Archive for the ‘Bồ Tát (Bodhisattva)’ Category

PHỔ HIỀN và TRỪ CÁI CHƯỚNG BỒ TÁT

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 27/02/2017

ĐỊA TẠNG BỒ TÁT

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 21/02/2017

VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 19/02/2017

CHƯ BỒ TÁT BỘ

Posted by: Tống Phước Khải on 30/06/2015

Hư Không Tạng Bồ Tát Pháp Kinh

Posted by: Tống Phước Khải on 18/06/2014

Ngũ Bí Mật Bồ Tát

Posted by: Tống Phước Khải on 16/06/2014

MAN ĐA LA CỦA TRỪ CÁI CHƯỚNG BỒ TÁT

Posted by: Tống Phước Khải on 08/03/2014

NHẬT QUANG BỒ TÁT CHÂN NGÔN

Posted by: Tống Phước Khải on 21/02/2014

ĐỊA TẠNG BỒ TÁT DIỆT ĐỊNH NGHIỆP CHÂN NGÔN

Posted by: Tống Phước Khải on 18/02/2014

DI LẶC BỒ TÁT CHÂN NGÔN

Posted by: Tống Phước Khải on 16/02/2014

DIỆU KIẾN BỒ TÁT

Posted by: Tống Phước Khải on 15/02/2014

Mật Tạng Bộ 3_ No.1191 (Tr.840 _Tr.845) [20 quyển]

Posted by: Tống Phước Khải on 19/08/2013

Mật Tạng Bộ 3_ No.1188 (Tr.814_Tr.817)

Posted by: Tống Phước Khải on 15/08/2013

BỐN BỒ TÁT Ở PHƯƠNG ĐÔNG

Posted by: Tống Phước Khải on 21/07/2013

BỐN VỊ NHIẾP BỒ TÁT

Posted by: Tống Phước Khải on 13/07/2013

BỐN NGOẠI CÚNG DƯỜNG BỒ TÁT

Posted by: Tống Phước Khải on 13/07/2013

BỐN NỘI CÚNG DƯỜNG BỒ TÁT

Posted by: Tống Phước Khải on 13/07/2013

BA BỒ TÁT Ở PHƯƠNG BẮC

Posted by: Tống Phước Khải on 12/07/2013

BỐN BỒ TÁT Ở PHƯƠNG TÂY

Posted by: Tống Phước Khải on 12/07/2013

BỐN BỒ TÁT Ở PHƯƠNG NAM

Posted by: Tống Phước Khải on 12/07/2013

BẢO BA LA MẬT BỒ TÁT

Posted by: Tống Phước Khải on 10/07/2013

PHÁP BA LA MẬT BỒ TÁT

Posted by: Tống Phước Khải on 10/07/2013

NGHIỆP BA LA MẬT BỒ TÁT

Posted by: Tống Phước Khải on 10/07/2013

KIM CƯƠNG BA LA MẬT BỒ TÁT

Posted by: Tống Phước Khải on 10/07/2013

VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT

Posted by: Tống Phước Khải on 30/06/2013

QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

Posted by: Tống Phước Khải on 29/06/2013

KIM CƯƠNG TÁT ĐỎA

Posted by: Tống Phước Khải on 28/06/2013

DƯỢC VƯƠNG, DƯỢC THƯỢNG BỒ TÁT

Posted by: Tống Phước Khải on 27/06/2013

NHẬT QUANG BỒ TÁT

Posted by: Tống Phước Khải on 26/06/2013

NGUYỆT QUANG BỒ TÁT

Posted by: Tống Phước Khải on 26/06/2013

KIM CƯƠNG TẠNG BỒ TÁT

Posted by: Tống Phước Khải on 26/06/2013

BIỆN TÍCH BỒ TÁT

Posted by: Tống Phước Khải on 26/06/2013

TRỪ ƯU ÁM BỒ TÁT

Posted by: Tống Phước Khải on 24/06/2013

VÔ LƯỢNG QUANG BỒ TÁT

Posted by: Tống Phước Khải on 24/06/2013

QUANG VÕNG BỒ TÁT

Posted by: Tống Phước Khải on 24/06/2013

HƯƠNG TƯỢNG BỒ TÁT

Posted by: Tống Phước Khải on 24/06/2013

BẤT KHÔNG KIẾN BỒ TÁT

Posted by: Tống Phước Khải on 24/06/2013

TRỪ CÁI CHƯỚNG BỒ TÁT

Posted by: Tống Phước Khải on 23/06/2013

HIỀN HỘ BỒ TÁT

Posted by: Tống Phước Khải on 23/06/2013

ĐẠI TINH TIẾN BỒ TÁT

Posted by: Tống Phước Khải on 23/06/2013

DIỆT ÁC THÚ BỒ TÁT

Posted by: Tống Phước Khải on 23/06/2013

DI LẶC BỒ TÁT

Posted by: Tống Phước Khải on 22/06/2013

VÔ TẬN Ý BỒ TÁT

Posted by: Tống Phước Khải on 22/06/2013

ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT

Posted by: Tống Phước Khải on 22/06/2013

HƯ KHÔNG TẠNG BỒ TÁT

Posted by: Tống Phước Khải on 22/06/2013

TÁM VỊ BỒ TÁT Ở PHƯƠNG ĐÔNG

Posted by: Tống Phước Khải on 19/06/2013

25 BỒ TÁT Ở PHƯƠNG TÂY

Posted by: Tống Phước Khải on 19/06/2013

TÁM ĐẠI BỒ TÁT CỦA PHẬT GIÁO ĐÔNG ĐỘ

Posted by: Tống Phước Khải on 25/05/2013

TÁM ĐẠI BỒ TÁT TRONG TẠNG TRUYỀN PHẬT GIÁO

Posted by: Tống Phước Khải on 24/05/2013

TỲ CÂU CHI (BHṚKUṬI) BỒ TÁT

Posted by: Tống Phước Khải on 23/05/2013