Archive for the ‘@Tibetan’ Category

MỘT VÀI THẦN CHÚ QUAN TRỌNG CỦA PHẬT GIÁO TÂY TẠNG

Posted by: Tống Phước Khải on 08/10/2014

NGHI VÃNG SINH A DI ĐÀ

Posted by: Tống Phước Khải on 03/04/2014

NGHI TRƯỜNG THỌ A DI ĐÀ

Posted by: Tống Phước Khải on 01/04/2014

NGHI THỨC THIỀN BẠCH VĂN THÙ

Posted by: Tống Phước Khải on 11/03/2014

NGHI THỨC THIỀN HỒNG HOÀNG VĂN THÙ

Posted by: Tống Phước Khải on 09/03/2014