Archive for the ‘-Avalokiteśvara’ Category

QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT CHÚ LUÂN

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 07/09/2015

THÍ VÔ ÚY ĐÀ LA NI

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 10/08/2015

THIÊN CHUYỂN ĐÀ LA NI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT CHÚ

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 07/08/2015

TƯỢNG LƯỠNG LONG BẠCH Y QUÁN ÂM BỒ TÁT

Posted by: Tống Phước Khải on 03/03/2015

THIÊN THỦ THIÊN NHÃN ĐẠI BI TÂM CHÚ HÀNH PHÁP

Posted by: Tống Phước Khải on 23/09/2014

KINH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT THỌ KÝ

Posted by: Tống Phước Khải on 14/09/2014

Như Ý Luân Quán Âm Pháp Kinh

Posted by: Tống Phước Khải on 16/06/2014

Mã Đầu Quán Âm Pháp Kinh

Posted by: Tống Phước Khải on 16/06/2014

Thập Nhất Diện Quán Âm Pháp Kinh

Posted by: Tống Phước Khải on 16/06/2014

Thiên Thủ Thiên Nhãn Pháp Kinh

Posted by: Tống Phước Khải on 16/06/2014

Quán Thế Âm Bồ Tát Pháp Kinh

Posted by: Tống Phước Khải on 16/06/2014

Ý NGHĨA TÔN TƯỢNG LƯỠNG LONG NAM HẢI BẠCH Y QUÁN THẾ ÂM

Posted by: Tống Phước Khải on 28/02/2014