Archive for the ‘Kinh chú Pāḷi (Paritta)’ Category

Bát Nhã Ba La Mật Đa (Pāḷi)

Posted by: TPK on 03/04/2013

Chú bảo hộ trừ tai (tiếng Pāḷi)

Posted by: TPK on 30/01/2013

Hộ chú tiếng Pāḷi

Posted by: TPK on 28/01/2013

Thần chú trị lửa tiếng Pāḷi

Posted by: TPK on 26/01/2013

Hộ chú tiếng Pāḷi (tiếp theo)

Posted by: TPK on 01/01/2013