Archive for the ‘Quán Âm (Avalokiteśvara)’ Category

TỨ TÝ QUAN ÂM

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 28/02/2017

TỨ VÔ LƯỢNG TÂM CHÚ LUÂN

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 12/09/2015

QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT CHÚ LUÂN

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 07/09/2015

LỤC QUÁN THẾ ÂM TỊNH HÓA LỤC ĐẠO CHÚ LUÂN

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 01/09/2015

QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT CAM LỘ CHÚ

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 24/08/2015

THÍ VÔ ÚY ĐÀ LA NI

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 10/08/2015

THIÊN CHUYỂN ĐÀ LA NI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT CHÚ

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 07/08/2015

THẬP NHẤT DIỆN QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT TÂM MẬT NGÔN

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 07/08/2015

Đại Tùy Cầu Bồ Tát Pháp Kinh

Posted by: Tống Phước Khải on 16/06/2014

Chuẩn Đề Bồ Tát Pháp Kinh

Posted by: Tống Phước Khải on 16/06/2014

Như Ý Luân Quán Âm Pháp Kinh

Posted by: Tống Phước Khải on 16/06/2014

Mã Đầu Quán Âm Pháp Kinh

Posted by: Tống Phước Khải on 16/06/2014

Tara Bồ Tát Pháp Kinh

Posted by: Tống Phước Khải on 16/06/2014

Thập Nhất Diện Quán Âm Pháp Kinh

Posted by: Tống Phước Khải on 16/06/2014

Thiên Thủ Thiên Nhãn Pháp Kinh

Posted by: Tống Phước Khải on 16/06/2014

Quán Thế Âm Bồ Tát Pháp Kinh

Posted by: Tống Phước Khải on 16/06/2014

Ngũ Bộ Chú

Posted by: Tống Phước Khải on 16/06/2014

TỨ TÝ QUÁN ÂM MẠN TRÀ LA

Posted by: Tống Phước Khải on 04/03/2014

THIÊN THỦ THIÊN NHÃN QUÁN THẾ ÂM TÂM CHÚ

Posted by: Tống Phước Khải on 16/02/2014

NHƯ Ý LUÂN QUÁN ÂM TÙY TÂM CHÚ

Posted by: Tống Phước Khải on 08/02/2014

MÃ ĐẦU MINH VƯƠNG MAN ĐA LA

Posted by: Tống Phước Khải on 27/01/2014

MÃ ĐẦU MINH VƯƠNG TÂM CHÚ

Posted by: Tống Phước Khải on 27/01/2014

Lưỡng Long Bạch Y Quán Âm Thần Chú

Posted by: Tống Phước Khải on 10/01/2014

Mật Tạng Bộ 3_ No.1099 (Tr.443 _ Tr.446)

Posted by: Tống Phước Khải on 12/08/2013

THẬP NHẤT DIỆN QUÁN ÂM

Posted by: Tống Phước Khải on 10/06/2013

THÁNH QUÁN ÂM

Posted by: Tống Phước Khải on 10/06/2013

THANH CẢNH QUÁN ÂM

Posted by: Tống Phước Khải on 10/06/2013

CÁC HÌNH THỨC KHÁC CỦA QUÁN ÂM

Posted by: Tống Phước Khải on 20/05/2013

SƯ TỬ HỐNG QUÁN ÂM

Posted by: Tống Phước Khải on 20/05/2013

A MA ĐỀ QUÁN ÂM

Posted by: Tống Phước Khải on 19/05/2013

BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH QUÁN ÂM

Posted by: Tống Phước Khải on 19/05/2013

BẠCH Y QUÁN ÂM

Posted by: Tống Phước Khải on 19/05/2013

DIỆP Y QUÁN ÂM

Posted by: Tống Phước Khải on 12/05/2013

DƯƠNG LIỄU QUÁN ÂM

Posted by: Tống Phước Khải on 11/05/2013

TỨ TÝ QUÁN ÂM

Posted by: Tống Phước Khải on 06/05/2013

TỰ VIẾT NGŨ BỘ CHÚ CHỮ LANTSA

Posted by: Tống Phước Khải on 21/04/2013

LỤC TỰ ĐẠI MINH

Posted by: Tống Phước Khải on 14/04/2013