Archive for the ‘Đại Nhật (Vairocana)’ Category

Đại Nhật Kinh Chân Ngôn

Posted by: Tống Phước Khải on 16/04/2016

Kinh Đại Nhật

Posted by: Tống Phước Khải on 28/06/2014

THAI TẠNG GIỚI ĐẠI NHẬT NHƯ LAI CHÂN NGÔN

Posted by: Tống Phước Khải on 03/02/2014

KIM CƯƠNG GIỚI ĐẠI NHẬT NHƯ LAI CHÂN NGÔN

Posted by: Tống Phước Khải on 02/02/2014

ĐẠI NHẬT NHƯ LAI

Posted by: Tống Phước Khải on 10/06/2013