Archive for the ‘-Mañjuśrī’ Category

VĂN CẦU THỈNH VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 11/02/2017

VĂN THÙ BÁT TỰ ĐẠI UY ĐỨC ĐÀ LA NI

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 07/09/2015

KINH VĂN THÙ SƯ LỢI HỎI VỀ BỒ ĐỀ

Posted by: Tống Phước Khải on 24/11/2014

KINH VĂN THÙ SƯ LỢI PHÁT NGUYỆN

Posted by: Tống Phước Khải on 14/09/2014

PHẬT NÓI KINH VĂN THÙ SƯ LỢI BÁT NIẾT BÀN

Posted by: Tống Phước Khải on 11/09/2014

Văn Thù Bồ Tát Pháp Kinh

Posted by: Tống Phước Khải on 27/06/2014