Videos

A DI ĐÀ PHẬT CHÂN NGÔN

THẬP CAM LỘ ĐÀ LA NI

CHỦNG TỬ ÂM HŪṂ

NHẤT TỰ VĂN THÙ HỘ THÂN CHÂN NGÔN [OṂ ŚRĪṂ]:

A DI ĐÀ ĐẠI TAM MA GIA THẬT TƯỚNG CHÂN NGÔN:

NHẤT TỰ VĂN THÙ HỘ THÂN CHÂN NGÔN [OṂ ŚRHYIṂ]:

QUANG MINH CHÂN NGÔN:

A DI ĐÀ CHÂN NGÔN:

VIẾT CHỮ SIDDHAM:

VIẾT CHỮ LANTSA:


1. ĐẠI TẠNG KINH TIẾNG PHẠN (SANSKRIT BUDDHIST CANON)

http://www.dsbcproject.org/canon-texts/romanized

2. ĐẠI TẠNG KINH HÁN NGỮ

http://www.cbeta.org/mobile/index.php

3. TAM TẠNG TIẾNG PALI-SANSKRIT-HÁN-TÂY TẠNG ĐỐI CHIẾU

http://suttacentral.net/

4. TẠNG KINH VIỆT NAM

http://lib.nomfoundation.org/collection/1/subject/4

Advertisements
%d bloggers like this: