Đăng bởi: Trần Ngọc Nguyên | 07/02/2017

CÚNG DƯỜNG ĐÈN CẦU NGUYỆN

PHƯƠNG PHÁP CÚNG DƯỜNG ĐÈN (.PDF)

Biên soạn: HUYỀN THANH

VĂN CÚNG ĐÈN CẦU NGUYỆN (.PDF)

Văn: Tôn Giả A Để Hiệp (Atiśa Dīpaṃkara Śrījñāna)

Hán dịch: Kham Bố La Trác Đan Kiệt (Khenpo Lodro Tengye)

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: