Đăng bởi: TPK | 21/09/2014

BÀI ĐƯỢC GHIM

MẬT GIÁO CHƯ TÔN NGŨ BỘ

Tập 1: Như Lai Phật Bộ ||  Tập 2: Chư Bồ Tát Bộ  || Tập 3: Quán Âm Pháp Bộ || Tập 4: Kim Cương Minh Vương Bộ || Tập 5: Chư Thiên Hộ Pháp Bộ

=====================================================

PHÁP KINH ĐẠI BỘ

Acala (Bất Động) || Amitābha (A Di Đà) || Avalokiteśvara (Quán Tự Tại) || Bhaiṣajyaguru (Dược Sư) || Cuṅdhe (Chuẩn Đề) || Dāna (Thí Thực) || Kṣitigarbha (Địa Tạng) || Mañjuśrī (Văn Thù) || Maṇḍala (Đàn Thành) || Mahāpratisāra (Đại Tùy Cầu) || Maitreya (Di Lặc) ||Mayūra (Khổng Tước) || Thủ Ấn (Mudrā) || Nāgarāja (Long Vương) || Pañcamantra (Ngũ Bộ Chú) || Prajñāpāramitā (Bát Nhã) || Saddharma Puṇḍarīka (Pháp Hoa) || Samantabhadra (Phổ Hiền) || Sitātapatrā (Bạch Tản Cái) || Sussidhikara-sūtra (Tô Tất Địa) || Tārā (Đa La) || Uṣṇīṣa (Phật Đỉnh) || Uṣṇīṣa-vijaya (Tôn Thắng) || Ucchuṣma (Uế Tích) || Vairocana (Đại Nhật) || Vajraśekhara (Kim Cương Đỉnh) || Vasudhāra (Trì Thế) || Vidyārajā (Minh Vương) || Śarīra (Xá Lợi) ||Śrīmahādevī (Cát Tường Thiên) || Śūraṃgama (Lăng Nghiêm)|| Ākāśagarbha (Hư Không Tạng) || Bản Tôn Trường Thọ || Quán Âm Bảo Điển

=====================================================

CÔNG CỤ HỖ TRỢ

  1. Software gõ chữ Phạn SIDDHAM & LANTSA

  2. Software gõ chữ & từ điển tra cứu chữ HÁN & NÔM

  3. Sách học viết chữ Phạn SIDDHAM & LANTSA

  4. Hướng dẫn gõ và viết chữ TÂY TẠNG

=====================================================

XEM TOÀN BỘ BLOG THEO TRANG

Trang: | 12345 6 | 7 | 8 |9 | 10 |  11 |

=====================================================

LƯU Ý KHI TẢI TÀI LIỆU VỀ TRANG KHÁC

+ Giữ nguyên nội dung, tác giả, dịch giả và ghi nguồn kinhmatgiao.wordpress.com.
+ Các website nhận Donation (quyên góp) vui lòng không post lại tư liệu từ đây.

=====================================================

Đại Tạng Kinh_ Tập 16_ No.665

KIM QUANG MINH TỐI THẮNG VƯƠNG KINH

_QUYỂN THỨ TÁM

Hán dịch: Đại Đường Tam Tạng Sa Môn NGHĨA TỊNH phụng chế dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đại Tạng Kinh_ Tập 16_ No.665

KIM QUANG MINH TỐI THẮNG VƯƠNG KINH

_QUYỂN THỨ BẢY

Hán dịch: Đại Đường Tam Tạng Sa Môn NGHĨA TỊNH phụng chế dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: TPK | 24/10/2014

MỀN QUANG MINH (cập nhật 24-10-2014)

Mền Quang Minh

Mền Quang Minh

Đại Tạng Kinh_ Tập 16_ No.665

KIM QUANG MINH TỐI THẮNG VƯƠNG KINH

_QUYỂN THỨ SÁU

Hán dịch: Đại Đường Tam Tạng Sa Môn NGHĨA TỊNH phụng chế dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: TPK | 18/10/2014

KIM QUANG MINH TỐI THẮNG VƯƠNG KINH

Đại Tạng Kinh_ Tập 16_ No.665

KIM QUANG MINH TỐI THẮNG VƯƠNG KINH

_QUYỂN THỨ NHẤT_ 

Hán dịch: Đại Đường Tam Tạng Sa Môn NGHĨA TỊNH phụng chế dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh_ Tập 16_ No.665

KIM QUANG MINH TỐI THẮNG VƯƠNG KINH

_QUYỂN THỨ HAI_ 

Hán dịch: Đại Đường Tam Tạng Sa Môn NGHĨA TỊNH phụng chế dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh_ Tập 16_ No.665

KIM QUANG MINH TỐI THẮNG VƯƠNG KINH

_QUYỂN THỨ BA_ 

Hán dịch: Đại Đường Tam Tạng Sa Môn NGHĨA TỊNH phụng chế dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh_ Tập 16_ No.665

KIM QUANG MINH TỐI THẮNG VƯƠNG KINH

_QUYỂN THỨ TƯ_ 

Hán dịch: Đại Đường Tam Tạng Sa Môn NGHĨA TỊNH phụng chế dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh_ Tập 16_ No.665

KIM QUANG MINH TỐI THẮNG VƯƠNG KINH

_QUYỂN THỨ NĂM_ 

Hán dịch: Đại Đường Tam Tạng Sa Môn NGHĨA TỊNH phụng chế dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh_ Tập 16_ No.665

KIM QUANG MINH TỐI THẮNG VƯƠNG KINH

_QUYỂN THỨ SÁU_

Hán dịch: Đại Đường Tam Tạng Sa Môn NGHĨA TỊNH phụng chế dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh_ Tập 16_ No.665

KIM QUANG MINH TỐI THẮNG VƯƠNG KINH

_QUYỂN THỨ BẢY_

Hán dịch: Đại Đường Tam Tạng Sa Môn NGHĨA TỊNH phụng chế dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh_ Tập 16_ No.665

KIM QUANG MINH TỐI THẮNG VƯƠNG KINH

_QUYỂN THỨ TÁM_

Hán dịch: Đại Đường Tam Tạng Sa Môn NGHĨA TỊNH phụng chế dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh_ Tập 16_ No.665

KIM QUANG MINH TỐI THẮNG VƯƠNG KINH

_QUYỂN THỨ CHÍN_

Hán dịch: Đại Đường Tam Tạng Sa Môn NGHĨA TỊNH phụng chế dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh_ Tập 16_ No.665

KIM QUANG MINH TỐI THẮNG VƯƠNG KINH

_QUYỂN THỨ MƯỜI_

Hán dịch: Đại Đường Tam Tạng Sa Môn NGHĨA TỊNH phụng chế dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: TPK | 17/10/2014

PHẬT NÓI KINH NHƯ Ý MA NI ĐÀ LA NI

Mật Tạng Bộ 4 _ No.1403 ( Tr.919 _ Tr.920)

PHẬT NÓI KINH NHƯ Ý MA NI ĐÀ LA NI 

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Hồng Lô Thiếu Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư  (kẻ bầy tôi là) THI HỘ phụng chiếu dịch

Việt dịch : HUYỀN THANH

Mật Tạng Bộ 4 _ No.1402 (Tr.918 _ Tr.919)

TIÊU TRỪ NHẤT THIẾT THIỂM ĐIỆN CHƯỚNG NẠN TÙY CẦU NHƯ Ý ĐÀ LA NI KINH 

Hán dịch: Tây Thiên Bắc Ấn Độ_ Nước Ô Điền Nẵng, chùa Đế Thích Cung, Tam Tạng Truyền Pháp Đại Sư, Sa Môn được ban áo tía (kẻ bầy tôi là) THI HỘ phụng chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: TPK | 15/10/2014

CÁC PHIÊN BẢN KINH KIM QUANG MINH

CÁC PHIÊN BẢN KINH KIM QUANG MINH

(Suvarṇaprabhāsottamasūtra)

Biên soạn: Dr. Radha Banerjee

Dịch Anh sang Việt: Tống Phước Khải

Đăng bởi: TPK | 11/10/2014

KINH A DI ĐÀ (Tiểu Bản)

KINH A DI ĐÀ (Tiểu Bản)

(Phạn Hán đối chiếu)

Phạn Bản đã được biên tập: Minh Ba Cáp Đỗ Như Thích Ca Min Bahadur Shakya, Nepal

Hán văn: Diêu Tần, Thiên Trúc Tam Tạng Pháp Sư CƯU MA LA THẬP

Đối chiếu và Việt dịch: HUYỀN THANH

Mật Tạng Bộ 3_ No.1098 (Tr.437_Tr.443)

PHẬT NÓI KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH ĐÀ LA NI NGHI QUỸ

_QUYỂN HẠ_

Hán dịch: Nước Sư Tử_ Tam Tạng A MỤC KHƯ (Amogha) phụng chiếu dịch

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Mật Tạng Bộ 3_ No.1098 (Tr.432_Tr.437)

PHẬT NÓI KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH ĐÀ LA NI NGHI QUỸ

_QUYỂN THƯỢNG_

(Một tên gọi là: BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH GIÁO PHÁP MẬT NGÔN)

Hán dịch: Nước Sư Tử_ Tam Tạng A MỤC KHƯ (Amogha) phụng chiếu dịch

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Pháp Tây Tạng

MỘT VÀI THẦN CHÚ QUAN TRỌNG CỦA PHẬT GIÁO TÂY TẠNG

Pháp Tây Tạng

Maṇḍala thường được in trên “Mền Quang Minh” của người Tây Tạng

Pháp Tây Tạng

Thần Chú dùng để đặt trên cơ thể người chết hoặc đang hấp hối

Đăng bởi: TPK | 05/10/2014

VĂN TÁN THÁN BA THÂN CỦA PHẬT

Đại Tạng Kinh_ Tập 32_ No.1678

VĂN TÁN THÁN BA THÂN CỦA PHẬT

(Tây thổ Hiền Thánh soạn)

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_Minh Giáo Đại Sư (kẻ bầy tôi là) PHÁP HIỀN phụng chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Mật Tạng Bộ 2 _ No.950

BỒ ĐỀ TRÀNG SỞ THUYẾTNHẤT TỰ ĐẢNH LUÂN VƯƠNG KINH

TRỌN BỘ 5 QUYỂN

Hán dịch: Khai Phủ Nghi Đồng Tam Ty_ Đặc Tiến Thí Hồng Lô Khanh_ Túc Quốc Công, thực ấp gồm ba ngàn hộ_ Ban áo tía tặng Tư Không, tên thụy là Đại Giám, tên hiệu chính là Đại Quảng Trí_Chùa Đại Hưng Thiện_ Tam Tạng Sa Môn BẤT KHÔNG phụng chiếu dịch

Việt dịch: Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ

Phục hồi Phạn Chú: HUYỀN THANH

Đăng bởi: TPK | 01/10/2014

THẦN CHÚ TRỊ BỆNH JIVAKA

Kinh chú tiếng Pali – Pāḷi Paritta Sutta

THẦN CHÚ KỲ BÀ (JĪVAKA)

CẦU SỨC KHỎE VÀ CHỮA LÀNH BỆNH TẬT

Đăng bởi: TPK | 30/09/2014

NGHI THỨC PHÓNG SINH

NGHI THỨC PHÓNG SINH

Biên dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: TPK | 30/09/2014

BÀI KỆ TÁM CÂU NAMO

Kinh chú tiếng Pali – Pāḷi Paritta Sutta

BÀI KỆ TÁM CÂU NAMO

NAMOKĀRAṬṬHAKA  GĀTHĀ

 

Đăng bởi: TPK | 27/09/2014

NGHI THỨC THỌ TAM QUY NGŨ GIỚI SÁM HỐI

NGHI THỨC THỌ TAM QUY NGŨ GIỚI SÁM HỐI

SANSKRIT – VIỆT

Biên soạn: Huyền Thanh

{{Pali version Audio}}

Kinh chú tiếng Pali – Pāḷi Paritta Sutta

Giáp Chú Hộ Thân [Bản Kampuchea]

(Jinapañjara Gāthā)

Kinh chú tiếng Pali – Pāḷi Paritta Sutta

Giáp Chú Hộ Thân [Bản Thailand]

(CHINNABANCHON – Jinapañjara)

{{Nghe Audio}}

Kinh chú tiếng Pali – Pāḷi Paritta Sutta

Giáp Chú Hộ Thân [Bản Sri Lanka]

(Jinapañjara Gāthā)

{{Nghe Audio}}

Đăng bởi: TPK | 25/09/2014

Thần Chú Cầu Tài – Ngài Sivali

Kinh chú tiếng Pali – Pāḷi Paritta Sutta

Ngài Sīvali & Kệ cầu tài lộc 

{{Nghe Audio}}

Đăng bởi: TPK | 25/09/2014

Kinh rải tâm từ (Karaṇī-metta-sutta)

Kinh chú tiếng Pali – Pāḷi Paritta Sutta

Kinh rải tâm từ (Karaṇī-metta-sutta)

{{Nghe Audio}}

Đăng bởi: TPK | 25/09/2014

Kinh Hạnh Phúc (Maṅgala-suttaṃ)

Kinh chú tiếng Pali – Pāḷi Paritta Sutta

Kinh Hạnh Phúc (Maṅgala-suttaṃ) 

{{Nghe Audio}}

Đăng bởi: TPK | 25/09/2014

QUÁN NIỆM TỪ BI

Kinh chú tiếng Pali – Pāḷi Paritta Sutta

ĐỀ MỤC QUÁN NIỆM TỪ BI

Huyền Thanh soạn

Mật Tạng Bộ 3_ No.1099 (Tr.443 _ Tr.446)

PHẬT NÓI KINH THÁNH QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT BẤT KHÔNG VƯƠNG BÍ MẬT TÂM ĐÀ LA NI 

Hán dịch: Tây Thiên dịch Kinh Tam Tạng_Triều Phụng Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_Truyền Pháp Đại Sư, kẻ bầy tôi được ban áo tía là nhóm THI HỘ (Dānapāla) phụng chiếu dịch

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Mật Tạng Bộ 3 _ No.1097 (Tr.421 _ Tr.423)

BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH ĐÀ LA NI TỰ TẠI VƯƠNG CHÚ KINH

3 QUYỂN: THƯỢNG_TRUNG_HẠ

Hán dịch: Đời Đường_ Thiên Trúc Tam Tạng BẢO TƯ DUY phụng chiếu dịch

Việt dịch: Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ

Phục hồi Phạn Chú: HUYỀN THANH

Đăng bởi: TPK | 25/09/2014

KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH CHÚ TÂM

Mật Tạng Bộ 3 _ No.1095 (Tr.406_Tr.409)

KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH CHÚ TÂM 

Hán dịch: Đời Đường_ Nam Thiên Trúc Tam Tạng Pháp Sư BỒ ĐỀ LƯU CHÍ phụng Chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: TPK | 25/09/2014

KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN CHÚ TÂM

Mật Tạng Bộ 3 _ No.1094 (Tr.402 _ Tr.405)

KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN CHÚ TÂM

Hán dịch: Đời Đường_ Tam Tạng Pháp Sư HUYỀN TRANG phụng chiếu dịch

Sưu tập Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: TPK | 25/09/2014

KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH CHÚ

Mật Tạng Bộ 3 _ No.1093 (Tr.399 _ Tr.402)

KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH CHÚ 

Hán dịch: Đời Tùy_ Thiên Trúc Tam Tạng XÀ NA QUẬT ĐA dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Mật Tạng Bộ 3_ No.1092 (Tr.232_Tr.233)

BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN BIẾN CHÂN NGÔN 

Dịch âm Phạn Chú: HUYỀN THANH

Đại Tạng Kinh_Tập 15_No.604

PHẬT NÓI KINH BA MƯƠI BẢY PHẨM CỦA THIỀN HÀNH 

Hán dịch: Đời Hậu Hán_ An Tức Tam Tạng AN THẾ CAO

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: TPK | 23/09/2014

PHẬT NÓI KINH NGƯỜI CON CỦA THIỆN SINH

Đại Tạng Kinh_ Tập 1_ No.17

PHẬT NÓI KINH NGƯỜI CON CỦA THIỆN SINH 

Hán dịch: Đời Tây Tấn_ Sa Môn CHI PHÁP ĐỘ

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đại Tạng Kinh_ Tập 1_ No.16

PHẬT NÓI KINH THI CA LA VIỆT LỄ SÁU PHƯƠNG

(Śīgalovāda-sūtra)

Hán dịch: Đời Hậu Hán_ Nước An Tức, Tam Tạng AN THẾ CAO

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đại Tạng Kinh_ Tập 15_ No.644

PHẬT NÓI KINH BẢN TÍNH THANH TỊNH CHẲNG SINH CHẲNG DIỆT CỦA KIM CƯƠNG TAM MUỘI 

Hán dịch: Mất tên người dịch. Nay phụ bản ghi chép ở đời Tam Tần

Việt dịch: HUYỀN THANH

VẠN TỰ TỤC TẠNG KINH_ No.206 (Tr.890)

MÃ MINH BỒ TÁT THÀNH TỰU TẤT ĐỊA NIỆM TỤNG

_MỘT QUYỂN_

(Bản này do CÁT BỊ Đại Thần đem về)

Hán dịch: Chùa Đại Hưng Thiện_ Tam Tạng Sa Môn Đại Quảng Trí                   BẤT KHÔNG phụng chiếu dịch

Việt dịch: Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ

Phục hồi Phạn Chú: HUYỀN THANH

Mật Tạng Bộ 3 _No.1166 (Tr.674_ Tr.675)

MÃ MINH BỒ TÁT ĐẠI THẦN LỰC VÔ TỶ NGHIỆM PHÁP NIỆM TỤNG QUỸ NGHI 

Hán dịch: KIM CƯƠNG TRÍ phụng chiếu dịch

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch : HUYỀN THANH

Vạn Tân Toản Tục Tạng Kinh_ Tập 14_ No.1480

THIÊN THỦ THIÊN NHÃN ĐẠI BI TÂM CHÚ HÀNH PHÁP 

Hán văn: Tứ Minh Tôn Giả TRI LỄ tập hợp Nghi Quỹ đầu tiên_ Hoa Sơn Luật Sư ĐỘC THỂ giản lược văn biên tập lại_ Gia Hoà Sa Môn TỊCH XIÊM bổ sung hình tượng, so sánh rồi khắc lên bản gỗ

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: TPK | 22/09/2014

PHẬT NÓI KINH VÔ THƯỜNG

Đại Tạng Kinh_ Tập 17_ No.801

PHẬT NÓI KINH VÔ THƯỜNG

(cũng có tên là TAM KHẢI KINH)

Hán dịch: Đại Đường_ Tam Tạng Pháp Sư NGHĨA TỊNH phụng chế dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đăng bởi: TPK | 20/09/2014

PHÁP MÔN TỐT ĐỂ TIÊU TAI CẦU PHƯỚC

PHÁP MÔN TỐT ĐỂ TIÊU TAI CẦU PHƯỚC 

Hán Văn: Không rõ người soạn dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

KINH PHÁT KHỞI BỒ TÁT THÙ THẮNG CHÍ LẠC

(Kinh Phát khởi sự vui thích thuộc Chí thù thắng của Bồ Tát)

  1. QUYỂN THƯỢNG
  2. QUYỂN HẠ

Hán dịch: Đời Đường_ Tam Tạng Pháp Sư BỒ ĐỀ LƯU CHÍ phụng chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đại Tạng Kinh_ Tập 17_ No.777

PHẬT NÓI KINH NĂM PHƯỚC ĐỨC CỦA BẬC HIỀN GIẢ 

Hán dịch: Đời Tây Tấn_ Hà Nội Sa Môn BẠCH PHÁP TỔ

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: TPK | 19/09/2014

KINH RẤT HIẾM CÓ

Đại Tạng Kinh_ Tập 16_ No.689

KINH RẤT HIẾM CÓ 

Hán dịch: Đại Đường Tam Tạng Pháp Sư HUYỀN TRANG phụng chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: TPK | 19/09/2014

TỤC TẠNG KINH | 19-9-2014

Vạn Tân Toản Tục Tạng Kinh_Tập 01_ No.11

PHẬT NÓI KINH NHÂN DUYÊN VIỆC LỚN LỢI ÍCH CỦA DANH HIỆU VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT

Hán dịch: Đời Tào Nguỵ_ Thiên Trúc Tam Tạng Khang Tăng Khải (Saṃghavarman)

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Vạn Tân Toản Tục Tạng Kinh_ Tập 01_ No.12

KINH BẢN DUYÊN VÃNG SINH TỊNH THỔ CỦA BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM

Hán dịch: Mất tên người dịch_ Nay phụ bản ghi chép của đời Tây Tấn

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Vạn Tân Toản Tục Tạng Kinh_ Tập 01_ No.14

PHẬT NÓI KINH THẬP VÃNG SINH A DI ĐÀ PHẬT QUỐC

Hán dịch: Mất tên người dịch. Nay trích bản ghi chép thuộc đời Chu

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Vạn Tự Tục Tạng Kinh_ No.19

PHẬT NÓI KINH CHẶT ĐỨT BỆNH ÔN DỊCH

Hán dịch: Không biết tên người dịch.

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Vạn Tân Toản Tục Tạng Kinh_ Tập 1_ No.34

KINH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT CỨU KHỔ

Hán văn: Không rõ tên người soạn dịch.

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Vạn Tự Tục Tạng Kinh _ Tập 02_ No.57 (Tr.155)

MƯỜI HAI LỄ

Hán dịch : THIỀN NA QUẬT ĐA Tam Tạng dịch riêng văn Lễ Phật A Di Đa của LONG THỌ Bồ Tát

Việt dịch : HUYỀN THANH

 

Vạn Tự Tục Tạng Kinh_No.182 (tr.839)

CHÍNH LIỄU TRI VƯƠNG DƯỢC XOA QUYẾN THUỘC PHÁP

Hán dịch : Tam Tạng Pháp Sư  NGHĨA TỊNH phụng chế dịch

Việt dịch : HUYỀN THANH

 

Vạn Tự Tục Tạng Kinh_ No.183 ( Tr.839_ Tr.840)

DANH HIỆU 28 DẠ XOA ĐẠI QUÂN VƯƠNG

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư TĂNG GIÀ BÀ LA dịch chép

Việt dịch : HUYỀN THANH

 

Vạn Tự Tục Tạng Kinh _ No.184 (Tr.840)

DANH HIỆU 28 DƯỢC XOA ĐẠI TƯỚNG

Phạn Hán: BẤT KHÔNG dịch chép

Phạn Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Tục Tạng Kinh_ Tập 2_ No.192

PHẬT NÓI KINH NHƯ Ý HƯ KHÔNG TẠNG BỒ TÁT ĐÀ LA NI

Hán dịch: Tam Tạng BỒ ĐỀ LƯU CHI phụng chiếu dịch

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Vạn Tân Toản Tục Tạng Kinh_ No.913

VĂN PHÁT NGUYỆN CỦA THIÊN THAI TRÍ GIẢ ĐẠI SƯ

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Vạn Tự Tục Tạng Kinh_ Tập 59_ No.1052

PHÁP THÀNH TỰU MỘNG TƯỞNG

_MỘT QUYỂN_

Hán dịch: Chùa Đại Hưng Thiện_ Viện Quán Đỉnh_ A Xà Lê thuật (….)

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Vạn Tự Tục Tạng Kinh _ Tập 59 _ No.1054

LIÊN HOA BỘ ĐA LỢI TÂM BỒ TÁT NIỆM TỤNG PHÁP

Hán văn: Nam Thiên Trúc Tam Tạng BẠT CHIẾT LA BỒ ĐỀ  (Vajra-bodhi) tập soạn

Sưu tập Thủ Ấn, phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Vạn Tân Toản Tục Tạng Kinh_ Tập 59_ No.1069

THÍCH CA MÂU NI NHƯ LAI BẠT TRỪ KHỔ NÃO HIỆN ĐẠI THẦN BIẾN PHI KHÔNG ĐẠI BÁT PHÁP

Hán văn: Tam Tạng Pháp Sư BÁT NHÃ truyền

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Vạn Tân Toản Tục Tạng Kinh_ Tập 62_ No.1190

NIỆM PHẬT TAM MUỘI

(Trích trong Đàn Kỷ Tùng Thư, tập 2, quyển 23)

Hán văn: Cô Tô_ Người nước Kim (Kim Nhân)_ THUỴ THÁNH THÁN biên soạn

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Vạn Tự Tục Tạng Kinh_ Tập 74_ No.1483

DƯỢC SƯ TAM MUỘI HÀNH PHÁP

Hán Văn: Thiên Khê Tỳ Kheo THỌ ĐĂNG tập

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Vạn Tự Tục Tạng Kinh_ Tập 74_ No.1484

TIÊU TAI DIÊN THỌ DƯỢC SƯ SÁM PHÁP

_QUYỂN THƯỢNG_

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Vạn Tự Tục Tạng Kinh_ Tập 74_ No.1484

TIÊU TAI DIÊN THỌ DƯỢC SƯ SÁM PHÁP

_QUYỂN TRUNG_

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Vạn Tự Tục Tạng Kinh_ Tập 74_ No.1484

TIÊU TAI DIÊN THỌ DƯỢC SƯ SÁM PHÁP

_QUYỂN HẠ_

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Vạn Tân Toản Tục Tạng Kinh_ Tập 74_ No.1490

XÁ LỢI SÁM PHÁP

Hán Văn: Thiên Đài Sa Môn Kế Tăng biên soạn_ Định Sơn Tỳ Khưu Nghiêm Chương xem lại và sửa chữa, đem hành Sám Pháp này chia làm mười Khoa diễn nói

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Vạn Tân Toản Tục Tạng Kinh _ Tập 74 _ No.1491

NGHI THỨC LỄ THÁP XÁ LỢI

Hán văn: Việt Đông (tỉnh Quảng Đông)_ Núi Đảnh Hồ, Sa Môn Hoằng Tán (Tên tự là Tại Sám) biên soạn.

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: TPK | 18/09/2014

ĐẠI TẠNG KINH | 18-9-2014

Đại Tạng Kinh_ Tập 12_ No.349

KINH BỒ TÁT DI LẶC THƯA HỎI VỀ BẢN NGUYỆN 

Hán dịch: Đời Tây Tấn _ Nước Nguyệt Thị (Kuṣana) Tam Tạng TRÚC PHÁP HỘ (Dharma-rakṣa)

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh_ Tập 12_ No.360

PHẬT NÓI KINH VÔ LƯỢNG THỌ

_QUYỂN THƯỢNG_

Hán dịch: Đời Tào Ngụy_ Thiên Trúc Tam Tạng KHƯƠNG TĂNG KHẢI (Saṃgha-varman)

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh_ Tập 12_ No.360

PHẬT NÓI KINH VÔ LƯỢNG THỌ

_QUYỂN HẠ_

Hán dịch: Đời Tào Ngụy_ Thiên Trúc Tam Tạng KHƯƠNG TĂNG KHẢI (Saṃgha-varman)

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh _Tập 12_ No.363

PHẬT NÓI KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM

_QUYỂN THƯỢNG_

Hán dịch : Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_ Minh Giáo Đại Sư (Kẻ bầy tôi là) PHÁP HIỀN phụng chiếu dịch
Việt dịch : HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh_ Tập 12_ No.365

NGỰ CHẾ VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT TÁN

 

Đại Tạng Kinh_ Tập 12_ No.366

PHẬT NÓI KINH A DI ĐÀ
(Sukhāvatī-vyūhaḥ)

Hán dịch: Đời Diêu Tần_Quy Tư Tam Tạng CƯU MA LA THẬP (Kumārajīva)
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh_ Tập 12_ No.367

KINH XƯNG TÁN TỊNH ĐỘ PHẬT NHIẾP THỌ

Hán dịch: Đại Đường Tam Tạng Pháp Sư HUYỀN TRANG phụng chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh_ Tập 12_ No.368

BẠT NHẤT THIẾT NGHIỆP CHƯỚNG CĂN BẢN ĐẮC SINH TỊNH ĐỘ THẦN CHÚ

(Trích ra từ Kinh Tiểu Vô Lượng Thọ)

Hán dịch: Lưu Tống_ Thiên Trúc Tam Tạng CẦU NA BẠT ĐÀ LA (Guṇa-bhadra) phụng chiếu dịch lần nữa

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh_ Tập 12_ No.369

ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ NÓI CHÚ

Hán văn: Không rõ người dịch

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh _ Tập 14_ No.449

PHẬT NÓI KINH BẢN NGUYỆN CỦA DƯỢC SƯ NHƯ LAI

Hán dịch: Đời Tuỳ_ Thiên Trúc Tam Tạng ĐẠT MA CẬP ĐA

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh _ Tập 14_ No.450

KINH BẢN NGUYỆN CÔNG ĐỨC CỦA ĐỨC  LƯU LY QUANG NHƯ LAI

Hán dịch: Đời Đường_ Tam Tạng Pháp Sư HUYỀN TRANG phụng chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh _ Tập 14_ No.451

KINH BẢN NGUYỆN CÔNG ĐỨC CỦA BẢY ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG

_QUYỂN THƯỢNG_

Hán dịch: Đời Đường_Tam Tạng Sa Môn NGHĨA TỊNH dịch ở Phật Quang Nội Tự.

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh _ Tập 14_ No.466

PHẬT NÓI KINH TINH XÁ ĐẦU VOI

Hán dịch: Đời Tùy_ Thiên Trúc Tam Tạng TỲ NI ĐA LƯU CHI

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh _ Tập 14_ No.469

KINH VĂN THÙ THƯA HỎI

_PHẨM  MẪU TỰ THỨ MƯỜI BỐN_

Hán dịch: Khai Phủ Nghi Đồng Tam Ty_ Đặc Tiến Thí Hồng Lô Khanh_ Túc Quốc Công, thực ấp gồm ba ngàn hộ_ Ban áo tía tặng Tư Không, tên thụy là Đại Giám, tên hiệu chính là  Đại Quảng Trí_Chùa Đại Hưng Thiện_ Tam Tạng Sa Môn BẤT KHÔNG phụng chiếu dịch

Phục hồi Phạn Tự và Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh_ Tập 14_ No.491

KINH SÁU VỊ BỒ TÁT CŨNG ĐANG TỤNG TRÌ

Hán dịch: Mất tên người dịch_ Nay phụ bản sao chép đời Hậu Hán

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh _ Tập 14_ No.493

PHẬT NÓI KINH BỐN VIỆC CỦA A NAN

Hán dịch: Đời Ngô_Nước Nguyệt Thị (Kuṣana) Cư Sĩ CHI KHIÊM

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh _ Tập 15 _ No.642

PHẬT NÓI KINH THỦ LĂNG NGHIÊM TAM MUỘI

_QUYỂN THƯỢNG_

Hán dịch: Đời Hậu Tần_Nước Quy Tư_ Tam Tạng CƯU MA LA THẬP

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh_ Tập 15 _ No.642

PHẬT NÓI KINH THỦ LĂNG NGHIÊM TAM MUỘI

_QUYỂN HẠ_

Hán dịch: Đời Hậu Tần_Nước Quy Tư_ Tam Tạng CƯU MA LA THẬP

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh_ Tập 17_ No. 779

PHẬT NÓI KINH TÁM ĐIỀU GIÁC NGỘ CỦA BẬC ĐẠI NHÂN

Hán dịch: Đời Hậu Hán_ Nước An Tức_ Tam Tạng AN THẾ CAO

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh _ Tập 17_ No.845

PHẬT NÓI KINH TÔN NA

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_ Minh Giáo Đại Sư (kẻ bầy tôi là) PHÁP HIỀN phụng chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh _ Tập 17 _ No.846

KINH NGOẠI ĐẠO HỎI THÁNH VỀ NGHĨA VÔ NGÃ CỦA PHÁP ĐẠI THỪA

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Hồng Lô Thiếu Khanh_ Truyền Giáo Đại Sư (kẻ bầy tôi là) PHÁP THIÊN phụng chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh _ Tập 26 _No.1524

VÔ LƯỢNG THỌ KINH ƯU BÀ ĐỀ XÁ (Upadeśa: Luận nghị) NGUYỆN SINH KỆ

[Bà Tẩu Bàn Đậu Bồ Tát (Vasubandhu:Thiên Thân, Thế Thân) tạo làm]

Hán dịch: Đời Nguyên Ngụy (Bắc Ngụy)_ Thiên Trúc Tam Tạng BỒ ĐỀ LƯU CHI (Bodhiruci)

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh_ Tập 32_ No.1679

BÀI TÁN 108 TÊN CỦA ĐỨC PHẬT

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Hồng Lô Khanh_ Truyền Giáo Đại Sư (kẻ bầy tôi là) PHÁP THIÊN phụng chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh _ Tập 32 _ No.1685

PHẬT NÓI KINH DANH HIỆU CỦA TÁM  LINH THÁP LỚN

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_ Minh Giáo Đại Sư (kẻ bầy tôi là) PHÁP HIỀN phụng chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh, Quyển 46 _ No.1952 (Tr.983 _ Tr.985)

QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT NHƯ Ý LUÂN CHÚ

KHÓA PHÁP VÀ TỰA

Hán Văn: Không rõ tên người soạn

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh_ Tập 47_ No.1959

QUÁN NIỆM A DI ĐÀ PHẬT TƯỚNG HẢI TAM MUỘI CÔNG ĐỨC PHÁP MÔN

_MỘT QUYỂN_

Hán văn: Tỳ Khưu THIỆN ĐẠO tập hợp ghi chép lại

Việt dịch : HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh_ Tập 14_ No.1978

BÀI KỆ CA NGỢI ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ PHẬT

Hán văn: Đàm Loan Pháp Sư sáng tác

Việt dịch: HUYỀNTHANH

 

Đại Tạng Kinh _Tập 47_ No.1980

VÃNG SINH LỄ TÁN KỆ

_MỘT QUYỂN_

Hán văn: Tỳ Khưu THIỆN ĐẠO tập hợp ghi chép lại

Việt dịch : HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh _ Tập 61 _ No.2242 (Tr.747 _ Tr.749)

ĐẠI TÙY CẦU ĐÀ LA NI KHÁM CHÚ

(Y theo bản dịch của BẤT KHÔNG, ngoài ra trợ thêm các văn)

Phạn Hán: Sa Môn MINH GIÁC

Phạn Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh _Tập 85 _ No.2843

ĐẠI BI KHẢI THỈNH

Hán văn: Không biết người soạn

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh _ Tập 85 _ No.2844

VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT VÔ TƯỚNG THẬP LỄ

Hán văn: Không biết người dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh _ Tập 85 _ No.2849

BỐN NGÀY TRAI CỦA ĐẠI THỪA

Hán dịch: Không biết tên người dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh _ Tập 85_ No.2850

MƯỜI NGÀY TRAI CỦA ĐỊA TẠNG BỒ TÁT

Hán văn: Không rõ tên người dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Tạng Kinh _ Tập 85_ No.2909

PHẬT NÓI KINH ĐỊA TẠNG

Hán văn: Không rõ tên người dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đại Tạng Kinh_ Tập 12_ No.390

KINH ĐỨC PHẬT SẮP VÀO NIẾT BÀN GHI LẠI  PHÁP TRỤ 

Hán dịch: Đại Đường _ Tam Tạng Pháp Sư HUYỀN TRANG phụng chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đại Tạng Kinh _ Tập 12 _ No.393

KINH CA DIẾP PHÓ (đến dự) PHẬT BÁT NÊ HOÀN 

Hán dịch: Đời Đông Tấn_ Tây Vực Sa Môn TRÚC ĐÀM VÔ LAN

Việt dịch: HUYỀN THANH

Older Posts »

Danh mục