Đăng bởi: Tống Phước Khải | 14/09/2014

KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG NHƯ LAI TẠNG

Đại Tạng Kinh_ Tập 16_ No.667

KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG NHƯ LAI TẠNG 

Hán dịch: Khai Phủ Nghi Đồng Tam Ty_ Đặc Tiến Thí Hồng Lô Khanh_ Túc Quốc Công, thực ấp gồm ba ngàn hộ_ Ban áo tía tặng Tư Không, tên thụy là Đại Giám, tên hiệu chính là  Đại Quảng Trí_Chùa Đại Hưng Thiện_ Tam Tạng Sa Môn BẤT KHÔNG phụng chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements
Đăng bởi: Tống Phước Khải | 14/09/2014

PHẬT NÓI KINH TÁM VỊ ĐẠI BỒ TÁT

Đại Tạng Kinh _ Tập 14_ No.490

PHẬT NÓI KINH TÁM VỊ ĐẠI BỒ TÁT 

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_ Minh Giáo Đại Sư (kẻ bầy tôi là) PHÁP HIỀN phụng chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 14/09/2014

KINH BẢY GIẤC MỘNG CỦA A NAN

Đại Tạng Kinh _ Tập 14 _ No.494

KINH BẢY GIẤC MỘNG CỦA A NAN 

Hán dịch: Đời Đông Tấn_Thiên Trúc Tam Tạng TRÚC ĐÀM VÔ LAN

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 14/09/2014

PHẬT NÓI KINH KHÓ BÁO ĐÁP ÂN CỦA CHA MẸ

Đại Tạng Kinh_ Tập 16_ No.684

PHẬT NÓI KINH KHÓ BÁO ĐÁP ÂN CỦA CHA MẸ 

Hán dịch: Đời Hậu Hán_ Nước An Tức, Tam Tạng AN THẾ CAO

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 14/09/2014

PHẬT NÓI KINH VU LAN BỒN

Đại Tạng Kinh_ Tập 16_ No.685

PHẬT NÓI KINH VU LAN BỒN

(Ullambana-sūtra)

Hán dịch: Đời Tây Tấn_ Nguyệt Thị (Kuṣana) Tam Tạng TRÚC PHÁP HỘ (Dharma-rakṣa)

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 14/09/2014

PHẬT NÓI KINH BÁO ÂN PHỤNG BỒN

Đại Tạng Kinh_ Tập 16_ No.686

PHẬT NÓI KINH BÁO ÂN PHỤNG BỒN

(Cũng nói là Kinh Báo Tượng Công Đức)

Hán dịch: Mất tên người dịch, nay phụ bản ghi chép của đời Đông Tấn

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 14/09/2014

PHẬT NÓI KINH NGƯỜI CON HIẾU THẢO

Đại Tạng Kinh_ Tập 16_ No.687

PHẬT NÓI KINH NGƯỜI CON HIẾU THẢO 

Hán dịch: Mất tên người dịch. Nay phụ bản sao chép của đời Tây Tấn.

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 14/09/2014

KINH CÔNG ĐỨC NHIỄU QUANH THÁP PHẬT VÒNG THEO BÊN PHẢI

Đại Tạng Kinh _ Tập 16 _ No.700

KINH CÔNG ĐỨC NHIỄU QUANH THÁP PHẬT VÒNG THEO BÊN PHẢI 

Hán dịch: Đại Chu_ Nước Vu Điền_ Nhóm Tam Tạng Sa Môn THẬT XOA NAN ĐÀ (Śikṣānanda:Hỷ Học, hay Học Hỷ) phụng chế dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đại Tạng Kinh _ Tập 17_ No.787

SO SÁNH CÔNG ĐỨC CỦA TRÀNG HẠT TRONG MẠN THÙ THẤT LỢI CHÚ TẠNG 

Hán dịch: Đại Đường Tam Tạng Sa Môn THÍCH NGHĨA TỊNH dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 14/09/2014

KINH KIM CƯƠNG ĐỈNH DU GIÀ NIỆM CHÂU

Đại Tạng Kinh _Tập 17_ No.789

KINH KIM CƯƠNG ĐỈNH DU GIÀ NIỆM CHÂU

(Lược ra từ trong mười vạn bài Quảng Tụng)

Hán dịch: Khai Phủ Nghi Đồng Tam Ty_ Đặc Tiến Thí Hồng Lô Khanh_ Túc Quốc Công, thực ấp gồm ba ngàn hộ_ Ban áo tía tặng Tư Không, tên thụy là Đại Giám, tên hiệu chính là  Đại Quảng Trí_Chùa Đại Hưng Thiện_ Tam Tạng Sa Môn BẤT KHÔNG phụng chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 14/09/2014

PHẬT NÓI KINH TÂM THANH TỊNH

Đại Tạng Kinh_ Tập 17_ No.803

PHẬT NÓI KINH TÂM THANH TỊNH 

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_Triều Phụng Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư, Sa Môn được ban áo tíc (kẻ bầy tôi là) nhóm THI HỘ phụng chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 14/09/2014

KINH VÔ TỰ BẢO KHIẾP

Đại Tạng Kinh_ Tập 17_ No.828

KINH VÔ TỰ BẢO KHIẾP

(Kinh Cái tráp báu không có chữ)

Hán dịch: Đời Nguyên Ngụy_ Thiên Trúc Tam Tạng BỒ ĐỀ LƯU CHI

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 14/09/2014

PHẬT NÓI KINH SINH RA TÂM BỒ ĐỀ

Đại Tạng Kinh _ Tập 17 _ No.837

PHẬT NÓI KINH  SINH RA TÂM BỒ ĐỀ

_MỘT QUYỂN_

Hán dịch: Đại Tùy_Bắc Ấn Độ Tam Tạng XÀ NA QUẬT ĐA

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 14/09/2014

KINH XƯNG TÁN CÔNG ĐỨC CỦA ĐẠI THỪA

Đại Tạng Kinh_ Tập 17_ No.840

KINH XƯNG TÁN CÔNG ĐỨC CỦA ĐẠI THỪA 

Hán dịch: Đại Đường Tam Tạng Pháp Sư HUYỀN TRANG

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 14/09/2014

PHẬT NÓI KINH THÁNH PHÁP ẤN

Đại Tạng Kinh_ Tập 02_ No.103

PHẬT NÓI KINH THÁNH PHÁP ẤN

(Thiên Trúc gọi là A Già Đàm Ma Văn Đồ: Ārya-dharma-mudra)

Hán dịch: Đời Tây Tấn_ Tam Tạng của nước Nguyệt Thị (Kuṣana) là TRÚC PHÁP HỘ (Dharma-rakṣa) dịch.

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 14/09/2014

PHẬT NÓI KINH PHÁP ẤN

Đại Tạng Kinh_ Tập 02_ No.104

PHẬT NÓI KINH PHÁP ẤN 

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Phụng Đại Phu Thí Hồng Lô Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư (kẻ bầy tôi là) THI HỘ (Dānapāla) phụng chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 14/09/2014

PHẬT NÓI KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN

Đại Tạng Kinh_ Tập 02_ No.109

PHẬT NÓI KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN 

Hán dịch: Đời Hậu Hán_ An Tức Tam Tạng AN THẾ CAO

Việt dịch: HUYỀN THANH.

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 14/09/2014

PHẬT NÓI KINH BA LẦN CHUYỂN BÁNH XE PHÁP

Đại Tạng Kinh _ Tập 02 _ No.110

PHẬT NÓI KINH BA LẦN CHUYỂN BÁNH XE PHÁP

(Dharma-cakra-sūtra: Pháp Luân Kinh)

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư NGHĨA TỊNH phụng chế dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 14/09/2014

PHẬT NÓI KINH TÁM CON ĐƯỜNG CHÍNH ĐÚNG

Đại Tạng Kinh_ Tập 02_ No.112

PHẬT NÓI KINH TÁM CON ĐƯỜNG CHÍNH ĐÚNG 

Hán dịch: Đời Hậu Hán_ An Tức Tam Tạng AN THẾ CAO

Việt dịch: HUYỀN THANH.

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 14/09/2014

PHẬT NÓI KINH GIỚI ĐỨC HƯƠNG

Đại Tạng Kinh _ Tập 02 _ No.116

PHẬT NÓI KINH GIỚI ĐỨC HƯƠNG 

Hán dịch: Đời Đông Tấn_ Thiên TRúc Tam Tạng TRÚC ĐÀM VÔ LAN

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 14/09/2014

PHẬT NÓI KINH GIỚI HƯƠNG

Đại Tạng Kinh _ Tập 02_ No.117

PHẬT NÓI KINH GIỚI HƯƠNG 

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_ Minh Giáo Đại Sư (kẻ bầy tôi là) PHÁP HIỀN phụng chiếu dịch.

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 14/09/2014

KINH DUYÊN KHỞI

Đại Tạng Kinh _ Tập 02_ No.124

KINH DUYÊN KHỞI

_MỘT QUYỂN_

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư HUYỀN TRANG

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 14/09/2014

KINH BỐ THÍ THỨC ĂN ĐƯỢC NĂM PHƯỚC BÁO

Đại Tạng Kinh_ Tập 2_ No.132b

KINH BỐ THÍ THỨC ĂN ĐƯỢC NĂM PHƯỚC BÁO

(Cũng có tên là: PHẬT NÓI KINH BỐ THÍ SẮC ĐẸP SỨC KHỎE)

Hán dịch: Mất tên người dịch_ Nay phụ bản sao chép của đời Đông Tấn

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 14/09/2014

KINH NGỌC GIA

Đại Tạng Kinh_ Tập 2_ No.143

KINH NGỌC GIA 

Hán dịch: Đời Đông Tấn_ Thiên Trúc Tam Tạng TRÚC ĐÀM VÔ LOAN

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 14/09/2014

PHẬT NÓI KINH BỒ TÁT NGUYỆT QUANG

Đại Tạng Kinh _ Tập 03 _ No.166

PHẬT NÓI KINH BỒ TÁT NGUYỆT QUANG 

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Hồng Lô Thiếu Khanh_ Minh Giáo Đại Sư (kẻ bầy tôi là) PHÁP HIỀN phụng chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 14/09/2014

ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHỔ HIỀN SỞ THUYẾT KINH

Đại Tạng Kinh_ Tập 10_ No.298

ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHỔ HIỀN SỞ THUYẾT KINH

_MỘT QUYỂN_

Hán dịch: Đời Đường_ Vu Điền Tam Tạng THẬT XOA NAN ĐÀ (Śikṣānanda:Học Hỷ, hay Hỷ Học)

Việt dịch: HUYỀN THANH.

Đại Tạng Kinh _ Tập 03 _No.183

KINH NHÂN DUYÊN CHẲNG ĂN THỊT DO TÂM TỪ CỦA NHẤT THIẾT TRÍ QUANG MINH TIÊN NHÂN 

Hán dịch: Mất tên người dịch. Nay phụ bản ghi chép của đời Tần

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 14/09/2014

PHẬT NÓI KINH NHƯ Ý HƯ KHÔNG TẠNG BỒ TÁT ĐÀ LA NI

Tục Tạng Kinh_ Tập 2_ No.192

PHẬT NÓI KINH NHƯ Ý HƯ KHÔNG TẠNG BỒ TÁT ĐÀ LA NI 

Hán dịch: Tam Tạng BỒ ĐỀ LƯU CHI phụng chiếu dịch

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 14/09/2014

KINH ĐẠI THỪA PHƯƠNG QUẢNG TỔNG TRÌ

Đại Tạng Kinh _Tập 9 _ No.275

KINH ĐẠI THỪA PHƯƠNG QUẢNG TỔNG TRÌ

_MỘT QUYỂN_

Hán dịch: Đời Tùy_ Thiên Trúc Tam Tạng TỲ NI ĐA LƯU CHI

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 14/09/2014

PHẬT NÓI KINH PHÁP QUÁN HẠNH CỦA PHỔ HIỀN BỒ TÁT

Đại Tạng Kinh_ Tập 09_ No.277

PHẬT NÓI KINH PHÁP QUÁN HẠNH CỦA PHỔ HIỀN BỒ TÁT 

Hán dịch: Đời Tống_ Năm Nguyên Gia _ ĐÀM VÔ MẬT ĐA dịch ở Dương Châu

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 14/09/2014

KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM

Đại Tạng Kinh_ Tập 10_ No.295

KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM

(Buddhāvataṃsaka-mahāvaipulya-sūtra)

PHẨM NHẬP VÀO PHÁP GIỚI

Hán dịch: Đời Đường_ Thiên Trúc Tam Tạng ĐỊA BÀ HA LA (Divā-kara)

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 14/09/2014

KINH VĂN THÙ SƯ LỢI PHÁT NGUYỆN

Đại Tạng Kinh_ Tập 10_ No.296

KINH VĂN THÙ SƯ LỢI PHÁT NGUYỆN 

Hán dịch: Đời Đông Tấn_ Thiên Trúc Tam Tạng PHẬT ĐÀ BẠT ĐÀ LA (Buddha-bhadra)

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 14/09/2014

PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN TÁN

Đại Tạng Kinh _ Tập 10- No.297

PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN TÁN 

Hán dịch: Khai Phủ Nghi Đồng Tam Ty_ Đặc Tiến Thí Hồng Lô Khanh_ Túc Quốc Công, thực ấp gồm ba ngàn hộ_ Ban áo tía tặng Tư Không, tên thụy là Đại Giám, tên hiệu chính là  Đại Quảng Trí_Chùa Đại Hưng Thiện_ Tam Tạng Sa Môn BẤT KHÔNG phụng chiếu dịch

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 14/09/2014

PHẬT NÓI KINH TRANG NGHIÊM TÂM BỒ ĐỀ

Đại Tạng Kinh _ Tập 10 _ No.307

PHẬT NÓI KINH TRANG NGHIÊM TÂM BỒ ĐỀ

_MỘT QUYỂN_

Hán dịch: Diêu Tần Tam Tạng CƯU MA LA THẬP

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 14/09/2014

KINH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT THỌ KÝ

Đại Tạng Kinh_ Tập 12_ No.371

KINH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT THỌ KÝ 

(Avalokiteśvara-bodhisattva-mahāsthāma-prāpta-bodhisattva-vyākaraṇa-sūtra)

Hán dịch: Đời Tống_ Nước Hoàng Long_ Sa Môn ĐÀM VÔ KIỆT (Dharmodgata)

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đại Tạng Kinh_ Tập 14_ No.473

PHẬT NÓI KINH DIỆU CÁT TƯỜNG BỒ TÁT SỞ VẤN ĐẠI THỪA PHÁP LOA

Hán dịch: Tây Thiên dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu, Thí Quang Lộc Khanh, Minh Giáo Đại Sư (kẻ bầy tôi là) PHÁP HIỀN phụng hiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 13/09/2014

Tham Khảo

1. ĐẠI TẠNG KINH TIẾNG PHẠN (SANSKRIT BUDDHIST CANON)

http://www.dsbcproject.org/canon-texts/romanized

2. ĐẠI TẠNG KINH HÁN NGỮ

http://www.cbeta.org/mobile/index.php

3. TAM TẠNG TIẾNG PALI-SANSKRIT-HÁN-TÂY TẠNG ĐỐI CHIẾU

http://suttacentral.net/

4. KINH SÁCH CỔ VIỆT NAM

http://lib.nomfoundation.org/collection/1/subject/4

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 13/09/2014

PHẬT NÓI KINH QUÁN DI LẶC BỒ TÁT, SINH LÊN TRỜI ĐÂU SUẤT

Đại Tạng Kinh_ Tập 14_ No.452

PHẬT NÓI KINH QUÁN DI LẶC BỒ TÁT, SINH LÊN TRỜI ĐÂU SUẤT

Hán dịch: Đời Tống_ Cư Sĩ THƯ CỪ KINH THANH

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 13/09/2014

PHẬT NÓI KINH DI LẶC HẠ SINH

Đại Tạng Kinh_ Tập 14 _ No.453

PHẬT NÓI KINH DI LẶC HẠ SINH

Hán dịch: Đời Tây Tấn_ Tam Tạng của nước Nguyệt Thị (Kuṣana) là TRÚC PHÁP HỘ  (Dharmarakṣa) dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 13/09/2014

PHẬT NÓI KINH DI LẶC HẠ SINH THÀNH PHẬT

Đại Tạng Kinh_ Tập 14_ No.454

PHẬT NÓI KINH DI LẶC HẠ SINH THÀNH PHẬT

Hán dịch: Đời Hậu Tần_ Tam Tạng của nước Quy Tư (Kucīna) là CƯU MA LA THẬP (Kumārajīva) dịch.

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 13/09/2014

PHẬT NÓI KINH DI LẶC HẠ SINH THÀNH PHẬT

Đại Tạng Kinh_ Tập 14_ No.455

PHẬT NÓI KINH DI LẶC HẠ SINH THÀNH PHẬT

Hán dịch: Đời Đường_ Tam Tạng Pháp Sư NGHĨA TỊNH phụng chế dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 13/09/2014

PHẬT NÓI KINH DI LẶC ĐẠI THÀNH PHẬT

Đại Tạng Kinh_ Tập 14_ No.456

PHẬT NÓI KINH DI LẶC ĐẠI THÀNH PHẬT

Hán dịch: Nước Diêu Tần_ Tam Tạng CƯU MA LA THẬP (Kumārajīva)

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đồ hình minh họa: Trích từ trang Web: zenheart.hk (Thiền Tâm luận Đàn) và phim Kinh Quán Di Lặc Bồ Tát Thượng Sinh

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 13/09/2014

PHẬT NÓI KINH THỜI DI LẶC ĐẾN

Đại Tạng Kinh_ Tập 14_ No.457

PHẬT NÓI KINH THỜI DI LẶC ĐẾN

Hán dịch: Mất tên người dịch. Nay phụ bản ghi chép của đời Đông Tấn

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đại Tạng Kinh_ Tập 14_ No.472

PHẬT NÓI KINH ĐẠI THỪA THIỆN KIẾN BIẾN HOÁ VĂN THÙ SƯ LỢI HỎI PHÁP 

Hán dịch: Tây Thiên Trung Ấn Độ, nước Nhạ Lan Đà, chùa Mật Lâm, Tam Tạng Minh Giáo Đại Sư, Sa Môn được ban áo tía (kẻ bầy tôi là) THIÊN TỨC TAI phụng chiếu dịch.

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 12/09/2014

KINH BỐN PHÁP CỦA ĐẠI THỪA

Đại Tạng Kinh _ Tập 17 _ No.772

KINH BỐN PHÁP CỦA ĐẠI THỪA

Hán dịch: Đời Đường_ Thiên Trúc Tam Tạng ĐỊA BÀ HA LA  (Divākara: Nhật Chiếu)

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 12/09/2014

PHẬT NÓI KINH BỒ TÁT TU HÀNH BỐN PHÁP

Đại Tạng Kinh _ Tập 17 _ No.773

PHẬT NÓI KINH BỒ TÁT TU HÀNH BỐN PHÁP

Hán dịch: Đời Đường_ Thiên Trúc Tam Tạng ĐỊA BÀ HA LA  (Divākara: Nhật Chiếu)

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 12/09/2014

KINH BỐN PHÁP CỦA ĐẠI THỪA

Đại Tạng Kinh _ Tập 17 _ No.774

KINH BỐN PHÁP CỦA ĐẠI THỪA

Hán dịch: Nước Vu Điền_ Tam Tạng Pháp Sư THẬT XOA NAN ĐÀ (Śikṣānanda: Học Hỷ, hay Hỷ Học) phụng chế dịch

Việt dịch HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 12/09/2014

PHẬT NÓI KINH BỐN VÔ SỞ ÚY

Đại Tạng Kinh _ Tập 17 _ No.775

PHẬT NÓI KINH BỐN VÔ SỞ ÚY 

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng _ Triều Tán Đại Phu Thí Hồng Lô Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư (kẻ bầy tôi là) THI HỘ (Dānapāla) phụng chiếu dịch.

Việt dịch: HUYỀN THANH

MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH (BẢN DỊCH ĐỜI KHANG HY NĂM 1723)

Dịch âm Hán Việt và Việt dịch: HUYỀN THANH

Phạn ngôn: BẠT CÁT OÁT ĐỀ LẠT CA A LẠT MẬTĐÁP LẠT ĐẠT NHA

Hoa ngôn: XUẤT HỮU HOẠI MẪU TRÍ TUỆ ĐÁO BỈ NGẠN TÂM KINH

 

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 11/09/2014

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Hán dịch: Nước Đông Thiên Trúc_ Sa Môn PHÁP NGUYỆT Tam Tạng dịch

Dịch âm Hán Việt và Việt dịch: HUYỀN THANH

« Newer Posts - Older Posts »

Categories