Archive for the ‘Đại Bi (Mahākāruṇa)’ Category

Lăng Nghiêm Đại Bi Thập Chú

Posted by: Tống Phước Khải on 30/07/2014

Thiên Thủ Thiên Nhãn Pháp Kinh

Posted by: Tống Phước Khải on 16/06/2014