Archive for the ‘Di Lặc (Maitreya)’ Category

DI LẶC BỒ TÁT PHÁP KINH (2016)

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 12/11/2016

TỪ THỊ BỒ TÁT CHÂN NGÔN

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 14/08/2015

Di Lặc Bồ Tát Pháp Kinh

Posted by: Tống Phước Khải on 20/06/2014

DI LẶC BỒ TÁT MAN ĐA LA

Posted by: Tống Phước Khải on 21/03/2014

DI LẶC BỒ TÁT CHÂN NGÔN

Posted by: Tống Phước Khải on 16/02/2014