Archive for the ‘Như Lai Phật Bộ (Tathāgata)’ Category

THẤT PHẬT DIỆT TỘI PHÁP CHÚ

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 01/09/2015

THÍCH CA MÂU NI PHẬT CĂN BẢN CHÚ

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 22/08/2015

NHẤT THIẾT NHƯ LAI DANH HIỆU ĐÀ LA NI

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 18/08/2015

KIM THÂN ĐÀ LA NI

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 18/08/2015

TÚC MỆNH TRÍ ĐÀ LA NI

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 14/08/2015

DIỆU SẮC ĐÀ LA NI

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 14/08/2015

THẤT PHẬT DƯỢC SƯ CHÚ LUÂN

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 14/08/2015

KIM SẮC BẢO QUANG DIỆU HẠNH THÀNH TỰU NHƯ LAI ĐÀ LA NI

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 14/08/2015

BẢO SINH ĐÀ LA NI

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 14/08/2015

Sách mới: NHƯ LAI PHẬT BỘ

Posted by: Tống Phước Khải on 11/04/2014

PHẬT NHÃN PHẬT MẪU

Posted by: Tống Phước Khải on 21/07/2013

DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG NHƯ LAI

Posted by: Tống Phước Khải on 17/06/2013

A DI ĐÀ NHƯ LAI

Posted by: Tống Phước Khải on 15/06/2013

TỐI THẮNG PHẬT ĐỈNH

Posted by: Tống Phước Khải on 15/06/2013

THẮNG PHẬT ĐỈNH

Posted by: Tống Phước Khải on 15/06/2013

QUANG TỤ PHẬT ĐỈNH

Posted by: Tống Phước Khải on 15/06/2013

BẠCH TẢN CÁI PHẬT ĐỈNH

Posted by: Tống Phước Khải on 13/06/2013

SA BÀ TAM THÁNH

Posted by: Tống Phước Khải on 12/06/2013

BẢO TRÀNG NHƯ LAI

Posted by: Tống Phước Khải on 12/06/2013

KHAI PHU HOA VƯƠNG NHƯ LAI

Posted by: Tống Phước Khải on 12/06/2013

THIÊN CỔ LÔI ÂM NHƯ LAI

Posted by: Tống Phước Khải on 12/06/2013

BẤT KHÔNG THÀNH TỰU NHƯ LAI

Posted by: Tống Phước Khải on 12/06/2013

BẢO SINH NHƯ LAI

Posted by: Tống Phước Khải on 11/06/2013

A SÚC PHẬT

Posted by: Tống Phước Khải on 10/06/2013

NHIÊN ĐĂNG PHẬT

Posted by: Tống Phước Khải on 10/06/2013

THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Posted by: Tống Phước Khải on 10/06/2013

ĐẠI NHẬT NHƯ LAI

Posted by: Tống Phước Khải on 10/06/2013