Archive for the ‘Phật Đỉnh (Uṣṇīṣa)’ Category

TIÊU TAI CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 21/08/2015

PHẬT ĐỈNH TÔN THẮNG PHẬT MẪU

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 21/08/2015

BẠCH TẢN CÁI CHÚ LUÂN

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 20/08/2015

PHẬT ĐỈNH TÔN THẮNG ĐÀ LA NI

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 07/08/2015

TRỪ CÁI CHƯỚNG BỒ TÁT TỰ TÂM ẤN ĐÀ LA NI

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 07/08/2015

KINH NHẤT TỰ KỲ ĐẶC PHẬT ĐẢNH

Posted by: Tống Phước Khải on 04/09/2014

ĐẠI PHẬT ĐẢNH QUẢNG TỤ ĐÀ LA NI KINH

Posted by: Tống Phước Khải on 16/08/2014

Phật Đỉnh Tôn Thắng Pháp Kinh

Posted by: Tống Phước Khải on 31/07/2014

Thủ Lăng Nghiêm Thần Chú Pháp

Posted by: Tống Phước Khải on 30/07/2014

TÔN THẮNG PHẬT MẪU TÂM CHÚ

Posted by: Tống Phước Khải on 09/02/2014

PHẬT ĐỈNH MẠN TRÀ LA

Posted by: Tống Phước Khải on 18/01/2014

BẠCH TẢN CÁI PHẬT ĐỈNH

Posted by: Tống Phước Khải on 13/06/2013

NHẤT TỰ KIM LUÂN PHẬT ĐỈNH

Posted by: Tống Phước Khải on 13/06/2013

PHẬT ĐỈNH TÔN THẮNG PHẬT MẪU

Posted by: Tống Phước Khải on 12/06/2013

TÁM PHẬT ĐỈNH

Posted by: Tống Phước Khải on 23/05/2013