Archive for the ‘-Amitāyus’ Category

A DI ĐÀ PHÁP KINH

Posted by: Tống Phước Khải on 30/06/2015

THẬP CAM LỘ ĐÀ LA NI

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 08/06/2015

A DI ĐÀ CHÚ LUÂN

Posted by: Tống Phước Khải on 05/06/2015

Chú Thập Cam Lộ (Lantsa)

Posted by: Tống Phước Khải on 18/08/2014

A DI ĐÀ PHÁP ĐÀN

Posted by: Tống Phước Khải on 06/07/2014