Archive for the ‘Long Vương (Nāgarāja)’ Category

THẦN CHÚ CẦU XIN MƯA THUẬN GIÓ HÒA

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 12/01/2017

ĐẠI LONG VƯƠNG THẦN CHÚ

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 24/08/2015

LONG VƯƠNG CHÚ LUÂN

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 24/08/2015

TẦN THÂN DŨNG MÃNH TRÀNG ĐÀ LA NI

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 19/08/2015

LONG VƯƠNG PHÁP KINH

Posted by: Tống Phước Khải on 01/09/2014

LONG THẦN THẠCH QUANG TỨ PHÁP CHÚ

Posted by: Tống Phước Khải on 02/03/2014

Long Vương Tâm Chú

Posted by: Tống Phước Khải on 15/01/2014

LONG VƯƠNG CHÚ PHÁP

Posted by: Tống Phước Khải on 12/01/2014

Lưỡng Long Bạch Y Quán Âm Thần Chú

Posted by: Tống Phước Khải on 10/01/2014

LONG QUÂN ĐÀ LA NI

Posted by: TPK on 24/03/2013