Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 26/10/2016

NGHI THỨC TU TRÌ CĂN BẢN

NGHI THỨC TU TRÌ CĂN BẢN (.PDF)

 

05/08/2016
HUYỀN THANH kính ghi

Advertisements
Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 26/10/2016

KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN BIẾN CHÂN NGÔN

Mật Tạng Bộ 3_ No.1092 (Tr.275_ Tr.279)

KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN BIẾN CHÂN NGÔN (.PDF)

_QUYỂN THỨ HAI MƯƠI BA_

_QUYỂN THỨ HAI MƯƠI BỐN_

Hán dịch: Đại Đường_Thiên Trúc Tam Tạng BỒ ĐỀ LƯU CHÍ (Bodhi-ruci: Giác Ái, hay Dharma-ruci: Pháp Ái)

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 14/10/2016

THƠ THIỀN ĐỜI LÝ TRẦN

THƠ THIỀN ĐỜI LÝ TRẦN (.PDF)

Việt dịch: HUYỀN THANH

示寂偈
THỊ TỊCH KỆ

身如電影有還無
Thân như điện ảnh, hữu hoàn vô

萬木春榮秋又枯
Vạn mộc xuân vinh, thu hựu khô

任運盛衰無怖畏
Nhậm vận thịnh suy vô bố úy

盛衰如露草頭鋪
Thịnh suy như lộ thảo đầu phô

禪師 萬行
Thiền sư VẠN HẠNH

 

KỆ DẠY LÚC NHẬP DIỆT

Thân như ánh điện, có rồi không
Cây cối thu khô, xuân thắm hồng
Tùy vận thịnh suy không sợ hãi
Thịnh suy, đầu cỏ điểm hơi sương

[Xem toàn bộ tập thơ]

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 14/10/2016

KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN BIẾN CHÂN NGÔN

Mật Tạng Bộ 3_ No.1092 (Tr.275_ Tr.279)

KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN BIẾN CHÂN NGÔN (.PDF)

_QUYỂN THỨ HAI MƯƠI MỐT_

_QUYỂN THỨ HAI MƯƠI HAI_

Hán dịch: Đại Đường_Thiên Trúc Tam Tạng BỒ ĐỀ LƯU CHÍ (Bodhi-ruci: Giác Ái, hay Dharma-ruci: Pháp Ái)

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 29/09/2016

TỊNH HÓA NGŨ ĐẠI CHÂN NGÔN

TỊNH HÓA NGŨ ĐẠI CHÂN NGÔN (.PDF)

Soạn dịch: Trần Ngọc Nguyên

… “Ngũ Đại (Pañca mahā-bhūtāni) cũng gọi Ngũ đại chủng. Chỉ cho 5 nguyên tố của thể tính rộng lớn, sinh thành ra muôn pháp, tức là: ĐỊA (đất – pṛthivī), THỦY (nước – ab), HỎA (lửa – tejas), PHONG (gió – vāyu) và KHÔNG (hư không – ākāśa). Tính chất của 5 nguyên tố này theo thứ tự là cứng, ướt, nóng, động ngại; tác dụng là giữ gìn, thu nhiếp, thành thục, tăng trưởng, không ngăn ngại. Các yếu tố này ở bên ngoài tương tác với các yếu tố bên trong cơ thể của chúng ta, và những tính chất và năng lực (ẩn tàng hoặc hiện hữu) của năm yếu tố đó vẫn còn tồn tại trong tâm trí. Khả năng của tâm được dùng như là nền tảng cho tất cả mọi trải nghiệm là tính chất của đất; liên tục và khả năng thích ứng tốt là nước; rõ ràng và năng lực để cảm nhận là lửa; chuyển động không ngừng là gió; và sự rộng lớn không giới hạn của tâm chính là hư không.” …[Xem toàn bộ bài viết]

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 24/09/2016

LIÊN HOA SINH ĐẠI SĨ TÂM CHÚ

Bộ Chú Luân Đàn Trường

LIÊN HOA SINH ĐẠI SĨ TÂM CHÚ (.PDF)

Dịch âm Tạng chú: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 24/09/2016

KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN BIẾN CHÂN NGÔN

Mật Tạng Bộ 3_ No.1092 (Tr.275_ Tr.279)

KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN BIẾN CHÂN NGÔN (.PDF)

_QUYỂN THỨ MƯỜI BẢY_

_QUYỂN THỨ MƯỜI TÁM_

_QUYỂN THỨ MƯỜI CHÍN_

_QUYỂN THỨ HAI MƯƠI_

Hán dịch: Đại Đường_Thiên Trúc Tam Tạng BỒ ĐỀ LƯU CHÍ (Bodhi-ruci: Giác Ái, hay Dharma-ruci: Pháp Ái)

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 11/09/2016

ĐẠI BẢO LÂU CÁC THIỆN TRỤ BÍ MẬT ĐÀ LA NI

Mật Tạng Bộ 2

_ No.1005A (Tr.619 _ Tr.625)

KINH ĐẠI BẢO QUẢNG BÁC LÂU CÁC THIỆN TRỤ BÍ MẬT ĐÀ LA NI (.PDF)

_QUYỂN THƯỢNG_

_QUYỂN TRUNG_

_QUYỂN HẠ_

 

_ No. 1006 (Tr.636_Tr.641)

KINH QUẢNG ĐẠI BẢO LÂU CÁC THIỆN TRỤ BÍ MẬT ĐÀ LA NI (.PDF)

_QUYỂN THƯỢNG_

_QUYỂN TRUNG_

_QUYỂN HẠ_

 

_ No. 1007 (Tr.657 _ Tr.668)

MẪU LÊ ĐÀ LA NI CHÚ KINH (.PDF)

 

_ ĐẠI BẢO QUẢNG BÁC LẦU CÁC CHÂN NGÔN (.PDF)

(Bản hiệu chỉnh 09/2016)

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 06/09/2016

KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN BIẾN CHÂN NGÔN

Mật Tạng Bộ 3_ No.1092 (Tr.275_ Tr.279)

KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN BIẾN CHÂN NGÔN (.PDF)

_QUYỂN THỨ MƯỜI BỐN_

_QUYỂN THỨ MƯỜI LĂM_

_QUYỂN THỨ MƯỜI SÁU_

Hán dịch: Đại Đường_Thiên Trúc Tam Tạng BỒ ĐỀ LƯU CHÍ (Bodhi-ruci: Giác Ái, hay Dharma-ruci: Pháp Ái)

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 29/08/2016

KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN BIẾN CHÂN NGÔN

Mật Tạng Bộ 3_ No.1092 (Tr.275_ Tr.279)

KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN BIẾN CHÂN NGÔN (.PDF)

_QUYỂN THỨ MƯỜI MỘT_

_QUYỂN THỨ MƯỜI HAI_

_QUYỂN THỨ MƯỜI BA_

Hán dịch: Đại Đường_Thiên Trúc Tam Tạng BỒ ĐỀ LƯU CHÍ (Bodhi-ruci: Giác Ái, hay Dharma-ruci: Pháp Ái)

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 16/08/2016

KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN BIẾN CHÂN NGÔN

Mật Tạng Bộ 3_ No.1092 (Tr.275_ Tr.279)

KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN BIẾN CHÂN NGÔN (.PDF)

_QUYỂN THỨ BẢY_

_QUYỂN THỨ TÁM_

_QUYỂN THỨ CHÍN_

_QUYỂN THỨ MƯỜI_

Hán dịch: Đại Đường_Thiên Trúc Tam Tạng BỒ ĐỀ LƯU CHÍ (Bodhi-ruci: Giác Ái, hay Dharma-ruci: Pháp Ái)

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 03/08/2016

PHẬT NÓI KINH ĐÀ LA NI TẬP (trọn bộ)

Mật Tạng Bộ 1 _No.901 (Tr.785_Tr.795)

PHẬT NÓI KINH ĐÀ LA NI TẬP (.PDF)

_QUYỂN THỨ NHẤT_

_QUYỂN THỨ HAI_

_QUYỂN THỨ BA_

_QUYỂN THỨ TƯ_

_QUYỂN THỨ NĂM_

_QUYỂN THỨ SÁU_

_QUYỂN THỨ BẢY_

_QUYỂN THỨ TÁM_

_QUYỂN THỨ CHÍN_

_QUYỂN THỨ MƯỜI_

_QUYỂN THỨ MƯỜI MỘT_

_QUYỂN THỨ MƯỜI HAI_

Hán dịch: Đại Đường_Thiên Trúc Tam Tạng A ĐỊA CỒ ĐA (Atikuṭa)

Việt dịch: Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ

Phục hồi Phạn Chú: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 26/06/2016

HIỆU CHỈNH KINH 26/06/2016

 

Mật Tạng Bộ 3 hiệu chỉnh lại 2 bản đăng ngày 19/06/2016

_ No.1069 (Tr.142 _ Tr.146) THẬP NHẤT DIỆN QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT TÂM NIỆM TỤNG NGHI QUỸ KINH (QUYỂN TRUNG)

_ No.1071 (Tr.152 _ Tr.154) KINH THẬP NHẤT DIỆN THẦN CHÚ

 

Mật Tạng Bộ 4

_ No.1333 (Tr.561 _ Tr.564)

KINH HƯ KHÔNG TẠNG BỒ TÁT HỎI ĐÀ LA NI CHÚ CỦA BẢY ĐỨC PHẬT (.PDF)

_ No. 1334 (Tr.565 _ Tr.567)

KINH NHƯ LAI PHƯƠNG TIỆN THIỆN XẢO CHÚ (.PDF)

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 19/06/2016

HIỆU CHỈNH KINH (19/6/2016)

Mật Tạng Bộ 3

_No.1069 (Tr.139_ Tr.142)

THẬP NHẤT DIỆN QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT TÂM MẬT NGÔN NIỆM TỤNG NGHI QUỸ KINH (.PDF)

_ QUYỂN THƯỢNG _

_ QUYỂN TRUNG _

_ QUYỂN HẠ _

 

_No.1070 (Tr.149 _ Tr.152)

PHẬT NÓI KINH THẬP NHẤT DIỆN QUÁN THẾ ÂM THẦN CHÚ (.PDF)

 

_No.1071 (Tr.152 _ Tr.154)

KINH THẬP NHẤT DIỆN THẦN CHÚ (.PDF)

 

_No.1072 (Tr. 155 _ Tr. 170)

THÁNH HẠ DÃ HỘT LÝ PHỘC ĐẠI UY NỘ VƯƠNG LẬP THÀNH ĐẠI THẦN NGHIỆM CÚNG DƯỜNG NIỆM TỤNG NGHI QUỸ PHÁP PHẨM (.PDF)

_QUYỂN THƯỢNG_

_QUYỂN HẠ_

 

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 11/06/2016

KINH HIỆU CHỈNH 06/2016

Mật Tạng Bộ 2_ No.965 (Tr.339_Tr.342)

KINH ĐẠI DIỆU KIM CƯƠNG ĐẠI CAM LỘ QUÂN NOA LỢI DIỄM MAN SÍ THỊNH PHẬT ĐỈNH (.PDF)

 

Mật Tạng Bộ 3

_No.1076 (Tr.178 _ Tr. 185)

THẤT CÂU ĐÊ PHẬT MẪU SỞ THUYẾT CHUẨN ĐỀ ĐÀ LA NI KINH (.PDF)

_No.1177B (Tr.776_Tr.777)

THIÊN BÁT VĂN THÙ NHẤT BÁCH BÁT DANH TÁN (.PDF)

_No.1187 (Tr.808_Tr.811)

PHẬT NÓI TỐI THẮNG DIỆU CÁT TƯỜNG CĂN BẢN TRÍ TỐI THƯỢNG BÍ MẬT NHẤT THIẾT DANH NGHĨA TAM MA ĐỊA PHẦN (.PDF)

Quyển Thượng

Quyển Hạ

_No.1189 (Tr.820_Tr.826)

PHẬT NÓI KINH NGHĨA TÊN CHÂN THẬT TỐI THẮNG CỦA VĂN THÙ BỒ TÁT (Ārya-mañjuśrī-nāma-saṃgīti) (.PDF)

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 28/05/2016

TÔ TẤT ĐỊA YẾT LA CÚNG DƯỜNG PHÁP

Mật Tạng Bộ 1_ No.894A (Tr.692 _ Tr.697)

TÔ TẤT ĐỊA YẾT LA CÚNG DƯỜNG PHÁP (.PDF)

_QUYỂN THƯỢNG_

_QUYỂN TRUNG_

_QUYỂN HẠ_

Hán dịch: Đại Đường_Trung Ấn Độ Tam Tạng THIỆN VÔ ÚY (Śubha-kara-siṃha)

Việt dịch: Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ

Sưu tập Thủ Ấn và phục hồi Phạn Chú: HUYỀN THANH

(Bản hiệu chỉnh 05/2016)

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 28/05/2016

KINH THIÊN CHUYỂN ĐÀ LA NI

Mật Tạng Bộ 3_ No.1036 (Tr.18_ Tr.19)

KINH THIÊN CHUYỂN ĐÀ LA NI (.PDF)

