Đăng bởi: Tống Phước Khải | 18/01/2014

TỨ QUY Y CHÚ

TỨ QUY Y CHÚ (.PDF)


image001

Hán văn: chỉnh lý Nhiên Đăng tạp chí biên tập bộ

Việt dịch: HUYỀN THANH

Quy Y hàm chứa nghĩa là: quy hướng, nương dựa, cứu độ. Mật Giáo có bốn Quy Y là Quy y Kim Cương Thượng Sư, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Phạn Ngữ Nam Ma (Namo) là quy y. Tứ Quy Y Chú ấy là:

Nam ma cổ lỗ bối. Nam ma bất đả gia. Nam ma đạt ma gia. Nam ma tăng già gia”

NAMO  GURUPA

NAMO  BUDDHAYA

NAMO  DHARMAYA

NAMO  SAṂGHAYA

(Theo người dịch thì Tứ Quy Y Chú là:

NAMO  GURUBHYAḤ

NAMO  BUDDHĀYA

NAMO  DHARMĀYA

NAMO  SAṂGHĀYA)

Giáo Lý của Mật Tông rất coi trọng Kim Cương Thượng Sư tức là coi trọng sự truyền thừa Pháp của Tôn Sư từ Đa Kiệt Khang Như Lai đến Thượng Sư căn bản của sự truyền Pháp, là căn bản trong căn bản

Căn bản của Quy Y ở ngay trên một chữ Tín (Śraddhā). Tín (niềm tin) là khởi thủy của tất cả, cũng như là: “Mẹ Công Đức của nguồn Đạo, tăng trưởng tất cả Thiện Pháp, trừ diệt tất cả nghi ngờ, hiện bày khai phát Đạo vô thượng”. Có tin tưởng (tín) mới có ưa thích. Thể của Tâm tin tưởng ắt có tướng vui vẻ, rất vui thích quy y Liên Sinh Hoạt Phật.

Pháp Môn của Tịnh Độ Tông là quy y tin tưởng niệm

Pháp Môn của Thiên Đài Tông là quy y một niệm

Pháp Môn của Mật Tông Chân Ngôn là quy y chữ A

Có tin tưởng (tín) mới có quy y. Có rõ quy y mới có hành, là y theo Pháp của Mật Tông mà thực hành vậy. Như đây mới có sự quy hướng chân chính.

Quy y là khởi đầu của tin, hiểu, hành, chứng. Trước tiên tin thích Pháp ấy, tiếp theo hiểu rõ Pháp ấy, y theo Pháp ấy mà thật tế tu hành, cuối cùng là được chứng Quả ấy. Bởi thế căn bản của Quy Y là niềm tin (tín).

_Phương pháp quy y quán tưởng là:

Tước tiên quán tưởng hình tượng của Thượng Sư: Huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu (Thiên Tâm) của Ngài tuôn ra ánh sáng màu trắng bắn vào huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu của Hành Giả. Cổ họng của Ngài tuôn ra ánh sáng màu hồng bắn vào cổ họng của Hành Giả. Trái tim của Ngài tuôn ra ánh sáng màu xanh lam bắn vào trái tim của Hành Giả.

Hành Giả cung kính niệm Tứ Quy Y Chú: “Nam ma cổ lỗ bối. Nam ma bất đả gia. Nam ma đạt ma gia. Nam ma tăng già gia” ba lần. Ngay lập tức, quán tưởng Thượng Sư hiện ra trong hư không, Phật hiện ra trong hư không, Pháp Bản (gốc rễ của Pháp) tỏa ánh sáng hiện ra trong hư không, Tăng Bảo hiện ra trong hư không, trợ nhau dung hợp, hóa làm ánh sáng lớn có năm màu. Ánh sáng lớn có năm màu này rưới vào đỉnh khiếu (huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu) chảy rót đầy thân thể. Lại quán tưởng tự hiểu biết tất cả nghiệp chướng, nghiệp ác, nghiệp bất tịnh, nghiệp tội… toàn bộ hóa làm luồng khí màu đen từ lỗ chân lông bị đẩy ra bên ngoài. Khắp thân thể của mình được ánh sáng xuyên suốt qua, thân tâm nhẹ nhàng an ổn, tràn đầy Phước Tuệ.

Như điều này, tức là nội minh của Pháp Quy Y Quán Tưởng chân thật.

Advertisements
Đăng bởi: Tống Phước Khải | 16/01/2014

A DI ĐÀ TÂM CHÚ

A DI ĐÀ TÂM CHÚ (.PDF)


image002

Việt dịch: HUYỀN THANH

_A Di Đà Phật (Amitābha-buddha) trong Mật Giáo:

Nguyên là một trong năm Trí của Đại Nhật Như Lai (Vairocana-buddha) sinh Tây Phương Diệu Quán Sát Tam Muội. Trong Thai Tạng Giới (Garbha-dhātu) có vị trí ở phương Tây của Trung Đài Bát Diệp Viện, trong Kim Cương Giới (Vajra-dhātu) có vị trí ở phương Tây của năm Giải Thoát Luân, là Trí Phương Tiện của Như Lai.

_Ngay trong “Quán Vô Lượng Thọ Kinh” nói: “Thân của Vô Lượng Thọ Phật (Amitāyus-buddha) có màu vàng ròng như trăm ngàn vạn ức Dạ Ma Thiên (Yama-deva) Diêm Phù Đàn (Jambu-dvīpa). Thân Phật cao như sáu mươi vạn ức na do tha do tuần, Bạch Hào (Ūrṇa: sợi lông mày trắng) ở Tam Tinh (my gian) uyển chuyển xoay theo bên phải lớn như năm ngọn núi Tu Di (Sumeru), mắt Phật rộng như bốn biển lớn màu xanh trắng rõ ràng, lỗ chân lông trên toàn thân đều hiện bày ánh sáng”

_Tại Thế Giới Sa Bà (Sāha-dhātu), sự cứu độ của chư Phật, nên dùng A Di Đà Phật là bậc nhất. Ánh sáng của Đức Phật A Di Đà có thể phân chia là: Vô Lượng Quang, Vô Biên Quang, Vô Ngại Quang, Vô Đối Quang, Diễm Vương Quang, Thanh Tịnh Quang, Hoan Hỷ Quang, Trí Tuệ Quang, Bất Đoạn Quang, Nan Tư Quang, Vô Xứng Quang, Siêu Nhật Nguyệt Quang

Thế Giới Cực Lạc (Sukha-vatī) ở phương Tây có cảnh giới của ba Phẩm, chín sinh. Hành Giả chỉ cần một lòng chẳng loạn (nhất tâm bất loạn), tin tưởng bền chắc vào Bản Nguyện của Đức Phật A Di Đà ắt được thành tựu sinh về Thế Giới Cực Lạc ở phương Tây.

_A Di Đà Phật độ sinh vô lượng:

Hành Giả Mật Tông ngay lúc tu Mật Pháp thời quán tưởng thân của mình là Phật A Di Đà hiện tại chỉ có một trong Thế Giới này, phương bên trên là Phật A Di Đà quá khứ, phương bên dưới là Phật A Di Đà vị lai. Đức Phật A Di Đà ở phương trên hóa làm điểm ánh sáng hạ xuống bên dưới, Đức Phật A Di Đà ở phương bên dưới hóa làm điểm ánh sáng bay lên bên trên. Lúc đó quá khứ, hiện tại vị lại làm thành một khối (đả thành nhất phiến), hóa làm Thế Giới Cực Lạc. Điều này rất bí mật là “dọc cùng một thời của ba đời, ngang trùm một Thể của mười phương”

Trì Mật Chú là: “Ông, a di đa oa ta”

OṂ  AMITĀBĀ

(Theo người dịch thì câu chú trên là OṂ  AMITĀBHA  HRĪḤ)

Tay Ấn là Pháp Giới Định Ấn

_Một cá nhân hay ngầm tu “A Di Đà Phật Bản Tôn Pháp”, tâm tin tưởng chẳng nghi ngờ, một lòng chẳng loạn, khi lâm chung thời niệm Thánh Hiệu A Di Đà Phật, đóng kín lỗ chân lông trên toàn thân, nhưng Phạn Đỉnh Huyệt (Huyệt ngay giữa đỉnh đầu) chẳng đóng, niệm một tiếng chữ Hồng (HŪṂ) thì Nguyên Thần xung lên mở Đỉnh Môn (cửa trên đỉnh đầu), ba vị Thánh ở phương Tây (A Di Đà Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát) hiện ra trước mặt, liền hóa sinh trong hoa sen

A Di Đà Phật cùng với Liên Hoa Đồng Tử (Padma-kumāra) có liên quan với nhau

Ba vị Thánh ở phương Tây cùng với Liên Hoa Đồng Tử không có hai, không có khác

Đây trong việc ấy có bí mật của bí mật lớn

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 15/01/2014

ĐA BẢO PHẬT TÂM CHÚ

ĐA BẢO PHẬT TÂM CHÚ (.PDF)

Đa Bảo Phật Tâm Chú

Việt dịch: HUYỀN THANH

Đa Bảo Phật (Prabhūtaratna-buddha, hay Bahu-ratna-buddha) là Đức Phật ở trong cái tháp từ dưới đất phun vọt lên, nhằm chứng minh rõ Nghĩa Đế chân thật mà Đức Phật Thích Ca (Śākya-muṇi-buddha) đã nói trong Kinh Pháp Hoa (Saddharma-puṇḍarika-sūtra). Lại có tên gọi là Đại Bảo Phật (Mahā-ratna-buddha), Bảo Thắng Phật (Ratna-dharāya-buddha)

_ Kinh Pháp Hoa, quyển 4, phẩm thấy Tháp báu ghi chép là: “Đức Phật này là Giáo Chủ của Thế Giới Bảo Tịnh ở phương Đông. Khi Đức Thích Tôn nói Kinh Pháp Hoa thời có cái tháp bảy báu từ trong lòng đất phun vọt lên, đứng cao tít ở trong hư không, bên trong Tháp có Đức Đa Bảo Như Lai ngồi trên tòa Sư Tử”

_ Trong Kinh Pháp Hoa có miêu tả mọi loại trang nghiêm thù thắng của cái tháp Đa Bảo này: “Bấy giờ, trước mặt Đức Phật có cái tháp bảy báu, cao 500 do tuần, dài rộng 250 do tuần, từ dưới đất phun vọt lên trụ tại không trong, có mọi loại vật báu trang nghiêm: năm ngàn lan can, ngàn vạn khám thất, vô số phướng phan dùng để trang nghiêm, bên trên ấy rũ treo vạn ức chuỗi Anh Lạc báu, chuông báu. Bốn mặt đều tuôn ra mùi thơm của Đa Ma La Bạt Đàn đầy tràn khắp Thế Giới. Các phan, lọng ấy do bảy báu quý giá là vàng, bạc, Lưu Ly, Xà Cừ, Mã Não, Trân Châu, Mân Côi (một loại ngọc đẹp) hợp thành, cao đến cung điện của Tứ Thiên Vương

_ Căn cứ vào sự ghi chép của Kinh Phật Thuyết Cứu Bạt Diệm Khẩu Ngạ Quỷ Đà La Ni thì: “Đức Phật bảo A Nan: Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện muốn cầu sống lâu, tăng trưởng Phước Đức, mau hay đầy đủ Đàn Ba La Mật (Dāna-pāramitā: Bố Thí Ba La Mật). Mỗi buổi sáng sớm với tất cả Thời không có chướng ngại, lấy một đồ vật sạch sẽ chứa đầy nước sạch, để chút cơm, thức ăn vụn khô với các thứ bánh…Dùng bàn tay phải để trên vật khí, tụng Đà La Ni lúc trước đủ bảy lần, sau đó xưng danh hiệu của bốn Đức Như Lai

Nam ma ba hổ, lạp đát nạp gia, đáp tháp cát đạt gia” (Đây là Đa Bảo Như Lai)

Namo  bako-ratnaya  tathāgatāya

Do xưng danh hiệu Đa Bảo Như Lai gia trì, cho nên hay phá nghiệp ác gian tham keo kiệt của tất cả Quỷ, liền được viên mãn Phước Đức”

_ Trong Kinh Du Già Tập Yếu Cứu A Nan Đà La Ni Diệm Khẩu Quỹ Nghi đề cập là: “Các hàng Phật Tử! Nếu nghe danh hiệu Đa Bảo Như Lai, hay khiến cho các ngươi đầy đủ tài bảo, xứng ý đã mong cầu, thọ dụng không tận”

_ Đa Bảo Như Lai là Bản Tôn Tài Bảo Tăng Ích của Phật giáo, thường niệm Phật Hiệu Đa Bảo Như Lai thì Đa Bảo Như Lai ắt thường ban cho tiền của, châu báu, giàu có dư thừa

An trí cái tháp của Đa Bảo Như Lai thì xưng là Đa Bảo Phật Tháp. Trong tháp là do vô số kỳ trân dị bảo, châu báu, Mã Não nghiêm sức tạo thành. Trong Tự Viện Phật Giáo ở Trung Quốc, từ xưa đã có thiết lập nhiều cái Tháp Đa Bảo Phật 

*) Ghi chú:

Theo người dịch thì câu Namo  bako-ratnaya  tathāgatāya phải ghi là:

Namo  bahu-ratnaya  tathāgatāya

(Quy mệnh Đa Bảo Như Lai)

 Ngoài ra trong Kinh Phật Thuyết Cứu Bạt Diệm Khẩu Ngạ Quỷ Đà La Ni, được ghi nhận trong Đại Chính Nguyên Bản Đại Tạng Kinh_Tập 21 (Mật Tạng Bộ 4)_ No. 1313 ghi nhận câu Quy Mệnh Đa Bảo Như Lai là:

Namo  bhagavate  Prajñā-bhūta-ratna  tathāgatāya

(Quy mệnh Thế Tôn Trí Tuệ Chân Bảo Như Lai)

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 15/01/2014

Long Vương Tâm Chú

Long Vương Tâm Chú (.PDF)

image001

Hán văn: chỉnh lý Nhiên Đăng tạp chí biên tập bộ

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Kinh Phật ghi chép có vô số Long Vương chuyên cai quản sự kéo mây tuôn mưa. Trong chúng Long Vương thì Rồng Bà Kiệt La (Sāgara) được nêu lên nhiều nhất là do con gái của ông tức vị Long Nữ sau này được thành Phật

Kinh Pháp Hoa, phẩm Tựa nói rằng: “Có tám vị Long Vương là Nan Đà Long Vương, Bạt Nan Đà Long Vương, Sa Già La Long Vương, Hòa Tu Cát Long Vương, Đức Xoa Ca Long Vương, A Na Bà Đạt Đa Long Vương, Ma Na Tư Long Vương, Ưu Bát La Long Vương”

Long Vương nguyên cư ngụ tại cung Rồng là cung điện của Long Vương ở đáy biển lớn, là nơi do Thần Lực của Long Vương biến hóa ra.

Tại thời đại của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Śākya-muṇi) thì Long Vương (Nāga-rāja:vua Rồng) trong biển từng đến núi Linh Lộ nghe Đức Phật nói Pháp, Tâm tin tưởng vui vẻ. Lúc đó, muốn thỉnh Đức Phật đến cung Rồng trong biển lớn để cúng dường. Khi được Đức Phật nhận lời thì Long Vương liền quay về biển lớn, hóa làm cung điện lớn có vô lượng châu báu, mọi loại trang nghiêm, thậm chí từ bờ biển đến đáy biển, tạo làm thềm bậc báu bằng vàng, bạc, lưu ly (tam đạo bảo giai) như thềm bậc báu mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ Trời Đao Lợi (Trāyastriṃśa) đi xuống cõi Diêm Phù Đề (Jambu-dvīpa). Cuối cùng thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni với các Tỳ Kheo Bồ Tát cùng đi theo bậc thềm báu vào cung Rồng, tiếp nhận sự cúng dường với nói Pháp.

Sau này, sau một ngàn năm trăm năm,  Ác Ma Ba Tuần với chúng Ngọai Đạo tranh nhau phá chùa tháp, giết hại Tỳ Kheo… nên tất cả Kinh Tạng đều được chuyển dời đến nước Cưu Thi Na Kiệt, và A Na Bà Đạt Đa Long Vương đều cầm giữ đưa vào biển, lúc đó Kinh Tạng hoàn toàn ở tại cung Rồng.

Ngày xưa có vị Đại Long Bồ Tát tiếp dẫn Long Thọ Bồi Tát vào cung Rồng, ở trong cung Rồng mở cái hộp hoa bảy báu, đem các Kinh Diển thâm áo của Phương Đẳng, vô lượng Diệu Pháp trao cho. Long Thọ nhận đọc trong 90 ngày  thì thông giải rất nhiều, điều được đọc ấy nhiều gấp mười lần cõi Diêm Phù Đề.

Liên Sinh Thánh Tôn (Padma-saṃbhava) từng đến cung Rồng, xem xét Danh Tướng Kinh. Nhân đây chúng tám Bộ của hàng Long Thần đều hộ trì Tông Pháp Chân Thật. Tông Phái Chân Thật có “chư Thiên hộ trì” lại có “Rồng hộ trì” nổi bật nhất là Nan Đà Long Vương (Nanda-nāga-rāja), vị Long Vương này là bậc Thượng Thủ trong tám vị Đại Long Vương. Hình tượng của Ngài là đầu đội mão có bảy đầu Rồng, tay phải cầm cây đao, tay trái nắm sợi dây. Nan Đà Long Vương với Liên Sinh Thánh Tôn rất khế hợp

Long Vương tiếng Phạn là Na Già (Nāga) là một điều chẳng thể nghĩ bàn do Đức Phật đã nói. Long Vương có sức Thần Thông lớn 

_Long Vương Chú mà Liên Sinh Thánh Tôn đã niệm, có hai loại

 “Ông, na già, na già, mật”

OṂ_ NĀGA  NĀGA  ME

“Na ma tam mãn đa mẫu đắc nam. Ngõa nhật lạp, mật”

NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ_ VAJRA  ME

15/01/2014

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 12/01/2014

LONG VƯƠNG CHÚ PHÁP

LONG VƯƠNG CHÚ PHÁP (.PDF)

Long Vương Chú Pháp

Long Vương Chú Pháp

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 10/01/2014

Lưỡng Long Bạch Y Quán Âm Thần Chú

 LƯỠNG LONG BẠCH Y QUÁN ÂM THẦN CHÚ (.PDF)

Biên soạn: Huyền Thanh

Quan-Am-Nam-Hai

Lưỡng Long Nam Hải Bạch Y Quán Âm

Nam-Hai-Bach-Y-Quan-Am

Lưỡng Long Nam Hải Bạch Y Quán Âm Thần Chú

Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Nam Hải Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát

Nguyện xin Bồ Tát

Rũ lòng Từ Bi

Ban rải Thần Lực

Giúp các Long Thần

Địa Long, Hải Long

Chúng Rồng lớn nhỏ

Thiên chúng, Địa loại

Tăng nhiều Pháp Lạc

Hộ trì đất Việt

Đại Việt Long Quân

Thân Rồng an ổn

Tăng trưởng Chính Khí

Thành tựu Bản Nguyện

Hộ giúp vạn dân

An cư lạc nghiệp

Xa lìa ách nạn

Dứt trừ khổ đau

Sung túc giàu có

Quyết định thành tựu

Namo  ratna-trayāya

Namaḥ Ārya-avalokiteśvarāya bodhisatvāya  mahā-satvāya  mahā-kāruṇikāya

Oṃ_ Tathāgata-viṣaya saṃbhave padma-mālini svāhā

Oṃ_ Vajra-dharma  hrīḥ

Oṃ_ sarva  mahā-balāya-nāga-rājāya, sarva nāgendrāya, sarva nāgādhipatāya, sarva nāga-senāya, sarva  nāga-devatā-rājāya, sarva  nāga-gaṇāya, sarva  nāga-devatā-dharma-pālaya, rakṣa  rakṣa  māṃ  svāhā

 10/01/2014

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 07/01/2014

Mật Tạng Bộ 1 _No.901 (Tr.804_Tr.812) – Quyển 3

PHẬT NÓI ĐÀ LA NI TẬP KINH

_QUYỂN THỨ BA_

Hán dịch: Đại Đường_Thiên Trúc Tam Tạng A ĐỊA CỒ ĐA (Atikuṭa)

Việt dịch: Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ

Phục hồi Phạn Chú: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 02/01/2014

Mật Tạng Bộ 1 _No.901 (Tr.860_Tr.866)

PHẬT NÓI ĐÀ LA NI TẬP KINH

_QUYỂN THỨ CHÍN_

(Kim Cương Bộ_Quyển Hạ)

Hán dịch: Đại Đường_Thiên Trúc Tam Tạng A ĐỊA CỒ ĐA (Atikuṭa)

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 22/12/2013

Thần chú trong Du Già Diệm Khẩu Thí Thực Khoa Nghi

CÁC BÀI CHÚ TRONG

DU GIÀ DIỆM KHẨU THÍ THỰC KHOA NGHI

 Phục hồi Phạn Chú: HUYỀN THANH


 

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 09/11/2013

Mật Tạng Bộ 2_ No.997 (Tr.525_Tr.529)

KINH THỦ HỘ QUỐC GIỚI CHỦ ĐÀ LA NI

Hán dịch: Nước Kế Tân_ Tam Tạng Sa Môn BÁT NHÃ (Prajña: Trí Tuệ) cùng với MÂU NI THẤT LỢI (Muni-śrī:Tịch Mặc) dịch
Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

QUYỂN 1

QUYỂN 2

QUYỂN 3

QUYỂN 4

QUYỂN 5

QUYỂN 6

QUYỂN 7

QUYỂN 8

QUYỂN 9

QUYỂN 10

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 26/10/2013

Mật Tạng Bộ 2_ No.952 (Tr.263_Tr.269)

KINH NĂM PHẬT ĐẢNH TAM MUỘI ĐÀ LA NI

 Hán dịch: Đại Đường_Thiên Trúc Tam Tạng BỒ ĐỀ LƯU CHÍ phụng chiếu dịch

Việt dịch: Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ

Phục hồi Phạn Chú: HUYỀN THANH

QUYỂN 1

QUYỂN 2

QUYỂN 3

QUYỂN 4

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 29/09/2013

Mật Tạng Bộ 2_ No.951 (Tr.224 _ Tr.232)

Mật Tạng Bộ 2_ No.951 (Tr.224 _ Tr.232)

KINH NHẤT TỰ ĐẢNH LUÂN VƯƠNG

Hán dịch: Đại Đường_Nam Thiên Trúc Tam Tạng BỒ ĐỀ LƯU CHÍ
Việt dịch: Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ
Phục hồi Phạn Chú: HUYỀN THANH

QUYỂN 1

QUYỂN 2

QUYỂN 3

QUYỂN 4

QUYỂN 5

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 22/09/2013

Mật Tạng Bộ 4_ No.1211 (Tr.42_Tr.49)

Mật Tạng Bộ 4_ No.1211 (Tr.42_Tr.49)

CAM LỘ QUÂN TRÀ LỢI BỒ TÁT CÚNG DƯỜNG NIỆM TỤNG THÀNH TỰU NGHI QUỸ

_MỘT QUYỂN_

 Hán dịch: Khai Phủ Nghi Đồng Tam Ty_ Đặc Tiến Thí Hồng Lô Khanh_ Túc Quốc Công, thực ấp gồm ba ngàn hộ_ Ban áo tía tặng Tư Không, tên thụy là Đại Giám, tên hiệu chính là Đại Quảng Trí_Chùa Đại Hưng Thiện_ Tam Tạng Sa Môn BẤT KHÔNG phụng chiếu dịch

Sưu tập Thủ Ấn, phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

 

 

 

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 18/09/2013

Đại Tạng Kinh_ Tập 14_ No.483

Đại Tạng Kinh_ Tập 14_ No.483

KINH TAM MẠN ĐÀ BẠT ĐÀ LA BỒ TÁT
(Samanta-bhadra-bodhisatva-sūtra)

Hán dịch: Đời Tây Tấn_ Cư Sĩ NHIẾP ĐẠO CHÂN
Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 19/08/2013

Mật Tạng Bộ 3_ No.1191 (Tr.840 _Tr.845) [20 quyển]

KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG BỒ TÁT TẠNG VĂN THÙ SƯ LỢI CĂN BẢN NGHI QUỸ

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Hồng Lô Thiếu Khanh_ Minh Giáo Đại Sư (kẻ bầy tôi là) THIÊN TỨC TAI phụng chiếu dịch

Sưu tập Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

– Quyển 1

Quyển 2

Quyển 3

Quyển 4

Quyển 5

Quyển 6

Quyển 7

Quyển 8

Quyển 9

Quyển 10

Quyển 11

Quyển 12

Quyển 13

Quyển 14

Quyển 15

Quyển 16

Quyển 17

Quyển 18

Quyển 19

Quyển 20

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 15/08/2013

Mật Tạng Bộ 3_ No.1188 (Tr.814_Tr.817)

VĂN THÙ SỞ THUYẾT TỐI THẮNG DANH NGHĨA KINH 

QUYỂN THƯỢNG

QUYỂN HẠ

Hán dịch: Đời Tống_ Tây Thiên Tam Tạng Minh Nhân Diệu Thiện Phổ Tế
Pháp Sư nhóm KIM TỔNG TRÌ phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 12/08/2013

Mật Tạng Bộ 3_ No.1099 (Tr.443 _ Tr.446)

PHẬT NÓI KINH THÁNH QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT BẤT KHÔNG VƯƠNG BÍ MẬT TÂM ĐÀ LA NI

Hán dịch: Tây Thiên dịch Kinh Tam Tạng_Triều Phụng Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_Truyền Pháp Đại Sư, kẻ bầy tôi được ban áo tía là nhóm THI HỘ (Dānapāla) phụng chiếu dịch

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 10/08/2013

Mật Tạng Bộ 2_ No.965 (Tr.339_Tr.342)

KINH ĐẠI DIỆU KIM CƯƠNG ĐẠI CAM LỘ QUÂN NOA LỢI DIỄM MAN SÍ THỊNH PHẬT ĐỈNH (.PDF)

Hán dịch: Đạt Ma Tê  Na (Dharma-sena: Pháp Quân)

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 07/08/2013

THƯỜNG CẦU LỢI ĐỒNG NỮ

THƯỜNG CẦU LỢI ĐỒNG NỮ (PDF)

Thuong Cau Loi

Thường Cầu Lợi Đồng Nữ, tên Phạn là Jaṅguli, dịch âm là Thường Cù Lợi,
Nhương Ngu Lê, Nhương Ngu Lý Duệ. Dịch nghĩa là kiến thức vềchất độc. Lại xưng
là Thường Cù Lợi Độc Nữ, Nhương Ngu Lợi Đồng Nữ, Thường Cù Lợi Đồng Tử.
Tôn này là một NữThần của Phật Giáo cổ đại, được xem là một Hóa Thân
(Nirmāṇa-kāya) của BồTát Quán TựTại (Avalokiteśvara) hay trừkhử, nhiếp hóa loài
trùng độc và được xếp vào Thiên Bộ. Bộtộc Shaman trong các khu vực Bắc Ấn Độvà
Nepal rất sùng kính Tôn này và xem Ngài là một biểu tượng đểloại bỏcác chất độc từ
người bịrắn cắn. Người dân Bengal cổ đại rất tôn phụng NữThần Rắn Manasavà còn
xưng gọi NữThần này là Jaṅguli, Viṣahari, Padmavati (Đọc tiếp)

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 07/08/2013

8 ANH EM TỲ SA MÔN DƯỢC XOA

8 ANH EM TỲ SA MÔN DƯỢC XOA (.PDF)

Duoc Xoa

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 07/08/2013

KỸ NGHỆ THIÊN NỮ

KỸ NGHỆ THIÊN NỮ (.PDF)

Ky Nghe Thien Nu

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 07/08/2013

BẢO TẠNG THẦN

BẢO TẠNG THẦN (.PDF)

Bao Tang Than

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 07/08/2013

PANCIKA (TÁN CHI DƯỢC XOA)

PANCIKA (TÁN CHI DƯỢC XOA) .PDF

Pancika

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 06/08/2013

RỒNG (Nāga)

RỒNG (Nāga)

Rong

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 06/08/2013

KIM SÍ ĐIỀU (CÂU LÂU LA)

KIM SÍ ĐIỀU (CÂU LÂU LA) [.PDF]

Kim Si Dieu

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 06/08/2013

16 THIỆN THẦN

16 THIỆN THẦN (.PDF)

16 Thien Than

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 03/08/2013

ÁI TỬ MẪU THIÊN

ÁI TỬ MẪU THIÊN (.PDF)

Ai Tu Mau

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 02/08/2013

CHƯ THIÊN TRONG KIM CƯƠNG GIỚI

1- KIM CƯƠNG TỒI THIÊN

2- KIM CƯƠNG DIỆN THIÊN

3- KIM CƯƠNG THỰC THIÊN

4- HUỲNH HOẶC THIÊN

5- KIM CƯƠNG Y THIÊN

6- ĐIỀU PHỤC THIÊN

7- TUỆ TINH THIÊN

Kim Cuong Gioi Mandala

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 01/08/2013

NA LA DIÊN THIÊN

NA LA DIÊN THIÊN (.PDF)

Na La Dien Thien

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 01/08/2013

TRÌ QUỐC THIÊN

TRÌ QUỐC THIÊN (.PDF)

Tri Quoc Thien

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 01/08/2013

TĂNG TRƯỞNG THIÊN

TĂNG TRƯỞNG THIÊN (.PDF)

Tang Truong Thien

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 01/08/2013

QUẢNG MỤC THIÊN

QUẢNG MỤC THIÊN

Quang Muc Thien

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 31/07/2013

Y XÁ NA THIÊN & QUYẾN THUỘC

Y XÁ NA THIÊN & QUYẾN THUỘC

(Đại Hắc Thiên, Tỳ Na Dạ Ca, Vi Đà Thần Tướng, Dakini)

Y Xa Na

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 30/07/2013

DIỄM MA THIÊN

DIỄM MA THIÊN

Diem Ma

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 30/07/2013

NHẬT THIÊN & TÚ DIỆU

NHẬT THIÊN & TÚ DIỆU

Nhat Thien

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 29/07/2013

NGUYỆT THIÊN & TINH TÚ

NGUYỆT THIÊN & TINH TÚ

Nguyet Thien

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 29/07/2013

PHONG THẦN

PHONG THẦN

Phong Thien

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 29/07/2013

THỦY THẦN

THỦY THẦN

Thuy Thien

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 26/07/2013

ĐỊA THIÊN

ĐỊA THIÊN

Dia Thien

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 26/07/2013

TỲ SA MÔN THIÊN & NATRA

TỲ SA MÔN THIÊN (.PDF)

Ty Sa Mon

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 24/07/2013

HỎA THIÊN

HỎA THIÊN

Hoa Thien

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 21/07/2013

LA SÁT THIÊN

LA SÁT THIÊN 

La Sat

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 21/07/2013

ĐẾ THÍCH THIÊN

ĐẾ THÍCH THIÊN

De Thich

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 21/07/2013

BỐN BỒ TÁT Ở PHƯƠNG ĐÔNG

1. KIM CƯƠNG HỶ

2. KIM CƯƠNG ÁI

3. KIM CƯƠNG VƯƠ NG

Kim Cuong Ai

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 21/07/2013

PHẬT NHÃN PHẬT MẪU

PHẬT NHÃN PHẬT MẪU

Phat Nhan

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 13/07/2013

BỐN VỊ NHIẾP BỒ TÁT

1. Kim Cương Câu

2. Kim Cương Linh

3. Kim Cương Sách

4. Kim Cương Tỏa

Kim Cuong Toa

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 13/07/2013

BỐN NGOẠI CÚNG DƯỜNG BỒ TÁT

1. Kim Cương Đồ Hương

2. Kim Cương Đăng

3. Kim Cương Hoa

4. Kim Cương Phần Hương

Kim Cuong Dang

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 13/07/2013

BỐN NỘI CÚNG DƯỜNG BỒ TÁT

1. Kim Cương Ca

2. Kim Cương Hý

3. Kim Cương Vũ

4. Kim Cương Man

Kim Cuong Ca

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 12/07/2013

BA BỒ TÁT Ở PHƯƠNG BẮC

1. KIM CƯƠNG HỘ

2. KIM CƯƠNG NGHIỆP

3. KIM CƯƠNG QUYỀN

Kim Cuong Nghiep

Đăng bởi: Tống Phước Khải | 12/07/2013

BỐN BỒ TÁT Ở PHƯƠNG TÂY

1. KIM CƯƠNG LỢI  

2. KIM CƯƠNG NGỮ  

3. KIM CƯƠNG PHÁP  

4. KIM CƯƠNG NHÂN  

Kim Cuong Loi

« Newer Posts - Older Posts »

Categories