Archive for the ‘A Di Đà (Amitābha)’ Category

A DI ĐÀ PHÁP KINH

Posted by: Tống Phước Khải on 30/06/2015

THẬP CAM LỘ ĐÀ LA NI

Posted by: Trần Ngọc Nguyên on 08/06/2015

A DI ĐÀ CHÚ LUÂN

Posted by: Tống Phước Khải on 05/06/2015

Chú Thập Cam Lộ (Lantsa)

Posted by: Tống Phước Khải on 18/08/2014

TỲ LÔ QUÁN ĐỈNH QUANG CHÂN NGÔN

Posted by: Tống Phước Khải on 06/07/2014

A DI ĐÀ PHÁP ĐÀN

Posted by: Tống Phước Khải on 06/07/2014

NGHI VÃNG SINH A DI ĐÀ

Posted by: Tống Phước Khải on 03/04/2014

TRƯỜNG THỌ PHẬT

Posted by: Tống Phước Khải on 02/04/2014

NGHI TRƯỜNG THỌ A DI ĐÀ

Posted by: Tống Phước Khải on 01/04/2014

A DI ĐÀ PHẬT PHÁP ĐÀN

Posted by: Tống Phước Khải on 17/02/2014

CAM LỘ THỦY CHÂN NGÔN

Posted by: Tống Phước Khải on 03/02/2014

CỬU PHẨM VÃNG SINH

Posted by: Tống Phước Khải on 19/01/2014

A DI ĐÀ TÂM CHÚ

Posted by: Tống Phước Khải on 16/01/2014

A DI ĐÀ NHƯ LAI

Posted by: Tống Phước Khải on 15/06/2013