(Sahasra-vartva-dhāraṇī-sūtra)

Hán dịch: Tây Thiên dịch Kinh Tam Tạng _ Triều Tán Đại Phu Thí Hồng Lô Thiếu Khanh Truyền Pháp Đại Sư THI HỘ (Dāna-pāla) phụng chiếu dịch

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

(Bản hiệu chỉnh 05/2016)

Mật Tạng Bộ 1_No.886 (Tr.511 _ Tr. 514)

MỘT PHẦN TRONG “PHẬT NÓI  KIM CƯƠNG TRƯỜNG TRANG NGHIÊM BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA GIÁO” (.PDF)

(Đây là phần lưu truyền Hành riêng ở trong Đại Bộ)

Hán dịch: Tây Thiên dịch kinh Tam Tạng Triều Phụng đại phu- Thí Quang Lộc Khanh- Truyền Pháp Đại Sư  (kẻ bầy tôi là) THI HỘ (Dāna-pāla) phụng chiếu dịch.

Phục hồi  Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

(Bản hiệu chỉnh 05/2016)

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 20/05/2016

KIM CƯƠNG PHONG LÂU CÁC NHẤT THIẾT DU KỲ KINH

Mật Tạng Bộ 1_ No.867 (Tr.253_ Tr.259)

KIM CƯƠNG PHONG LÂU CÁC NHẤT THIẾT DU KỲ KINH (.PDF)

_QUYỂN THƯỢNG_

_QUYỂN HẠ_

Phạn Hán: Đời Đường nước Nam Thiên Trúc Tam Tạng Sa Môn KIM CƯƠNG TRÍ (Vajra-prajñā, hay Vajra-bodhi)

Phạn Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 19/05/2016

KINH NIỆM TỤNG ĐƯỢC LƯỢC RA TRONG KIM CƯƠNG ĐỈNH DU GIÀ

Mật Tạng Bộ 1 _ No.866 (Tr.223 _ Tr.231)

KINH NIỆM TỤNG ĐƯỢC LƯỢC RA TRONG KIM CƯƠNG ĐỈNH DU GIÀ (.PDF)

_QUYỂN THỨ NHẤT_

_QUYỂN THỨ HAI_

_QUYỂN THỨ BA_

_QUYỂN THỨ TƯ_

Hán dịch: Đại Đường_ Nam Ấn Độ Tam Tạng KIM CƯƠNG TRÍ (Vajra-prajñā, hay Vajra-bodhi)

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

(Bản cập nhật 05/2016)

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 17/05/2016

BỊ DIỆP Y PHẬT MẪU TÂM CHÚ

BỊ DIỆP Y PHẬT MẪU TÂM CHÚ (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

BỊ DIỆP Y PHẬT MẪU TÂM CHÚ

BỊ DIỆP Y PHẬT MẪU TÂM CHÚ

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 17/05/2016

CHÚ LUÂN (bản hiệu chỉnh 05/2016)

_ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA ĐÀ LA NI (.PDF)

_QUAN ÂM LINH CẢM CHÂN NGÔN (.PDF)

QUAN ÂM LINH CẢM CHÂN NGÔN

QUAN ÂM LINH CẢM CHÂN NGÔN

Mật Tạng Bộ 1 _ No.865 (Tr.207 _ Tr.212)

KINH KIM CƯƠNG ĐỈNH NHẤT THIẾT NHƯ LAI CHÂN THẬT NHIẾP ĐẠI THỪA HIỆN CHỨNG ĐẠI GIÁO VƯƠNG (.PDF)

_QUYỂN THƯỢNG_

_QUYỂN TRUNG_

_QUYỂN HẠ_

Hán dịch: Khai Phủ Nghi Đồng Tam Ty_ Đặc Tiến Thí Hồng Lô Khanh_ Túc Quốc Công, thực ấp gồm ba ngàn hộ_ Ban áo tía tặng Tư Không, tên thụy là Đại Giám, tên hiệu chính là  Đại Quảng Trí_Chùa Đại Hưng Thiện_ Tam Tạng Sa Môn BẤT KHÔNG phụng chiếu dịch

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

(Bản hiệu chỉnh 05/2016)

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 12/05/2016

KIM CƯƠNG BÁCH TỰ MINH CHÚ LUÂN

KIM CƯƠNG BÁCH TỰ MINH CHÚ LUÂN (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

KIM CƯƠNG BÁCH TỰ MINH CHÚ LUÂN

KIM CƯƠNG BÁCH TỰ MINH CHÚ LUÂN

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 12/05/2016

NGHI THỨC TRÌ TỤNG CHÚ CHUẨN ĐỀ

NGHI THỨC TRÌ TỤNG CHÚ CHUẨN ĐỀ (.PDF)

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 12/05/2016

KINH TÔ TẤT ĐỊA YẾT LA

Mật Tạng Bộ 1_ No.893B (Tr.633_Tr.643)

KINH TÔ TẤT ĐỊA YẾT LA (.PDF)

_QUYỂN THƯỢNG_

_QUYỂN TRUNG_

_QUYỂN HẠ_

Hán dịch: Đời Đường_Thiên Trúc Tam Tạng THÂU BA CA LA (Śubha-siṃha-kara: Thiện Vô Úy)

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

BỐN VỊ BỒ TÁT VÀ TÁM VỊ KIM CƯƠNG HỘ TRÌ KINH KIM CƯƠNG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 03/05/2016

CÁC CHÂN NGÔN TRONG NGHI THỨC TỤNG KINH KIM CANG

CÁC CHÂN NGÔN TRONG NGHI THỨC TỤNG KINH KIM CANG (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

(Bản đã hiệu chỉnh 5/4/2016)

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 24/04/2016

NHƯ Ý CHÂN NGÔN

Biên soạn: HUYỀN THANH

nhu y 1

NHƯ Ý CHÂN NGÔN 1

OṂ   PADMOṢṆĪṢA  VIMALE _ HŪṂ  PHAṬ

[Hãy như sự thanh tịnh (hoặc sự xa lìa bụi dơ cấu bẩn)  của Liên Hoa Phật Đỉnh mà khủng bố phá bại mọi chướng ngại]

OṂ_ HANU  PĀŚA_  BHARA  HEYE _ SVĀHĀ

(Hãy cột trói đánh ngã sự bệnh chết, như chặt đứt được gánh nặng, thành tựu tốt lành)

 

nhu y 2

NHƯ Ý CHÂN NGÔN 2

OṂ   PADMOṢṆĪṢA  VIMALE _ HŪṂ  PHAṬ

[Hãy như sự thanh tịnh (hoặc sự xa lìa bụi dơ cấu bẩn)  của Liên Hoa Phật Đỉnh mà khủng bố phá bại mọi chướng ngại]

OṂ_ HANU  PHAṢA_  BHARA  HEYE _ SVĀHĀ

(Hãy an vui với sự bệnh chết, như chặt đứt được gánh nặng, thành tựu tốt lành)

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 24/04/2016

Như Ý Chân Ngôn (hiệu chỉnh)

Thần Chú Như Ý

Thần Chú Như Ý (thể chữ Siddham)

NHƯ Ý CHÂN NGÔN (.PDF)

Biên soạn: Trần Ngọc Nguyên

Như Ý Chân Ngôn (tiếng Anh là WISH-GRANTING WHEEL MANTRA hay WISH FULFILLING MANTRA) là chân ngôn thường được người Tây Tạng dùng kết hợp với thần chú Hanu (Seeing Mantra) thành một bộ. Thông thường chân ngôn này được viết bằng chữ Lantsa hay Uchen trên những lối đi và cửa ra vào trong các tự viện Tây Tạng để tạo những nguồn năng lượng tốt, giúp tiêu trừ điều xấu ác và chuyển hóa các nghiệp chướng…

padmosnisa_

Thần chú Như Ý kết hợp với Thần chú Hanu viết bằng thể chữ Lantsa

_Ghi nhận câu chú này từ các văn bản bằng chữ Uchen là: Oṃ padmo uṣṇīṣa (?padma uṣṇīṣa) vimale hūṃ phaṭ

2451789997_285e09de99_b

Thần chú Như Ý viết bằng thể chữ Uchen

Theo như chú thích trên đây thì câu chú này được thuyết trong Kinh Địa Tạng Thập Luân?!

_Trong một số tư liệu bằng Hán ngữ, ghi nhận câu chú này là:
Đại Bảo Quảng Bác Lâu Các Thiện Trụ Bí Mật Đà La Ni Chú (Căn Bản Chú):
“Án, bạc ma mô hứa ni hạ, tất mã lôi, hồng phôi”
OṂ_ PADMOṢṆĪṢA VIMALE HŪṂ PHAṬ
Và cũng ghi nhận Chú Luân này có công dụng rất lớn. Nếu trong nhà có Quỷ quấy phá, con nít bị nhiều bệnh, trong nhà có âm khí nặng nề, sinh ý chẳng thuận, nghiệp chướng sâu nặng…. chỉ cần đem trương Chú Luân này dán ở trên cửa, mỗi ngày đi qua bên dưới cửa tức có vô lượng Công Đức.

_Ghi chú:
Oṃ: Quy mệnh
padmoṣṇīṣa = padma uṣṇīṣa: Liên Hoa Phật Đỉnh
vimale: ly cấu (xa rời dơ bẩn)
hūṃ phaṭ: khủng bố, phá bại chướng ngại

Câu chú trên có thể diễn giải là: Quy mệnh Liên Hoa Phật Đỉnh là bậc Ly Cấu, nguyện con phá bỏ mọi chướng ngại, xa rời mọi cấu bẩn để thành tựu cuộc sống cao đẹp của Thánh Nhân!

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 23/04/2016

KINH TÔ MA HÔ ĐỒNG TỬ THỈNH HỎI (Subahū-paripṛcchā)

Mật Tạng Bộ 1_ No.895B (Tr.735 _Tr.740)

KINH TÔ MA HÔ ĐỒNG TỬ THỈNH  HỎI

(Subahū-paripṛcchā)

_QUYỂN THƯỢNG_

_QUYỂN HẠ_

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 23/04/2016

KINH TÔ TẤT ĐỊA YẾT LA (hiệu chỉnh 21/4/16)

Mật Tạng Bộ 1 – No.893

KINH TÔ TẤT ĐỊA YẾT LA – Quyển Thượng (.PDF)

KINH TÔ TẤT ĐỊA YẾT LA – Quyển Trung (.PDF)

KINH TÔ TẤT ĐỊA YẾT LA – Quyển Hạ (.PDF)

Hán dịch: Đời Đường_Trung Thiên Trúc Tam Tạng THÂU BA CA LA (Śubha-kara-siṃha: Thiện Vô Uý)

Việt dịch: Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ

Phục hồi Phạn Chú: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 20/04/2016

TỪ VỰNG VIỆT-PHẠN: 975 tên Bồ Tát

TỪ VỰNG VIỆT-PHẠN: 975 tên Bồ Tát (.PDF)

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 19/04/2016

Tô Tất Địa Yết La Kinh Chân Ngôn

Tô Tất Địa Yết La Kinh Chân Ngôn (.PDF)

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 16/04/2016

Đại Nhật Kinh Chân Ngôn

Đại Nhật Kinh Chân Ngôn (.PDF)

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 13/04/2016

TỪ VỰNG PHẠN-VIỆT: 975 tên Bồ Tát

TỪ VỰNG PHẠN-VIỆT: 975 tên Bồ Tát (.PDF)

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 11/04/2016

TỪ VỰNG PHẠN-VIỆT: 1.195 tên Phật

TỪ VỰNG PHẠN-VIỆT: 1.195 tên Phật (.PDF)

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 11/04/2016

TỪ VỰNG VIỆT–PHẠN: 1.195 tên Phật

TỪ VỰNG VIỆT – PHẠN: 1.195 tên Phật (.PDF)

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 28/03/2016

LỤC MÔN ĐÀ LA NI KINH LUẬN

Mật Tạng Bộ 4_ No.1361 (Tr. 878_Tr.881)

LỤC MÔN ĐÀ LA NI KINH LUẬN (.PDF)

(Phụ thêm Quảng Thích)

Hán văn: Bồ Tát THẾ THÂN (Vasu-bandhu) tạo làm

Việt dịch: HUYỀN THANH

Mật Tạng Bộ 1 _ No.882 (Tr.365 _ Tr.369)

PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI CHÂN THẬT NHIẾP ĐẠI THỪA HIỆN CHỨNG TAM MUỘI ĐẠI GIÁO VƯƠNG

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư, Sa Môn được ban áo tía (kẻ bầy tôi là) nhóm THI HỘ phụng chiếu dịch

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

(Bản hiệu chỉnh 03/2016)

_QUYỂN THỨ HAI MƯƠI MỐT_

_QUYỂN THỨ HAI MƯƠI HAI_

_QUYỂN THỨ HAI MƯƠI BA_

_QUYỂN THỨ HAI MƯƠI BỐN_

_QUYỂN THỨ HAI MƯƠI LĂM_

_QUYỂN THỨ HAI MƯƠI SÁU_

_QUYỂN THỨ HAI MƯƠI BẢY_

_QUYỂN THỨ HAI MƯƠI TÁM_

_QUYỂN THỨ HAI MƯƠI CHÍN_

_QUYỂN THỨ BA MƯƠI_

Mật Tạng Bộ 1 _ No.882 (Tr.365 _ Tr.369)

PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI CHÂN THẬT NHIẾP ĐẠI THỪA HIỆN CHỨNG TAM MUỘI ĐẠI GIÁO VƯƠNG

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư, Sa Môn được ban áo tía (kẻ bầy tôi là) nhóm THI HỘ phụng chiếu dịch

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

(Bản hiệu chỉnh 03/2016)

_QUYỂN THỨ MƯỜI MỘT_

_QUYỂN THỨ MƯỜI HAI_

_QUYỂN THỨ MƯỜI BA_

_QUYỂN THỨ MƯỜI BỐN_

_QUYỂN THỨ MƯỜI LĂM_

_QUYỂN THỨ MƯỜI SÁU_

_QUYỂN THỨ MƯỜI BẢY_

_QUYỂN THỨ MƯỜI TÁM_

_QUYỂN THỨ MƯỜI CHÍN_

_QUYỂN THỨ HAI MƯƠI_

Mật Tạng Bộ 1 _ No.882 (Tr.365 _ Tr.369)

PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI CHÂN THẬT NHIẾP ĐẠI THỪA HIỆN CHỨNG TAM MUỘI ĐẠI GIÁO VƯƠNG

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư, Sa Môn được ban áo tía (kẻ bầy tôi là) nhóm THI HỘ phụng chiếu dịch

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

(Bản hiệu chỉnh 03/2016)

_QUYỂN THỨ NHẤT_

_QUYỂN THỨ HAI_

_QUYỂN THỨ BA_

_QUYỂN THỨ TƯ_

_QUYỂN THỨ NĂM_

_QUYỂN THỨ SÁU_

_QUYỂN THỨ BẢY_

_QUYỂN THỨ TÁM_

_QUYỂN THỨ CHÍN_

_QUYỂN THỨ MƯỜI_

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 24/02/2016

VÀI THỦ ẤN CĂN BẢN CỦA PHẬT GIÁO

VÀI THỦ ẤN CĂN BẢN CỦA PHẬT GIÁO (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 24/02/2016

HOẠCH CHƯ THIỀN TAM MUỘI NHẤT THIẾT PHẬT PHÁP MÔN ĐÀ LA NI

HOẠCH CHƯ THIỀN TAM MUỘI NHẤT THIẾT PHẬT PHÁP MÔN ĐÀ LA NI

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Đà La Ni Tạp Tập, quyển 7 ghi nhận: “Hoạch Chư Thiền Tam Muội Nhất Thiết Phật Pháp Môn Đà La Ni” là: “Ưu mưu ni, phá ra mưu ni, cứu sá xà hê, câu tế bạt xà, a ba la mưu sa, sa ni tỳ đà la, tư mật để đa đa, ca bà lỵ, tần đầu mạt ni, sa la, kỳ la mạt la, mạt la mạt để, ưu điệt để, a nâu tư để tát, bà nhương man lộ na, xã na để, tỳ đà, xà mạt để, tỳ đầu mạt để, tu ba la đế điệt để, a ni la tiết, a bà ngâm, su ra ni mi mật để, ha sa mộ tỷ, xoa ha”

Hành Pháp Đà La Ni này: Trong 7 ngày ở trước tượng Phật, trước Xá Lợi tụng một ngàn biến, uống nước Hắc Mật, nước của vòng hoa hoa sen thời trong một ngày hay tụng ngàn bài Kệ, được Tha Tâm Trí… Nếu có 4 Chúng ở nơi vắng lặng, chí Tâm như Pháp hành Đà La Ni này thì chẳng quá 7 ngày sẽ hủy nát sự kết tụ của cõi Dục (Kāma-dhātu), được Như Ý Chứng Tam Muội của mười phương Phật, hay trừ nghiệp 3 chướng [Phiền Não Chướng (Kleśāvaraṇa), Nghiệp Chướng (Katmāvaraṇa), Dị Thục Chướng (Vipākāvaraṇa)] của chúng sinh. Hay tiêu trừ sự kết tụ của tất cả nhóm phiền não điên đảo của chúng sinh, gần gũi trụ ở con đường của Hiền Thánh, hay khiến cho không có chuyển lùi Bồ Đề (Bodhi), được Nhất Thiết Trí (Sarva-jñā), chẳng theo Nhân (Hetu) khác, rồi được Pháp Môn: 3 Vô Ngại, 3 Vô Úy Tam Muội của tất cả Phật (Nhất Thiết Phật Tam Vô Ngại Tam Vô Úy Tam Muội), hay trừ tất cả các ác của chúng sinh

*)Ghi chú:

KUMUDI  PRAMUDI_  KOŚA-JAHE_  GUHYA-VAJRA  APRAMOṢA SANI_  VIDĀRA  SMITA  ITTHĀ  KAVARE   BHINDU  MĀNIN  SĀRA_  VĪRA-MĀLA,  MĀLA-VATI  KUṬITA_  ANUSTHITA   ABHAJYAMĀNA JANAT-VIDHA_ JAMATI  VIDHU-MATI_ SUPRATIṢṬHI  AN-ĪRITA_ ABHYĀṄGA  SURA-NIMITTE  HASA-MUKHE  SVĀHĀ

_Ý nghĩa căn bản của Đà La Ni này là:

KUMUDI  PRAMUDI: vui mừng với sự tinh khiết như hoa sen trắng

KOŚA-JAHE: như chặt đứt nơi cư trú của mọi sự nhiễm dơ

GUHYA-VAJRA  APRAMOṢA SANI: được lợi ích là chẳng quên mất Kim Cương bí mật

VIDĀRA  SMITA  ITTHĀ  KAVARE   BHINDU  MĀNIN  SĀRA_  VĪRA-MĀLA,  MĀLA-VATI  KUṬITA: mỉm cười phá nát mọi lối nẻo quanh co ngoằn ngoèo trong đồng ruộng to lớn, đồng ruộng dũng mãnh cứng chắc của sự ngã mạn … như bọt nước bên trong hỗn hợp tốt đẹp chính đúng

ANUSTHITA   ABHAJYAMĀNA JANAT-VIDHA: thuận theo an trụ chẳng chia lìa với loại đã biết

JAMATI  VIDHU-MATI: ý đơn độc lìa bỏ mọi phiền não

SUPRATIṢṬHI  AN-ĪRITA: đứng lặng lẽ ngay thẳng cứng chắc chẳng lay động

ABHYĀṄGA  SURA-NIMITTE  HASA-MUKHE  SVĀHĀ: như tướng tỏa sáng xoa bôi thân thành tựu viên mãn Môn Cao Dữ

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 15/02/2016

KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN BIẾN CHÂN NGÔN

Mật Tạng Bộ 3_ No.1092 (Tr.254_ Tr.259)

KINH BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH THẦN BIẾN CHÂN NGÔN

_QUYỂN THỨ SÁU_ (.PDF)

Hán dịch: Đại Đường_Thiên Trúc Tam Tạng BỒ ĐỀ LƯU CHÍ (Bodhi-ruci: Giác Ái, hay Dharma-ruci: Pháp Ái)

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 28/01/2016

NGHI THỨC CẦU SIÊU

NGHI THỨC CẦU SIÊU (.PDF)

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 27/01/2016

HỌC TIẾNG PHẠN QUA KINH KIM CƯƠNG

HỌC TIẾNG PHẠN QUA KINH KIM CƯƠNG
Vajracchedikā Prajñāpāramitā Sūtra

AUDIO bài tụng & giảng giải Kinh Kim Cương tiếng Phạn của Dr. Ram Karan Sharma
https://drive.google.com/folderview?id=0B_RyUOTCzwoTMi12VmJNSW40M1U&usp=sharing

Kinh Kim Cương

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 26/01/2016

PHẬT ĐỈNH TÔN THẮNG PHÁP KINH

Phat-Dinh-Ton-Thang-Phap-Kinh

PHẬT ĐỈNH TÔN THẮNG PHÁP KINH

Phát hành tại: Nhà sách Văn Thành
411 Hoàng Sa, P.8, Q.3, TPHCM
ĐT: 38.482.028; 0908.585.560

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 15/01/2016

NỀN TẢNG TINH YẾU CỦA PHẬT GIÁO

NỀN TẢNG TINH YẾU CỦA PHẬT GIÁO

Biên soạn: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 06/01/2016

NGHI THỨC TỤNG NIỆM ĐỊA TẠNG PHÁP

NGHI THỨC TỤNG NIỆM ĐỊA TẠNG PHÁP (.PDF)

« Newer Posts - Older Posts »

Categories