Archive for the ‘-Vidyārajā’ Category

A TRA BẠC CÂU NGUYÊN SOÁI PHÁP KINH

Posted by: Tống Phước Khải on 18/11/2014

Giáng Tam Thế Minh Vương Pháp Kinh

Posted by: Tống Phước Khải on 24/06/2014

Bất Động Minh Vương Pháp Kinh

Posted by: Tống Phước Khải on 23/06/2014

Khổng Tước Minh Vương Pháp Kinh

Posted by: Tống Phước Khải on 17/06/2014

Mã Đầu Quán Âm Pháp Kinh

Posted by: Tống Phước Khải on 16/06/2014

Uế Tích Kim Cương Pháp Kinh

Posted by: Tống Phước Khải on 16/06/2014