Archive for the ‘Minh Vương (Vidyā-rāja)’ Category

HẮC LỤC TỰ MINH VƯƠNG

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 12/09/2015

Giáng Tam Thế Minh Vương Pháp Kinh

Posted by: Tống Phước Khải on 24/06/2014

Bất Động Minh Vương Pháp Kinh

Posted by: Tống Phước Khải on 23/06/2014

Khổng Tước Minh Vương Pháp Kinh

Posted by: Tống Phước Khải on 17/06/2014

Mã Đầu Quán Âm Pháp Kinh

Posted by: Tống Phước Khải on 16/06/2014

MAN ĐA LA CỦA UẾ TÍCH KIM CƯƠNG

Posted by: Tống Phước Khải on 15/03/2014

MAN ĐA LA CỦA KIM CƯƠNG TÁT ĐỎA

Posted by: Tống Phước Khải on 15/03/2014

ĐẠI LUÂN KIM CƯƠNG THỦ BỒ TÁT MẠN TRÀ LA

Posted by: Tống Phước Khải on 14/03/2014

ĐẠI UY ĐỨC KIM CƯƠNG ĐÀN THÀNH

Posted by: Tống Phước Khải on 13/03/2014

MAN ĐA LA CỦA ÁI NHIỄM MINH VƯƠNG

Posted by: Tống Phước Khải on 13/03/2014

MAN ĐA LA CỦA BẤT ĐỘNG MINH VƯƠNG

Posted by: Tống Phước Khải on 12/03/2014

HỨ LỖ CA MINH VƯƠNG BÁCH TỰ MINH

Posted by: Tống Phước Khải on 26/02/2014

KHỔNG TƯỚC MINH VƯƠNG CHÂN NGÔN

Posted by: Tống Phước Khải on 17/02/2014

TÁM VỊ ĐẠI MINH VƯƠNG

Posted by: Tống Phước Khải on 09/02/2014

CÁT TƯỜNG HỶ KIM CƯƠNG TÂM CHÚ

Posted by: Tống Phước Khải on 08/02/2014

ĐẠI UY ĐỨC MINH VƯƠNG TÂM CHÚ

Posted by: Tống Phước Khải on 08/02/2014

CAM LỘ QUÂN TRÀ LỢI CHÂN NGÔN

Posted by: Tống Phước Khải on 07/02/2014

MÃ ĐẦU MINH VƯƠNG MAN ĐA LA

Posted by: Tống Phước Khải on 27/01/2014

MÃ ĐẦU MINH VƯƠNG TÂM CHÚ

Posted by: Tống Phước Khải on 27/01/2014

Mật Tạng Bộ 4_ No.1211 (Tr.42_Tr.49)

Posted by: Tống Phước Khải on 22/09/2013

BỐN VỊ NHIẾP BỒ TÁT

Posted by: Tống Phước Khải on 13/07/2013

BỐN NGOẠI CÚNG DƯỜNG BỒ TÁT

Posted by: Tống Phước Khải on 13/07/2013

BỐN NỘI CÚNG DƯỜNG BỒ TÁT

Posted by: Tống Phước Khải on 13/07/2013

BA BỒ TÁT Ở PHƯƠNG BẮC

Posted by: Tống Phước Khải on 12/07/2013

BỐN BỒ TÁT Ở PHƯƠNG TÂY

Posted by: Tống Phước Khải on 12/07/2013

BỐN BỒ TÁT Ở PHƯƠNG NAM

Posted by: Tống Phước Khải on 12/07/2013

THẬP ĐẠI MINH VƯƠNG

Posted by: Tống Phước Khải on 09/07/2013

KIM CƯƠNG ĐỒNG TỬ

Posted by: Tống Phước Khải on 09/07/2013

CÂU LỢI CA LONG VƯƠNG

Posted by: Tống Phước Khải on 09/07/2013

MINH VƯƠNG – MINH PHI

Posted by: Tống Phước Khải on 07/07/2013

ĐẠI NGUYÊN SOÁI MINH VƯƠNG

Posted by: Tống Phước Khải on 07/07/2013

ĐẠI TIẾU MINH VƯƠNG

Posted by: Tống Phước Khải on 06/07/2013

BỘ TRỊCH MINH VƯƠNG

Posted by: Tống Phước Khải on 06/07/2013

ĐẠI LUÂN MINH VƯƠNG

Posted by: Tống Phước Khải on 06/07/2013

Ô SÔ SA MA MINH VƯƠNG

Posted by: Tống Phước Khải on 04/07/2013

ÁI NHIỄM MINH VƯƠNG

Posted by: Tống Phước Khải on 04/07/2013

KIM CƯƠNG DẠ XOA MINH VƯƠNG

Posted by: Tống Phước Khải on 03/07/2013

ĐẠI UY ĐỨC MINH VƯƠNG

Posted by: Tống Phước Khải on 02/07/2013

QUÂN TRÀ LỢI MINH VƯƠNG

Posted by: Tống Phước Khải on 02/07/2013

BẤT ĐỘNG MINH VƯƠNG

Posted by: Tống Phước Khải on 01/07/2013

NGŨ ĐẠI MINH VƯƠNG

Posted by: Tống Phước Khải on 25/05/2013