Kinh chú Pāḷi

 1. Thần chú JIVAKA trị bệnh
 2. Kệ 8 câu Namo
 3. Ý nghĩa tiếng OM
 4. Chú nguyện tam học
 5. Quán niệm từ bi
 6. Sám hối xin phước
 7. Kinh hạnh phúc (Maṅgala-suttaṃ)       {{AUDIO}}
 8. Kinh rải tâm từ (Karaṇī-metta-sutta)   {{AUDIO}}
 9. Ngài Sīvali & Kệ cầu tài lộc                          {{AUDIO}}
 10. Jinapañjara Gāthā (bản Kampuchea)
 11. Jinapañjara Gāthā (bản Thái)              {{AUDIO}}
 12. Jinapañjara Gāthā (bản Sri Lanka)     {{AUDIO}}
 13. Hộ Chú Châu Báu (Ratana-suttaṃ)       {{AUDIO}}
 14. Hộ Chú Khổng Tước (Mora-paritta)        {{AUDIO}}
 15. Hộ Chú Thái Âm (Canda-parittaṃ)       {{AUDIO}}
 16. Hộ Chú Thái Dương (Suriya-parittaṃ)  {{AUDIO}}
 17. Hộ Chú Trị Rắn (Khandha-parittaṃ)      {{AUDIO}}
 18. Hộ Chú Sản Nạn (Aṅgulimāla-parittaṃ)  {{AUDIO}}
 19. Hộ Chú Cát Tường (Maṅgala-suttaṃ)    {{AUDIO}}
 20. Hộ Chú Chim Cút (Vaṭṭa-parittaṃ)        {{AUDIO}}
Advertisements
%d bloggers like this: