Đăng bởi: Tống Phước Khải | 13/12/2014

ĐẠI TỲ LÔ GIÁ NA KINH QUẢNG ĐẠI NGHI QUỸ

Mật Tạng Bộ 1 _ No.851

ĐẠI TỲ LÔ GIÁ NA KINH QUẢNG ĐẠI NGHI QUỸ

QUYỂN THƯỢNG

QUYỂN TRUNG

QUYỂN HẠ

Hán dịch: Tam Tạng THIỆN VÔ ÚY

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: VỌNG CHI – HUYỀN THANH

Advertisements
Đăng bởi: Tống Phước Khải | 13/12/2014

HỎA HỒNG QUỸ BIỆT LỤC

Mật Tạng Bộ 1_ No.914 (Tr.936 _ Tr.940)

HỎA HỒNG QUỸ BIỆT LỤC

Phạn Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 13/12/2014

HỎA HỒNG CÚNG DƯỜNG NGHI QUỸ

Mật Tạng Bộ 1 _ No.913 (Tr.934_ Tr.936)

HỎA HỒNG CÚNG DƯỜNG NGHI QUỸ

Phạn Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 13/12/2014

KIẾN LẬP MẠN TRÀ LA HỘ MA NGHI QUỸ

Mật Tạng Bộ 1_ No.912 (Tr.929_ Tr.934)

KIẾN LẬP MẠN TRÀ LA HỘ MA NGHI QUỸ

(PHÁP TOÀN)

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 13/12/2014

PHÁP XÂY DỰNG MẠN TRÀ LA VỚI LỰA CHỌN ĐẤT

Mật Tạng Bộ 1_ No.911 (Tr.926_ Tr.929)

PHÁP XÂY DỰNG MẠN TRÀ LA VỚI LỰA CHỌN ĐẤT

Phạn Hán Văn: Thượng Đô- Chùa Đại Hưng Thiện_ Sa Môn TUỆ LÂM y theo các Kinh Đại Thừa gom góp lại

Phục hồi thêm Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 12/12/2014

VÔ ÚY TAM TẠNG THIỀN YẾU

Mật Tạng Bộ 1 _ No.917 (Tr.942 _ Tr.946)

VÔ ÚY TAM TẠNG THIỀN YẾU
(Hải Nhân Duệ)

Phạn Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 12/12/2014

VĂN THỌ NHẬN NĂM GIỚI TÁM GIỚI

Mật Tạng Bộ 1 _ No.916 (Tr.941 _ Tr.942)

VĂN THỌ NHẬN NĂM GIỚI TÁM GIỚI

Hán Văn: Không ghi tên người soạn
Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 12/12/2014

NGHI THỌ BỒ ĐỀ TÂM GIỚI

Mật Tạng Bộ 1_ No.915 (Tr.940 _ Tr.941)

NGHI THỌ BỒ ĐỀ TÂM GIỚI

Hán dịch: Chùa Đại Hưng Thiện_ Tam Tạng Sa Môn Đại Quảng Trí BẤT KHÔNG phụng chiếu dịch
Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 12/12/2014

PHÁP CHỌN LỰA ĐẤT CỦA PHẠM THIÊN

Mật Tạng Bộ 1 _ No.910 (Tr.924 _ 926)

PHÁP CHỌN LỰA ĐẤT CỦA PHẠM THIÊN

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 12/12/2014

ĐÔ BỘ ĐÀ LA NI MỤC

Mật Tạng Bộ 1_ No.903 (Tr.898_ Tr.900)

ĐÔ BỘ ĐÀ LA NI MỤC
(MỘT QUYỂN)

Hán dịch: Chùa Đại Hưng Thiện_Tam Tạng Sa Môn Đại Quảng Trí BẤT KHÔNG phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 12/12/2014

TỔNG THÍCH ĐÀ LA NI NGHĨA TÁN

Mật Tạng Bộ 1_ No.902 (Tr.898)

TỔNG THÍCH ĐÀ LA NI NGHĨA TÁN

Hán dịch: Tam Tạng Sa Môn Đại Quảng Trí BẤT KHÔNG phụng chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Mật Tạng Bộ 1 _ No.850 (Tr.82_Tr.87)

KINH NHIẾP ĐẠI TỲ LÔ GIÁ NA THÀNH PHẬT THẦN BIẾN GIA TRÌ ĐẠI BI THAI TẠNG CHUYỂN TỰ LUÂN THÀNH TAM MIỆU TAM PHẬT ĐÀ NHẬP BÁT BÍ MẬT LỤC NGUYỆT THÀNH TỰU NGHI QUỸ

– Quyển 1

– Quyển 2

– Quyển 3

Hán dịch: Chùa Đại Hưng Thiện, Tam Tạng của nước Trung Thiên Trúc THÂU BA CA LA (Śubhakara-siṃha: Thiện Vô Úy) phụng chiếu dịch.

Đệ tử được truyền là NHẤT HẠNH cầm bút ghi, trao cho Tỳ Kheo BẢO NGUYỆT dịch ra ngữ âm.

Sưu tập Thủ Ấn, phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 27/11/2014

THÍCH CA PHẬT TÁN

Mật Tạng Bộ 2 _ No.942 (Tr.87 _ Tr.88)

THÍCH CA PHẬT TÁN

Hán dịch: Nội Đình Thanh Tự Kinh Quán, Hành Tẩu Đường Cổ Thắc Học Giáo Tập, Chùa Xiển Phước, Phó Đạt Lạt Ma TÁT MỤC ĐAN NHĨ CÁT dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 27/11/2014

THÍCH CA MÂU NI PHẬT THÀNH ĐẠO TẠI BỒ ĐỀ THỤ GIÁNG MA TÁN

Mật Tạng Bộ 2 _ No.941 (Tr.97)

THÍCH CA MÂU NI PHẬT THÀNH ĐẠO TẠI BỒ ĐỀ THỤ GIÁNG MA TÁN

Dịch âm Hán Việt: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 27/11/2014

PHẬT NÓI ĐẾ THÍCH NHAM BÍ MẬT THÀNH TỰU NGHI QUỸ

Mật Tạng Bộ 2 _ No.940 (Tr.95 _ Tr.96)

PHẬT NÓI ĐẾ THÍCH NHAM BÍ MẬT THÀNH TỰU NGHI QUỸ

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Phụng Đại Phu Thí Hồng Lô Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư (Kẻ bầy tôi là) THI HỘ phụng Chiếu dịch
Việt dịch: Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ
Phục hồi Phạn Chú: HUYỀN THANH

Mật Tạng Bộ 2_ No.939 (Tr.88 _ Tr.91)

PHẬT NÓI KINH ĐẠI THỪA QUÁN TƯỞNG MẠN NOA LA TỊNH CÁC NẺO ÁC

_QUYỂN THƯỢNG_

_QUYỂN HẠ_

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_ Minh Giáo Đại Sư (kẻ bầy tôi là) PHÁP HIỀN phụng chiếu dịch

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 27/11/2014

THÍCH CA VĂN PHẬT KIM CƯƠNG NHẤT THỪA TU HÀNH NGHI QUỸ PHÁP

Mật Tạng Bộ 2 _ No.938 (Tr.86_ Tr.88)

THÍCH CA VĂN PHẬT KIM CƯƠNG NHẤT THỪA TU HÀNH NGHI QUỸ PHÁP

_MỘT QUYỂN_

Hán dịch: Không rõ tên người dịch (?THIỆN VÔ ÚY)

Sưu tập Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 25/11/2014

KINH THIÊN QUANG NHÃN QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT BÍ MẬT PHÁP

Mật Tạng Bộ 3-No.1065 (Tr.119 _ Tr.126)

KINH THIÊN QUANG NHÃN QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT BÍ MẬT PHÁP

Hán dịch: Thánh Hạnh sa môn TAM MUỘI TÔ PHỘC LA

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH.

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 24/11/2014

KINH VĂN THÙ SƯ LỢI HỎI VỀ BỒ ĐỀ

Đại Tạng Kinh_ Tập 14_ No.464

KINH VĂN THÙ SƯ LỢI HỎI VỀ BỒ ĐỀ (Một tên gọi là GIÀ DA SƠN ĐỈNH KINH)

Hán dịch: Đời Diêu Tần_ Quy Tư Tam Tạng CƯU MA LA THẬP (Kumāra-jīva)

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 21/11/2014

GIÁNG TAM THẾ TAM MUỘI GIA HỘI

KIM CƯƠNG GIỚI MAN ĐA LA

 Phẩm X

GIÁNG TAM THẾ
TAM MUỘI GIA HỘI

TRAILOKYA-VIJAYA-SAMAYA-MAṆḌALA

GIÁNG TAM THẾ TAM MUỘI GIA HỘI TRAILOKYA-VIJAYA-SAMAYA-MAṆḌALA

GIÁNG TAM THẾ
TAM MUỘI GIA HỘI
TRAILOKYA-VIJAYA-SAMAYA-MAṆḌALA

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 21/11/2014

GIÁNG TAM THẾ YẾT MA HỘI

KIM CƯƠNG GIỚI MAN ĐA LA

 Phẩm IX

GIÁNG TAM THẾ
YẾT MA HỘI

TRAILOKYA-VIJAYA-KARMA-MAṆḌALA

GIÁNG TAM THẾ YẾT MA HỘI TRAILOKYA-VIJAYA-KARMA-MAṆḌALA

GIÁNG TAM THẾ
YẾT MA HỘI
TRAILOKYA-VIJAYA-KARMA-MAṆḌALA

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 20/11/2014

LÝ THÚ HỘI (NAYA-MAṆḌALA)

KIM CƯƠNG GIỚI MAN ĐA LA

 Phẩm VIII

LÝ THÚ HỘI

NAYA-MAṆḌALA

LÝ THÚ HỘI NAYA-MAṆḌALA

LÝ THÚ HỘI
NAYA-MAṆḌALA

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 20/11/2014

NHẤT ẤN HỘI (Eka-mudra)

NHẤT ẤN HỘI (Eka-mudra)

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 20/11/2014

TỨ ẤN HỘI (Catur-mudra)

TỨ ẤN HỘI (Catur-mudra)

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 20/11/2014

KIM CƯƠNG GIỚI MAN ĐA LA – CÚNG DƯỜNG HỘI

KIM CƯƠNG GIỚI MAN ĐA LA – CÚNG DƯỜNG HỘI

VAJRA-DHĀTU-MAṆḌALA – P.5

PŪJA-MAṆḌALA

(Bản cập nhật tháng 11/2014)

CÚNG DƯỜNG HỘI PŪJA-MAṆḌALA

CÚNG DƯỜNG HỘI
PŪJA-MAṆḌALA

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 20/11/2014

KIM CƯƠNG GIỚI MAN ĐA LA – VI TẾ HỘI

KIM CƯƠNG GIỚI MAN ĐA LA – VI TẾ HỘI

VAJRA-DHĀTU-MAṆḌALA – P.4

SŪKṢMA-MAṆḌALA

(Bản cập nhật tháng 11/2014)

VI TẾ HỘI SŪKṢMA-MAṆḌALA

VI TẾ HỘI
SŪKṢMA-MAṆḌALA

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 19/11/2014

KIM CƯƠNG GIỚI MAN ĐA LA – TAM MUỘI GIA HỘI

KIM CƯƠNG GIỚI MAN ĐA LA – TAM MUỘI GIA HỘI

VAJRA-DHĀTU-MAṆḌALA – P.3

SAMAYA-MAṆḌALA

(Bản cập nhật tháng 11/2014)

TAM MUỘI GIA HỘI SAMAYA-MAṆḌALA

TAM MUỘI GIA HỘI
SAMAYA-MAṆḌALA

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 19/11/2014

KIM CƯƠNG GIỚI MAN ĐA LA – THÀNH THÂN HỘI

KIM CƯƠNG GIỚI MAN ĐA LA – THÀNH THÂN HỘI

VAJRA-DHĀTU MAṆḌALA – P.2

KARMA-MAṆḌALA

(Bản cập nhật tháng 11/2014)

THÀNH THÂN HỘI KARMA MAṆḌALA

THÀNH THÂN HỘI
KARMA-MAṆḌALA

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 18/11/2014

KIM CƯƠNG GIỚI MAN ĐA LA

KIM CƯƠNG GIỚI MAN ĐA LA

VAJRA-DHĀTU MAṆḌALA

(Bản cập nhật tháng 11/2014)

Vajradhatu Mandala

KIM CƯƠNG GIỚI MAN ĐA LA
VAJRA-DHĀTU-MAṆḌALA

1_ Thay lời tựa
2_ Thành Thân Hội
3_ Tam Muội Gia Hội
4_ Vi Tế Hội
5_ Cúng Dường Hội
6_ Tứ Ấn Hội
7_ Nhất Ấn Hội
8_ Lý Thú Hội
9_ Giáng Tam Thế Yết Ma Hội
10_ Giáng Tam Thế Tam Muội Gia Hội

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 18/11/2014

A TRA BẠC CÂU NGUYÊN SOÁI PHÁP KINH

A TRA BẠC CÂU NGUYÊN SOÁI  PHÁP KINH

ĀṬAVAKA

(Bản cập nhật tháng 11/2014)

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 17/11/2014

THAI TẠNG GIỚI MẠN ĐÀ LA

THAI TẠNG GIỚI MẠN ĐÀ LA

GARBHADHĀTU-MAṆḌALA

(Bản cập nhật tháng 11/2014)

THAI TẠNG GIỚI MẠN ĐÀ LA  GARBHADHĀTU-MAṆḌALA

THAI TẠNG GIỚI MẠN ĐÀ LA
GARBHADHĀTU-MAṆḌALA

Mật Tạng Bộ 4_ No.1239 (Tr.199_ Tr.202)

A TRA BẠC CÂU NGUYÊN SOÁI ĐẠI TƯỚNG THƯỢNG PHẬT ĐÀ LA NI KINH TU HÀNH NGHI QUỸ

_QUYỂN HẠ_ 

Phạn Hán: Đời Đường_ THIỆN VÔ UÝ  dịch kín đáo trong Nội Đạo Tràng

Việt dịch: Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ

Dịch âm Phạn Chú: HUYỀN THANH

Mật Tạng Bộ 4_ No.1239 (Tr.193_ Tr.199)

A TRA BẠC CÂU NGUYÊN SOÁI ĐẠI TƯỚNG THƯỢNG PHẬT ĐÀ LA NI KINH TU HÀNH NGHI QUỸ

_QUYỂN TRUNG_ 

Phạn Hán: Đời Đường_ THIỆN VÔ UÝ  dịch kín đáo trong Nội Đạo Tràng

Việt dịch: Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ

Dịch âm Phạn Chú: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 13/11/2014

A TRA BẠC CÂU PHÓ CHÚC CHÚ

Mật Tạng Bộ 4 _ No.1240 (Tr.202)

A TRA BẠC CÂU PHÓ CHÚC CHÚ 

Hán dịch: Không rõ tên người dịch

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Mật Tạng Bộ 2_ No.1238 (Tr.179 _ Tr.187)

KINH A TRA BÀ CÂU QUỶ THẦN ĐẠI TƯỚNG THƯỢNG (dâng lên) PHẬT ĐÀ LA NI

_ MỘT QUYỂN_

(Cũng chính là Kinh A TRA BÀ CÂU CHÚ_ Trinh Nguyên_ VIÊN GIÁC)

Hán dịch: Đời Lương_ Mất tên người dịch (HIỂU TRÂN)

Việt dịch: Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ

Phục hồi Phạn Chú: HUYỀN THANH

Mật Tạng Bộ 4 _ No.1237 (Tr.178_ Tr.179)

KINH A TRA BÀ CÂU QUỶ THẦN ĐẠI TƯỚNG THƯỢNG (dâng lên) PHẬT ĐÀ LA NI THẦN CHÚ 

Hán dịch: Mất tên người dịch. Nay phụ bản sao chép của Đời Lương

Việt dịch: HUYỀN THANH

Mật Tạng Bộ 4_ No.1239 (Tr.187_ Tr.193)

A TRA BẠC CÂU NGUYÊN SOÁI ĐẠI TƯỚNG  THƯỢNG PHẬT ĐÀ LA NI KINH TU HÀNH NGHI QUỸ

_QUYỂN THƯỢNG_

Một tên là: Toàn Thân Kim Cang Tam Muội Gia

Một tên là: Vô Biên Cam Lồ Thần Lực

Phạn Hán: Đời Đường_ THIỆN VÔ UÝ  dịch kín đáo trong Nội Đạo Tràng

Việt dịch: Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ

Dịch âm Phạn Chú: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 04/11/2014

KINH ĐẠI BẢO QUẢNG BÁC LẦU CÁC THIỆN TRỤ BÍ MẬT ĐÀ LA NI

Mật Tạng Bộ 2 _ No.1005A (Tr.625 _ Tr.629)

KINH ĐẠI BẢO QUẢNG BÁC LẦU CÁC THIỆN TRỤ BÍ MẬT ĐÀ LA NI

Hán dịch: Khai Phủ Nghi Đồng Tam Ty_ Đặc Tiến Thí Hồng Lô Khanh_ Túc Quốc Công, thực ấp gồm ba ngàn hộ_ Ban áo tía tặng Tư Không, tên thụy là Đại Giám, tên hiệu chính là  Đại Quảng Trí_Chùa Đại Hưng Thiện_ Tam Tạng Sa Môn BẤT KHÔNG phụng chiếu dịch

Sưu tập Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 04/11/2014

MÂU LÊ ĐÀ LA NI CHÚ KINH

Mật Tạng Bộ 2_ No.1007 (Tr. 657 _ Tr.668)

MÂU LÊ ĐÀ LA NI CHÚ KINH

Hán dịch: Không có tên người dịch

Việt dịch: Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ

Phục hồi Phạn Chu : HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 04/11/2014

BẢO LÂU CÁC KINH PHẠN TỰ CHÂN NGÔN

Mật Tạng Bộ 2 _ No.1005B (Tr.634 _ Tr.636)

BẢO LÂU CÁC KINH PHẠN TỰ CHÂN NGÔN

Dịch Phạn âm: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 04/11/2014

KIM QUANG MINH TỐI THẮNG VƯƠNG KINH

Đại Tạng Kinh_ Tập 16_ No.665

KIM QUANG MINH TỐI THẮNG VƯƠNG KINH

(SUVARṆA-PRABHĀSOTTAMA-SŪTRA)

Hán dịch: Đại Đường Tam Tạng Sa Môn NGHĨA TỊNH phụng chế dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 01/11/2014

KIM QUANG MINH TỐI THẮNG VƯƠNG KINH – Q.10

Đại Tạng Kinh_ Tập 16_ No.665

KIM QUANG MINH TỐI THẮNG VƯƠNG KINH

_QUYỂN THỨ MƯỜI_

Hán dịch: Đại Đường Tam Tạng Sa Môn NGHĨA TỊNH phụng chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 30/10/2014

GIỚI THIỆU KINH KIM QUANG MINH

GIỚI THIỆU KINH KIM QUANG MINH 

Tác giả: R. E. Emmerick.

Dịch Anh sang Việt: Tống Phước Khải.

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 28/10/2014

KIM QUANG MINH TỐI THẮNG VƯƠNG KINH – Q.9

Đại Tạng Kinh_ Tập 16_ No.665

KIM QUANG MINH TỐI THẮNG VƯƠNG KINH

_QUYỂN THỨ CHÍN_

Hán dịch: Đại Đường Tam Tạng Sa Môn NGHĨA TỊNH phụng chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 24/10/2014

MỀN QUANG MINH (cập nhật 24-10-2014)

Download hình Mền Quang Minh về (bấm lên hình, phóng lớn và lưu lại), sau đó mang đi in trên vải trắng tại các tiệm in màu khổ lớn. Có thể xếp mền để sẵn trên bàn thờ và dùng để đắp cho người quá vãng khi cần.
Các Pháp bố trí trên mền giúp người chết mau chóng vãng sinh về Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà.
(Bấm vào để xem Ý Nghĩa của từng Pháp):
1) Quang Minh Chân Ngôn (vòng tròn nhỏ)
2) A Di Đà Pháp Đàn (vòng tròn lớn)
3) Đại Tùy Cầu Đà La Ni (các chữ trên nền)
4) Chữ Chủng Tử của Đức Phật A Di Đà (chữ chạy viền xung quanh)

Mền Quang Minh

Mền Quang Minh

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 17/10/2014

PHẬT NÓI KINH NHƯ Ý MA NI ĐÀ LA NI

Mật Tạng Bộ 4 _ No.1403 ( Tr.919 _ Tr.920)

PHẬT NÓI KINH NHƯ Ý MA NI ĐÀ LA NI 

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Hồng Lô Thiếu Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư  (kẻ bầy tôi là) THI HỘ phụng chiếu dịch

Việt dịch : HUYỀN THANH

Mật Tạng Bộ 4 _ No.1402 (Tr.918 _ Tr.919)

TIÊU TRỪ NHẤT THIẾT THIỂM ĐIỆN CHƯỚNG NẠN TÙY CẦU NHƯ Ý ĐÀ LA NI KINH 

Hán dịch: Tây Thiên Bắc Ấn Độ_ Nước Ô Điền Nẵng, chùa Đế Thích Cung, Tam Tạng Truyền Pháp Đại Sư, Sa Môn được ban áo tía (kẻ bầy tôi là) THI HỘ phụng chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 15/10/2014

CÁC PHIÊN BẢN KINH KIM QUANG MINH

CÁC PHIÊN BẢN KINH KIM QUANG MINH

(Suvarṇaprabhāsottamasūtra)

Biên soạn: Dr. Radha Banerjee

Dịch Anh sang Việt: Tống Phước Khải

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 11/10/2014

KINH A DI ĐÀ (Tiểu Bản)

KINH A DI ĐÀ (Tiểu Bản)

(Phạn Hán đối chiếu)

Phạn Bản đã được biên tập: Minh Ba Cáp Đỗ Như Thích Ca Min Bahadur Shakya, Nepal

Hán văn: Diêu Tần, Thiên Trúc Tam Tạng Pháp Sư CƯU MA LA THẬP

Đối chiếu và Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 08/10/2014

PHẬT NÓI KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH ĐÀ LA NI NGHI QUỸ – Q. Hạ

Mật Tạng Bộ 3_ No.1098 (Tr.437_Tr.443)

PHẬT NÓI KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH ĐÀ LA NI NGHI QUỸ

_QUYỂN HẠ_

Hán dịch: Nước Sư Tử_ Tam Tạng A MỤC KHƯ (Amogha) phụng chiếu dịch

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

« Newer Posts - Older Posts »

Categories