Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 16/02/2017

KINH TÊN GỌI CHÂN THẬT CỦA THÁNH DIỆU CÁT TƯỜNG

Mật Tạng Bộ 3_ No.1190 (Tr.826_Tr.834)

KINH TÊN GỌI CHÂN THẬT CỦA THÁNH DIỆU CÁT TƯỜNG (.PDF)

rya-mañjuśrī-nāma-sagīti, hay Mañjuśrī-jñāna-satvasya-paramartha-nāma-saṃgīti)

Hán dịch: Đời Nguyên_Giảng Kinh Luận Tập Mật Giáo Thổ Phiên Dịch Chủ Nhiếp Nhai Sa Môn THÍCH TRÍ dịch

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: