Archive for the ‘@Từ vựng’ Category

TỪ VỰNG VIỆT-PHẠN: 975 tên Bồ Tát

Posted by: Tống Phước Khải on 20/04/2016

TỪ VỰNG PHẠN-VIỆT: 975 tên Bồ Tát

Posted by: Tống Phước Khải on 13/04/2016

TỪ VỰNG PHẠN-VIỆT: 1.195 tên Phật

Posted by: Tống Phước Khải on 11/04/2016

TỪ VỰNG VIỆT–PHẠN: 1.195 tên Phật

Posted by: Tống Phước Khải on 11/04/2016