Archive for the ‘-Nāgarāja’ Category

THẦN CHÚ CẦU XIN MƯA THUẬN GIÓ HÒA

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 12/01/2017

CÂU LỢI CA LA LONG VƯƠNG

Posted by: Tống Phước Khải on 16/06/2015

Sách mới: LONG VƯƠNG PHÁP KINH

Posted by: Tống Phước Khải on 27/04/2015

TƯỢNG LƯỠNG LONG BẠCH Y QUÁN ÂM BỒ TÁT

Posted by: Tống Phước Khải on 03/03/2015

LONG VƯƠNG PHÁP KINH

Posted by: Tống Phước Khải on 01/09/2014

Ý NGHĨA TÔN TƯỢNG LƯỠNG LONG NAM HẢI BẠCH Y QUÁN THẾ ÂM

Posted by: Tống Phước Khải on 28/02/2014