Đăng bởi: TPK | 21/06/2014

MẬT GIÁO CHƯ TÔN NGŨ BỘ

MẬT GIÁO CHƯ TÔN NGŨ BỘ

Tập 1: Như Lai Phật Bộ (.PDF) ;  Tập 2: Chư Bồ Tát Bộ (.PDF) ; Tập 3: Quán Âm Pháp Bộ (.PDF) ; Tập 4: Kim Cương Minh Vương Bộ (.PDF) ; Tập 5: Chư Thiên Hộ Pháp Bộ (.PDF)

Đăng bởi: TPK | 21/01/2014

MẬT TẠNG

>> TẢI VỀ MẬT TẠNG BỘ 1, 2, 3, 4 <<

(Bản cập nhật ngày 23-2-2013)

Đăng bởi: TPK | 01/09/2014

LONG VƯƠNG PHÁP KINH

Long Vương Pháp Kinh (.PDF)

NĀGARĀJA

Bản cập nhật tháng 9/2014

Mật Tạng Bộ 4_ No.1231 (Tr.166_ Tr.169)

ĐẠI LUÂN KIM CƯƠNG TU HÀNH TẤT ĐỊA THÀNH TỰU VỚI PHÁP CÚNG DƯỜNG (.PDF) 

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Mật Tạng Bộ 4 _No.1230 (Tr.161 _ Tr.166)

PHẬT NÓI KINH ĐẠI LUÂN KIM CƯƠNG TỔNG TRÌ ĐÀ LA NI (.PDF) 

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: TPK | 23/08/2014

PHẬT NÓI KINH BỐN PHẨM PHÁP MÔN

Đại Tạng Kinh _ Tập 17 _ No.776

PHẬT NÓI KINH BỐN PHẨM PHÁP MÔN (.PDF)

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng _ Triều Phụng Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_ Minh Giáo Đại Sư (kẻ bầy tôi là) PHÁP HIỀN phụng chiếu dịch.

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: TPK | 19/08/2014

Các bài kinh & thần chú Thí Thực

Mật Tạng Bộ 4 _ No.1313 (Tr.464 _ Tr.465)
PHẬT NÓI KINH CỨU BẠT DIỄM KHẨU NGẠ QUỶ ĐÀ LA NI

Mật Tạng Bộ 4 _ No.1314 (Tr.465 _ Tr.466)
PHẬT NÓI KINH CỨU DIỆN NHIÊN NGẠ QUỶ ĐÀ LA NI THẦN CHÚ

Mật Tạng Bộ 4 _ No.1315 (Tr.466 _ Tr.468)
PHÁP BỐ THÍ THỨC ĂN UỐNG  VỚI NƯỚC CHO CÁC LOÀI QUỶ ĐÓI

Mật Tạng Bộ 4 _ No.1316 (Tr.468)
PHẬT THUYẾT CAM LỘ ĐÀ LA NI CHÚ

Mật Tạng Bộ 4 _ No.1318 (Tr.468 _ Tr.472)
KINH DU GIÀ TẬP YẾU CỨU A NAN ĐÀ LA NI  DIỆM KHẨU QUỸ NGHI

Mật Tạng Bộ 4 _ No.1319 (Tr.472 _ Tr.473)
DU GIÀ TẬP YẾU DIỄM KHẨU THÍ THỰC DUYÊN CỚ KHỞI DẠY CHO A NAN ĐÀ

Đăng bởi: TPK | 19/08/2014

Thí Thực Tiên Hành

Thí Thực Tiên Hành (.PDF)

Mật Tạng Bộ 4_ No.1321 (Tr.484_Tr.488)

PHẬT NÓI KINH THÍ NGẠ QUỶ CAM LỘ VỊ ĐẠI ĐÀ LA NI (.PDF)

Đăng bởi: TPK | 18/08/2014

Chú Thập Cam Lộ (Lantsa)

A DI ĐÀ PHÁP ĐÀN (.PDF)

Chú Thập Cam Lộ chữ Lantsa (A Di Đà Pháp Đàn)

Chú Thập Cam Lộ chữ Lantsa (A Di Đà Pháp Đàn)

THẬP CAM LỘ CHÚ Là chân ngôn của đức Phật A Di Đà. Cũng gọi A Di Đà chú, A Di Đà đại tâm chú, Bạt Nhất Thiết Nghiệp Chướng Căn Bản Đắc Sinh Tịnh Độ thần chú, Vô Lượng Thọ Như Lai căn bản đà-la-ni. Đà-la-ni căn bản biểu tỏ nội chứng, bản thệ, công đức của Vô Lượng Thọ Như Lai, có đủ các công đức hiện đời này được yên ổn, tội chướng tiêu diệt, (sau khi chết) được sinh về cõi Tịnh độ an dưỡng Cực lạc. (theo Phật Quang đại từ điển)

Đăng bởi: TPK | 18/08/2014

Mền Quang Minh

Mền Quang Minh chữ Lantsa

Mền Quang Minh chữ Lantsa

Đăng bởi: TPK | 17/08/2014

MỀN QUANG MINH (Siddham)

MỀN QUANG MINH

MỀN QUANG MINH (chữ Phạn Siddham)

Men-Quang-Minh-chu-Siddham-nen-trang

Mền Quang Minh nền trắng dùng để in trên vải màu.

Mật Tạng Bộ 2 _No.946 (Tr.172_ Tr.179)

ĐẠI PHẬT ĐẢNH QUẢNG TỤ ĐÀ LA NI KINH

- Quyển 1

- Quyển 2

- Quyển 3+4

- Quyển 5

Mật Tạng Bộ 4_ No.1320  (Tr.473 _ Tr.484)

DU GIÀ TẬP YẾU DIỄM KHẤU THÍ THỰC NGHI (.PDF)

Đại Tạng Kinh_ Tập 10_ No.295

KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM – PHẨM NHẬP VÀO PHÁP GIỚI (.PDF)

Mật Tạng Bộ 2_ No.944 (Tr. 514_ Tr.519) 

KINH NHÂN VƯƠNG HỘ QUỐC BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA ĐÀ LA NI NIỆM TỤNG NGHI QUỸ (.PDF)

Đăng bởi: TPK | 31/07/2014

Phật Đỉnh Tôn Thắng Pháp Kinh

Phật Đỉnh Tôn Thắng Pháp Kinh (.PDF)

UṢṆĪṢA-VIJAYA

(Bản cập nhật tháng 7/2014)

Đăng bởi: TPK | 30/07/2014

Lăng Nghiêm Đại Bi Thập Chú

Lăng Nghiêm Đại Bi Thập Chú (.PDF)

DAŚA-MANTRA

(Bản cập nhật tháng 7/2014)

Đăng bởi: TPK | 30/07/2014

Thủ Lăng Nghiêm Thần Chú Pháp

Thủ Lăng Nghiêm Thần Chú Pháp (.PDF)

ŚŪRAṂGAMA

(Bản cập nhật tháng 7/2014)

Đăng bởi: TPK | 07/07/2014

Diệu Pháp Liên Hoa Mật Pháp

Diệu Pháp Liên Hoa Mật Pháp (.PDF)

Bản cập nhật tháng 7/2014

Đăng bởi: TPK | 07/07/2014

Mật Tạng Bộ 2 _ No.1002

Mật Tạng Bộ 2_ No.1002 (Tr.606_ Tr.607)

BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH TỲ LÔ GIÁ NA PHẬT ĐẠI QUÁN ĐỈNH QUANG CHÂN NGÔN (.PDF)

Bản cập nhật tháng 7/2014

Đăng bởi: TPK | 06/07/2014

TỲ LÔ QUÁN ĐỈNH QUANG CHÂN NGÔN

Đăng bởi: TPK | 06/07/2014

A DI ĐÀ PHÁP ĐÀN

Đăng bởi: TPK | 05/07/2014

Kinh Kim Cương Đỉnh

KINH KIM CƯƠNG ĐỈNH (.PDF)

VAJRA-ŚEKHARA-SŪTRA

Bản cập nhật tháng 7/2014

KINH KIM CƯƠNG ĐỈNH – PHẦN 1 (.PDF)

KINH KIM CƯƠNG ĐỈNH – PHẦN 2 (.PDF)

KINH KIM CƯƠNG ĐỈNH – PHẦN 3 (.PDF)

KINH KIM CƯƠNG ĐỈNH – PHẦN 4 (.PDF)

KINH KIM CƯƠNG ĐỈNH – PHẦN 5 (.PDF)

Đăng bởi: TPK | 04/07/2014

Kinh Tô Tất Địa

KINH TÔ TẤT ĐỊA (.PDF)

Susiddhikara-mahātantra-sādhanopāyika-paṭala

Bản cập nhật tháng 7/2014

KINH TÔ TẤT ĐỊA – PHẦN 1 (.PDF)

KINH TÔ TẤT ĐỊA – PHẦN 2 (.PDF)

Đăng bởi: TPK | 28/06/2014

Kinh Đại Nhật

KINH ĐẠI NHẬT (.PDF)

Mahā  vairocanābhisaṃbodhi  vikurvitādhiṣṭhana vaipulya  sūtrendra  vāja  nāma  dharma  paryāya

Bản cập nhật tháng 6/2014

KINH ĐẠI NHẬT – LỜI TỰA (.PDF)

KINH ĐẠI NHẬT – QUYỂN 1 (.PDF)

KINH ĐẠI NHẬT – QUYỂN 2 (.PDF)

KINH ĐẠI NHẬT – QUYỂN 3 (.PDF)

KINH ĐẠI NHẬT – QUYỂN 4 (.PDF)

KINH ĐẠI NHẬT – QUYỂN 5 (.PDF)

KINH ĐẠI NHẬT – QUYỂN 6 (.PDF)

KINH ĐẠI NHẬT – QUYỂN 7 (.PDF)

KINH ĐẠI NHẬT – QUYỂN 8 (.PDF)

Kinh Đại Nhật

Kinh Đại Nhật

Đăng bởi: TPK | 27/06/2014

Văn Thù Bồ Tát Pháp Kinh

Văn Thù Bồ Tát Pháp Kinh (.PDF)

MAÑJUŚRĪ

Bản cập nhật tháng 6/2014

Đăng bởi: TPK | 27/06/2014

Địa Tạng Bồ Tát Pháp Kinh

Địa Tạng Bồ Tát Pháp Kinh (.PDF)

KṢITIGARBHA

Bản cập nhật tháng 6/2014

Đăng bởi: TPK | 24/06/2014

Giáng Tam Thế Minh Vương Pháp Kinh

Giáng Tam Thế Minh Vương Pháp Kinh (.PDF)

TRAILOKYA-VIJAYA

Bản cập nhất tháng 6/2014

Đăng bởi: TPK | 23/06/2014

Bất Động Minh Vương Pháp Kinh

Bất Động Minh Vương Pháp Kinh (.PDF)

ACALA

Bản cập nhật tháng 6/2014

Đăng bởi: TPK | 20/06/2014

Di Lặc Bồ Tát Pháp Kinh

Di Lặc Bồ Tát Pháp Kinh (.PDF)

MAITREYA

Bản cập nhật tháng 6/2014

Đăng bởi: TPK | 20/06/2014

Xá Lợi Pháp Kinh

Xá Lợi Pháp Kinh (.PDF)

ŚARĪRA

Bản cập nhật tháng 6/2014

Đăng bởi: TPK | 19/06/2014

Trì Thế Bồ Tát Pháp Kinh

Trì Thế Bồ Tát Pháp Kinh (.PDF)

VASUDHĀRA

Bản cập nhật tháng 6/2014

Đăng bởi: TPK | 19/06/2014

Cát Tường Thiên Nữ Pháp Kinh

Cát Tường Thiên Nữ Pháp Kinh (.PDF)

ŚRĪMAHĀDEVĪ

Bản cập nhật tháng 6/2014

Đăng bởi: TPK | 18/06/2014

Phổ Hiền Bồ Tát Pháp Kinh

Phổ Hiền Bồ Tát Pháp Kinh (.PDF)

