Archive for the ‘Kim Cương Đỉnh (Vajraśekhara)’ Category

KINH NIỆM TỤNG ĐƯỢC LƯỢC RA TRONG KIM CƯƠNG ĐỈNH DU GIÀ

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 19/05/2016

Kinh Kim Cương Đỉnh

Posted by: Tống Phước Khải on 05/07/2014

KIM CƯƠNG GIỚI ĐẠI NHẬT NHƯ LAI CHÂN NGÔN

Posted by: Tống Phước Khải on 02/02/2014