Archive for the ‘Chú Trăm Âm’ Category

CÁT TƯỜNG HẮC LỖ CA BÁCH TỰ MINH

Posted by: Tống Phước Khải on 18/03/2014

VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT BÁCH TỰ MINH

Posted by: Tống Phước Khải on 26/02/2014

HỨ LỖ CA MINH VƯƠNG BÁCH TỰ MINH

Posted by: Tống Phước Khải on 26/02/2014

LIÊN HOA BỘ BÁCH TỰ MINH CHÂN NGÔN

Posted by: Tống Phước Khải on 25/02/2014

PHẬT NHÃN PHẬT MẪU BÁCH TỰ MINH

Posted by: Tống Phước Khải on 25/02/2014

BẠCH TẢN CÁI PHẬT ĐỈNH BÁCH TỰ MINH

Posted by: Tống Phước Khải on 25/02/2014

UẾ TÍCH KIM CƯƠNG BÁCH TỰ MINH

Posted by: Tống Phước Khải on 24/02/2014

BÁCH TỰ MINH CHÂN NGÔN

Posted by: Tống Phước Khải on 21/02/2014