Archive for the ‘-Maṇḍala’ Category

GIÁNG TAM THẾ TAM MUỘI GIA HỘI

Posted by: Tống Phước Khải on 21/11/2014

GIÁNG TAM THẾ YẾT MA HỘI

Posted by: Tống Phước Khải on 21/11/2014

LÝ THÚ HỘI (NAYA-MAṆḌALA)

Posted by: Tống Phước Khải on 20/11/2014

NHẤT ẤN HỘI (Eka-mudra)

Posted by: Tống Phước Khải on 20/11/2014

TỨ ẤN HỘI (Catur-mudra)

Posted by: Tống Phước Khải on 20/11/2014

KIM CƯƠNG GIỚI MAN ĐA LA – CÚNG DƯỜNG HỘI

Posted by: Tống Phước Khải on 20/11/2014

KIM CƯƠNG GIỚI MAN ĐA LA – VI TẾ HỘI

Posted by: Tống Phước Khải on 20/11/2014

KIM CƯƠNG GIỚI MAN ĐA LA – TAM MUỘI GIA HỘI

Posted by: Tống Phước Khải on 19/11/2014

KIM CƯƠNG GIỚI MAN ĐA LA – THÀNH THÂN HỘI

Posted by: Tống Phước Khải on 19/11/2014

KIM CƯƠNG GIỚI MAN ĐA LA

Posted by: Tống Phước Khải on 18/11/2014

THAI TẠNG GIỚI MẠN ĐÀ LA

Posted by: Tống Phước Khải on 17/11/2014

MẬT GIÁO ĐÀN PHÁP

Posted by: TPK on 13/03/2013