Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 19/02/2017

VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT

VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT (.PDF)

Biên soạn: HUYỀN THANH

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, tên Phạn là Mañjuśrī, hay Maṃjuśrī; dịch âm là: Văn Thù Thi Lợi, Mạn Thù Thất Lợi; dịch ý là Diệu Cát Tường, Diệu Đức. Lại có tên là Văn Thù Sư Lợi Đồng Chân, Nhu Đồng Văn Thù Bồ Tát, Nhi Văn Thù Bồ Tát, Diệu Thủ, Phổ Thủ, Nhu Thủ, Kính Thủ….

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: