Archive for the ‘Phật Mẫu (Buddha-mātri)’ Category

PHẬT NHÃN PHẬT MẪU

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 04/04/2017

PHẬT ĐỈNH TÔN THẮNG PHẬT MẪU

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 21/08/2015

BẠCH TẢN CÁI CHÚ LUÂN

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 20/08/2015

CÁT TƯỜNG THIÊN MẪU

Posted by: Tống Phước Khải on 09/04/2014

DIỆP Y PHẬT MẪU

Posted by: Tống Phước Khải on 07/04/2014

TÁC MINH PHẬT MẪU TU PHÁP LƯỢC QUỸ

Posted by: Tống Phước Khải on 30/03/2014

TÁC MINH PHẬT MẪU (Kurukulla)

Posted by: Tống Phước Khải on 29/03/2014

LỤC CỨU ĐỘ PHẬT MẪU ĐÀN THÀNH

Posted by: Tống Phước Khải on 21/03/2014

TÔN THẮNG PHẬT MẪU ĐÀN THÀNH

Posted by: Tống Phước Khải on 17/03/2014

MAN ĐA LA CỦA CỔ LỖ CỔ LIỆT PHẬT MẪU

Posted by: Tống Phước Khải on 17/03/2014

MAN ĐA LA CỦA 21 TÔN ĐỘ MẪU

Posted by: Tống Phước Khải on 06/03/2014

PHẬT NHÃN PHẬT MẪU BÁCH TỰ MINH

Posted by: Tống Phước Khải on 25/02/2014