Archive for the ‘-Marīci’ Category

MA LỢI CHI THIÊN PHÁP KINH

Posted by: Tống Phước Khải on 04/06/2015

MA LỢI CHI BỒ TÁT

Posted by: Tống Phước Khải on 02/06/2015

MA LỢI CHI THIÊN BỒ TÁT TU TRÌ PHÁP QUỸ

Posted by: Tống Phước Khải on 26/05/2015

MA LỢI CHI THIÊN BỒ TÁT MẠN TRÀ LA

Posted by: Tống Phước Khải on 18/03/2014

MA LỢI CHI THIÊN CHÂN NGÔN

Posted by: Tống Phước Khải on 16/02/2014