Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 23/02/2017

SƯ DIỆN KHÔNG HÀNH MẪU

SƯ DIỆN KHÔNG HÀNH MẪU (.PDF)

Soạn dịch: HUYỀN THANH

Sư Diện Không Hành Mẫu, Phạn văn là Siṃha-vaktra ḍākiṇī, hay Siṃha-mukha-ḍākiṇī. Tạng văn là mKhah-hGro Seng-gehi  gDong-can, Tạng ngữ xưng là Tăng Mã Đa hay Sâm Mã Đa, ý là Hóa Thân Hộ Pháp. Do Tôn này có thân người đầu sư tử nên gọi là Sư Diện Không Hành Mẫu, Sư Diện Phật Mẫu. Lại xưng là Sư Đầu Kim Cương…

SƯ DIỆN TRÍ TUỆ KHÔNG HÀNH MẪU HỒI GIÀ NGHI QUỸ (.PDF)

Biên soạn: Bạc Băng Khách Đại Sư (Papongka Rinpoche)

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: