Archive for the ‘Sám Pháp (Kṣamayati)’ Category

LỄ TAM THẬP NGŨ PHẬT DANH BẢO SÁM

Posted by: Tống Phước Khải on 04/04/2014

TAM THẬP NGŨ PHẬT MAN ĐA LA

Posted by: Tống Phước Khải on 19/01/2014

SÁM HỐI PHÁP

Posted by: TPK on 13/03/2013