Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 09/04/2017

HỘ MA CÚNG DƯỜNG PHÁP (5)

Hộ Ma Toàn Tập, Quyển 5

THỨ TỰ CÚNG HỘ MA A DI ĐÀ KÍNH ÁI (Trung Viện) (.PDF)

Phạn Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: