Archive for the ‘Thí thực (Dāna)’ Category

DIỆU SẮC ĐÀ LA NI

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 14/08/2015

Các bài kinh & thần chú Thí Thực

Posted by: Tống Phước Khải on 19/08/2014

Thí Thực Tiên Hành

Posted by: Tống Phước Khải on 19/08/2014

PHẬT NÓI KINH THÍ NGẠ QUỶ CAM LỘ VỊ ĐẠI ĐÀ LA NI

Posted by: Tống Phước Khải on 18/08/2014

DU GIÀ TẬP YẾU DIỄM KHẤU THÍ THỰC NGHI

Posted by: Tống Phước Khải on 16/08/2014

Thần chú trong Du Già Diệm Khẩu Thí Thực Khoa Nghi

Posted by: Tống Phước Khải on 22/12/2013

MÔNG SƠN THÍ THỰC NGHI

Posted by: TPK on 21/02/2013