Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 18/08/2015

NHẤT THIẾT NHƯ LAI DANH HIỆU ĐÀ LA NI

NHẤT THIẾT NHƯ LAI DANH HIỆU ĐÀ LA NI (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

NHẤT THIẾT NHƯ LAI DANH HIỆU ĐÀ LA NI

NHẤT THIẾT NHƯ LAI DANH HIỆU ĐÀ LA NI

Advertisements
Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 18/08/2015

LIÊN HOA NHÃN ĐÀ LA NI

LIÊN HOA NHÃN ĐÀ LA NI (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

LIÊN HOA NHÃN ĐÀ LA NI

LIÊN HOA NHÃN ĐÀ LA NI

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 18/08/2015

KIM THÂN ĐÀ LA NI

KIM THÂN  ĐÀ LA NI (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

KIM THÂN ĐÀ LA NI

KIM THÂN ĐÀ LA NI

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 15/08/2015

CHIÊN ĐÀN HƯƠNG THÂN ĐÀ LA NI

CHIÊN ĐÀN HƯƠNG THÂN ĐÀ LA NI (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

CHIÊN ĐÀN HƯƠNG THÂN ĐÀ LA NI

CHIÊN ĐÀN HƯƠNG THÂN ĐÀ LA NI

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 14/08/2015

TÚC MỆNH TRÍ ĐÀ LA NI

TÚC MỆNH TRÍ ĐÀ LA NI (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

TÚC MỆNH TRÍ ĐÀ LA NI

TÚC MỆNH TRÍ ĐÀ LA NI

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 14/08/2015

DIỆU SẮC ĐÀ LA NI

DIỆU SẮC ĐÀ LA NI (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

DIỆU SẮC ĐÀ LA NI

DIỆU SẮC ĐÀ LA NI

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 14/08/2015

BẠT TRỪ TỘI CHƯỚNG CHÚ VƯƠNG

BẠT TRỪ TỘI CHƯỚNG CHÚ VƯƠNG (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

BẠT TRỪ TỘI CHƯỚNG CHÚ VƯƠNG

BẠT TRỪ TỘI CHƯỚNG CHÚ VƯƠNG

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 14/08/2015

TỪ THỊ BỒ TÁT CHÂN NGÔN

TỪ THỊ BỒ TÁT CĂN BẢN CHÂN NGÔN (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

TỪ THỊ BỒ TÁT CĂN BẢN CHÂN NGÔN

TỪ THỊ BỒ TÁT CĂN BẢN CHÂN NGÔN

TỪ THỊ BỒ TÁT THỆ NGUYỆN ĐÀ LA NI (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

TỪ THỊ BỒ TÁT THỆ NGUYỆN ĐÀ LA NI

TỪ THỊ BỒ TÁT THỆ NGUYỆN ĐÀ LA NI

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 14/08/2015

PHỔ HIỀN ĐÀ LA NI

PHỔ HIỀN ĐÀ LA NI (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

PHỔ HIỀN ĐÀ LA NI

PHỔ HIỀN ĐÀ LA NI

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 14/08/2015

NHẤT THIẾT PHẬT MẪU TỐI THƯỢNG ĐÀ LA NI

NHẤT THIẾT PHẬT MẪU TỐI THƯỢNG ĐÀ LA NI (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

NHẤT THIẾT PHẬT MẪU TỐI THƯỢNG ĐÀ LA NI

NHẤT THIẾT PHẬT MẪU TỐI THƯỢNG ĐÀ LA NI

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 14/08/2015

THẤT PHẬT DƯỢC SƯ CHÚ LUÂN

THẤT PHẬT DƯỢC SƯ CHÚ LUÂN (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

THẤT PHẬT DƯỢC SƯ CHÚ LUÂN

THẤT PHẬT DƯỢC SƯ CHÚ LUÂN

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 14/08/2015

KIM SẮC BẢO QUANG DIỆU HẠNH THÀNH TỰU NHƯ LAI ĐÀ LA NI

KIM SẮC BẢO QUANG DIỆU HẠNH THÀNH TỰU NHƯ LAI ĐÀ LA NI (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

KIM SẮC BẢO QUANG DIỆU HẠNH THÀNH TỰU NHƯ LAI ĐÀ LA NI

KIM SẮC BẢO QUANG DIỆU HẠNH THÀNH TỰU NHƯ LAI ĐÀ LA NI

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 14/08/2015

BẢO SINH ĐÀ LA NI

BẢO SINH ĐÀ LA NI (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

BẢO SINH ĐÀ LA NI

BẢO SINH ĐÀ LA NI

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 10/08/2015

THÍ VÔ ÚY ĐÀ LA NI

THÍ VÔ ÚY ĐÀ LA NI (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

THÍ VÔ ÚY ĐÀ LA NI

THÍ VÔ ÚY ĐÀ LA NI

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 10/08/2015

PHÁP HOA PHỔ HIỀN ĐÀ LA NI

PHÁP HOA PHỔ HIỀN ĐÀ LA NI (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

PHỔ HIỀN ĐÀ LA NI

PHÁP HOA PHỔ HIỀN ĐÀ LA NI

ADAṆḌE  DAṆḌA-VATI  DAṆḌĀVARTANI  DAṆḌA-KUŚALE  DAṆḌA-SUDHĀRI_  SUDHĀRI  SUDHĀRA-PATI, BUDDHA  PAŚYANE_ SARVA  DHĀRAṆĪ  ĀVARTANI, SARVA  BHĀṢYĀVARTANI  SU-ĀVARTANI, SAṂGHA  PARĪKṢAṆI, SAṂGHA  NIRGHĀTANI  ASAṂGHE, SAṂGĀPAGATE, TRI-ADHVA-SAṂGHA  TULYA  PRĀPTA_ SARVA  SAṂGHA  SAMATI  KRĀNTE_ SARVA  DHARMA  SUPARĪKṢITE_ SARVA  SATVA  RUTA  KAUŚALYA  ANUGATE  SIṂHA-VIKRĪḌITE  SVĀHĀ

THÍCH CA MÂU NI PHẬT DIỆT ÁC THÚ VƯƠNG CĂN BẢN CHÚ (.PDF)

THÍCH CA MÂU NI PHẬT DIỆT ÁC THÚ VƯƠNG CĂN BẢN CHÚ

THÍCH CA MÂU NI PHẬT DIỆT ÁC THÚ VƯƠNG CĂN BẢN CHÚ

OṂ  NAMO  BHAGAVATE  DURGATE-PARIŚODHANI-RĀJĀYA  TATHĀGATĀYA  ARHATE  SAMYAKSAṂBUDDHĀYA TADYATHĀ: OṂ  ŚODHANI_  SARVA  PĀPAṂ  VIŚODHANI _ŚUDDHE  VIŚUDDHE _ SARVA  KARMA  ĀVARAṆA  VIŚUDDHE  KURU  SVĀHĀ

THÍCH CA MÂU NI PHẬT TỒI TÀ HIỂN CHÍNH ĐÀ LA NI (.PDF)

THÍCH CA MÂU NI PHẬT TỒI TÀ HIỂN CHÍNH ĐÀ LA NI

THÍCH CA MÂU NI PHẬT TỒI TÀ HIỂN CHÍNH ĐÀ LA NI

AMALE VIMALE NIRMALE_  MAṄGALE_ HIRAṆYA-GARBHE_  SAMANTA-BHADRE_ SARVĀRTHA  SĀDHANI_  PARAMĀRTHA  SĀDHANI_ MANASE  ACYUTE  VIRAJE_ AMṚTE BRAHMASVARE  PŪRṆE_ PŪRṆA  MANORATHE

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 07/08/2015

PHẬT ĐỈNH TÔN THẮNG ĐÀ LA NI

TÔN THẮNG ĐÀ LA NI

PHẬT ĐỈNH TÔN THẮNG ĐÀ LA NI (Phục hồi từ bản được khắc trên trụ đá Đinh Liễn)

NAMO BHAGAVATE TRAILOKYA PRATIVIŚIṢṬĀYA BUDDHĀYA BHAGAVATE TADYATHĀ: OṂ VIŚODHAYA VIŚODHAYA ASAMA SAMA SAMANTA AVABHĀSA SPHARAṆA GATI GAHĀNA SVABHĀVA VIŚUDDHE ABHIṢIṂCA TUMĀṂ SUGATA VARA VACANA AMṚTA ABHIṢEKAI ĀHARA ĀHARA ĀYUḤ SANDHĀRAṆĪ ŚODHAYA ŚODHAYA GAGANA VIŚUDDHE UṢṆĪṢA-VIJAYA VIŚUDDHE SAHASRA-RAŚMI SAṂSUDĪTI SARVA TATHĀGATA AVALOKANI ṢAṬ-PĀRAMITĀ PARIPŪRAṆI SARVA TATHĀGATA-HṚDAYA ADHIṢṬANA ADHIṢṬITE MAHĀ-MUDRĪ VAJRA-KĀYA SAṂHATANA VIŚUDDHE SARVA AVARAṆA PAYA DURGATI PARIŚUDDHE PRATINI VARTTĀYA ĀYUH ŚUDDHE SAMAYA ADHIṢṬITE MUṆI MUṆI VIMUṆI VIMUṆI MAṆI MAṆI MAHĀ-MAṆI TATHĀTĀ BHŪTA-KOṬI PARIŚUDDHE VISPHUṬA BUDDHI ŚUDDHE JAYA JAYA VIJAYA VIJAYA SMARA SMARA SARVA BUDDHA ADHIṢṬITA ŚUDDHE VAJRĪ VAJRA-GARBHE VAJRĀṂ BHAVATU MAMA… ŚARIRAṂ SARVA SATVĀNĀṂCA KĀYA PARIŚUDDHE SARVA GATI PARIŚUDDHE SARVA TATHĀGATA-ŚCA ME-SAMA ŚVASA YAṂTU SARVA TATHĀGATA-SAMA ŚVASA ADHIṢṬITE BUDDHAYA BUDDHYA VIBODHAYA VIBODHAYA SAMANTA PARIŚUDDHE SARVA GATI PARIŚUDDHE SARVA TATHĀGATA-HṚDAYA ADHIṢṬANA ADHIṢṬITE MAHĀ-MUDRĪ SVĀHĀ

Nam mô Đấng Thế Tôn! Đấng Thế Tôn Đại Giác cao cả của Tam Giới!
Như vậy: OM! Thanh tịnh, thanh tịnh không có gì sánh bằng. Tỏa sáng rực rỡ khắp nơi khiến cho muôn loài trong sáu nẻo luân hồi đều được thanh tịnh.
Hãy quán đỉnh cho con! Hỡi Đấng Thiện Thệ tối cao!
Hãy ban cho con lời thù thắng là câu Đại Thần Chú Quán Đỉnh Bất Tử.
Hãy nhiếp thọ! Nhiếp thọ cho con giữ gìn vững chắc thọ mệnh.
Thanh tịnh, thanh tịnh. Khiến cho thanh tịnh như hư không.
Phật Đỉnh Tôn Thắng khiến cho thanh tịnh, tỏa ngàn ánh sáng cảnh giác tất cả Như Lai.
Quán chiếu sáu Ba La Mật đều được đầy đủ.
Thần Lực Gia trì có tính như Đại Ấn của tất cả Như Lai Tâm hòa hợp với thân Kim Cương khiến cho thanh tịnh.
Khiến cho tất cả Nghiệp Chướng, Báo Chướng, Phiền Não Chướng đều được thanh tịnh.
Thọ mệnh tăng trưởng đều được thanh tịnh.
Thệ nguyện gia trì sự tịch mặc của ba Thừa, thâm nhập vào sự tịch mặc của ba Thừa, chứng đắc Pháp Bảo của ba Thừa.
Tính Chân Như Thật tế tràn đầy muôn ngàn thanh tịnh. Hiển hiện Tuệ Giác thanh tịnh. Thù thắng , thù thắng. Tôn Thắng, Tối Thắng. Niệm trì, niệm trì.
Thần Lực của tất cả chư Phật gia trì thanh tịnh khiến cho thân của con họ tên… có tính như Kim Cương, chứng Kim Cương Tạng và được thành Kim Cương.
Tất cả thân Hữu Tình đều được thanh tịnh.
Tất cả các nẻo đều được thanh tịnh.
Tất cả Như Lai đi đến an ủi chúng con.
Tất cả Như Lai an ủi gia trì khiến cho con được giác ngộ, được tỉnh ngộ. Khiến cho tất cả được giác ngộ, được tỉnh ngộ.
Khiến cho con được Tuệ Giác, được Trí Giác.
Khiến cho tất cả đều được Tuệ Giác, được Trí Giác.
Khắp nơi đều được thanh tịnh.
Tất cả các nẻo đều được thanh tịnh.
Thần Lực gia trì có tính như Đại Ấn của tất cả Như Lai Tâm khiến cho con thành tựu tự tính an lạc của Đại Niết Bàn.

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 07/08/2015

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA THÔNG MINH THẦN CHÚ

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA THÔNG MINH THẦN CHÚ (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA THÔNG MINH THẦN CHÚ

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA THÔNG MINH THẦN CHÚ

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 07/08/2015

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

PRAJÑĀ-PĀRAMITA HṚDAYA SŪTRAṂ (.PDF)
(BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH)

Phạn âm do Đức Quán Tự Tại Bồ Tát truyền trực tiếp cho Pháp Sư HUYỀN TRANG
Phục hồi và chú thích Phạn Văn: HUYỀN THANH

BÁT NHÃ TÂM KINH

BÁT NHÃ TÂM KINH

BÁT NHÃ CHÚ LUÂN

BÁT NHÃ TÂM KINH CHÚ LUÂN

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 07/08/2015

TRỪ CÁI CHƯỚNG BỒ TÁT TỰ TÂM ẤN ĐÀ LA NI

TỰ TÂM ẤN ĐÀ LA NI

TRỪ CÁI CHƯỚNG BỒ TÁT TỰ TÂM ẤN ĐÀ LA NI

TRỪ CÁI CHƯỚNG BỒ TÁT TỰ TÂM ẤN ĐÀ LA NI (.PDF)

_Trừ Cái Chướng Bồ Tát nói Tự Tâm Ấn Đà La Ni là:

NAMO  BHAGAVATE  NAVANAVATĪNĀṂ-SAMYAKSAṂBUDDHA-KOṬĪN- AYUTA  ŚATA-SAHASRA GAṄGA-NADĪ  VĀLUKĀSAMĀNĀṂ

NAMAḤ  SARVA  NĪVARAṆA-VIṢKAṂBHIṆI  BODHISATVĀYA

OṂ_ TURU TURU, SARVA ĀVARAṆA VIŚODHANI, SARVA TATHĀGATA-ĀYUḤ-PĀLANI  VIPULE  NIRMALE, SARVA SIDDHA  NAMASKṚTE, BHARA BHARA, SARVA SATVĀVALOKINI  HŪṂ, SARVA NĪVARAṆA-VIṢKAṂBHIṆI, SARVA PĀPA VIŚODHANI  SVĀHĀ

Tu trì Tự Tâm Ấn Đà La Ni này hay dứt trừ tất cả phiền não. Hay trừ diệt 5 loại Cái Chướng là: Phiền Não Chướng, Nghiệp Chướng, Sinh Chướng, Pháp Chướng…rồi khiến cho tất cả nghiệp khổ phiền não thảy đều tiêu diệt.

_ĐỊA TẠNG BỒ TÁT CHÚ LUÂN (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

ĐỊA TẠNG ĐÀ LA NI

THÁNH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT ĐÀ LA NI
Cụ Túc Thủy Hỏa Cát Tường Quang Minh Đại Ký Minh Chú Tổng Trì Chương Cú

_NGHI THỨC TU TRÌ LỤC ĐỊA TẠNG BỒ TÁT PHÁP (.PDF)

LỤC ĐỊA TẠNG

LỤC ĐỊA TẠNG MẠN ĐÀ LA

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 07/08/2015

THIÊN CHUYỂN ĐÀ LA NI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT CHÚ

THIÊN CHUYỂN ĐÀ LA NI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT CHÚ .(PDF)

Phục hồi và chú giải Phạn Văn: HUYỀN THANH

THIÊN CHUYỂN ĐÀ LA NI

THIÊN CHUYỂN ĐÀ LA NI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT CHÚ

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 07/08/2015

THẬP NHẤT DIỆN QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT TÂM MẬT NGÔN

Thập Nhất Diện Quan Âm

ĐẠI CHÚ THẬP NHẤT DIỆN

_ Đại Chú 1:

Namo ratna-trayāya (Quy mệnh Tam Bảo)

Namaḥ Ārya-jñāna-sāgara-vairocana-vyūha-rājāya tathāgatāya arhate samyaksaṃbuddhāya

(Kính lễ Thánh Trí Hải Biến Chiếu Trang Nghiêm Vương Như Lai Ứng Cúng Chính Đẳng Chính Giác)

Namaḥ sarva tathāgatebhyaḥ arhatebhyaḥ samyaksaṃbuddhebhyaḥ

(Kính lễ tất cả Như Lai Đẳng, Ứng Cúng Đẳng, Chính Đẳng Chính Giác Đẳng)

Namaḥ Ārya-avalokiteśvarāya bodhisatvāya mahā-satvāya mahā-kāruṇikāya

(Kính lễ Bậc có Tâm Đại Bi là Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát)

Tadyathā (Như vậy) Oṃ (cảnh giác) dhara dhara (gia trì cho ta và người) dhiri dhiri (người gia trì không kể nam nữ) dhuru dhuru (Lóe sáng, gom giữ đề mục) iti vati (năng lực tự nhiên: hư không, gió, mặt trời, mặt trăng … như vậy) cale cale (lay động, lay động) pracale pracale (lay động khắp, lay động khắp) kusume kusuma-bala (sức mạnh của bông hoa bên trong bông hoa) jiti jvalam(thâu nhiếp ánh sáng) āpanāya (xuất tức quán: quán sát hơi thở ra vào)  svāhā (quyết định thành tựu)

Thập Nhất Diện Quan Âm

ĐẠI CHÚ THẬP NHẤT DIỆN

_Đại Chú 2:

Namo ratna-trayāya

Namaḥ Ārya-jñāna-sāgara-vairocana-vyūha-rājāya tathāgatāya arhate samyaksaṃbuddhāya

Namaḥ sarva tathāgatebhyaḥ arhatebhyaḥ samyaksaṃbuddhebhyaḥ

Namaḥ Ārya-avalokiteśvarāya bodhisatvāya mahā-satvāya mahā-kāruṇikāya

Tadyathā (Như vậy) Oṃ (cảnh giác) dhara dhara (gia trì cho ta và người) dhiri dhiri (người gia trì không kể nam nữ) dhuru dhuru (Lóe sáng, gom giữ đề mục) iti vati (năng lực tự nhiên: hư không, gió, mặt trời, mặt trăng … như vậy) cale cale (lay động, lay động) pracale pracale (lay động khắp, lay động khắp) kusume kusuma-bale citi jvalam (hiểu biết lưu ý đến ánh sáng bên trong sức mạnh của bông hoa bên trong bông hoa) āpanāya (Theo hơi thở ra vào) iri (Che chở triệt để) miri (Ngăn cản chận đứng) ciri (Sự gây thương tích, giết chết)

Parama-śuddha-satva mahā-kāruṇika svāhā (Quyết định thành tựu Bậc Chí Thượng Thanh Tịnh Hữu Tình có đầy đủ Tâm Đại Bi )

Thập Nhất Diện Quan Âm

ĐẠI CHÚ THẬP NHẤT DIỆN

_Đại Chú 3:

Namo ratna-trayāya (Quy mệnh Tam Bảo)

Namo bhagavate mahā-kāruṇika-vajra-sāra-paramarthani tathāgatāya arhate samyaksaṃbuddhāya (Quy mệnh Đức Thế Tôn Đại Bi Kiên Cố Tối Thắng Nghĩa Như Lai Ứng Cúng Chính Đẳng Chính Giác)

Tadyathā (Như vậy) Oṃ (Cảnh giác) Dhara dhara (Gia trì cho ta và người) Dhiri dhiri (Người trì Chú không kể nam nữ)dhuru dhuru (Lóe sáng, tỏa sáng, gom giữ đề mục) iti vati (Năng lực thiên nhiên như vậy) cale cale (Lay động) pracale pracale (Lay động khắp) sarva kleśa (Tất cả phiền não) sarva karma-avaraṇani (Tất cả chướng ngại của nghiệp) śuddhe śuddhe (Tinh lọc, thanh tịnh) viśuddhe viśuddhe (Khiến cho thanh tịnh, tinh lọc hoàn toàn) gagana-svabhāva viśuddhe (Thanh tịnh như tự tính của hư không) svāhā (Quyết định thành tựu)

Mật Tạng Bộ 3_ No.1192 (Tr.915_Tr.924)

KINH DIỆU CÁT TƯỜNG BÌNH ĐẲNG TỐI THƯỢNG QUÁN MÔN ĐẠI GIÁO VƯƠNG (.PDF)
_QUYỂN THỨ BA_

Hán dịch: Đời Tống, Quốc Sư của Khiết Đan, Tam Tạng Pháp Sư của nước Ma Kiệt Đà Trung Thiên Trúc là TỪ HIỀN dịch
Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 02/08/2015

THỦ LĂNG NGHIÊM TÂM CHÚ

Lăng Nghiêm Tâm Chú

Thủ Lăng Nghiêm Tâm Chú (Đại Quảng Trí Bất Không truyền dạy)

LAṂ_ OṂ ANALE ANALE _ VIŚADA VIŚADA _ BANDHA BANDHA _ BANDHANI BANDHANI _ VAIRA VAJRAPĀṆI PHAṬ_ HŪṂ BHRŪṂ PHAṬ _ SVĀHĀ

Lăng Nghiêm Tâm Chú

Thủ Lăng Nghiêm Tâm Chú (Bát Lạt Mật Đế truyền dạy)

OṂ_ ANALE VIŚUDDHE _ VAIRA VAJRADHĀRI _ BANDHA BANDHANI _ VAJRAPĀṆI PHAṬ_ HŪṂ ṬRŪṂ PHAṬ_ SVĀHĀ

Lăng Nghiêm Tâm Chú

Thủ Lăng Nghiêm Tâm Chú (Đức Phật Sống NẶC NA truyền dạy)

OṂ_ ANALE ANALE _ VIŚUDDHE VIŚUDDHE _ VIRE VIRE _ SOME SOME _ VAJRADHĀRIṆI _ CCHINDHA CCHINDHA _ BHINDHA BHINDHA _ VAJRAPĀṆI HŪṂ PHAṬ_ SVĀHĀ HŪṂ ṬRŪṂ BANDHA PHAṬ_ SVĀHĀ

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 02/08/2015

ĐẠI TÙY CẦU VÔ NĂNG THẮNG PHI ĐẠI TÂM CHÂN NGÔN

_ĐẠI TÙY CẦU VÔ NĂNG THẮNG PHI ĐẠI TÂM CHÂN NGÔN (.PDF)

Biên dịch: HUYỀN THANH

_NGHI THỨC THỌ TRÌ ĐẠI TÙY CẦU TỨC ĐẮC ĐÀ LA NI (.PDF)

Mật Tạng Bộ 3_ No.1192 (Tr.805_Tr.910)

KINH DIỆU CÁT TƯỜNG BÌNH ĐẲNG TỐI THƯỢNG QUÁN MÔN ĐẠI GIÁO VƯƠNG (.PDF)
_QUYỂN THỨ NHẤT_

Mật Tạng Bộ 3_ No.1192 (Tr.910_Tr.915)

KINH DIỆU CÁT TƯỜNG BÌNH ĐẲNG TỐI THƯỢNG QUÁN MÔN ĐẠI GIÁO VƯƠNG (.PDF)
_QUYỂN THỨ HAI_

Hán dịch: Đời Tống, Quốc Sư của Khiết Đan, Tam Tạng Pháp Sư của nước Ma Kiệt Đà Trung Thiên Trúc là TỪ HIỀN dịch
Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Mật Tạng 3_ No.1189 (Tr.820_Tr.826)

PHẬT NÓI KINH NGHĨA TÊN CHÂN THẬT TỐI THẮNG CỦA VĂN THÙ BỒ TÁT (.PDF)

Hán dịch: Quang Lộc Đại Phu Đại Tư Đồ_Tam Tạng Pháp Sư  SA LA BA phụng chiếu dịch
Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 18/07/2015

THÁNH ĐA LA BỒ TÁT PHẠN TÁN

Mật Tạng Bộ 3_ No.1107 (Tr.478_Tr.478)

THÁNH ĐA LA BỒ TÁT PHẠN TÁN (.PDF)

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Hồng Lô Khanh_Truyền Pháp Đại Sư (kẻ bầy tôi là) THI HỘ phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 15/07/2015

PHẬT NÓI KINH THƯỜNG CÙ LỢI ĐỘC NỮ ĐÀ LA NI CHÚ

Mật Tạng Bộ 4_ No.1265 (Tr.294_Tr.295)

PHẬT NÓI KINH THƯỜNG CÙ LỢI ĐỘC NỮ ĐÀ LA NI CHÚ (.PDF)

Hán dịch: Tam Tạng CÙ ĐA
Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 13/07/2015

KINH KIM CƯƠNG QUANG DIỆM CHỈ PHONG VŨ ĐÀ LA NI

Mật Tạng Bộ 2_ No.1027B (Tr.735_Tr.741)

KINH KIM CƯƠNG QUANG DIỆM CHỈ PHONG VŨ ĐÀ LA NI (.PDF)

Hán dịch: Đời Đường_ Nam Thiên Trúc Tam Tạng Pháp Sư BỒ ĐỀ LƯU CHÍ (Bodhiruci)
Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 13/07/2015

KINH KIM CƯƠNG QUANG DIỆM CHỈ PHONG VŨ ĐÀ LA NI

Mật Tạng Bộ 2_ No.1027A (Tr.728_Tr.734)

KINH KIM CƯƠNG QUANG DIỆM CHỈ PHONG VŨ ĐÀ LA NI (.PDF)

Hán dịch: Đại Đường_ Nam Ấn Độ Tam Tạng BỒ ĐỀ LƯU CHÍ (Bodhiruci)
Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 07/07/2015

KINH XUẤT SINH VÔ BIÊN MÔN ĐÀ LA NI

Mật Tạng Bộ 2 _ No.1018 (Tr.702_ Tr.706)

KINH XUẤT SINH VÔ BIÊN MÔN ĐÀ LA NI (.PDF)
(Ananta-mukha nirhāra-dhāraī sūtra)

Hán dịch: Núi Chung Nam, chùa Chí Tướng_Thượng Tọa Tướng Quân Sư TRÍ NGHIÊM phiên dịch lần nữa
Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 05/07/2015

BỘ MẬT GIÁO

MẬT TẠNG

Gồm các bản dịch phần Mật Giáo Bộ của Đại Chánh Tạng
(Esoteric Sutras from Taisho Tripitaka [No.848 ~ No.1420] with reconstructed Sanskrit mantras)

=====================================================

MẬT GIÁO CHƯ TÔN NGŨ BỘ

Tập 1: Như Lai Phật Bộ || Tập 2: Chư Bồ Tát Bộ || Tập 3: Quán Âm Pháp Bộ || Tập 4: Kim Cương Minh Vương Bộ || Tập 5: Chư Thiên Hộ Pháp Bộ _Q.1 | Chư Thiên Hộ Pháp Bộ _Q.2

=====================================================

ĐẠI CHÁNH TÂN TU ĐẠI TẠNG KINH

Một số bản kinh ngoài Bộ Mật Giáo được dịch từ Đại Chánh Tạng

=====================================================

GIA HƯNG ĐẠI TẠNG KINH

Chú Loại || Giải Oán Kết Trong Một Trăm Đời || Phổ Hiền Hạnh Nguyện || Sinh Thiên Thập Giới || Tiêu Tai Cát Tường

=====================================================

VẠN TỰ TỤC TẠNG KINH

Một số bản kinh được dịch từ Tục Tạng

=====================================================

PHÁP KINH ĐẠI BỘ

Acala (Bất Động) || Amitābha (A Di Đà) || Avalokiteśvara (Quán Tự Tại) || Bhaiṣajyaguru (Dược Sư) || Cuṅdhe (Chuẩn Đề) || Dāna (Thí Thực) || Kṣitigarbha (Địa Tạng) || Mañjuśrī (Văn Thù) || Maṇḍala (Đàn Thành) || Mahāpratisāra (Đại Tùy Cầu) || Maitreya (Di Lặc) ||Mayūra (Khổng Tước) || Thủ Ấn (Mudrā) || Nāgarāja (Long Vương) || Pañcamantra (Ngũ Bộ Chú) || Prajñāpāramitā (Bát Nhã) || Saddharma Puṇḍarīka (Pháp Hoa) || Samantabhadra (Phổ Hiền) || Sitātapatrā (Bạch Tản Cái) || Sussidhikara-sūtra (Tô Tất Địa) || Tārā (Đa La) || Uṣṇīṣa (Phật Đỉnh) || Uṣṇīṣa-vijaya (Tôn Thắng) || Ucchuṣma (Uế Tích) || Vairocana (Đại Nhật) || Vajraśekhara (Kim Cương Đỉnh) || Vasudhāra (Trì Thế) || Vidyārajā (Minh Vương) || Śarīra (Xá Lợi) ||Śrīmahādevī (Cát Tường Thiên) || Śūraṃgama (Lăng Nghiêm)|| Ākāśagarbha (Hư Không Tạng) || Bản Tôn Trường Thọ || Quán Âm Bảo Điển || Āṭvaka (A Tra Bạc Câu) || Vajradhātu-Maṇḍala (Kim Cương Giới) || Garbhadhātu-Maṇḍala (Thai Tạng Giới) || Suvarṇaprabhāsa (Kim Quang Minh) || Nakṣatra (Tinh Tú Pháp Kinh) || Vairocana Mantra (Quang Minh Chân Ngôn) || Marīci (Ma Lợi Chi) || Sahasrabhuja-locana (Thiên Thủ Thiên Nhãn)


=====================================================

CÔNG CỤ HỖ TRỢ

 1. Software gõ chữ Phạn SIDDHAM & LANTSA

 2. Software gõ chữ & từ điển tra cứu chữ HÁN & NÔM

 3. Sách học viết chữ Phạn SIDDHAM & LANTSA

 4. Hướng dẫn gõ và viết chữ TÂY TẠNG

=====================================================

XEM TOÀN BỘ BLOG THEO TRANG

Trang: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |


=====================================================

LƯU Ý KHI TẢI TÀI LIỆU VỀ TRANG KHÁC

+ Giữ nguyên nội dung, tên tác giả, dịch giả và ghi nguồn kinhmatgiao.wordpress.com.
+ Các trang nhận Donation hoặc kinh doanh vui lòng không post lại tư liệu từ đây.
+ [Một số lưu ý khác…]

=====================================================

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 03/07/2015

PHẬT NÓI KINH NHẤT HƯỚNG XUẤT SINH BỒ TÁT

Mật Tạng Bộ 2 _ No.1017 (Tr.698_ Tr.702)

PHẬT NÓI KINH NHẤT HƯỚNG XUẤT SINH BỒ TÁT (.PDF)

Hán dịch: Đời Tùy_ Thiên Trúc Tam Tạng XÀ NA QUẬT ĐA (Jñāna-gupta)
Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 03/07/2015

CẤU TRÚC MẠN-ĐÀ-LA NGŨ TRÍ NHƯ LAI

CẤU TRÚC MẠN-ĐÀ-LA NGŨ TRÍ NHƯ LAI (.PDF)

Biên soạn: Trần Ngọc Nguyên
Ngu Tri Nhu Lai

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 03/07/2015

MẬT TẠNG _BỘ 4_(No.1199 ~ No.1420) _Bản Unicode _2015

MẬT TẠNG _Bộ 4 _(No.1199 ~ No.1420) _Bản Unicode _2015
* Độc giả tải về nếu thấy link bị lỗi, vui lòng comment bên Facebook Kinh Mật Giáo
** Những kinh màu đỏ là những kinh chưa được dịch

 • 1221, Thanh Sắc Đại Kim Cương Dược Xoa Tích Quỷ Ma Pháp ( Diệc Danh Tích Quỷ Thù Pháp ), 1 quyển, [ Đường Không Kỳ thuật ]
 • 1251, Hồng Ca Đà Dã Nghi Quỹ, 3 quyển, [ Đường Kim Cương Trí dịch ]
 • 1272, Kim Cương Tát Đỏa Thuyết Tần Na Dạ Ca Thiên Thành Tựu Nghi Quỹ Kinh, 4 quyển, [ Tống Pháp Hiền dịch ]
 • 1278, Ca Lâu La Cập Chư Thiên Mật Ngôn Kinh, 1 quyển, [ Đường Bát Nhã Lực dịch ]
 • 1299, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Cập Chư Tiên Sở Thuyết Cát Hung Thời Nhật Thiện Ác Túc Diệu Kinh, 2 quyển, [ Đường Bất Không dịch ]
 • 1300, Ma Đăng Ca Kinh, 2 quyển, [ Ngô Trúc Luật Viêm Chi Khiêm cộng dịch ]
 • 1301, Xá Đầu Gián Thái Tử Nhị Thập Bát Túc Kinh ( Nhất Danh Hổ Nhĩ Kinh ), 1 quyển, [ Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch ]
 • 1308, Thất Diệu Nhương. Tai Quyết, 2 quyển, [ Đường Kim Câu Xá soạn ]
 • 1331, Phật Thuyết Quán Đảnh Kinh, 12 quyển, [ Đông Tấn Bạch Thi Lê Mật Đa La dịch ]
 • 1332, Thất Phật Bát Bồ Tát Sở Thuyết Đại Đà La Ni Thần Chú Kinh, 4 quyển, [ Thất dịch ]
 • 1335, Đại Cát Nghĩa Thần Chú Kinh, 4 quyển, [ Nguyên Ngụy Đàm Diệu dịch ]
 • 1336, Đà La Ni Tạp Tập, 10 quyển, [ Thất dịch ]
 • 1339, Đại Phương Đẳng Đà La Ni Kinh, 4 quyển, [ Bắc Lương Pháp Chúng dịch ]
 • 1340, Đại Pháp Cự Đà La Ni Kinh, 20 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]
 • 1341, Đại Uy Đức Đà La Ni Kinh, 20 quyển, [ Tùy Xà Na Quật Đa dịch ]
 • 1342, Phật Thuyết Vô Nhai Tế Tổng Trì Pháp Môn Kinh, 1 quyển, [ Tây Tần Thánh Kiên dịch ]
 • 1419, Phật Thuyết tạo Tượng Lượng Độ Kinh Giải, 1 quyển, [ Thanh Công Bố Tra Bố dịch Giải ]
 • 1420, Thọ Ngũ Minh Luận, 2 quyển,

_HẾT_

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 03/07/2015

MẬT TẠNG _BỘ 3 _(No.1030 ~ No.1198) _Bản Unicode _2015

MẬT TẠNG _Bộ 3 _(No.1030 ~ No.1198) _Bản Unicode _2015
* Độc giả tải về nếu thấy link bị lỗi, vui lòng comment bên Facebook Kinh Mật Giáo
** Những kinh màu đỏ là những kinh chưa được dịch

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 02/07/2015

MẬT TẠNG _BỘ 2 (No.918 ~ No.1029) _Bản Unicode _2015

MẬT TẠNG _Bộ 2 (No.918 ~ No.1029) _Bản Unicode _2015
* Độc giả tải về nếu thấy link bị lỗi, vui lòng comment bên Facebook Kinh Mật Giáo
** Những kinh màu đỏ là những kinh chưa được dịch

 • 0958, Kim Cương Đảnh Kinh Nhất Tự Đảnh Luân Vương Nghi Quỹ Âm Nghĩa, 1 quyển, [Đường Bất Không dịch]
Đăng bởi: Tống Phước Khải | 01/07/2015

MẬT TẠNG _BỘ 1_(No.848 ~ No.917) _Bản Unicode _2015

MẬT TẠNG _Bộ 1 _(No.848 ~ No.917) _Bản Unicode _2015
* Độc giả tải về nếu thấy link bị lỗi, vui lòng comment bên Facebook Kinh Mật Giáo
** Những kinh màu đỏ là những kinh chưa được dịch

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 01/07/2015

CHƯ THIÊN HỘ PHÁP BỘ _Quyển 2 (Bản cập nhật 2015)

CHƯ THIÊN HỘ PHÁP BỘ _Q.2 (.PDF)

Bản cập nhật tháng 6/2015

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 01/07/2015

CHƯ THIÊN HỘ PHÁP BỘ _Quyển 1 (bản cập nhật 2015)

CHƯ THIÊN HỘ PHÁP BỘ _Q.1 (.PDF)

Bản cập nhật tháng 6/2015

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 30/06/2015

CHƯ BỒ TÁT BỘ

CHƯ BỒ TÁT BỘ (.PDF)

Bản cập nhật 6/2015

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 30/06/2015

A DI ĐÀ PHÁP KINH

A DI ĐÀ PHÁP KINH (.PDF)

Bản cập nhật 6/2015

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 29/06/2015

PHẬT NÓI KINH ĐẠI TAM MA NHẠ

Đại Tạng Kinh_ Tập 1_ No.19

PHẬT NÓI KINH ĐẠI TAM MA NHẠ (.PDF)

(Mahā-samāja-sūtra: Đại Tập Hội Kinh)

Hán dịch: Tây Thiên dịch Kinh Tam Tạng_Triều Tán Đại Phu Thí Hồng Lô Khanh_ Truyền Giáo Đại Sư (kẻ bầy tôi là) PHÁP THIÊN phụng chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

—————————————————–

Các bản kinh được sắp xếp tương đồng:

– Trường A Hàm: Đại hội kinh

– Bản Sanskrit: Mahā-samāja-sūtra

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 28/06/2015

ĐÔNG MẬT THẬP TAM PHẬT CHÂN NGÔN ĐÀ LA NI

ĐÔNG MẬT THẬP TAM PHẬT CHÂN NGÔN ĐÀ LA NI (.PDF)

(Mật Nghiêm Đại Hải Thập Tam Tôn Như Lai Thánh Chúng Chân Ngôn)

Hán Văn: Không rõ tác giả

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 27/06/2015

NGHI THỨC TRÌ TỤNG HẰNG NGÀY DÀNH CHO PHẬT TỬ TẠI GIA

NGHI THỨC TRÌ TỤNG HẰNG NGÀY DÀNH CHO PHẬT TỬ TẠI GIA (.PDF)

Biên soạn: Trần Ngọc Nguyên
(Tổng hợp và biên soạn dựa theo nghi thức của Chân Ngôn Tông – Nhật Bản)

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 22/06/2015

CA LÂU LA

CA LÂU LA (.PDF)

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 19/06/2015

ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT

ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT (.PDF)

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 19/06/2015

ĐẾ THÍCH THIÊN

ĐẾ THÍCH THIÊN (.PDF)

« Newer Posts - Older Posts »

Categories