Đăng bởi: TPK | 21/09/2014

BỘ MẬT GIÁO

MẬT GIÁO CHƯ TÔN NGŨ BỘ

Tập 1: Như Lai Phật Bộ ||  Tập 2: Chư Bồ Tát Bộ  || Tập 3: Quán Âm Pháp Bộ || Tập 4: Kim Cương Minh Vương Bộ || Tập 5: Chư Thiên Hộ Pháp Bộ

=====================================================

PHÁP KINH ĐẠI BỘ

Acala (Bất Động) || Amitābha (A Di Đà) || Avalokiteśvara (Quán Tự Tại) || Bhaiṣajyaguru (Dược Sư) || Cuṅdhe (Chuẩn Đề) || Dāna (Thí Thực) || Kṣitigarbha (Địa Tạng) || Mañjuśrī (Văn Thù) || Maṇḍala (Đàn Thành) || Mahāpratisāra (Đại Tùy Cầu) || Maitreya (Di Lặc) ||Mayūra (Khổng Tước) || Thủ Ấn (Mudrā) || Nāgarāja (Long Vương) || Pañcamantra (Ngũ Bộ Chú) || Prajñāpāramitā (Bát Nhã) || Saddharma Puṇḍarīka (Pháp Hoa) || Samantabhadra (Phổ Hiền) || Sitātapatrā (Bạch Tản Cái) || Sussidhikara-sūtra (Tô Tất Địa) || Tārā (Đa La) || Uṣṇīṣa (Phật Đỉnh) || Uṣṇīṣa-vijaya (Tôn Thắng) || Ucchuṣma (Uế Tích) || Vairocana (Đại Nhật) || Vajraśekhara (Kim Cương Đỉnh) || Vasudhāra (Trì Thế) || Vidyārajā (Minh Vương) || Śarīra (Xá Lợi) ||Śrīmahādevī (Cát Tường Thiên) || Śūraṃgama (Lăng Nghiêm)|| Ākāśagarbha (Hư Không Tạng) || Bản Tôn Trường Thọ || Quán Âm Bảo Điển || Āṭvaka (A Tra Bạc Câu) 

=====================================================

CÔNG CỤ HỖ TRỢ

  1. Software gõ chữ Phạn SIDDHAM & LANTSA

  2. Software gõ chữ & từ điển tra cứu chữ HÁN & NÔM

  3. Sách học viết chữ Phạn SIDDHAM & LANTSA

  4. Hướng dẫn gõ và viết chữ TÂY TẠNG

=====================================================

XEM TOÀN BỘ BLOG THEO TRANG

Trang: | 12345 6 | 7 | 8 |9 | 10 |  11 |

=====================================================

LƯU Ý KHI TẢI TÀI LIỆU VỀ TRANG KHÁC

+ Giữ nguyên nội dung, tác giả, dịch giả và ghi nguồn kinhmatgiao.wordpress.com.
+ Các website nhận Donation (quyên góp) vui lòng không post lại tư liệu từ đây.

=====================================================

Mật Tạng Bộ 3-No.1065 (Tr.119 _ Tr.126)

KINH THIÊN QUANG NHÃN QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT BÍ MẬT PHÁP

Hán dịch: Thánh Hạnh sa môn TAM MUỘI TÔ PHỘC LA

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH.

Đăng bởi: TPK | 24/11/2014

KINH VĂN THÙ SƯ LỢI HỎI VỀ BỒ ĐỀ

Đại Tạng Kinh_ Tập 14_ No.464

KINH VĂN THÙ SƯ LỢI HỎI VỀ BỒ ĐỀ (Một tên gọi là GIÀ DA SƠN ĐỈNH KINH)

Hán dịch: Đời Diêu Tần_ Quy Tư Tam Tạng CƯU MA LA THẬP (Kumāra-jīva)

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: TPK | 21/11/2014

GIÁNG TAM THẾ TAM MUỘI GIA HỘI

KIM CƯƠNG GIỚI MAN ĐA LA

 Phẩm X

GIÁNG TAM THẾ
TAM MUỘI GIA HỘI

TRAILOKYA-VIJAYA-SAMAYA-MAṆḌALA

GIÁNG TAM THẾ TAM MUỘI GIA HỘI TRAILOKYA-VIJAYA-SAMAYA-MAṆḌALA

GIÁNG TAM THẾ
TAM MUỘI GIA HỘI
TRAILOKYA-VIJAYA-SAMAYA-MAṆḌALA

Đăng bởi: TPK | 21/11/2014

GIÁNG TAM THẾ YẾT MA HỘI

KIM CƯƠNG GIỚI MAN ĐA LA

 Phẩm IX

GIÁNG TAM THẾ
YẾT MA HỘI

TRAILOKYA-VIJAYA-KARMA-MAṆḌALA

GIÁNG TAM THẾ YẾT MA HỘI TRAILOKYA-VIJAYA-KARMA-MAṆḌALA

GIÁNG TAM THẾ
YẾT MA HỘI
TRAILOKYA-VIJAYA-KARMA-MAṆḌALA

Đăng bởi: TPK | 20/11/2014

LÝ THÚ HỘI (NAYA-MAṆḌALA)

KIM CƯƠNG GIỚI MAN ĐA LA

 Phẩm VIII

LÝ THÚ HỘI

NAYA-MAṆḌALA

LÝ THÚ HỘI NAYA-MAṆḌALA

LÝ THÚ HỘI
NAYA-MAṆḌALA

Đăng bởi: TPK | 20/11/2014

NHẤT ẤN HỘI (Eka-mudra)

NHẤT ẤN HỘI (Eka-mudra)

Đăng bởi: TPK | 20/11/2014

TỨ ẤN HỘI (Catur-mudra)

TỨ ẤN HỘI (Catur-mudra)

KIM CƯƠNG GIỚI MAN ĐA LA – CÚNG DƯỜNG HỘI

VAJRA-DHĀTU-MAṆḌALA – P.5

PŪJA-MAṆḌALA

(Bản cập nhật tháng 11/2014)

CÚNG DƯỜNG HỘI PŪJA-MAṆḌALA

CÚNG DƯỜNG HỘI
PŪJA-MAṆḌALA

Đăng bởi: TPK | 20/11/2014

KIM CƯƠNG GIỚI MAN ĐA LA – VI TẾ HỘI

KIM CƯƠNG GIỚI MAN ĐA LA – VI TẾ HỘI

VAJRA-DHĀTU-MAṆḌALA – P.4

SŪKṢMA-MAṆḌALA

(Bản cập nhật tháng 11/2014)

VI TẾ HỘI SŪKṢMA-MAṆḌALA

VI TẾ HỘI
SŪKṢMA-MAṆḌALA

KIM CƯƠNG GIỚI MAN ĐA LA – TAM MUỘI GIA HỘI

VAJRA-DHĀTU-MAṆḌALA – P.3

SAMAYA-MAṆḌALA

(Bản cập nhật tháng 11/2014)

TAM MUỘI GIA HỘI SAMAYA-MAṆḌALA

TAM MUỘI GIA HỘI
SAMAYA-MAṆḌALA

KIM CƯƠNG GIỚI MAN ĐA LA – THÀNH THÂN HỘI

VAJRA-DHĀTU MAṆḌALA – P.2

KARMA-MAṆḌALA

(Bản cập nhật tháng 11/2014)

THÀNH THÂN HỘI KARMA MAṆḌALA

THÀNH THÂN HỘI
KARMA-MAṆḌALA

KIM CƯƠNG GIỚI MAN ĐA LA – PHẦN GIỚI THIỆU

VAJRA-DHĀTU MAṆḌALA – P.1

(Bản cập nhật tháng 11/2014)

Vajradhatu Mandala

KIM CƯƠNG GIỚI MAN ĐA LA
VAJRA-DHĀTU-MAṆḌALA

1_ Thay lời tựa
2_ Thành Thân Hội
3_ Tam Muội Gia Hội
4_ Vi Tế Hội
5_ Cúng Dường Hội
6_ Tứ Ấn Hội
7_ Nhất Ấn Hội
8_ Lý Thú Hội
9_ Giáng Tam Thế Yết Ma Hội
10_ Giáng Tam Thế Tam Muội Gia Hội
11_ Đồ hình các Hội của Kim Cương Giới Man Đa La

Đăng bởi: TPK | 18/11/2014

A TRA BẠC CÂU NGUYÊN SOÁI PHÁP KINH

A TRA BẠC CÂU NGUYÊN SOÁI  PHÁP KINH

ĀṬAVAKA

(Bản cập nhật tháng 11/2014)

Đăng bởi: TPK | 17/11/2014

THAI TẠNG GIỚI MẠN ĐÀ LA

THAI TẠNG GIỚI MẠN ĐÀ LA

GARBHADHĀTU-MAṆḌALA

(Bản cập nhật tháng 11/2014)

THAI TẠNG GIỚI MẠN ĐÀ LA  GARBHADHĀTU-MAṆḌALA

THAI TẠNG GIỚI MẠN ĐÀ LA
GARBHADHĀTU-MAṆḌALA

Mật Tạng Bộ 4_ No.1239 (Tr.199_ Tr.202)

A TRA BẠC CÂU NGUYÊN SOÁI ĐẠI TƯỚNG THƯỢNG PHẬT ĐÀ LA NI KINH TU HÀNH NGHI QUỸ

_QUYỂN HẠ_ 

Phạn Hán: Đời Đường_ THIỆN VÔ UÝ  dịch kín đáo trong Nội Đạo Tràng

Việt dịch: Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ

Dịch âm Phạn Chú: HUYỀN THANH

Mật Tạng Bộ 4_ No.1239 (Tr.193_ Tr.199)

A TRA BẠC CÂU NGUYÊN SOÁI ĐẠI TƯỚNG THƯỢNG PHẬT ĐÀ LA NI KINH TU HÀNH NGHI QUỸ

_QUYỂN TRUNG_ 

Phạn Hán: Đời Đường_ THIỆN VÔ UÝ  dịch kín đáo trong Nội Đạo Tràng

Việt dịch: Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ

Dịch âm Phạn Chú: HUYỀN THANH

Đăng bởi: TPK | 13/11/2014

A TRA BẠC CÂU PHÓ CHÚC CHÚ

Mật Tạng Bộ 4 _ No.1240 (Tr.202)

A TRA BẠC CÂU PHÓ CHÚC CHÚ 

Hán dịch: Không rõ tên người dịch

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Mật Tạng Bộ 2_ No.1238 (Tr.179 _ Tr.187)

KINH A TRA BÀ CÂU QUỶ THẦN ĐẠI TƯỚNG THƯỢNG (dâng lên) PHẬT ĐÀ LA NI

_ MỘT QUYỂN_

(Cũng chính là Kinh A TRA BÀ CÂU CHÚ_ Trinh Nguyên_ VIÊN GIÁC)

Hán dịch: Đời Lương_ Mất tên người dịch (HIỂU TRÂN)

Việt dịch: Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ

Phục hồi Phạn Chú: HUYỀN THANH

Mật Tạng Bộ 4 _ No.1237 (Tr.178_ Tr.179)

KINH A TRA BÀ CÂU QUỶ THẦN ĐẠI TƯỚNG THƯỢNG (dâng lên) PHẬT ĐÀ LA NI THẦN CHÚ 

Hán dịch: Mất tên người dịch. Nay phụ bản sao chép của Đời Lương

Việt dịch: HUYỀN THANH

Mật Tạng Bộ 4_ No.1239 (Tr.187_ Tr.193)

A TRA BẠC CÂU NGUYÊN SOÁI ĐẠI TƯỚNG  THƯỢNG PHẬT ĐÀ LA NI KINH TU HÀNH NGHI QUỸ

_QUYỂN THƯỢNG_

Một tên là: Toàn Thân Kim Cang Tam Muội Gia

Một tên là: Vô Biên Cam Lồ Thần Lực

Phạn Hán: Đời Đường_ THIỆN VÔ UÝ  dịch kín đáo trong Nội Đạo Tràng

Việt dịch: Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ

Dịch âm Phạn Chú: HUYỀN THANH

Mật Tạng Bộ 2 _ No.1005A (Tr.625 _ Tr.629)

KINH ĐẠI BẢO QUẢNG BÁC LẦU CÁC THIỆN TRỤ BÍ MẬT ĐÀ LA NI

Hán dịch: Khai Phủ Nghi Đồng Tam Ty_ Đặc Tiến Thí Hồng Lô Khanh_ Túc Quốc Công, thực ấp gồm ba ngàn hộ_ Ban áo tía tặng Tư Không, tên thụy là Đại Giám, tên hiệu chính là  Đại Quảng Trí_Chùa Đại Hưng Thiện_ Tam Tạng Sa Môn BẤT KHÔNG phụng chiếu dịch

Sưu tập Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: TPK | 04/11/2014

MÂU LÊ ĐÀ LA NI CHÚ KINH

Mật Tạng Bộ 2_ No.1007 (Tr. 657 _ Tr.668)

MÂU LÊ ĐÀ LA NI CHÚ KINH

Hán dịch: Không có tên người dịch

Việt dịch: Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ

Phục hồi Phạn Chu : HUYỀN THANH

Đăng bởi: TPK | 04/11/2014

BẢO LÂU CÁC KINH PHẠN TỰ CHÂN NGÔN

Mật Tạng Bộ 2 _ No.1005B (Tr.634 _ Tr.636)

BẢO LÂU CÁC KINH PHẠN TỰ CHÂN NGÔN

Dịch Phạn âm: HUYỀN THANH

Đăng bởi: TPK | 04/11/2014

KIM QUANG MINH TỐI THẮNG VƯƠNG KINH

Đại Tạng Kinh_ Tập 16_ No.665

KIM QUANG MINH TỐI THẮNG VƯƠNG KINH

(SUVARṆA-PRABHĀSOTTAMA-SŪTRA)

Hán dịch: Đại Đường Tam Tạng Sa Môn NGHĨA TỊNH phụng chế dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: TPK | 30/10/2014

GIỚI THIỆU KINH KIM QUANG MINH

GIỚI THIỆU KINH KIM QUANG MINH 

Tác giả: R. E. Emmerick.

Dịch Anh sang Việt: Tống Phước Khải.

Đăng bởi: TPK | 24/10/2014

MỀN QUANG MINH (cập nhật 24-10-2014)

Mền Quang Minh

Mền Quang Minh

Đăng bởi: TPK | 17/10/2014

PHẬT NÓI KINH NHƯ Ý MA NI ĐÀ LA NI

Mật Tạng Bộ 4 _ No.1403 ( Tr.919 _ Tr.920)

PHẬT NÓI KINH NHƯ Ý MA NI ĐÀ LA NI 

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Hồng Lô Thiếu Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư  (kẻ bầy tôi là) THI HỘ phụng chiếu dịch

Việt dịch : HUYỀN THANH

Mật Tạng Bộ 4 _ No.1402 (Tr.918 _ Tr.919)

TIÊU TRỪ NHẤT THIẾT THIỂM ĐIỆN CHƯỚNG NẠN TÙY CẦU NHƯ Ý ĐÀ LA NI KINH 

Hán dịch: Tây Thiên Bắc Ấn Độ_ Nước Ô Điền Nẵng, chùa Đế Thích Cung, Tam Tạng Truyền Pháp Đại Sư, Sa Môn được ban áo tía (kẻ bầy tôi là) THI HỘ phụng chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: TPK | 15/10/2014

CÁC PHIÊN BẢN KINH KIM QUANG MINH

CÁC PHIÊN BẢN KINH KIM QUANG MINH

(Suvarṇaprabhāsottamasūtra)

Biên soạn: Dr. Radha Banerjee

Dịch Anh sang Việt: Tống Phước Khải

Đăng bởi: TPK | 11/10/2014

KINH A DI ĐÀ (Tiểu Bản)

KINH A DI ĐÀ (Tiểu Bản)

(Phạn Hán đối chiếu)

Phạn Bản đã được biên tập: Minh Ba Cáp Đỗ Như Thích Ca Min Bahadur Shakya, Nepal

Hán văn: Diêu Tần, Thiên Trúc Tam Tạng Pháp Sư CƯU MA LA THẬP

Đối chiếu và Việt dịch: HUYỀN THANH

Mật Tạng Bộ 3_ No.1098 (Tr.437_Tr.443)

PHẬT NÓI KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH ĐÀ LA NI NGHI QUỸ

_QUYỂN HẠ_

Hán dịch: Nước Sư Tử_ Tam Tạng A MỤC KHƯ (Amogha) phụng chiếu dịch

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Mật Tạng Bộ 3_ No.1098 (Tr.432_Tr.437)

PHẬT NÓI KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH ĐÀ LA NI NGHI QUỸ

_QUYỂN THƯỢNG_

(Một tên gọi là: BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH GIÁO PHÁP MẬT NGÔN)

Hán dịch: Nước Sư Tử_ Tam Tạng A MỤC KHƯ (Amogha) phụng chiếu dịch

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Pháp Tây Tạng

MỘT VÀI THẦN CHÚ QUAN TRỌNG CỦA PHẬT GIÁO TÂY TẠNG

Pháp Tây Tạng

Maṇḍala thường được in trên “Mền Quang Minh” của người Tây Tạng

Pháp Tây Tạng

Thần Chú dùng để đặt trên cơ thể người chết hoặc đang hấp hối

Đăng bởi: TPK | 05/10/2014

VĂN TÁN THÁN BA THÂN CỦA PHẬT

Đại Tạng Kinh_ Tập 32_ No.1678

VĂN TÁN THÁN BA THÂN CỦA PHẬT

(Tây thổ Hiền Thánh soạn)

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_Minh Giáo Đại Sư (kẻ bầy tôi là) PHÁP HIỀN phụng chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Mật Tạng Bộ 2 _ No.950

BỒ ĐỀ TRÀNG SỞ THUYẾTNHẤT TỰ ĐẢNH LUÂN VƯƠNG KINH

TRỌN BỘ 5 QUYỂN

Hán dịch: Khai Phủ Nghi Đồng Tam Ty_ Đặc Tiến Thí Hồng Lô Khanh_ Túc Quốc Công, thực ấp gồm ba ngàn hộ_ Ban áo tía tặng Tư Không, tên thụy là Đại Giám, tên hiệu chính là Đại Quảng Trí_Chùa Đại Hưng Thiện_ Tam Tạng Sa Môn BẤT KHÔNG phụng chiếu dịch

Việt dịch: Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ

Phục hồi Phạn Chú: HUYỀN THANH

Đăng bởi: TPK | 01/10/2014

THẦN CHÚ TRỊ BỆNH JIVAKA

Kinh chú tiếng Pali – Pāḷi Paritta Sutta

THẦN CHÚ KỲ BÀ (JĪVAKA)

CẦU SỨC KHỎE VÀ CHỮA LÀNH BỆNH TẬT

Đăng bởi: TPK | 30/09/2014

NGHI THỨC PHÓNG SINH

NGHI THỨC PHÓNG SINH

Biên dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: TPK | 30/09/2014

BÀI KỆ TÁM CÂU NAMO

Kinh chú tiếng Pali – Pāḷi Paritta Sutta

BÀI KỆ TÁM CÂU NAMO

NAMOKĀRAṬṬHAKA  GĀTHĀ

 

Đăng bởi: TPK | 27/09/2014

NGHI THỨC THỌ TAM QUY NGŨ GIỚI SÁM HỐI

NGHI THỨC THỌ TAM QUY NGŨ GIỚI SÁM HỐI

SANSKRIT – VIỆT

Biên soạn: Huyền Thanh

{{Pali version Audio}}

Kinh chú tiếng Pali – Pāḷi Paritta Sutta

Giáp Chú Hộ Thân [Bản Kampuchea]

(Jinapañjara Gāthā)

Kinh chú tiếng Pali – Pāḷi Paritta Sutta

Giáp Chú Hộ Thân [Bản Thailand]

(CHINNABANCHON – Jinapañjara)

{{Nghe Audio}}

Kinh chú tiếng Pali – Pāḷi Paritta Sutta

Giáp Chú Hộ Thân [Bản Sri Lanka]

(Jinapañjara Gāthā)

{{Nghe Audio}}

Đăng bởi: TPK | 25/09/2014

Thần Chú Cầu Tài – Ngài Sivali

Kinh chú tiếng Pali – Pāḷi Paritta Sutta

Ngài Sīvali & Kệ cầu tài lộc (.PDF) 

{{Nghe Audio}}

Đăng bởi: TPK | 25/09/2014

Kinh rải tâm từ (Karaṇī-metta-sutta)

Kinh chú tiếng Pali – Pāḷi Paritta Sutta

Kinh rải tâm từ (Karaṇī-metta-sutta)

{{Nghe Audio}}

Đăng bởi: TPK | 25/09/2014

Kinh Hạnh Phúc (Maṅgala-suttaṃ)

Kinh chú tiếng Pali – Pāḷi Paritta Sutta

Kinh Hạnh Phúc (Maṅgala-suttaṃ) 

{{Nghe Audio}}

Đăng bởi: TPK | 25/09/2014

QUÁN NIỆM TỪ BI

Kinh chú tiếng Pali – Pāḷi Paritta Sutta

ĐỀ MỤC QUÁN NIỆM TỪ BI

Huyền Thanh soạn

Mật Tạng Bộ 3_ No.1099 (Tr.443 _ Tr.446)

PHẬT NÓI KINH THÁNH QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT BẤT KHÔNG VƯƠNG BÍ MẬT TÂM ĐÀ LA NI 

Hán dịch: Tây Thiên dịch Kinh Tam Tạng_Triều Phụng Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_Truyền Pháp Đại Sư, kẻ bầy tôi được ban áo tía là nhóm THI HỘ (Dānapāla) phụng chiếu dịch

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Mật Tạng Bộ 3 _ No.1097 (Tr.421 _ Tr.423)

BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH ĐÀ LA NI TỰ TẠI VƯƠNG CHÚ KINH

3 QUYỂN: THƯỢNG_TRUNG_HẠ

Hán dịch: Đời Đường_ Thiên Trúc Tam Tạng BẢO TƯ DUY phụng chiếu dịch

Việt dịch: Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ

Phục hồi Phạn Chú: HUYỀN THANH

Older Posts »

Danh mục