Archive for the ‘@ Paritta (Pāḷi)’ Category

Ý Nghĩa Của Tiếng OM Trong Thần Chú Tiếng Pali và Sanskrit

Posted by: Tống Phước Khải on 26/02/2015

THẦN CHÚ TRỊ BỆNH JIVAKA

Posted by: Tống Phước Khải on 01/10/2014

BÀI KỆ TÁM CÂU NAMO

Posted by: Tống Phước Khải on 30/09/2014

Giáp Chú Hộ Thân [Bản Kampuchea] (Jinapañjara Gāthā)

Posted by: Tống Phước Khải on 25/09/2014

Giáp Chú Hộ Thân [Thailand] (Jinapañjara Gāthā)

Posted by: Tống Phước Khải on 25/09/2014

Giáp Chú Hộ Thân [Sri Lanka] (Jinapañjara Gāthā)

Posted by: Tống Phước Khải on 25/09/2014

Thần Chú Cầu Tài – Ngài Sivali

Posted by: Tống Phước Khải on 25/09/2014

Kinh rải tâm từ (Karaṇī-metta-sutta)

Posted by: Tống Phước Khải on 25/09/2014

Kinh Hạnh Phúc (Maṅgala-suttaṃ)

Posted by: Tống Phước Khải on 25/09/2014

QUÁN NIỆM TỪ BI

Posted by: Tống Phước Khải on 25/09/2014