Archive for the ‘Thần chú (Mantra)’ Category

ĐẠI BẢO LÂU CÁC THIỆN TRỤ BÍ MẬT ĐÀ LA NI

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 11/09/2016

CÁC CHÂN NGÔN TRONG NGHI THỨC TỤNG KINH KIM CANG

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 03/05/2016

NHƯ Ý CHÂN NGÔN

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 24/04/2016

Như Ý Chân Ngôn (hiệu chỉnh)

Posted by: Tống Phước Khải on 24/04/2016

Tô Tất Địa Yết La Kinh Chân Ngôn

Posted by: Tống Phước Khải on 19/04/2016

Đại Nhật Kinh Chân Ngôn

Posted by: Tống Phước Khải on 16/04/2016

CHƯ PHẬT BỒ TÁT TÂM CHÚ ĐẠI TOÀN

Posted by: Tống Phước Khải on 08/04/2014

TÁN THÁN TAM BẢO THẦN LỰC DIỆT TỘI ĐÀ LA NI CHÚ

Posted by: Tống Phước Khải on 05/04/2014

LANTSA ĐÀ LA NI

Posted by: Tống Phước Khải on 19/03/2014