Vạn Tân Toản Tục Tạng Kinh_ Tập 2_ No.181

ĐẠI THÁNH DIỆU CÁT TƯỜNG BỒ TÁT TỐI THẮNG UY ĐỨC BÍ MẬT BÁT TỰ ĐÀ LA NI TU HÀNH NIỆM TỤNG THỨ ĐỆ NGHI QUỸ (.PDF)

Sưu tập Thủ Ấn, phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements
Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 08/12/2015

KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN BIẾN CHÂN NGÔN

Mật Tạng Bộ 3_ No.1092 (Tr.250_ Tr.254)

KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN BIẾN CHÂN NGÔN

_QUYỂN THỨ NĂM_ (.PDF)

Hán dịch: Đại Đường_Thiên Trúc Tam Tạng BỒ ĐỀ LƯU CHÍ (Bodhi-ruci: Giác Ái, hay Dharma-ruci: Pháp Ái)

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 24/11/2015

Những nghiên cứu về pháp thực hành bí truyền của Theravāda

Những nghiên cứu về pháp thực hành bí truyền của Theravāda (.PDF)

Tống Phước Khải

“Theravāda  Tantra”,  hay “esoteric practices of Theravāda ” là những thuật ngữ mà các học giả phương tây sử dụng để gọi các pháp hành mang tính bí truyền của hệ thống Phật giáo Nam truyền mà họ đã phát hiện ra khi nghiên cứu thực tế tại các thiền lâm hoặc tự viện thuộc hệ thống này. Từ này trong tiếng Việt tạm dịch ra là “Mật Pháp của Theravāda . Nội dung những khám phá cho thấy phương pháp thực hành có những nét đặc thù, tương tự như pháp hành Tantra của Ấn Độ Giáo hoặc của Kim Cương Thừa và hoàn toàn khác  biệt với những giáo lý phổ biến được rộng truyền qua sách vở và các bài giảng thông thường của truyền thống Theravāda (Xem tiếp)

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 23/11/2015

PHẬT NÓI KINH THỦ LĂNG NGHIÊM TAM MUỘI

Đại Tạng Kinh _ Tập 15 _ No.642

PHẬT NÓI KINH THỦ LĂNG NGHIÊM TAM MUỘI (.PDF)

_QUYỂN THƯỢNG_

_QUYỂN HẠ_

Hán dịch: Đời Hậu Tần_Nước Quy Tư (Kucina)_ Tam Tạng CƯU MA LA THẬP (Kumāra-jīva)
Việt dịch: HUYỀN THANH

(Bản cập nhật mới nhất, có đối chiếu từ ngữ Phạn Văn)

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 04/11/2015

SỰ MÔ TẢ TỊNH ĐỘ CỦA CHƯ PHẬT TRONG TẠNG PĀLI

SỰ MÔ TẢ TỊNH ĐỘ CỦA CHƯ PHẬT TRONG TẠNG PĀLI

Tống Phước Khải

Tịnh Độ hay Quốc Độ của Chư Phật là từ dùng để chỉ Thế Giới đẹp đẽ, thanh tịnh, tôn nghiêm, là nơi các Đức Phật cùng hàng Thánh Giả và các Tín Chúng cư ngụ. Từ này khá xa lạ đối với nhiều tín đồ theo truyền thống Phật giáo Nam Truyền Theravāda. Theo quan niệm thông thường của truyền thống Theravāda thì ngoài những Đức Phật quá khứ đã nhập diệt và những Đức Phật tương lai chưa ra đời, thì trong thời điểm hiện tại không tồn tại một Đức Phật nào khác. Cũng theo quan niệm này, hiện tại ngoài quả địa cầu của chúng ta ra không còn tồn tại một lãnh địa nào khác của Chư Phật. Do đó, khi đề cập đến những Quốc Độ của Chư Phật nằm ngoài trái đất hoặc ngoài vũ trụ này sẽ có những ý kiến không tán đồng.

Tuy nhiên, qua việc khảo sát tam tạng Pāli, nhiều học giả phương tây đã phát hiện ra những văn bản trong tạng đề cập đến những Quốc Độ của Chư Phật.  Thế Giới tôn nghiêm này đã được ghi nhận rất chi tiết trong chương  Buddhāpadāna của kinh Apadāna thuộc  Khuddaka Nikāya (Tiểu Bộ) của tạng Pāli. Giáo sư K.R. Norman, một học giả hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu văn học Pāli, đã nhận xét về  Buddhāpadāna rằng: “Trong đoạn  này Đức Phật đã kể về những Quốc Độ của các Chư Phật (Buddhakkhettas), đó là những miền đất lý tưởng của sự mỹ lệ, là nơi các Đức Phật cư ngụ. Một bức tranh  phác họa hình ảnh các Đức Phật chất vấn với nhau, cũng đề cập đến các đệ tử chất vấn các Chư Phật và ngược lại (K.R. Norman, 1983, tr.90). Sau đây chúng ta sẽ khảo sát văn bản  Buddhāpadāna và các văn bản liên quan trong tạng Pāli để tìm hiểu về vấn đề này.

1. Số lượng Quốc Độ của Chư Phật là vô số (Đọc tiếp…)

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 25/10/2015

CHÚ LUÂN ĐÀN TRƯỜNG

CHÚ LUÂN ĐÀN TRƯỜNG (.PDF)

Mantra Cakra Maṇḍala

Soạn dịch: HUYỀN THANH

_Chú Luân (Mantra Cakra) nghĩa là đem chữ của Chú viết thành hình bánh xe, voay vòng theo bên phải (chiều xoay của kim đồng hồ), chuyển chẳng ngưng… hàm chứa nghĩa Pháp Luân thường chuyển với viên mãn cát tường.
_Đàn Trường (Maṇḍala): về mặt Lý của Mật Pháp thì Đàn Trường có bốn loại:
1_Tô vẽ đầy đủ dung mạo, tướng tốt của các Tôn thì xưng là Đại Mạn Trà La (Mahā-maṇḍala còn gọi là Tôn Hình Mạn Trà La)
2_Tam Muội Gia (Samaya) của các Tôn tức vẽ bày nhóm vật khí cầm tay hoặc tay kết Thủ Ấn… biểu thị cho Bản Thệ, thì xưng là Tam Muội Gia Mạn Trà La (Samayamaṇḍala)
3_Chữ Phạn của chủng tử (Bīja) với Chân Ngôn (Mantra) của các Tôn được xưng là Pháp Mạn Trà La (Dharma-maṇḍala)
4_Đem sự nghiệp uy nghi của các Tôn đúc tạo thành tượng thì xưng là Yết Ma Mạn Trà La (Karma-maṇḍala)

Như vậy Phạn Tự Chú Luân (bánh xe Chú được viết bằng chữ Phạn) thuộc về Pháp Mạn Trà La, có diệu dụng là tạo ra sự suy nghĩ cho Hành Giả, giữ gìn và thâu tóm nghĩa lý làm tiền đề cho sự tham khảo của Hành Giả tạo nên đề mục quán tưởng trì niệm nhằm đi vào Chính Định để phát sinh Trí Tuệ. Còn Thần Chú là ngôn ngữ bí mật được phát ra do sức Thiền Định nên có thần lực không thể đo lường.

Về mặt Sự thì người tu trì Chân Ngôn cần phải biết quán niệm hình tượng Bản Tôn của Pháp tu, cho nên một số Đạo Sư Mật Giáo đã phối hợp Đại Mạn Trà La với Pháp Mạn Trà La tức vẽ hình tượng của Bản Tôn với các chữ của Chân Ngôn xoay vòng chung quanh, hình thành Chú Luân Đàn Trường nhằm giúp cho người tu hành: thấy nghe, đeo đội, lễ bái, cúng dường… hay tiêu trừ nghiệp chướng, đạt được Công Đức thù thắng. Ngoài ra, việc này còn biểu thị cho Pháp Bảo có thể dùng an trí trong nhà, hoặc đeo trên thân để hộ thân, an trấn nhà cửa.

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 25/10/2015

KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN BIẾN CHÂN NGÔN

Mật Tạng Bộ 3_ No.1092 (Tr.245_ Tr.250)

KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN BIẾN CHÂN NGÔN

_QUYỂN THỨ TƯ_ (.PDF)

Hán dịch: Đại Đường_Thiên Trúc Tam Tạng BỒ ĐỀ LƯU CHÍ (Bodhi-ruci: Giác Ái, hay Dharma-ruci: Pháp Ái)

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 14/10/2015

KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN BIẾN CHÂN NGÔN

Mật Tạng Bộ 3_ No.1092 (Tr.227_ Tr.233)

KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN BIẾN CHÂN NGÔN

Hán dịch: Đại Đường_Thiên Trúc Tam Tạng BỒ ĐỀ LƯU CHÍ (Bodhi-ruci: Giác Ái, hay Dharma-ruci: Pháp Ái)

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

_QUYỂN THỨ NHẤT_ (.PDF)

_QUYỂN THỨ HAI_ (.PDF)

_QUYỂN THỨ BA_ (.PDF)

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 12/10/2015

KHẢO SÁT 8 VẠN 4 NGÀN PHÁP TRONG TẠNG PĀLI

KHẢO SÁT 8 VẠN 4 NGÀN PHÁP TRONG TẠNG PĀLI (.PDF)

Tống Phước Khải

1. Tám vạn bốn ngàn Pháp trong Nikāya

Trong Tạng Kinh Nikāya tiếng Pāḷi, theo sự tìm hiểu của nhiều học giả, thì con số tám vạn bốn ngàn Pháp chỉ được đề cập đến duy nhất trong bài kệ của ngài An Nan thuộc Trưởng Lão Kệ (Theragāthā) của Tiểu Bộ (Khuddaka Nikāya).  Bài kệ của ngài A Nan (Ānandattheragāthā) như sau:

Dvāsīti buddhato gaṇhiṃ,
dve sahassāni bhikkhuto;
Caturā­sīti­sahas­sāni,
ye me dhammā pavattino.[1]

Nội dung của bài kệ được dịch ra tiếng Việt là:

Tôi đã nhận được 82.000 Pháp từ Đức Phật
2.000 Pháp từ các Tỳ Kheo
84.000
là những Pháp được chuyển vận.

Điều đáng lưu ý là trong bài kệ này ngài A Nan chỉ nói từ Pháp (dhamma) và không có từ nào đề cập đến Pháp khác (chẳng hạn như Pháp Uẩn, Pháp Tạng hay Pháp Môn). Bên cạnh đó 84.000 Pháp này chỉ tồn tại trong tạng Nikāya, được xem là chính thống bên cạnh hai tạng Pāḷi còn lại. (Đọc tiếp…)

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 22/09/2015

TRANG NGHIÊM VƯƠNG ĐÀ LA NI CHÚ

TRANG NGHIÊM VƯƠNG ĐÀ LA NI CHÚ (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

TRANG NGHIÊM VƯƠNG ĐÀ LA NI CHÚ

TRANG NGHIÊM VƯƠNG ĐÀ LA NI CHÚ

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 22/09/2015

THẮNG DIỆU ĐÀ LA NI

THẮNG DIỆU ĐÀ LA NI (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

THẮNG DIỆU ĐÀ LA NI

THẮNG DIỆU ĐÀ LA NI

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 22/09/2015

BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH CHÚ LUÂN

Soạn dịch: HUYỀN THANH

_BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH BÍ MẬT TÂM CHÂN NGÔN (.PDF)

BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH BÍ MẬT TÂM CHÂN NGÔN

BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH BÍ MẬT TÂM CHÂN NGÔN

_BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH TÂM TRUNG TÂM CHÚ (.PDF)

BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH TÂM TRUNG TÂM CHÚ

BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH TÂM TRUNG TÂM CHÚ

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 16/09/2015

THIỆN NỮ THIÊN CHÚ LUÂN

THIỆN NỮ THIÊN CHÚ (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

THIỆN NỮ THIÊN CHÚ

THIỆN NỮ THIÊN CHÚ

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 16/09/2015

QUANG MINH CHÂN NGÔN CHÚ LUÂN

QUANG MINH CHÂN NGÔN CHÚ LUÂN (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

QUANG MINH CHÂN NGÔN CHÚ LUÂN

QUANG MINH CHÂN NGÔN CHÚ LUÂN

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 16/09/2015

PHẬT TÂM ẤN ĐÀ LA NI

PHẬT TÂM ẤN ĐÀ LA NI (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

PHẬT TÂM ẤN ĐÀ LA NI

PHẬT TÂM ẤN ĐÀ LA NI

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 15/09/2015

PHẬT NHÃN PHẬT MẪU CHÚ LUÂN

PHẬT NHÃN PHẬT MẪU CHÚ LUÂN (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

PHẬT NHÃN PHẬT MẪU CHÚ LUÂN

PHẬT NHÃN PHẬT MẪU CHÚ LUÂN

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 12/09/2015

THẬP BA LA MẬT CHÚ LUÂN

Soạn dịch: HUYỀN THANH

_THÍCH CA MÂU NI PHẬT THẬP BA LA MẬT CHÚ LUÂN (.PDF)

THÍCH CA MÂU NI PHẬT THẬP BA LA MẬT CHÚ LUÂN

THÍCH CA MÂU NI PHẬT THẬP BA LA MẬT CHÚ LUÂN

_BỐ THÍ BA LA MẬT ĐA CHÚ LUÂN (.PDF)

BỐ THÍ BA LA MẬT ĐA CHÚ LUÂN

BỐ THÍ BA LA MẬT ĐA CHÚ LUÂN

_TRÌ GIỚI BA LA MẬT ĐA CHÚ LUÂN (.PDF)

TRÌ GIỚI BA LA MẬT ĐA CHÚ LUÂN

TRÌ GIỚI BA LA MẬT ĐA CHÚ LUÂN

_TINH TIẾN BA LA MẬT ĐA CHÚ LUÂN (.PDF)

TINH TIẾN BA LA MẬT ĐA CHÚ LUÂN

TINH TIẾN BA LA MẬT ĐA CHÚ LUÂN

_NHẪN NHỤC BA LA MẬT ĐA CHÚ LUÂN (.PDF)

NHẪN NHỤC BA LA MẬT ĐA CHÚ LUÂN

NHẪN NHỤC BA LA MẬT ĐA CHÚ LUÂN

_THIỀN ĐỊNH BA LA MẬT ĐA CHÚ LUÂN (.PDF)

THIỀN ĐỊNH BA LA MẬT ĐA CHÚ LUÂN

THIỀN ĐỊNH BA LA MẬT ĐA CHÚ LUÂN

_BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA CHÚ LUÂN (.PDF)

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA CHÚ LUÂN

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA CHÚ LUÂN

_NGUYỆN BA LA MẬT ĐA CHÚ LUÂN (.PDF)

NGUYỆN BA LA MẬT ĐA CHÚ LUÂN

NGUYỆN BA LA MẬT ĐA CHÚ LUÂN

_LỰC BA LA MẬT ĐA CHÚ LUÂN (.PDF)

LỰC BA LA MẬT ĐA CHÚ LUÂN

LỰC BA LA MẬT ĐA CHÚ LUÂN

_PHƯƠNG TIỆN BA LA MẬT ĐA CHÚ LUÂN (.PDF)

PHƯƠNG TIỆN BA LA MẬT ĐA CHÚ LUÂN

PHƯƠNG TIỆN BA LA MẬT ĐA CHÚ LUÂN

_TRÍ BA LA MẬT ĐA CHÚ LUÂN (.PDF)

TRÍ BA LA MẬT ĐA CHÚ LUÂN

TRÍ BA LA MẬT ĐA CHÚ LUÂN

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 12/09/2015

TỨ VÔ LƯỢNG TÂM CHÚ LUÂN

Soạn dịch: HUYỀN THANH

_BẠCH Y QUÁN TỰ TẠI TỨ VÔ LƯỢNG TÂM CHÚ LUÂN (.PDF)

BẠCH Y QUÁN TỰ TẠI TỨ VÔ LƯỢNG TÂM CHÚ LUÂN

BẠCH Y QUÁN TỰ TẠI TỨ VÔ LƯỢNG TÂM CHÚ LUÂN

_NHƯ LAI TỪ BỒ TÁT CHÚ LUÂN (.PDF)

NHƯ LAI TỪ BỒ TÁT CHÚ LUÂN

NHƯ LAI TỪ BỒ TÁT CHÚ LUÂN

_NHƯ LAI BI BỒ TÁT CHÚ LUÂN (.PDF)

NHƯ LAI BI BỒ TÁT CHÚ LUÂN

NHƯ LAI BI BỒ TÁT CHÚ LUÂN

_NHƯ LAI HỶ BỒ TÁT CHÚ LUÂN (.PDF)

NHƯ LAI HỶ BỒ TÁT CHÚ LUÂN

NHƯ LAI HỶ BỒ TÁT CHÚ LUÂN

_NHƯ LAI XẢ BỒ TÁT CHÚ LUÂN (.PDF)

NHƯ LAI XẢ BỒ TÁT CHÚ LUÂN

NHƯ LAI XẢ BỒ TÁT CHÚ LUÂN

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 12/09/2015

HẮC LỤC TỰ MINH VƯƠNG

HẮC LỤC TỰ MINH VƯƠNG (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

HẮC LỤC TỰ MINH VƯƠNG

HẮC LỤC TỰ MINH VƯƠNG

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 12/09/2015

THÁNH VÔ LƯỢNG THỌ QUYẾT ĐỊNH QUANG MINH VƯƠNG ĐÀ LA NI

THÁNH VÔ LƯỢNG THỌ QUYẾT ĐỊNH QUANG MINH VƯƠNG ĐÀ LA NI (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

THÁNH VÔ LƯỢNG THỌ  QUYẾT ĐỊNH QUANG MINH VƯƠNG ĐÀ LA NI

THÁNH VÔ LƯỢNG THỌ QUYẾT ĐỊNH QUANG MINH VƯƠNG ĐÀ LA NI

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 07/09/2015

VĂN THÙ BÁT TỰ ĐẠI UY ĐỨC ĐÀ LA NI

VĂN THÙ BÁT TỰ ĐẠI UY ĐỨC ĐÀ LA NI (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

VĂN THÙ BÁT TỰ ĐẠI UY ĐỨC ĐÀ LA NI

VĂN THÙ BÁT TỰ ĐẠI UY ĐỨC ĐÀ LA NI

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 07/09/2015

THÍCH CA MÂU NI PHẬT CHÚ LUÂN

Soạn dịch: HUYỀN THANH

_THÍCH CA MÂU NI PHẬT KIM CƯƠNG TRÌ ĐÀ LA NI (.PDF)

THÍCH CA MÂU NI PHẬT KIM CƯƠNG TRÌ ĐÀ LA NI

THÍCH CA MÂU NI PHẬT KIM CƯƠNG TRÌ ĐÀ LA NI

_THÍCH CA MÂU NI PHẬT TÂM CHÂN NGÔN (.PDF)

THÍCH CA MÂU NI PHẬT TÂM CHÂN NGÔN

THÍCH CA MÂU NI PHẬT TÂM CHÂN NGÔN

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 07/09/2015

NHƯƠNG NGU LỢI ĐỒNG NỮ ĐÀ LA NI

NHƯƠNG NGU LỢI ĐỒNG NỮ ĐÀ LA NI (.PDF)

(Jaṅguli  kumāri  dhāraṇī)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

NHƯƠNG NGU LỢI ĐỒNG NỮ ĐÀ LA NI

NHƯƠNG NGU LỢI ĐỒNG NỮ ĐÀ LA NI

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 07/09/2015

BẤT KHÔNG ĐÀ LA NI TỰ TẠI VƯƠNG CHÚ

BẤT KHÔNG ĐÀ LA NI TỰ TẠI VƯƠNG CHÚ (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

BẤT KHÔNG ĐÀ LA NI TỰ TẠI VƯƠNG CHÚ

BẤT KHÔNG ĐÀ LA NI TỰ TẠI VƯƠNG CHÚ

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 07/09/2015

THIÊN THỦ THIÊN NHÃN QUÁN ÂM THỦ NHÃN PHÁP CHÚ LUÂN

Soạn dịch: HUYỀN THANH

_THIÊN QUANG NHÃN CHÚ LUÂN (.PDF)

THIÊN QUANG NHÃN CHÚ LUÂN

THIÊN QUANG NHÃN CHÚ LUÂN

_BẠCH LIÊN HOA THỦ CHÚ LUÂN (.PDF)

BẠCH LIÊN HOA THỦ CHÚ LUÂN

BẠCH LIÊN HOA THỦ CHÚ LUÂN

_BẠCH PHẤT THỦ CHÚ LUÂN (.PDF)

BẠCH PHẤT THỦ CHÚ LUÂN

BẠCH PHẤT THỦ CHÚ LUÂN

_BÀNG BÀI THỦ CHÚ LUÂN (.PDF)

BÀNG BÀI THỦ CHÚ LUÂN

BÀNG BÀI THỦ CHÚ LUÂN

_BẢO ẤN THỦ CHÚ LUÂN (.PDF)

BẢO ẤN THỦ CHÚ LUÂN

BẢO ẤN THỦ CHÚ LUÂN

_BẢO BÁT THỦ CHÚ LUÂN (.PDF)

BẢO BÁT THỦ CHÚ LUÂN

BẢO BÁT THỦ CHÚ LUÂN

_BẢO CUNG THỦ CHÚ LUÂN (.PDF)

BẢO CUNG THỦ CHÚ LUÂN

BẢO CUNG THỦ CHÚ LUÂN

_BẢO ĐẠC THỦ CHÚ LUÂN (.PDF)

BẢO ĐẠC THỦ CHÚ LUÂN

BẢO ĐẠC THỦ CHÚ LUÂN

_BẢO KHIẾP THỦ CHÚ LUÂN (.PDF)

BẢO KHIẾP THỦ CHÚ LUÂN

BẢO KHIẾP THỦ CHÚ LUÂN

_BẢO KIẾM THỦ CHÚ LUÂN (.PDF)

BẢO KIẾM THỦ CHÚ LUÂN

BẢO KIẾM THỦ CHÚ LUÂN

_BẢO KINH THỦ CHÚ LUÂN (.PDF)

BẢO KINH THỦ CHÚ LUÂN

BẢO KINH THỦ CHÚ LUÂN

_BẢO KÍNH THỦ CHÚ LUÂN (.PDF)

BẢO KÍNH THỦ CHÚ LUÂN

BẢO KÍNH THỦ CHÚ LUÂN

_BẢO LOA THỦ CHÚ LUÂN (.PDF)

BẢO LOA THỦ CHÚ LUÂN

BẢO LOA THỦ CHÚ LUÂN

_BẢO TIỄN THỦ CHÚ LUÂN (.PDF)

BẢO TIỄN THỦ CHÚ LUÂN

BẢO TIỄN THỦ CHÚ LUÂN

_BẠT CHIẾT LA THỦ CHÚ LUÂN (.PDF)

BẠT CHIẾT LA THỦ CHÚ LUÂN

BẠT CHIẾT LA THỦ CHÚ LUÂN

_BỒ ĐÀO THỦ CHÚ LUÂN (.PDF)

BỒ ĐÀO THỦ CHÚ LUÂN

BỒ ĐÀO THỦ CHÚ LUÂN

_CUNG ĐIỆN THỦ CHÚ LUÂN (.PDF)

CUNG ĐIỆN THỦ CHÚ LUÂN

CUNG ĐIỆN THỦ CHÚ LUÂN

_ĐỈNH THƯỢNG HÓA PHẬT THỦ CHÚ LUÂN (.PDF)

ĐỈNH THƯỢNG HÓA PHẬT THỦ CHÚ LUÂN

ĐỈNH THƯỢNG HÓA PHẬT THỦ CHÚ LUÂN

_ĐỘC LÂU THỦ CHÚ LUÂN (.PDF)

ĐỘC LÂU THỦ CHÚ LUÂN

ĐỘC LÂU THỦ CHÚ LUÂN

_DƯƠNG LIỄU CHI THỦ CHÚ LUÂN (.PDF)

DƯƠNG LIỄU CHI THỦ CHÚ LUÂN

DƯƠNG LIỄU CHI THỦ CHÚ LUÂN

_HỒ BÌNH THỦ CHÚ LUÂN (.PDF)

HỒ BÌNH THỦ CHÚ LUÂN

HỒ BÌNH THỦ CHÚ LUÂN

_HÓA PHẬT THỦ CHÚ LUÂN (.PDF)

HÓA PHẬT THỦ CHÚ LUÂN

HÓA PHẬT THỦ CHÚ LUÂN

_HỒNG LIÊN HOA THỦ CHÚ LUÂN (.PDF)

HỒNG LIÊN HOA THỦ CHÚ LUÂN

HỒNG LIÊN HOA THỦ CHÚ LUÂN

_HỢP CHƯỞNG THỦ CHÚ LUÂN (.PDF)

HỢP CHƯỞNG THỦ CHÚ LUÂN

HỢP CHƯỞNG THỦ CHÚ LUÂN

_KÍCH SAO THỦ CHÚ LUÂN (.PDF)

KÍCH SAO THỦ CHÚ LUÂN

KÍCH SAO THỦ CHÚ LUÂN

_KIM CƯƠNG XỬ THỦ CHÚ LUÂN (.PDF)

KIM CƯƠNG XỬ THỦ CHÚ LUÂN

KIM CƯƠNG XỬ THỦ CHÚ LUÂN

_KIM LUÂN THỦ CHÚ LUÂN (.PDF)

KIM LUÂN THỦ CHÚ LUÂN

KIM LUÂN THỦ CHÚ LUÂN

_NGỌC HOÀN THỦ CHÚ LUÂN (.PDF)

NGỌC HOÀN THỦ CHÚ LUÂN

NGỌC HOÀN THỦ CHÚ LUÂN

_NGŨ SẮC VÂN THỦ CHÚ LUÂN (.PDF)

NGŨ SẮC VÂN THỦ CHÚ LUÂN

NGŨ SẮC VÂN THỦ CHÚ LUÂN

_NGUYỆT TINH MA NI THỦ CHÚ LUÂN (.PDF)

NGUYỆT TINH MA NI THỦ CHÚ LUÂN

NGUYỆT TINH MA NI THỦ CHÚ LUÂN

_NHẬT TINH MA NI THỦ CHÚ LUÂN (.PDF)

NHẬT TINH MA NI THỦ CHÚ LUÂN

NHẬT TINH MA NI THỦ CHÚ LUÂN

_NHƯ Ý CHÂU THỦ CHÚ LUÂN (.PDF)

NHƯ Ý CHÂU THỦ CHÚ LUÂN

NHƯ Ý CHÂU THỦ CHÚ LUÂN

_PHỦ VIỆT THỦ CHÚ LUÂN (.PDF)

PHỦ VIỆT THỦ CHÚ LUÂN

PHỦ VIỆT THỦ CHÚ LUÂN

_QUÂN TRÌ BÌNH THỦ CHÚ LUÂN (.PDF)

QUÂN TRÌ BÌNH THỦ CHÚ LUÂN

QUÂN TRÌ BÌNH THỦ CHÚ LUÂN

_QUYẾN SÁCH THỦ CHÚ LUÂN (.PDF)

QUYẾN SÁCH THỦ CHÚ LUÂN

QUYẾN SÁCH THỦ CHÚ LUÂN

_SỔ CHÂU THỦ CHÚ LUÂN (.PDF)

SỔ CHÂU THỦ CHÚ LUÂN

SỔ CHÂU THỦ CHÚ LUÂN

_THANH LIÊN HOA THỦ CHÚ LUÂN (.PDF)

THANH LIÊN HOA THỦ CHÚ LUÂN

THANH LIÊN HOA THỦ CHÚ LUÂN

_THÍ VÔ ÚY THỦ CHÚ LUÂN (.PDF)

THÍ VÔ ÚY THỦ CHÚ LUÂN

THÍ VÔ ÚY THỦ CHÚ LUÂN

_THIẾT CÂU THỦ CHÚ LUÂN (.PDF)

THIẾT CÂU THỦ CHÚ LUÂN

THIẾT CÂU THỦ CHÚ LUÂN

_TÍCH TRƯỢNG THỦ CHÚ LUÂN (.PDF)

TÍCH TRƯỢNG THỦ CHÚ LUÂN

TÍCH TRƯỢNG THỦ CHÚ LUÂN

_TỬ LIÊN HOA THỦ CHÚ LUÂN (.PDF)

TỬ LIÊN HOA THỦ CHÚ LUÂN

TỬ LIÊN HOA THỦ CHÚ LUÂN

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 07/09/2015

QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT CHÚ LUÂN

Soạn dịch: HUYỀN THANH

_BẠCH THÂN QUÁN TỰ TẠI CHÚ LUÂN (.PDF)

BẠCH THÂN QUÁN TỰ TẠI CHÚ LUÂN

BẠCH THÂN QUÁN TỰ TẠI CHÚ LUÂN

_DIỆT TỘI ĐẮC NGUYỆN ĐÀ LA NI (.PDF)

DIỆT TỘI ĐẮC NGUYỆN ĐÀ LA NI

DIỆT TỘI ĐẮC NGUYỆN ĐÀ LA NI

_QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT HÀNH ĐẠO CẦU NGUYỆN ĐÀ LA NI CHÚ (.PDF)

QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT HÀNH ĐẠO CẦU NGUYỆN ĐÀ LA NI CHÚ

QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT HÀNH ĐẠO CẦU NGUYỆN ĐÀ LA NI CHÚ

_THỦY NGUYỆT QUÁN ÂM CHÂN NGÔN (.PDF)

THỦY NGUYỆT QUÁN ÂM CHÂN NGÔN

THỦY NGUYỆT QUÁN ÂM CHÂN NGÔN

_TÙY NGUYỆN ĐÀ LA NI CHÚ LUÂN (.PDF)

TÙY NGUYỆN ĐÀ LA NI CHÚ LUÂN

TÙY NGUYỆN ĐÀ LA NI CHÚ LUÂN

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 01/09/2015

THẤT PHẬT DIỆT TỘI PHÁP CHÚ

THẤT PHẬT DIỆT TỘI PHÁP CHÚ (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

THẤT PHẬT DIỆT TỘI PHÁP CHÚ

THẤT PHẬT DIỆT TỘI PHÁP CHÚ

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 01/09/2015

LỤC QUÁN THẾ ÂM TỊNH HÓA LỤC ĐẠO CHÚ LUÂN

LỤC QUÁN THẾ ÂM TỊNH HÓA LỤC ĐẠO CHÚ LUÂN (.PDF)

Soạn dịch : HUYỀN THANH

LỤC QUÁN THẾ ÂM TỊNH HÓA LỤC ĐẠO CHÚ LUÂN

LỤC QUÁN THẾ ÂM TỊNH HÓA LỤC ĐẠO CHÚ LUÂN

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 01/09/2015

KHỔNG TƯỚC MINH VƯƠNG CHÚ

Soạn dịch: HUYỀN THANH

_ĐẠI KHỔNG TƯỚC MINH CHÚ (Mahā-mayūra-vidya) (.PDF)

ĐẠI KHỔNG TƯỚC MINH CHÚ (Mahā-mayūra-vidya)

ĐẠI KHỔNG TƯỚC MINH CHÚ (Mahā-mayūra-vidya)

_PHẬT MẪU ĐẠI KHỔNG TƯỚC MINH VƯƠNG TÂM ĐÀ LA NI (.PDF)

PHẬT MẪU ĐẠI KHỔNG TƯỚC MINH VƯƠNG TÂM ĐÀ LA NI

PHẬT MẪU ĐẠI KHỔNG TƯỚC MINH VƯƠNG TÂM ĐÀ LA NI

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 01/09/2015

THÂM SA ĐẠI TƯỚNG CHÂN NGÔN

THÂM SA ĐẠI TƯỚNG CHÂN NGÔN (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

THÂM SA ĐẠI TƯỚNG CHÂN NGÔN

THÂM SA ĐẠI TƯỚNG CHÂN NGÔN

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 01/09/2015

VI ĐÀ TÔN THIÊN

VI ĐÀ TÔN THIÊN (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

VI ĐÀ TÔN THIÊN

VI ĐÀ TÔN THIÊN

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 01/09/2015

KIM XÍ ĐIỂU VƯƠNG CHÂN NGÔN

KIM XÍ ĐIỂU VƯƠNG CHÂN NGÔN (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

KIM XÍ ĐIỂU VƯƠNG CHÂN NGÔN

KIM XÍ ĐIỂU VƯƠNG CHÂN NGÔN

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 01/09/2015

BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH TÂM ĐÀ LA NI

BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH TÂM ĐÀ LA NI (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH TÂM ĐÀ LA NI

BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH TÂM ĐÀ LA NI

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 01/09/2015

THÍCH CA MÂU NI PHẬT BÁT ẤN CHÂN NGÔN

THÍCH CA MÂU NI PHẬT BÁT ẤN CHÂN NGÔN (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

THÍCH CA MÂU NI PHẬT BÁT ẤN CHÂN NGÔN

THÍCH CA MÂU NI PHẬT BÁT ẤN CHÂN NGÔN

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 01/09/2015

NGHI THỨC THỌ TAM QUY SÁM HỐI TU THẬP THIỆN

NGHI THỨC THỌ TAM QUY SÁM HỐI TU THẬP THIỆN (.PDF)

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 24/08/2015

QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT CAM LỘ CHÚ

QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT CAM LỘ CHÚ (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT CAM LỘ CHÚ

QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT CAM LỘ CHÚ

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 24/08/2015

ĐẠI LONG VƯƠNG THẦN CHÚ

ĐẠI LONG VƯƠNG THẦN CHÚ (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

ĐẠI LONG VƯƠNG THẦN CHÚ

ĐẠI LONG VƯƠNG THẦN CHÚ

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 24/08/2015

ĐẠI CHÁNH TÂN TU ĐẠI TẠNG KINH

Một số bản Kinh ngoài Bộ Mật Giáo được dịch từ Đại Chánh Tạng

Bộ A Hàm

Bộ Bản Duyên

Bộ Bát Nhã

Bộ Bảo Tích

Bộ Kinh Tập

Bộ Thích Kinh Luân

Bộ Luận Tập

Bộ Chư Tông

*Bộ riêng

Bộ Cổ Dật

Bộ Nghi Tự


Một số Kinh Bản nằm ngoài Đại Chánh Tạng

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 24/08/2015

LONG VƯƠNG CHÚ LUÂN

Soạn dịch: HUYỀN THANH

LONG VƯƠNG THẦN CHÚ (.PDF)

LONG VƯƠNG THẦN CHÚ

LONG VƯƠNG THẦN CHÚ

THÍ NHẤT THIẾT CHÚNG SINH AN LẠC ĐÀ LA NI (.PDF)

THÍ NHẤT THIẾT CHÚNG SINH AN LẠC ĐÀ LA NI

THÍ NHẤT THIẾT CHÚNG SINH AN LẠC ĐÀ LA NI

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 22/08/2015

THÍCH CA MÂU NI PHẬT CĂN BẢN CHÚ

THÍCH CA MÂU NI PHẬT CĂN BẢN CHÚ (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

THÍCH CA MÂU NI PHẬT CĂN BẢN CHÚ

THÍCH CA MÂU NI PHẬT CĂN BẢN CHÚ

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 22/08/2015

VẠN TỰ TỤC TẠNG KINH

Một số bản kinh đã được dịch từ Tục Tạng Kinh.

  • 0057, Thập Nhị Lễ , 1 quyển, 【Long Thọ Bồ Tát tạo, Thiền-Na Quật Đa Biệt dịch 】
Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 22/08/2015

BÁT NHÃ CHÂN NGÔN

Soạn dịch: HUYỀN THANH

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA ĐÀ LA NI (.PDF)

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA ĐÀ LA NI

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA ĐÀ LA NI

BÁT NHÃ VĂN TRÌ BẤT VONG TÂM ĐÀ LA NI (.PDF)

BÁT NHÃ VĂN TRÌ BẤT VONG TÂM ĐÀ LA NI

BÁT NHÃ VĂN TRÌ BẤT VONG TÂM ĐÀ LA NI

ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA ĐÀ LA NI (.PDF)

ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA ĐÀ LA NI

ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA ĐÀ LA NI

THÁNH PHẬT MẪU TIỂU TỰ BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA CHÂN NGÔN (.PDF)

THÁNH PHẬT MẪU TIỂU TỰ BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA CHÂN NGÔN

THÁNH PHẬT MẪU TIỂU TỰ BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA CHÂN NGÔN

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 21/08/2015

TIÊU TAI CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ

TIÊU TAI CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

TIÊU TAI CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ

TIÊU TAI CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 21/08/2015

PHẬT ĐỈNH TÔN THẮNG PHẬT MẪU

Soạn dịch: HUYỀN THANH

CHÚ LUÂN 1 (.PDF)

PHẬT ĐỈNH TÔN THẮNG PHẬT MẪU CHÚ LUÂN

PHẬT ĐỈNH TÔN THẮNG PHẬT MẪU CHÚ LUÂN

CHÚ LUÂN 2 (.PDF)

PHẬT ĐỈNH TÔN THẮNG PHẬT MẪU CHÚ

PHẬT ĐỈNH TÔN THẮNG PHẬT MẪU CHÚ

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 20/08/2015

BẠCH TẢN CÁI CHÚ LUÂN

Biên soạn: HUYỀN THANH

_ĐẠI BẠCH TẢN CÁI HẰNG THƯỜNG TRÌ TÂM CHÚ (.PDF)

ĐẠI BẠCH TẢN CÁI HẰNG THƯỜNG TRÌ TÂM CHÚ

ĐẠI BẠCH TẢN CÁI HẰNG THƯỜNG TRÌ TÂM CHÚ

_ĐẠI BẠCH TẢN CÁI NHIẾP THỌ CHÚ (.PDF)

ĐẠI BẠCH TẢN CÁI NHIẾP THỌ CHÚ

ĐẠI BẠCH TẢN CÁI NHIẾP THỌ CHÚ

_BẠCH TẢN CÁI PHẬT MẪU CHÚ (.PDF)

BẠCH TẢN CÁI PHẬT MẪU CHÚ

BẠCH TẢN CÁI PHẬT MẪU CHÚ

_THỦ LĂNG NGHIÊM TÂM CHÚ (.PDF)

(Tam Tạng Pháp Sư SA BA LA truyền dạy)

THỦ LĂNG NGHIÊM TÂM CHÚ

THỦ LĂNG NGHIÊM TÂM CHÚ
(Tam Tạng Pháp Sư SA BA LA truyền dạy)

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 19/08/2015

TẦN THÂN DŨNG MÃNH TRÀNG ĐÀ LA NI

TẦN THÂN DŨNG MÃNH TRÀNG ĐÀ LA NI (.PDF)

(Nirnāda-vijṛmbhita-sūra-ketu-dhāraṇī: Chấn Hống Phấn Tấn Dũng Mãnh Tràng Đà La Ni)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

TẦN THÂN DŨNG MÃNH TRÀNG ĐÀ LA NI

TẦN THÂN DŨNG MÃNH TRÀNG ĐÀ LA NI

Mật Tạng Bộ 3_ No.1192 (Tr.924_Tr.927)

KINH DIỆU CÁT TƯỜNG BÌNH ĐẲNG TỐI THƯỢNG QUÁN MÔN ĐẠI GIÁO VƯƠNG

_QUYỂN THỨ TƯ_ (.PDF)

_QUYỂN THỨ NĂM_ (.PDF)

Hán dịch: Đời Tống, Quốc Sư của Khiết Đan, Tam Tạng Pháp Sư của nước Ma Kiệt Đà Trung Thiên Trúc là TỪ HIỀN dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 18/08/2015

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA THÔNG MINH THẦN CHÚ

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA THÔNG MINH THẦN CHÚ (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA THÔNG MINH THẦN CHÚ

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA THÔNG MINH THẦN CHÚ

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 18/08/2015

LỤC MÔN ĐÀ LA NI

LỤC MÔN ĐÀ LA NI (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

LỤC MÔN ĐÀ LA NI

LỤC MÔN ĐÀ LA NI

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 18/08/2015

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA CĂN BẢN CHÂN NGÔN

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA CĂN BẢN CHÂN NGÔN (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA CĂN BẢN CHÂN NGÔN

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA CĂN BẢN CHÂN NGÔN

« Newer Posts - Older Posts »

Categories