Archive for the ‘Phổ Hiền (Samantabhadra)’ Category

PHỔ HIỀN và TRỪ CÁI CHƯỚNG BỒ TÁT

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 27/02/2017

PHỔ HIỀN ĐÀ LA NI

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 14/08/2015

NHẤT THIẾT PHẬT MẪU TỐI THƯỢNG ĐÀ LA NI

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 14/08/2015

PHÁP HOA PHỔ HIỀN ĐÀ LA NI

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 10/08/2015

Phổ Hiền Bồ Tát Pháp Kinh

Posted by: Tống Phước Khải on 18/06/2014

MAN ĐA LA CỦA PHỔ HIỀN BỒ TÁT

Posted by: Tống Phước Khải on 10/03/2014

Đại Tạng Kinh_ Tập 14_ No.483

Posted by: Tống Phước Khải on 18/09/2013

PHỔ HIỀN BỒ TÁT

Posted by: Tống Phước Khải on 17/06/2013