Archive for the ‘Chư Thiên (Deva)’ Category

SƯ DIỆN KHÔNG HÀNH MẪU

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 23/02/2017

ĐỒ CÁT NI (ḌĀKIṆĪ)

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 21/02/2017

CHƯ THIÊN HỘ PHÁP BỘ _Quyển 2 (Bản cập nhật 2015)

Posted by: Tống Phước Khải on 01/07/2015

CHƯ THIÊN HỘ PHÁP BỘ _Quyển 1 (bản cập nhật 2015)

Posted by: Tống Phước Khải on 01/07/2015

BIỆN TÀI THIÊN

Posted by: Tống Phước Khải on 02/09/2014

Cát Tường Thiên Nữ Pháp Kinh

Posted by: Tống Phước Khải on 19/06/2014

MA LỢI CHI THIÊN BỒ TÁT MẠN TRÀ LA

Posted by: Tống Phước Khải on 18/03/2014

SƯ DIỆN KHÔNG HÀNH MẪU

Posted by: Tống Phước Khải on 16/03/2014

ĐẠI CÁT TƯỜNG THIÊN NỮ TÂM CHÚ

Posted by: Tống Phước Khải on 18/02/2014

TÀI BẢO THIÊN VƯƠNG TÂM CHÚ

Posted by: Tống Phước Khải on 16/02/2014

MA LỢI CHI THIÊN CHÂN NGÔN

Posted by: Tống Phước Khải on 16/02/2014

ĐẠI PHẠM THIÊN TÂM CHÚ

Posted by: Tống Phước Khải on 11/02/2014

THƯỜNG CẦU LỢI ĐỒNG NỮ

Posted by: Tống Phước Khải on 07/08/2013

8 ANH EM TỲ SA MÔN DƯỢC XOA

Posted by: Tống Phước Khải on 07/08/2013

KỸ NGHỆ THIÊN NỮ

Posted by: Tống Phước Khải on 07/08/2013

BẢO TẠNG THẦN

Posted by: Tống Phước Khải on 07/08/2013

PANCIKA (TÁN CHI DƯỢC XOA)

Posted by: Tống Phước Khải on 07/08/2013

RỒNG (Nāga)

Posted by: Tống Phước Khải on 06/08/2013

KIM SÍ ĐIỀU (CÂU LÂU LA)

Posted by: Tống Phước Khải on 06/08/2013

16 THIỆN THẦN

Posted by: Tống Phước Khải on 06/08/2013

ÁI TỬ MẪU THIÊN

Posted by: Tống Phước Khải on 03/08/2013

CHƯ THIÊN TRONG KIM CƯƠNG GIỚI

Posted by: Tống Phước Khải on 02/08/2013

NA LA DIÊN THIÊN

Posted by: Tống Phước Khải on 01/08/2013

TRÌ QUỐC THIÊN

Posted by: Tống Phước Khải on 01/08/2013

TĂNG TRƯỞNG THIÊN

Posted by: Tống Phước Khải on 01/08/2013

QUẢNG MỤC THIÊN

Posted by: Tống Phước Khải on 01/08/2013

Y XÁ NA THIÊN & QUYẾN THUỘC

Posted by: Tống Phước Khải on 31/07/2013

DIỄM MA THIÊN

Posted by: Tống Phước Khải on 30/07/2013

NHẬT THIÊN & TÚ DIỆU

Posted by: Tống Phước Khải on 30/07/2013

NGUYỆT THIÊN & TINH TÚ

Posted by: Tống Phước Khải on 29/07/2013

PHONG THẦN

Posted by: Tống Phước Khải on 29/07/2013

THỦY THẦN

Posted by: Tống Phước Khải on 29/07/2013

ĐỊA THIÊN

Posted by: Tống Phước Khải on 26/07/2013

TỲ SA MÔN THIÊN & NATRA

Posted by: Tống Phước Khải on 26/07/2013

HỎA THIÊN

Posted by: Tống Phước Khải on 24/07/2013

LA SÁT THIÊN

Posted by: Tống Phước Khải on 21/07/2013

ĐẾ THÍCH THIÊN

Posted by: Tống Phước Khải on 21/07/2013

BẢO TẠNG THIÊN NỮ

Posted by: TPK on 06/03/2013

THẬP NHỊ THIÊN PHÁP

Posted by: TPK on 04/02/2013