Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 17/05/2017

KINH KIM CƯƠNG THƯỢNG VỊ ĐÀ LA NI

Mật Tạng Bộ 4_ No.1344 (Tr.850_Tr.854)

KINH KIM CƯƠNG THƯỢNG VỊ ĐÀ LA NI (.PDF)

Hán dịch: Đời Nguyên Ngụy (Bắc Ngụy) _ Thiên Trúc Tam Tạng PHẬT ĐÀ PHIẾN ĐA (Buddha-śānta: Giác Định)

Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: