Đăng bởi: Tống Phước Khải | 30/03/2015

PHƯƠNG PHÁP CÚNG HƯƠNG

PHƯƠNG PHÁP CÚNG HƯƠNG

Advertisements
Đăng bởi: Tống Phước Khải | 27/03/2015

ẤN & CHÚ khi THIÊU HƯƠNG & ĐỒ HƯƠNG trong pháp HỘ MA

ẤN & CHÚ khi THIÊU HƯƠNG & ĐỒ HƯƠNG trong pháp HỘ MA

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 27/03/2015

Nghi Hành Trì Chú Tỳ Lô của Chân Ngôn Tông – Nhật Bản

Nghi Hành Trì Chú Tỳ Lô của Chân Ngôn Tông – Nhật Bản

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 26/03/2015

Kỹ Nghệ Thiên Nữ Pháp Kinh

KỸ NGHỆ THIÊN NỮ PHÁP KINH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 25/03/2015

Long Đầu Quán Âm

LONG ĐẦU QUÁN ÂM

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 23/03/2015

Qui Trình Hộ Ma của Ấn Độ giáo

CẨM NANG HIẾN TẾ LỬA VỚI NGHĨA CỦA THẦN CHÚ

Bản tiếng Anh: Smita Venkatesh

Hiệu chỉnh dấu tiếng Phạn: Huyền Thanh

Dịch Anh sang Việt: Tống Phước Khải

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 22/03/2015

Tinh Tú Pháp Kinh

TINH TÚ PHÁP KINH (.PDF)

Biên dịch: HuyềnThanh

Bắc Đẩu Thất Tinh

Bắc Đẩu Thất Tinh

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 22/03/2015

KINH QUẢNG ĐẠI BẢO LÂU CÁC THIỆN TRỤ BÍ MẬT ĐÀ LA NI

Mật Tạng Bộ 2_ No. 1006

KINH QUẢNG ĐẠI BẢO LÂU CÁC THIỆN TRỤ BÍ MẬT ĐÀ LA NI  
– Quyển Thượng

– Quyển Trung

– Quyển Hạ

Hán dịch: Đời Đường_ Thiên Trúc Tam Tạng BỒ ĐỀ LƯU CHÍ phụng chiếu dịch

Phục hồi Phạn Chú và việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 11/03/2015

QUANG MINH CHÂN NGÔN

QUANG MINH CHÂN NGÔN

Bản cập nhật ngày 15/03/2015

Tỳ Lô Quán Đỉnh Quang Chân Ngôn

Tỳ Lô Quán Đỉnh Quang Chân Ngôn

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 06/03/2015

CẬP NHẬT CHÚ TỲ LÔ VÀ MỀN QUANG MINH (đã hiệu chỉnh)

Tỳ Lô Quán Đỉnh Quang Chân Ngôn

Tỳ Lô Quán Đỉnh Quang Chân Ngôn

Mền Quang Minh

Mền Quang Minh

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 03/03/2015

TƯỢNG LƯỠNG LONG BẠCH Y QUÁN ÂM BỒ TÁT

LƯỠNG LONG BẠCH Y QUÁN ÂM BỒ TÁT
– Rồng bên phải: Địa Long
– Rồng bên trái: Hải Long

Xem ý nghĩa tượng Lưỡng Long Bạch Y Quán Âm tại:
https://kinhmatgiao.wordpress.com/2014/02/28/y-nghia-ton-tuong-luong-long-nam-hai-bach-y-quan-the-am/

Tượng Lưỡng Long Bạch Y Quán Thế Âm

Tượng Lưỡng Long Bạch Y Quán Thế Âm

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 26/02/2015

Ý Nghĩa Của Tiếng OM Trong Thần Chú Tiếng Pali và Sanskrit

Ý NGHĨA CỦA TIẾNG OṂ TRONG THẦN CHÚ TIẾNG PALI & SANSKRIT (.PDF)

Tống Phước Khải

Tiếng OṂ được kết hợp từ ba tiếng A-U-M. Tiếng này được cho là rất thiêng liêng đối với nhiều tôn giáo có xuất xứ từ Ấn Độ. Tiếng OṂ được đề cập đến rất nhiều trong các kinh bản Phật giáo. Không chỉ hiện diện trong hệ thống kinh điển tiếng Sanskrit, tiếng OṂ  còn có cả trong kinh điển tiếng Pāḷi. Chúng ta hãy xem các câu kệ tiếng Pāḷi có đề cập đến tiếng OṂ sau đây:

Namo arahato sammā-sambuddhassa mahesino      

Namo uttama-dhammassa svākkhātasseva tenidha      

Namo mahā-saṅghassāpi visuddha-sīla-diṭṭhino          

Namo omātyāraddhassa ratanattayassa sādhukaṃ  

Đây là bốn câu mở đầu trong bài kệ TÁM CÂU NAMO (NAMOKĀRAṬṬHAKA) thường hay được đọc tụng như một bài hộ chú (paritta) của Phật giáo Thái Lan.  Ý nghĩa của các câu kệ này như sau: (Đọc tiếp…)

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 02/02/2015

SÁCH MỚI: KIM QUANG MINH TỐI THẮNG VƯƠNG KINH

KIM QUANG MINH TỐI THẮNG VƯƠNG KINH

KIM QUANG MINH TỐI THẮNG VƯƠNG KINH

Mật Tạng Bộ 1_ No.885 (Tr.505 _ Tr.511)

PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI KIM CƯƠNG TAM NGHIỆP TỐI THƯỢNG BÍ MẬT ĐẠI GIÁO VƯƠNG _QUYỂN THỨ BẢY_

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Phụng Đại Phu Thí Hồng Lô Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư (kẻ bầy tôi là) THI HỘ phụng chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Mật Tạng Bộ 1_ No.885 (Tr.499_ Tr.505)

PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI KIM CƯƠNG TAM NGHIỆP TỐI THƯỢNG BÍ MẬT ĐẠI GIÁO VƯƠNG _QUYỂN THỨ SÁU_

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Phụng Đại Phu Thí Hồng Lô Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư (kẻ bầy tôi là) THI HỘ phụng chiếu dịch

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Mật Tạng Bộ 1 _ No.885 (Tr.494_ Tr.499)

PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI KIM CƯƠNG TAM NGHIỆP TỐI THƯỢNG BÍ MẬT ĐẠI GIÁO VƯƠNG _QUYỂN THỨ NĂM_

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Phụng Đại Phu Thí Hồng Lô Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư (kẻ bầy tôi là) THI HỘ phụng chiếu dịch

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Mật Tạng Bộ 1_ No.885 (Tr.488 _ Tr.494)

PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI KIM CƯƠNG TAM NGHIỆP TỐI THƯỢNG BÍ MẬT ĐẠI GIÁO VƯƠNG _QUYỂN THỨ TƯ_

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Phụng Đại Phu Thí Hồng Lô Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư (kẻ bầy tôi là) THI HỘ phụng chiếu dịch

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Mật Tạng Bộ 1 _ No.885 (Tr.481 _ Tr.488)

PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI KIM CƯƠNG TAM NGHIỆP TỐI THƯỢNG BÍ MẬT ĐẠI GIÁO VƯƠNG _QUYỂN THỨ BA_

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Phụng Đại Phu Thí Hồng Lô Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư (kẻ bầy tôi là) THI HỘ phụng chiếu dịch

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Mật Tạng Bộ 1 _ No.885 (Tr.475 _ Tr.480)

PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI KIM CƯƠNG TAM NGHIỆP TỐI THƯỢNG BÍ MẬT ĐẠI GIÁO VƯƠNG _QUYỂN THỨ HAI_

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Phụng Đại Phu Thí Hồng Lô Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư (kẻ bầy tôi là) THI HỘ phụng chiếu dịch

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Mật Tạng Bộ 1 _ No.885 (Tr.469 _ Tr.475)

PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI KIM CƯƠNG TAM NGHIỆP TỐI THƯỢNG BÍ MẬT ĐẠI GIÁO VƯƠNG
(Tên Phạn của Kinh là: Śrī- sarva tathāgata- kāya-vak-citta rahasyād-vinirgama śrī guhya samājasya mahā-tantra-rājasya pūrvādhaḥ)
_QUYỂN THỨ NHẤT_

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Phụng Đại Phu Thí Hồng Lô Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư (kẻ bầy tôi là) THI HỘ phụng chiếu dịch

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 18/12/2014

PHẬT NÓI KINH THỦ HỘ ĐẠI THIÊN QUỐC THỔ _QUYỂN HẠ_

Mật Tạng Bộ 2– No. 999 (Tr. 518 ŠTr.519)

PHẬT NÓI KINH THỦ HỘ ĐẠI THIÊN QUỐC THỔ _QUYỂN HẠ_

Hán dịch: Tây Thiên Bắc Ấn Độ- Nước Ô Chấn Nẵng- Chùa Đế Thích Cung- Truyền Pháp Đại Sư- Tam Tạng Sa Môn được ban áo tía là THI HỘ phụng chiếu dịch

Việt dịch: Sa môn THÍCH QUẢNG TRÍ

Sưu tập Phạn Chú: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 18/12/2014

PHẬT NÓI KINH THỦ HỘ ĐẠI THIÊN QUỐC THỔ _QUYỂN TRUNG_

Mật Tạng Bộ 2 – No. 999 (Tr. 518 ŠTr.519)

PHẬT NÓI KINH THỦ HỘ ĐẠI THIÊN QUỐC THỔ _QUYỂN TRUNG_

Hán dịch: Tây Thiên Bắc Ấn Độ- Nước Ô Chấn Nẵng- Chùa Đế Thích Cung- Truyền Pháp Đại Sư- Tam Tạng Sa Môn được ban áo tía là THI HỘ phụng chiếu dịch

Việt dịch: Sa môn THÍCH QUẢNG TRÍ

Sưu tập Phạn Chú: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 18/12/2014

PHẬT NÓI KINH THỦ HỘ ĐẠI THIÊN QUỐC THỔ _QUYỂN THƯỢNG_

Mật Tạng Bộ 2 – No. 999 (Tr. 518 ŠTr.519)

PHẬT NÓI KINH THỦ HỘ ĐẠI THIÊN QUỐC THỔ _QUYỂN THƯỢNG_

Hán dịch: Tây Thiên Bắc Ấn Độ-Nước Ô Chấn Nẵng- Chùa Đế Thích Cung- Truyền Pháp Đại Sư- Tam Tạng Sa Môn được ban áo tía là THI HỘ phụng chiếu dịch

Việt dịch: Sa môn THÍCH QUẢNG TRÍ

Sưu tập Phạn Chú : HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 18/12/2014

DANH HIỆU KIM CƯƠNG GIÁO PHÁP CỦA THAI TẠNG

Mật Tạng Bộ 1_No.864B (Tr.203 _Tr.206)

DANH HIỆU KIM CƯƠNG GIÁO PHÁP CỦA THAI TẠNG

Hán văn: Chùa Thanh Long, viện Đông Tháp, Sa Môn A LA THA NẠI LÝ ĐỒ (Đường gọi là: NGHĨA THAO) tập

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 18/12/2014

ĐẠI NHẬT NHƯ LAI KIẾM ẤN

Mật Tạng Bộ 1 _ No.864A (Tr.195_ Tr.203)

ĐẠI NHẬT NHƯ LAI KIẾM ẤN

Sưu tập Thủ Ấn, phiên âm Phạn Chú và Việt dịch: VỌNG CHI _ HUYỀN THANH

Mật Tạng Bộ 1 _No.863 (Tr.193 _ Tr.195)

ĐẠI TỲ LÔ GIÁ NA KINH A XÀ LÊ CHÂN THẬT TRÍ PHẨM TRUNG A XÀ LÊ TRỤ A TỰ QUÁN MÔN

(Cũng có tên là Tứ Trùng Tự Luân Mạn Đồ La Thành Thân Quán.

Cũng gọi là Tam Trùng Bố Tự Thành Thân Mạn Đồ La Quán Hạnh)

Phạn Hán dịch: Chùa Tịnh Ảnh, viện Tỳ Khởi, Ngũ Bộ Trì Niệm Tăng DUY CẨN thuật Thành Nhập Lý Quỹ Nghi , một quyển

Phạn Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 18/12/2014

A ĐÔ LÊ ĐẠI MAN ĐỒ LA QUÁN ĐỈNH NGHI QUỸ

Mật Tạng Bộ 1_No. 862 (Tr.189_ Tr.193)

A ĐÔ LÊ ĐẠI MAN ĐỒ LA QUÁN ĐỈNH NGHI QUỸ

Phạn Hán dịch: Sa Môn CHÂN THƯỜNG ghi chép

Phạn Việt dịch: VỌNG CHI – HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 18/12/2014

TỲ LÔ GIÁ NA NGŨ TỰ CHÂN NGÔN TU TẬP NGHI QUỸ

Mật Tạng Bộ 1_ No.861 (Tr.188_ Tr.189)

TỲ LÔ GIÁ NA NGŨ TỰ CHÂN NGÔN TU TẬP NGHI QUỸ

Hán dịch: Tam Tạng BẤT KHÔNG KIM CƯƠNG (Amogha-vajra) phụng chiếu dịch

Việt dịch: VỌNG CHI_ HUYỀN THANH

Phục hồi Phạn Chú: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 18/12/2014

THỨ TỰ NGHI QUỸ TRÌ TỤNG CỦA KINH ĐẠI NHẬT

Mật Tạng Bộ 1 – No 860 (Tr.181 _ Tr.189)

THỨ TỰ NGHI QUỸ TRÌ TỤNG CỦA KINH ĐẠI NHẬT

Phạn Việt dịch: VỌNG CHI_ HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 18/12/2014

CÚNG DƯỜNG NGHI THỨC

Mật Tạng Bộ 1_ No.859 (Tr.177_ Tr.181)

CÚNG DƯỜNG NGHI THỨC

Phạn Việt dịch: VỌNG CHI_ HUYỀN THANH

Mật Tạng Bộ 1 -No 858 (Tr.177)

ĐẠI TỲ LÔ GIÁ NA LƯỢC YẾU TỐC TẬT MÔN NGŨ CHI NIỆM TỤNG PHÁP

Việt dịch: VỌNG CHI_ HUYỀN THANH

Phục hồi Phạn Chú: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 18/12/2014

ĐẠI NHẬT KINH LƯỢC NHIẾP NIỆM TỤNG TÙY HÀNH PHÁP

Mật Tạng Bộ 1_ No. 857 (Tr.176_ Tr.177)

ĐẠI NHẬT KINH LƯỢC NHIẾP NIỆM TỤNG TÙY HÀNH PHÁP

(Cũng có tên là Ngũ Chi Lược Niệm Tụng Yếu Hành Pháp)

Hán dịch: Chùa Đại Hưng Thiện_ Tam Tạng Sa Môn Đại Quảng Trí                   BẤT KHÔNG phụng chiếu dịch

Việt dịch: VỌNG CHI _ HUYỀN THANH

Sưu tập Thủ Ấn Phục hồi Phạn Chú: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 18/12/2014

ĐẠI TỲ LÔ GIÁ NA THÀNH PHẬT THẦN BIẾN GIA TRÌ KINH

Mật Tạng Bộ 1 -No 856 (Tr.174_ Tr.176)

ĐẠI TỲ LÔ GIÁ NA THÀNH PHẬT THẦN BIẾN GIA TRÌ KINH

Lược là: “Thất Chi Niệm Tụng Tùy Hành Pháp

Hán dịch: Tam Tạng Sa Môn Đại Quảng Trí BẤT KHÔNG

Việt dịch: VỌNG CHI – HUYỀN THANH

Sưu tập Thủ Ấn và phục hồi Phạn Chú: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 18/12/2014

THANH LONG TỰ QUỸ KÝ

Mật Tạng Bộ 1_No.855 (Tr.172 _ Tr.174)

THANH LONG TỰ QUỸ KÝ

Phạn Việt dịch: HUYỀN THANH

Mật Tạng Bộ 1 _No.853 (Tr.158 _ Tr.164)

KINH ĐẠI TỲ LÔ GIÁ NA THÀNH PHẬT THẦN BIẾN GIA TRÌ LIÊN HOA THAI TẠNG BỒ ĐỀ TRÀNG TIÊU XÍ PHỔ THÔNG CHÂN NGÔN TẠNG QUẢNG ĐẠI THÀNH TỰU DU GIÀ

_QUYỂN HẠ_

Hán dịch: Chùa Thanh Long_Sa Môn PHÁP TOÀN tập

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Mật Tạng Bộ 1 _ No.853 (Tr. 151_ Tr.158)

KINH ĐẠI TỲ LÔ GIÁ NA THÀNH PHẬT THẦN BIẾN GIA TRÌ LIÊN HOA THAI TẠNG BỒ ĐỀ TRÀNG TIÊU XÍ PHỔ THÔNG CHÂN NGÔN TẠNG QUẢNG ĐẠI THÀNH TỰU DU GIÀ

_QUYỂN TRUNG_

Hán dịch: Chùa Thanh Long_Sa Môn PHÁP TOÀN tập

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Mật Tạng Bộ 1 _No.853 (Tr.143 _ Tr.151)

KINH ĐẠI TỲ LÔ GIÁ NA THÀNH PHẬT THẦN BIẾN GIA TRÌ LIÊN HOA THAI TẠNG BỒ ĐỀ TRÀNG TIÊU XÍ PHỔ THÔNG CHÂN NGÔN TẠNG QUẢNG ĐẠI THÀNH TỰU DU GIÀ

_QUYỂN THƯỢNG_

Hán dịch: Chùa Thanh Long_Sa Môn PHÁP TOÀN tập

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 16/12/2014

ĐẠI TỲ LÔ GIÁ NA THÀNH PHẬT THẦN BIẾN KINH

Mật Tạng Bộ 1 _ No.852B (Tr.135 _ Tr.143)

ĐẠI TỲ LÔ GIÁ NA THÀNH PHẬT THẦN BIẾN KINH

_QUYỂN HẠ_

BỒ ĐỀ TRÀNG MẬT ẤN TIÊU XÍ MẠN ĐỒ LA PHẨM_ CHI HAI

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Mật Tạng Bộ 1 _ No.852B (Tr.127 _ Tr.135)

ĐẠI TỲ LÔ XÁ NA THÀNH PHẬT THẦN BIẾN GIA TRÌ KINH LIÊN HOA THAI TẠNG BI SINH MẠN ĐỒ LA QUẢNG ĐẠI THÀNH TỰU NGHI QUỸ
_QUYỂN THƯỢNG_

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 16/12/2014

ĐẠI TỲ LÔ GIÁ NA THÀNH PHẬT THẦN BIẾN KINH – A2

Mật Tạng Bộ 1_ No.852 (Tr.117 _ Tr.127)

ĐẠI TỲ LÔ GIÁ NA THÀNH PHẬT THẦN BIẾN KINH

_ QUYỂN THỨ HAI_

BỒ ĐỀ TRÀNG MẬT ẤN TIÊU XÍ MẠN ĐỒ LA PHẨM_ CHI HAI

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Mật Tạng Bộ 1_ No.852A (Tr.108 _ Tr.117)

ĐẠI TỲ LÔ GIÁ NA THÀNH PHẬT THẦN BIẾN GIA TRÌ KINH LIÊN HOA THAI TẠNG BI SINH MẠN ĐỒ LA QUẢNG ĐẠI THÀNH TỰU NGHI QUỸ

_PHƯƠNG TIỆN CÚNG DƯỜNG HỘI THỨ NHẤT_

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 14/12/2014

NIỆM TỤNG KẾT HỘ PHÁP PHỔ THÔNG CHƯ BỘ

Mật Tạng Bộ 1 – No 904 (Tr. 900 _Tr. 909)

NIỆM TỤNG KẾT HỘ PHÁP PHỔ THÔNG CHƯ BỘ

Hán văn: Tam Tạng KIM CƯƠNG TRÍ (Vajra-bodhi) truyền cho Đệ Tử đã được Quán Đỉnh.

Sưu tập Thủ Ấn, phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 14/12/2014

MƯỜI TÁM KHẾ ẤN

Mật Tạng Bộ 1_ No.900 (Tr.781_ Tr.783)

MƯỜI TÁM KHẾ ẤN

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch : HUYỀN THANH

Mật Tạng Bộ 1 _ No.899 (Tr.776 _ Tr.781)

KINH THANH TỊNH PHÁP THÂN TỲ LÔ GIÁ NA TÂM ĐỊA PHÁP MÔN THÀNH TỰU NHẤT THẾ TAM CHỦNG TẤT ĐỊA ĐÀ LA NI

Hán dịch: Ninh Hòa năm thứ 7, ngày 4 tháng 7 Canh Dần, Viện Bảo Thắng, CÁT TƯỜNG Kim Cang sao chép

Việt dịch: Chùa Liễu Quán, Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ

Phục hồi Phạn Chú : HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 14/12/2014

PHẬT NÓI KINH TỲ NẠI GIA

Mật Tạng Bộ 1 _ No.898 (Tr.773_ Tr.776)

PHẬT NÓI KINH TỲ NẠI GIA

Phạn Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 14/12/2014

KINH NHUY TỨ GIA

Mật Tạng Bộ 1_ No.897 (Tr.760_Tr.764)

KINH NHUY TỨ GIA (Sarva-maṇḍala-sāmānya-vidhāna-guhya-tantra)

[Cũng có tên là NGỌC TỨ GIA KINH (Guhya-tantra)]

QUYỂN THƯỢNG

QUYỂN TRUNG

QUYỂN HẠ

Hán dịch: Đời Đường, chùa Đại Hưng Thiện, Khai Phủ Nghi Đồng Tam Ty, Thí Hồng Lô Khanh_Tam Tạng Hoà Thượng phụng chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 13/12/2014

KIM CƯƠNG ĐỈNH DU GIÀ HỘ MA NGHI QUỸ

Mật Tạng Bộ 1 _ No.909 (Tr.920 _ Tr.924)

KIM CƯƠNG ĐỈNH DU GIÀ HỘ MA NGHI QUỸ

Phạn Hán dịch: Đặc Tiến Thí Hồng Lô Khanh_ Chùa Đại Hưng Thiện_ Tam Tạng Sa Môn Đại Quảng Trí BẤT KHÔNG phụng chiếu dịch

Phạn Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 13/12/2014

KIM CƯƠNG ĐỈNH DU GIÀ HỘ MA NGHI QUỸ

Mật Tạng Bộ 1 _ No.908 (Tr.916_ Tr.920)

KIM CƯƠNG ĐỈNH DU GIÀ HỘ MA NGHI QUỸ

_MỘT QUYỂN_

Hán dịch: Khai Phủ Nghi Đồng Tam Ty_ Đặc Tiến Thí Hồng Lô Khanh_ Túc Quốc Công, thực ấp gồm ba ngàn hộ_ Ban áo tía tặng Tư Không, tên thụy là Đại Giám, tên hiệu chính là Đại Quảng Trí_Chùa Đại Hưng Thiện_ Tam Tạng Sa Môn BẤT KHÔNG phụng chiếu dịch

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 13/12/2014

KIM QUANG MINH TỐI THẮNG SÁM NGHI

Đại Tạng Kinh_ Tập 46_ No.1946

KIM QUANG MINH TỐI THẮNG SÁM NGHI

Hán văn: Tống Truyền Thiên Đài Giáo Quán Tứ Minh Sa Môn TRI LỄ tập

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 13/12/2014

PHẬT ĐỈNH TÔN THẮNG ĐÀ LA NI NIỆM TỤNG NGHI QUỸ PHÁP

Mật Tạng Bộ 2_ No.972 (Tr.364_ Tr.368)

PHẬT ĐỈNH TÔN THẮNG ĐÀ LA NI NIỆM TỤNG NGHI QUỸ PHÁP

_MỘT QUYỂN_

Hán dịch: Khai Phủ Nghi Đồng Tam Ty_Đặc Tiến Thí Hồng Lô Khanh_ Túc Quốc Công, thực ấp gồm ba ngàn hộ_ Ban áo tía tặng Tư Không, tên thụy là Đại Giám, tên hiệu chính là Đại Quảng Trí_Chùa Đại Hưng Thiện_Tam Tạng Sa Môn BẤT KHÔNG phụng chiếu dịch

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

« Newer Posts - Older Posts »

Categories