Đăng bởi: TPK | 21/06/2014

MẬT GIÁO CHƯ TÔN NGŨ BỘ

MẬT GIÁO CHƯ TÔN NGŨ BỘ

QUYỂN 1: Như Lai Phật Bộ (.PDF)

QUYỂN 2: Chư Bồ Tát Bộ (.PDF)

QUYỂN 3: Quán Âm Pháp Bộ (.PDF)

QUYỂN 4: Kim Cương Minh Vương Bộ (.PDF)

QUYỂN 5: Chư Thiên Hộ Pháp Bộ (.PDF)

Đăng bởi: TPK | 21/01/2014

MẬT TẠNG

>> TẢI VỀ MẬT TẠNG BỘ 1, 2, 3, 4 <<

(Bản cập nhật ngày 23-2-2013)

Đăng bởi: TPK | 07/07/2014

Diệu Pháp Liên Hoa Mật Pháp

Diệu Pháp Liên Hoa Mật Pháp (.PDF)

Bản cập nhật tháng 7/2014

Đăng bởi: TPK | 07/07/2014

Mật Tạng Bộ 2 _ No.1002

Mật Tạng Bộ 2_ No.1002 (Tr.606_ Tr.607)

BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH TỲ LÔ GIÁ NA PHẬT ĐẠI QUÁN ĐỈNH QUANG CHÂN NGÔN (.PDF)

Bản cập nhật tháng 7/2014

Đăng bởi: TPK | 06/07/2014

MỀN QUANG MINH (Siddham)

MỀN QUANG MINH

MỀN QUANG MINH (chữ Phạn Siddham)

Đăng bởi: TPK | 06/07/2014

TỲ LÔ QUÁN ĐỈNH QUANG CHÂN NGÔN

Đăng bởi: TPK | 06/07/2014

A DI ĐÀ PHÁP ĐÀN

Đăng bởi: TPK | 06/07/2014

MỀN QUANG MINH

Mền Quang Minh

MỀN QUANG MINH
(Thể chữ Phạn Lantsa)
1. Tỳ Lô Quán Đỉnh Quang Chân Ngôn
2. Thập Cam Lộ Đà La Ni (A Di Đà Pháp Đàn)
3. Background: Chủng Tử Tự HRĪḤ

Đăng bởi: TPK | 05/07/2014

Kinh Kim Cương Đỉnh

KINH KIM CƯƠNG ĐỈNH (.PDF)

VAJRA-ŚEKHARA-SŪTRA

Bản cập nhật tháng 7/2014

KINH KIM CƯƠNG ĐỈNH – PHẦN 1 (.PDF)

KINH KIM CƯƠNG ĐỈNH - PHẦN 2 (.PDF)

KINH KIM CƯƠNG ĐỈNH - PHẦN 3 (.PDF)

KINH KIM CƯƠNG ĐỈNH - PHẦN 4 (.PDF)

KINH KIM CƯƠNG ĐỈNH - PHẦN 5 (.PDF)

Đăng bởi: TPK | 04/07/2014

Kinh Tô Tất Địa

KINH TÔ TẤT ĐỊA (.PDF)

Susiddhikara-mahātantra-sādhanopāyika-paṭala

Bản cập nhật tháng 7/2014

KINH TÔ TẤT ĐỊA – PHẦN 1 (.PDF)

KINH TÔ TẤT ĐỊA – PHẦN 2 (.PDF)

Đăng bởi: TPK | 28/06/2014

Kinh Đại Nhật

KINH ĐẠI NHẬT (.PDF)

Mahā  vairocanābhisaṃbodhi  vikurvitādhiṣṭhana vaipulya  sūtrendra  vāja  nāma  dharma  paryāya

Bản cập nhật tháng 6/2014

KINH ĐẠI NHẬT – LỜI TỰA (.PDF)

KINH ĐẠI NHẬT – QUYỂN 1 (.PDF)

KINH ĐẠI NHẬT – QUYỂN 2 (.PDF)

KINH ĐẠI NHẬT – QUYỂN 3 (.PDF)

KINH ĐẠI NHẬT – QUYỂN 4 (.PDF)

KINH ĐẠI NHẬT – QUYỂN 5 (.PDF)

KINH ĐẠI NHẬT – QUYỂN 6 (.PDF)

KINH ĐẠI NHẬT – QUYỂN 7 (.PDF)

KINH ĐẠI NHẬT – QUYỂN 8 (.PDF)

Kinh Đại Nhật

Kinh Đại Nhật

Đăng bởi: TPK | 27/06/2014

Văn Thù Bồ Tát Pháp Kinh

Văn Thù Bồ Tát Pháp Kinh (.PDF)

MAÑJUŚRĪ

Bản cập nhật tháng 6/2014

Đăng bởi: TPK | 27/06/2014

Địa Tạng Bồ Tát Pháp Kinh

Địa Tạng Bồ Tát Pháp Kinh (.PDF)

KṢITIGARBHA

Bản cập nhật tháng 6/2014

Đăng bởi: TPK | 24/06/2014

Giáng Tam Thế Minh Vương Pháp Kinh

Giáng Tam Thế Minh Vương Pháp Kinh (.PDF)

TRAILOKYA-VIJAYA

Bản cập nhất tháng 6/2014

Đăng bởi: TPK | 23/06/2014

Bất Động Minh Vương Pháp Kinh

Bất Động Minh Vương Pháp Kinh (.PDF)

ACALA

Bản cập nhật tháng 6/2014

Đăng bởi: TPK | 20/06/2014

Di Lặc Bồ Tát Pháp Kinh

Di Lặc Bồ Tát Pháp Kinh (.PDF)

MAITREYA

Bản cập nhật tháng 6/2014

Đăng bởi: TPK | 20/06/2014

Xá Lợi Pháp Kinh

Xá Lợi Pháp Kinh (.PDF)

ŚARĪRA

Bản cập nhật tháng 6/2014

Đăng bởi: TPK | 19/06/2014

Trì Thế Bồ Tát Pháp Kinh

Trì Thế Bồ Tát Pháp Kinh (.PDF)

VASUDHĀRA

Bản cập nhật tháng 6/2014

Đăng bởi: TPK | 19/06/2014

Cát Tường Thiên Nữ Pháp Kinh

Cát Tường Thiên Nữ Pháp Kinh (.PDF)

ŚRĪMAHĀDEVĪ

Bản cập nhật tháng 6/2014

Đăng bởi: TPK | 18/06/2014

Phổ Hiền Bồ Tát Pháp Kinh

Phổ Hiền Bồ Tát Pháp Kinh (.PDF)

SAMANTABHADRA

Bản cập nhật tháng 6/2014

Đăng bởi: TPK | 18/06/2014

Hư Không Tạng Bồ Tát Pháp Kinh

Hư Không Tạng Bồ Tát Pháp Kinh (.PDF)

ĀKĀŚAGARBHA

Bản cập nhật tháng 6/2014

Đăng bởi: TPK | 17/06/2014

Long Vương Pháp Kinh

Long Vương Pháp Kinh (.PDF)

NĀGARĀJA

Bản cập nhật tháng 6/2014

Đăng bởi: TPK | 17/06/2014

Khổng Tước Minh Vương Pháp Kinh

Khổng Tước Minh Vương Pháp Kinh (.PDF)

MAYŪRA

Bản cập nhật tháng 6/2014

Đăng bởi: TPK | 16/06/2014

Đại Tùy Cầu Bồ Tát Pháp Kinh

Đại Tùy Cầu Bồ Tát Pháp Kinh (.PDF)

MAHĀ-PRATISĀRAḤ

(Bản cập nhật tháng 6/2014)

 

Đăng bởi: TPK | 16/06/2014

Chuẩn Đề Bồ Tát Pháp Kinh

Chuẩn Đề Bồ Tát Pháp Kinh (.PDF)

CUṄDHE

(Bản cập nhật tháng 6/2014)

 

Đăng bởi: TPK | 16/06/2014

Như Ý Luân Quán Âm Pháp Kinh

Như Ý Luân Quán Âm Pháp Kinh (.PDF)

CINTĀ-MAṆI-CAKRA

(Bản cập nhật tháng 6/2014)

 

Đăng bởi: TPK | 16/06/2014

Mã Đầu Quán Âm Pháp Kinh

Mã Đầu Quán Âm Pháp Kinh (.PDF)

HAYAGRĪVA

(Bản cập nhật tháng 6/2014)

 

Đăng bởi: TPK | 16/06/2014

Tara Bồ Tát Pháp Kinh

Tara Bồ Tát Pháp Kinh (.PDF)

TĀRĀ

(Bản cập nhật tháng 6/2014)

 

Đăng bởi: TPK | 16/06/2014

Thập Nhất Diện Quán Âm Pháp Kinh

Thập Nhất Diện Quán Âm Pháp Kinh (.PDF)

EKĀDAŚA MUKHA

(Bản cập nhật tháng 6/2014)

 

Đăng bởi: TPK | 16/06/2014

Thiên Thủ Thiên Nhãn Pháp Kinh

Thiên Thủ Thiên Nhãn Pháp Kinh (.PDF)

AVALOKITEŚVARA-SAHASRABHŪRA-LOCANA

(Bản cập nhật tháng 6/2014)

Đăng bởi: TPK | 16/06/2014

Quán Thế Âm Bồ Tát Pháp Kinh

Quán Thế Âm Bồ Tát Pháp Kinh (.PDF)

AVALOKITEŚVARA

(Bản cập nhật tháng 6/2014)

Đăng bởi: TPK | 16/06/2014

A Di Đà Pháp Kinh

A Di Đà Pháp Kinh (.PDF)

AMITĀBHA

(Bản cập nhật tháng 6/2014)

 

Đăng bởi: TPK | 16/06/2014

Dược Sư Pháp Kinh

Dược Sư Pháp Kinh (.PDF)

BHAIṢAJYAGURU

(Bản cập nhật tháng 6/2014)

Đăng bởi: TPK | 16/06/2014

Uế Tích Kim Cương Pháp Kinh

Uế Tích Kim Cương Pháp Kinh (.PDF)

UCCHUṢMA

(Bản cập nhật tháng 6/2014)

 

Đăng bởi: TPK | 16/06/2014

Ngũ Bộ Chú

Ngũ Bộ Chú (.PDF)

PAÑCAMANTRA

(Bản cập nhật tháng 6/2014)

 

Đăng bởi: TPK | 16/06/2014

Ngũ Bí Mật Bồ Tát

NGŨ BÍ MẬT BỒ TÁT (.PDF)

 

Đăng bởi: TPK | 19/05/2014

Bài dịch tháng 4-2014

1. KIM CƯƠNG THỦ TAM TÔN HỢP NHẤT TU PHÁP NGHI QUỸ
2. TAM DIỆN LỤC TÝ HỒNG TÀI THẦN
3. TÀI NGUYÊN THIÊN MẪU
Đăng bởi: TPK | 13/04/2014

BẢN KINH PHẬT GIÁO CỔ NHẤT HIỆN NAY

BẢN KINH PHẬT GIÁO CỔ NHẤT HIỆN NAY (.PDF)

Thủ bản tiếng Gandhari

Thủ bản tiếng Gandhari. Nguồn: http://gandhari.org/a_manuscripts.php

(Đọc tiếp…)

Đăng bởi: TPK | 13/04/2014

TÀI BẢO THIÊN VƯƠNG

TÀI BẢO THIÊN VƯƠNG (.PDF)

TÀI BẢO THIÊN VƯƠNG

(Đọc tiếp…)

Đăng bởi: TPK | 11/04/2014

Sách mới: NHƯ LAI PHẬT BỘ

Như Lai Phật Bộ

Như Lai Phật Bộ

(Đọc tiếp…)

NHẤT THIẾT NHƯ LAI TÂM BÍ MẬT TOÀN THÂN XÁ LỢI BẢO KHIẾP ẤN ĐÀ LA NI (.PDF)

NHẤT THIẾT NHƯ LAI TÂM BÍ MẬT TOÀN THÂN XÁ LỢI BẢO KHIẾP ẤN ĐÀ LA NI

NHẤT THIẾT NHƯ LAI TÂM
BÍ MẬT TOÀN THÂN XÁ LỢI BẢO KHIẾP ẤN ĐÀ LA NI

(Đọc tiếp…)

Đăng bởi: TPK | 09/04/2014

CÁT TƯỜNG THIÊN MẪU

CÁT TƯỜNG THIÊN MẪU (.PDF)

(Đọc tiếp…)

Đăng bởi: TPK | 08/04/2014

CHƯ PHẬT BỒ TÁT TÂM CHÚ ĐẠI TOÀN

CHƯ PHẬT BỒ TÁT TÂM CHÚ ĐẠI TOÀN (.PDF)

(Đọc tiếp…)

Đăng bởi: TPK | 07/04/2014

DIỆP Y PHẬT MẪU

DIỆP Y PHẬT MẪU (.PDF)

(Đọc tiếp…)

Đăng bởi: TPK | 07/04/2014

TUYẾT SƠN NGŨ TRƯỜNG THỌ NỮ

TUYẾT SƠN NGŨ TRƯỜNG THỌ NỮ (.PDF)

(Đọc tiếp…)

TÁN THÁN TAM BẢO THẦN LỰC DIỆT TỘI ĐÀ LA NI CHÚ (.PDF)

(Đọc tiếp…)

Đăng bởi: TPK | 04/04/2014

LỄ TAM THẬP NGŨ PHẬT DANH BẢO SÁM

LỄ TAM THẬP NGŨ PHẬT DANH BẢO SÁM (.PDF)

(Đọc tiếp…)

Đăng bởi: TPK | 04/04/2014

NĂM TÔN VĂN THÙ

NĂM TÔN VĂN THÙ (.PDF)

(Đọc tiếp…)

Đăng bởi: TPK | 03/04/2014

NGHI VÃNG SINH A DI ĐÀ

NGHI VÃNG SINH A DI ĐÀ (.PDF)

(Đọc tiếp…)

Đăng bởi: TPK | 02/04/2014

TRƯỜNG THỌ PHẬT

TRƯỜNG THỌ PHẬT (.PDF)

(Đọc tiếp…)

Đăng bởi: TPK | 01/04/2014

NGHI TRƯỜNG THỌ A DI ĐÀ

NGHI  TRƯỜNG THỌ A DI ĐÀ (.PDF)

(Đọc tiếp…)

Older Posts »

Danh mục