SAMANTABHADRA

Bản cập nhật tháng 6/2014

Đăng bởi: TPK | 18/06/2014

Hư Không Tạng Bồ Tát Pháp Kinh

Hư Không Tạng Bồ Tát Pháp Kinh (.PDF)

ĀKĀŚAGARBHA

Bản cập nhật tháng 6/2014

Đăng bởi: TPK | 17/06/2014

Khổng Tước Minh Vương Pháp Kinh

Khổng Tước Minh Vương Pháp Kinh (.PDF)

MAYŪRA

Bản cập nhật tháng 6/2014

Đăng bởi: TPK | 16/06/2014

Đại Tùy Cầu Bồ Tát Pháp Kinh

Đại Tùy Cầu Bồ Tát Pháp Kinh (.PDF)

MAHĀ-PRATISĀRAḤ

(Bản cập nhật tháng 6/2014)

 

Đăng bởi: TPK | 16/06/2014

Chuẩn Đề Bồ Tát Pháp Kinh

Chuẩn Đề Bồ Tát Pháp Kinh (.PDF)

CUṄDHE

(Bản cập nhật tháng 6/2014)

 

Đăng bởi: TPK | 16/06/2014

Như Ý Luân Quán Âm Pháp Kinh

Như Ý Luân Quán Âm Pháp Kinh (.PDF)

CINTĀ-MAṆI-CAKRA

(Bản cập nhật tháng 6/2014)

 

Đăng bởi: TPK | 16/06/2014

Mã Đầu Quán Âm Pháp Kinh

Mã Đầu Quán Âm Pháp Kinh (.PDF)

HAYAGRĪVA

(Bản cập nhật tháng 6/2014)

 

Đăng bởi: TPK | 16/06/2014

Tara Bồ Tát Pháp Kinh

Tara Bồ Tát Pháp Kinh (.PDF)

TĀRĀ

(Bản cập nhật tháng 6/2014)

 

Đăng bởi: TPK | 16/06/2014

Thập Nhất Diện Quán Âm Pháp Kinh

Thập Nhất Diện Quán Âm Pháp Kinh (.PDF)

EKĀDAŚA MUKHA

(Bản cập nhật tháng 6/2014)

 

Đăng bởi: TPK | 16/06/2014

Thiên Thủ Thiên Nhãn Pháp Kinh

Thiên Thủ Thiên Nhãn Pháp Kinh (.PDF)

AVALOKITEŚVARA-SAHASRABHŪRA-LOCANA

(Bản cập nhật tháng 6/2014)

Đăng bởi: TPK | 16/06/2014

Quán Thế Âm Bồ Tát Pháp Kinh

Quán Thế Âm Bồ Tát Pháp Kinh (.PDF)

AVALOKITEŚVARA

(Bản cập nhật tháng 6/2014)

Đăng bởi: TPK | 16/06/2014

A Di Đà Pháp Kinh

A Di Đà Pháp Kinh (.PDF)

AMITĀBHA

(Bản cập nhật tháng 6/2014)

 

Đăng bởi: TPK | 16/06/2014

Dược Sư Pháp Kinh

Dược Sư Pháp Kinh (.PDF)

BHAIṢAJYAGURU

(Bản cập nhật tháng 6/2014)

Đăng bởi: TPK | 16/06/2014

Uế Tích Kim Cương Pháp Kinh

Uế Tích Kim Cương Pháp Kinh (.PDF)

UCCHUṢMA

(Bản cập nhật tháng 6/2014)

 

Đăng bởi: TPK | 16/06/2014

Ngũ Bộ Chú

Ngũ Bộ Chú (.PDF)

PAÑCAMANTRA

(Bản cập nhật tháng 6/2014)

 

Đăng bởi: TPK | 16/06/2014

Ngũ Bí Mật Bồ Tát

NGŨ BÍ MẬT BỒ TÁT (.PDF)

 

Đăng bởi: TPK | 19/05/2014

Bài dịch tháng 4-2014

1. KIM CƯƠNG THỦ TAM TÔN HỢP NHẤT TU PHÁP NGHI QUỸ
2. TAM DIỆN LỤC TÝ HỒNG TÀI THẦN
3. TÀI NGUYÊN THIÊN MẪU

Older Posts »

Danh mục