Archive for the ‘Dược Sư (Bhaiṣajyaguru)’ Category

THẤT PHẬT DƯỢC SƯ CHÚ LUÂN

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 14/08/2015

Dược Sư Pháp Kinh

Posted by: Tống Phước Khải on 16/06/2014

DƯỢC SƯ THẤT PHẬT ĐÀN THÀNH

Posted by: Tống Phước Khải on 23/03/2014

NGUYỆT QUANG BỒ TÁT ĐÀ LA NI

Posted by: Tống Phước Khải on 22/02/2014

NHẬT QUANG BỒ TÁT CHÂN NGÔN

Posted by: Tống Phước Khải on 21/02/2014

DƯỢC SƯ NHƯ LAI QUÁN ĐỈNH CHÂN NGÔN

Posted by: Tống Phước Khải on 20/02/2014

DƯỢC SƯ PHẬT TÂM CHÚ

Posted by: Tống Phước Khải on 19/02/2014

DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG NHƯ LAI

Posted by: Tống Phước Khải on 17/06/2013

NGHI THỨC CẦU XIN DƯỢC SƯ GIA HỘ

Posted by: TPK on 29/03/2013