Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 04/04/2017

NGHI QUỸ TU TRÌ TÀI BẢO THIÊN VƯƠNG VỚI 8 ĐẠI THẦN TÀI

NGHI QUỸ TU TRÌ  TÀI BẢO THIÊN VƯƠNG VỚI  8 ĐẠI THẦN TÀI (.PDF)

Phục Tàng Đa Văn Thiên Vương do Liên Hoa Sinh Kim Cương Thượng Sư đã tạo làm Đại Hoàng Vân Gian Cửu Tôn Sự Nghiệp Hội Cúng Tu Trì Nghi Quỹ

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: