH THÀNH PHẬT (.PDF) 

Hán dịch: Đời Hậu Tần_ Tam Tạng của nước Quy Tư (Kucīna) là CƯU MA LA THẬP (Kumārajīva) dịch.

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh_ Tập 14_ No.455

PHẬT NÓI KINH DI LẶC HẠ SINH THÀNH PHẬT (.PDF) 

Hán dịch: Đời Đường_ Tam Tạng Pháp Sư NGHĨA TỊNH phụng chế dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh_ Tập 14_ No.456

PHẬT NÓI KINH DI LẶC ĐẠI THÀNH PHẬT  (.PDF)

Hán dịch: Nước Diêu Tần_ Tam Tạng CƯU MA LA THẬP (Kumārajīva)

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đồ hình minh họa: Trích từ trang Web: zenheart.hk (Thiền Tâm luận Đàn) và phim Kinh Quán Di Lặc Bồ Tát Thượng Sinh

 

Đại Tạng Kinh_ Tập 14_ No.457

PHẬT NÓI KINH THỜI DI LẶC ĐẾN (.PDF)

Hán dịch: Mất tên người dịch. Nay phụ bản ghi chép của đời Đông Tấn

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: TPK | 12/09/2014

KINH BỐN PHÁP CỦA ĐẠI THỪA

Đại Tạng Kinh _ Tập 17 _ No.772

KINH BỐN PHÁP CỦA ĐẠI THỪA (.PDF)

Hán dịch: Đời Đường_ Thiên Trúc Tam Tạng ĐỊA BÀ HA LA  (Divākara: Nhật Chiếu)

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh _ Tập 17 _ No.773

PHẬT NÓI KINH BỒ TÁT TU HÀNH BỐN PHÁP  (.PDF)

Hán dịch: Đời Đường_ Thiên Trúc Tam Tạng ĐỊA BÀ HA LA  (Divākara: Nhật Chiếu)

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh _ Tập 17 _ No.774

KINH BỐN PHÁP CỦA ĐẠI THỪA  (.PDF)

Hán dịch: Nước Vu Điền_ Tam Tạng Pháp Sư THẬT XOA NAN ĐÀ (Śikṣānanda: Học Hỷ, hay Hỷ Học) phụng chế dịch

Việt dịch HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh _ Tập 17 _ No.775

PHẬT NÓI KINH BỐN VÔ SỞ ÚY  (.PDF)

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng _ Triều Tán Đại Phu Thí Hồng Lô Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư (kẻ bầy tôi là) THI HỘ (Dānapāla) phụng chiếu dịch.

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh_ Tập 14_ No.472

PHẬT NÓI KINH ĐẠI THỪA THIỆN KIẾN BIẾN HOÁ VĂN THÙ SƯ LỢI HỎI PHÁP (.PDF) 

Hán dịch: Tây Thiên Trung Ấn Độ, nước Nhạ Lan Đà, chùa Mật Lâm, Tam Tạng Minh Giáo Đại Sư, Sa Môn được ban áo tía (kẻ bầy tôi là) THIÊN TỨC TAI phụng chiếu dịch.

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đại Tạng Kinh_ Tập 14_ No.463

PHẬT NÓI KINH VĂN THÙ SƯ LỢI BÁT NIẾT BÀN (.PDF) 

Hán dịch: Đời Tây Tấn_ Cư Sĩ NIẾP ĐẠO CHÂN

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: TPK | 11/09/2014

Bát Nhã Tâm Kinh Quảng Bản

MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH (BẢN DỊCH ĐỜI KHANG HY NĂM 1723) (.PDF) 

Dịch âm Hán Việt và Việt dịch: HUYỀN THANH

Phạn ngôn: BẠT CÁT OÁT ĐỀ LẠT CA A LẠT MẬTĐÁP LẠT ĐẠT NHA

Hoa ngôn: XUẤT HỮU HOẠI MẪU TRÍ TUỆ ĐÁO BỈ NGẠN TÂM KINH

—————————-

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH (.PDF) 

Hán dịch: Nước Đông Thiên Trúc_ Sa Môn PHÁP NGUYỆT Tam Tạng dịch

Dịch âm Hán Việt và Việt dịch: HUYỀN THANH

—————————-

BẠC GIÀ PHẠM MẪU TRÍ TUỆ ĐÁO BỈ NGẠN TÂM KINH (.PDF) 

Hán dịch : Kim Cương Thượng Sư_ CỐNG CÁT PHÁP SƯ TỬ

Dịch âm Hán Việt và Việt dịch: HUYỀN THANH

—————————-

Đại Tạng Kinh_ Tập 8_No. 257

PHẬT THUYẾT THÁNH PHẬT MẪU BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH (.PDF)

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng  Triều Phụng Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư , kẻ bầy tôi được ban áo tía là THI HỘ phụng chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh_ Tập 8_No. 257

PHẬT THUYẾT THÁNH PHẬT MẪU BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH (.PDF)

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng  Triều Phụng Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư , kẻ bầy tôi được ban áo tía là THI HỘ phụng chiếu dịch

 Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: TPK | 10/09/2014

No.256 | BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Đại Tạng Kinh_ Tập 8_No. 256

Đường Phạn phiên đối Tự Âm

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH (.PDF) 

Hán Văn: Tây Kinh, trích từ bản sao chép trên vách tường đá của chùa Đại Hưng Thiện_ TỪ ÂN Hòa Thượng phụng chiếu thuật lởi TỰA

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: TPK | 10/09/2014

No.255 | BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Đại Tạng Kinh_ Tập 8_No. 255

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH (.PDF)

(Đôn Hoàng thạch thất bản: Bản trong nhà đá ở Đôn Hoàng)

Hán dịch:Nước Đại Đường _ Đại Đức Tam Tạng Pháp Sư Sa Môn PHÁP THÀNH dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: TPK | 10/09/2014

No. 254 | BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Đại Tạng Kinh_ Tập 8_No. 254

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH (.PDF)

Hán dịch : Đời Đường, Thượng Đô_ Chùa Đại Hưng Thiện Tam Tạng Sa Môn                    TRÍ TUỆ LUÂN phụng chiếu dịch

Việt dịch : HUYỀN THANH

Đăng bởi: TPK | 10/09/2014

No. 253 | BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Đại Tạng Kinh_ Tập 8_No. 253

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH (.PDF)

Hán dịch: Nước Kế Tân_ Tam Tạng BÁT NHÃ cùng với nhóm LỢI NGÔN dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đại Tạng Kinh_ Tập 8_No. 252

PHỔ BIẾN TRÍ TẠNG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH (.PDF)

Hán dịch: Nước Ma Kiệt Đà_ Tam Tạng Sa Môn PHÁP NGUYỆT trùng dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: TPK | 10/09/2014

No. 251 | BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Đại Tạng Kinh_ Tập 8_No. 251

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH (.PDF)

Hán dịch: Đời Đường_ Tam Tạng Pháp Sư HUYỀN TRANG dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đại Tạng Kinh_ Tập 8_No. 250

MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐẠI MINH CHÚ KINH (.PDF)

Hán dịch: Diêu Tần_ Thiên Trúc Tam Tạng CƯU MA LA THẬP

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đại Tạng Kinh_Tập 8 _ No.259

PHẬT NÓI KINH QUÁN TƯỞNG PHẬT MẪU BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA BỒ TÁT (.PDF)

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_Minh Giáo Đại Sư THIÊN TỨC TAI phụng chiếu dịch

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch : HUYỀN THANH

Đại Tạng Kinh_ Tập 8 _ No.258

PHẬT NÓI KINH THÁNH PHẬT MẪU TIỂU TỰ BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA (.PDF) 

Hán dịch : Tây Thiên Trung Ấn Độ _ Nước Nhạ Lan, chùa Mật Lâm, Tam Tạng được ban áo tía là THIÊN TỨC TAI phụng chiếu dịch

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch : HUYỀN THANH

Đại Tạng Kinh _ Tập 8 _ No.249

PHẬT NÓI ĐẾ THÍCH BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH (.PDF) 

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Hồng Lô Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư (kẻ bầy tôi là) THI HỘ phụng chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đại Tạng Kinh _ Tập 8_ No.248

PHẬT NÓI KINH NGŨ THẬP TỤNG BÁT NHÃ BA LA MẬT (.PDF) 

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Hồng Lô Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư (kẻ bầy tôi là) THI HỘ phụng chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đại Tạng Kinh_ Tập 8_ No.247

PHẬT NÓI KINH BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA LIỄU NGHĨA (.PDF)

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Phụng Đại Phu Thí Hồng Lô Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư (Kẻ bầy tôi là) THI HỘ phụng chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đại Tạng Kinh_ Tập 8 _ No.242

PHẬT NÓI KINH BIẾN CHIẾU BÁT NHÃ BA LA MẬT (.PDF)

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Hồng Lô Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư (Kẻ bầy tôi là) THI HỘ phụng chiếu dịch.

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Đại Tạng Kinh_ Tập 8_ No.243

KINH ĐẠI LẠC KIM CƯƠNG BẤT KHÔNG CHÂN THẬT TAM MA GIA (.PDF)

(Prajñā-pāramitā-naya-sutra)

Hán dịch: Khai Phủ Nghi Đồng Tam Ty_ Đặc Tiến Thí Hồng Lô Khanh Túc Quốc Công, thực ấp gồm ba ngàn hộ, ban áo tía tặng Tư Không, tên Thụy là Đại Giám, chính hiệu là Đại Quảng Trí_ Chùa Đại Hưng Thiện, Tam Tạng Sa Môn  BẤT KHÔNG phụng chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đại Tạng Kinh_ Tập 8_ No.241

KINH KIM CƯƠNG ĐỈNH DU GIÀ LÝ THÚ BÁT NHÃ (.PDF)

Hán dịch: Đời Đường_ Thiên Trúc Tam Tạng KIM CƯƠNG TRÍ (Vajra-bodhi) y theo bản Phạn ở Trung Thiên dịch
Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch : HUYỀN THANH

Đăng bởi: TPK | 09/09/2014

KINH THẬT TƯỚNG BAN NHƯỢC BA LA MẬT

Đại Tạng Kinh_ Tập 8 _ No.240

KINH THẬT TƯỚNG BAN NHƯỢC BA LA MẬT (.PDF)

Hán dịch: Đời Đường_ Thiên Trúc Tam Tạng BỒ ĐỀ LƯU CHÍ (Bodhiruci)
Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch : HUYỀN THANH

Đại Tạng Kinh _Tập 8_ No.230

KINH THÁNH BÁT THIÊN TỤNG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA NHẤT BÁT BÁCH DANH CHÂN THẬT VIÊN NGHĨA ĐÀ LA NI (.PDF)

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Phụng Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư, kẻ bầy tôi được ban áo tía là nhóm THI HỘ phụng chiếu dịch

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: TPK | 08/09/2014

PHẬT NÓI KINH PHÁP HOA TAM MUỘI

Đại Tạng Kinh _ Tập 9 _No.269

PHẬT NÓI KINH PHÁP HOA TAM MUỘI (.PDF)

_MỘT QUYỂN_

Hán dịch: Đời Tống_ Lương Châu Sa Môn TRÍ NGHIÊM

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: TPK | 07/09/2014

PHẬT NÓI KINH MƯỜI ĐIỀU TỐT LÀNH

Đại Tạng Kinh _ Tập 14_ No.432

PHẬT NÓI KINH MƯỜI ĐIỀU TỐT LÀNH (.PDF)

Hán dịch: Mất tên người dịch_ Nay phụ bản ghi chép của đời Tần

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: TPK | 07/09/2014

KINH DANH HIỆU CỦA TÁM ĐỨC PHẬT

Đại Tạng Kinh_ Tập 14_ No.431

KINH DANH HIỆU CỦA TÁM ĐỨC  PHẬT (.PDF) 

Hán  dịch: Đời Tùy_ Thiên Trúc Tam Tạng XÀ NA QUẬT ĐA

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: TPK | 07/09/2014

KINH TÁM CÁT TƯỜNG

Đại Tạng Kinh _ Tập 14 _ No.430

KINH TÁM CÁT TƯỜNG (.PDF)

Hán dịch: Đời Lương_ Phù Nam Tam Tạng TĂNG GIÀ BÀ LA (Saṃgha-varman hay Saṅgha-pāla)

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đại Tạng Kinh _ Tập 14 _ No.429

PHẬT NÓI KINH TÊN ĐỨC PHẬT CỦA TÁM BỘ (.PDF)

Hán dịch: Đời Nguyên Ngụy_ Thiên Trúc Bà La Môn Cồ Đàm BÁT NHÃ LƯU CHI

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: TPK | 07/09/2014

PHẬT NÓI KINH BÁT DƯƠNG THẦN CHÚ

Đại Tạng Kinh _ Tập 14 _ No.428

PHẬT NÓI KINH BÁT DƯƠNG THẦN CHÚ (.PDF) 

Hán dịch: Đời Tây Tấn _ Nguyệt Thị Tam Tạng TRÚC PHÁP HỘ (Dharma-rakṣa)

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: TPK | 07/09/2014

PHẬT NÓI KINH BÁT CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ

Đại Tạng Kinh _ Tập 14 _ No.427

PHẬT NÓI KINH BÁT CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ (.PDF)

Hán dịch: Đời Ngô _ Nguyệt Thị Ưu Bà Tắc CHI KHIÊM

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: TPK | 04/09/2014

KINH NHẤT TỰ KỲ ĐẶC PHẬT ĐẢNH

Mật Tạng Bộ 2_ No.953 (Tr.294_Tr.301)

KINH NHẤT TỰ KỲ ĐẶC PHẬT ĐẢNH

- Quyển 1 (.PDF)

- Quyển 2 (.PDF)

- Quyển 3 (.PDF)

Đăng bởi: TPK | 02/09/2014

BIỆN TÀI THIÊN

BIỆN TÀI THIÊN (.PDF)

Đăng bởi: TPK | 01/09/2014

LONG VƯƠNG PHÁP KINH

Long Vương Pháp Kinh (.PDF)

NĀGARĀJA

Bản cập nhật tháng 9/2014

Mật Tạng Bộ 4_ No.1231 (Tr.166_ Tr.169)

ĐẠI LUÂN KIM CƯƠNG TU HÀNH TẤT ĐỊA THÀNH TỰU VỚI PHÁP CÚNG DƯỜNG (.PDF) 

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Mật Tạng Bộ 4 _No.1230 (Tr.161 _ Tr.166)

PHẬT NÓI KINH ĐẠI LUÂN KIM CƯƠNG TỔNG TRÌ ĐÀ LA NI (.PDF) 

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: TPK | 23/08/2014

PHẬT NÓI KINH BỐN PHẨM PHÁP MÔN

Đại Tạng Kinh _ Tập 17 _ No.776

PHẬT NÓI KINH BỐN PHẨM PHÁP MÔN (.PDF)

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng _ Triều Phụng Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_ Minh Giáo Đại Sư (kẻ bầy tôi là) PHÁP HIỀN phụng chiếu dịch.

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: TPK | 19/08/2014

Các bài kinh & thần chú Thí Thực

Mật Tạng Bộ 4 _ No.1313 (Tr.464 _ Tr.465)
PHẬT NÓI KINH CỨU BẠT DIỄM KHẨU NGẠ QUỶ ĐÀ LA NI

Mật Tạng Bộ 4 _ No.1314 (Tr.465 _ Tr.466)
PHẬT NÓI KINH CỨU DIỆN NHIÊN NGẠ QUỶ ĐÀ LA NI THẦN CHÚ

Mật Tạng Bộ 4 _ No.1315 (Tr.466 _ Tr.468)
PHÁP BỐ THÍ THỨC ĂN UỐNG  VỚI NƯỚC CHO CÁC LOÀI QUỶ ĐÓI

Mật Tạng Bộ 4 _ No.1316 (Tr.468)
PHẬT THUYẾT CAM LỘ ĐÀ LA NI CHÚ

Mật Tạng Bộ 4 _ No.1318 (Tr.468 _ Tr.472)
KINH DU GIÀ TẬP YẾU CỨU A NAN ĐÀ LA NI  DIỆM KHẨU QUỸ NGHI

Mật Tạng Bộ 4 _ No.1319 (Tr.472 _ Tr.473)
DU GIÀ TẬP YẾU DIỄM KHẨU THÍ THỰC DUYÊN CỚ KHỞI DẠY CHO A NAN ĐÀ

Đăng bởi: TPK | 19/08/2014

Thí Thực Tiên Hành

Thí Thực Tiên Hành (.PDF)

Mật Tạng Bộ 4_ No.1321 (Tr.484_Tr.488)

PHẬT NÓI KINH THÍ NGẠ QUỶ CAM LỘ VỊ ĐẠI ĐÀ LA NI (.PDF)

Đăng bởi: TPK | 18/08/2014

Chú Thập Cam Lộ (Lantsa)

A DI ĐÀ PHÁP ĐÀN (.PDF)

Chú Thập Cam Lộ chữ Lantsa (A Di Đà Pháp Đàn)

Chú Thập Cam Lộ chữ Lantsa (A Di Đà Pháp Đàn)

THẬP CAM LỘ CHÚ Là chân ngôn của đức Phật A Di Đà. Cũng gọi A Di Đà chú, A Di Đà đại tâm chú, Bạt Nhất Thiết Nghiệp Chướng Căn Bản Đắc Sinh Tịnh Độ thần chú, Vô Lượng Thọ Như Lai căn bản đà-la-ni. Đà-la-ni căn bản biểu tỏ nội chứng, bản thệ, công đức của Vô Lượng Thọ Như Lai, có đủ các công đức hiện đời này được yên ổn, tội chướng tiêu diệt, (sau khi chết) được sinh về cõi Tịnh độ an dưỡng Cực lạc. (theo Phật Quang đại từ điển)

Đăng bởi: TPK | 18/08/2014

Mền Quang Minh

Mền Quang Minh chữ Lantsa

Mền Quang Minh chữ Lantsa

Older Posts »

Danh mục