Archive for the ‘-Maitreya’ Category

DI LẶC BỒ TÁT PHÁP KINH (2016)

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 12/11/2016

PHẬT NÓI KINH QUÁN DI LẶC BỒ TÁT, SINH LÊN TRỜI ĐÂU SUẤT

Posted by: Tống Phước Khải on 13/09/2014

PHẬT NÓI KINH DI LẶC HẠ SINH

Posted by: Tống Phước Khải on 13/09/2014

PHẬT NÓI KINH DI LẶC HẠ SINH THÀNH PHẬT

Posted by: Tống Phước Khải on 13/09/2014

PHẬT NÓI KINH DI LẶC HẠ SINH THÀNH PHẬT

Posted by: Tống Phước Khải on 13/09/2014

PHẬT NÓI KINH DI LẶC ĐẠI THÀNH PHẬT

Posted by: Tống Phước Khải on 13/09/2014

Di Lặc Bồ Tát Pháp Kinh

Posted by: Tống Phước Khải on 20/06/2014