Archive for the ‘Chú Luân (Mantra Cakra)’ Category

LIÊN HOA SINH ĐẠI SĨ TÂM CHÚ

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 24/09/2016

BỊ DIỆP Y PHẬT MẪU TÂM CHÚ

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 17/05/2016

CHÚ LUÂN (bản hiệu chỉnh 05/2016)

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 17/05/2016

KIM CƯƠNG BÁCH TỰ MINH CHÚ LUÂN

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 12/05/2016

NHƯ Ý CHÂN NGÔN

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 24/04/2016

Như Ý Chân Ngôn (hiệu chỉnh)

Posted by: Tống Phước Khải on 24/04/2016

CHÚ LUÂN ĐÀN TRƯỜNG

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 25/10/2015

TRANG NGHIÊM VƯƠNG ĐÀ LA NI CHÚ

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 22/09/2015

THẮNG DIỆU ĐÀ LA NI

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 22/09/2015

BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH CHÚ LUÂN

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 22/09/2015

THIỆN NỮ THIÊN CHÚ LUÂN

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 16/09/2015

QUANG MINH CHÂN NGÔN CHÚ LUÂN

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 16/09/2015

PHẬT TÂM ẤN ĐÀ LA NI

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 16/09/2015

PHẬT NHÃN PHẬT MẪU CHÚ LUÂN

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 15/09/2015

THẬP BA LA MẬT CHÚ LUÂN

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 12/09/2015

TỨ VÔ LƯỢNG TÂM CHÚ LUÂN

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 12/09/2015

HẮC LỤC TỰ MINH VƯƠNG

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 12/09/2015

THÁNH VÔ LƯỢNG THỌ QUYẾT ĐỊNH QUANG MINH VƯƠNG ĐÀ LA NI

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 12/09/2015

VĂN THÙ BÁT TỰ ĐẠI UY ĐỨC ĐÀ LA NI

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 07/09/2015

THÍCH CA MÂU NI PHẬT CHÚ LUÂN

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 07/09/2015

NHƯƠNG NGU LỢI ĐỒNG NỮ ĐÀ LA NI

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 07/09/2015

BẤT KHÔNG ĐÀ LA NI TỰ TẠI VƯƠNG CHÚ

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 07/09/2015

THIÊN THỦ THIÊN NHÃN QUÁN ÂM THỦ NHÃN PHÁP CHÚ LUÂN

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 07/09/2015

QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT CHÚ LUÂN

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 07/09/2015

THẤT PHẬT DIỆT TỘI PHÁP CHÚ

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 01/09/2015

LỤC QUÁN THẾ ÂM TỊNH HÓA LỤC ĐẠO CHÚ LUÂN

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 01/09/2015

KHỔNG TƯỚC MINH VƯƠNG CHÚ

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 01/09/2015

THÂM SA ĐẠI TƯỚNG CHÂN NGÔN

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 01/09/2015

VI ĐÀ TÔN THIÊN

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 01/09/2015

KIM XÍ ĐIỂU VƯƠNG CHÂN NGÔN

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 01/09/2015

BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH TÂM ĐÀ LA NI

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 01/09/2015

THÍCH CA MÂU NI PHẬT BÁT ẤN CHÂN NGÔN

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 01/09/2015

QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT CAM LỘ CHÚ

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 24/08/2015

ĐẠI LONG VƯƠNG THẦN CHÚ

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 24/08/2015

LONG VƯƠNG CHÚ LUÂN

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 24/08/2015

THÍCH CA MÂU NI PHẬT CĂN BẢN CHÚ

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 22/08/2015

BÁT NHÃ CHÂN NGÔN

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 22/08/2015

TIÊU TAI CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 21/08/2015

PHẬT ĐỈNH TÔN THẮNG PHẬT MẪU

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 21/08/2015

BẠCH TẢN CÁI CHÚ LUÂN

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 20/08/2015

TẦN THÂN DŨNG MÃNH TRÀNG ĐÀ LA NI

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 19/08/2015

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA THÔNG MINH THẦN CHÚ

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 18/08/2015

LỤC MÔN ĐÀ LA NI

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 18/08/2015

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA CĂN BẢN CHÂN NGÔN

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 18/08/2015

NHẤT THIẾT NHƯ LAI DANH HIỆU ĐÀ LA NI

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 18/08/2015

LIÊN HOA NHÃN ĐÀ LA NI

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 18/08/2015

KIM THÂN ĐÀ LA NI

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 18/08/2015

CHIÊN ĐÀN HƯƠNG THÂN ĐÀ LA NI

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 15/08/2015

TÚC MỆNH TRÍ ĐÀ LA NI

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 14/08/2015

DIỆU SẮC ĐÀ LA NI

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 14/08/2015